SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2001.666.VLRSelskabstømning - bruttoafregning - passivitet - indbyrdes regres28-12-0126-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.665.ØLRSelskabstømning - culpaansvar - rådgiveransvar28-12-0121-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.664.ØLRSelskabstømning - erstatningssag - ansvar for køberbank - frifindelse28-12-0114-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.663.VLRKonkurs - omstødelse - betaling af momsrestancer kort før fristdagen28-12-0112-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.662.ØLRBilregistreringsafgiftsloven - forelæggelse for EF-domstolen om forenelighed med EF-traktatens artikel 28.28-12-0126-09-01SKAT internt + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2001.661.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar - efterfølgende momsregnskab27-12-0123-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.660.HRRenteudgifter - udskudt forfaldstidspunkt - renteperiodisering - virksomhedsordningen - efterfølgende indskud af gæld og renter27-12-0123-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.659.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - salg af indbo - sædvanlig bopæl - manglende bevis for daglig transport27-12-0101-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.658.TSSMineralolieafgiftsloven - benzinafgift - afgiftsdifferentiering27-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.657.LRGoodwill - omgørelse efter skattestyrelsesloven - spørgsmål om krav om god tro27-12-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.656.LRBegrænset skattepligt - indeholdelse af udbytteskat - dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA27-12-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.655.ØLRLevering af mineralolieprodukter til forbrug i Københavns Frihavn - afgiftspligt21-12-0109-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.654.ØLRDobbeltbeskatning - dansk-svenske grænsegængerregel - forventningsprincippet - befordringsfradrag - færgetransport21-12-0115-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.653.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.652.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.651.TSSMomspligtige værdier for øl og læskedrikke21-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.650.VLRBoafgiftsloven - afgiftssats - adoptivbarnebarn20-12-0113-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.649.ØLRBoafgift - ufuldbyrdede gaver20-12-0120-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.648.ØLRBoafgift - plejebarn20-12-0128-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.647.ØLRAffaldsafgiftsloven - deponering på egen grund - retablering af råstofgrav20-12-0122-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.646.TSSMomsmæssig vurdering af retten til fradrag for moms af leasingydelser20-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.645.TSSAmortisationsrenten for 2002 - rateopsparing20-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.644.TSSMomsmæssig behandling af messehagler20-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.643.ØLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - byggeretsværdiprincippet - tæt-lav boligbebyggelse - almennyttigt boligbyggeri19-12-0116-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.642.VLRDriftsomkostning - kursusudgifter - lønaccessorium19-12-0131-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.641.ØLRRestanceopgørelse - nægtet forlængelse af afdragsordning - erstatningsansvar - forældelse19-12-0126-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.640.VLRKildeskat - indeholdelsespligt - lønudbetaling til hovedaktionær19-12-0105-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.639.BROmstødelse - betaling af skatter efter fristdagen - tilsynets godkendelse ved passivitet19-12-0105-07-01SKAT internt Dom
SKM2001.638.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel19-12-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.637.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - negativ anskaffelsessum - anparter omfattet af personskatteloven19-12-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.636.LRVirksomhedsordningen - den særlige kapitalafkastordning - arbejdstidskravet18-12-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.635.ØLRSkattepligt - ansættelsesfrist - rette indkomstmodtager18-12-0101-11-01SKAT internt Dom
SKM2001.634.TSSIndbringelse af landsskatteretskendelse - godtgørelse af elafgift - landboforening18-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.633.LSRVirksomhedsomdannelse - overdragelse af aktier - bindende forhåndsbesked18-12-0128-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.632.LSRKoncern - sambeskatning - tysk datterselskab - underskud18-12-0115-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.631.LSRHensættelse - udgifter til hovedeftersyn af fly til udlejning - forventningsprincip18-12-0120-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.630.LSRSkattefri aktieombytning - afslag fra Ligningsrådet18-12-0114-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.629.LSRRejseudgifter - midlertidigt arbejde - ophold hos forældre18-12-0123-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.628.LSREjendomsvurdering - værdi af fællesareal18-12-0126-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.627.ØLRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - restejendom17-12-0131-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.626.VLRLønmodtager kontra selvstændigt erhvervsdrivende - journalistvikar - arbejdsgivers hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag17-12-0130-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.625.ØLRUdlevering af deponeret advokatbeskikkelse nægtet - moms- og skatterestancer17-12-0111-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.624.HRSalg af udlejningsejendom - huslejegaranti over for køberen anset for regulering af afståelsessummen14-12-0131-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.623.VLRUdlæg i fordring vedrørende fragtkørsel - CMR-loven - forældelse14-12-0128-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.622.LSRFonde - fradrag for fremførte kurstab14-12-0106-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.621.LSRFonde - efterbeskatning af ikke benyttede hensættelser14-12-0106-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.620.LSRErstatning - indfrielse af fastrentelån - fradrag - afskrivningsberettigelse14-12-0127-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.619.VLRAgents råderet og hæftelsesforhold - toldloven - cigaretafgift12-12-0105-10-01Afgifter + Told Dom
SKM2001.618.ØLRManglende klagebegrundelse - afvisning ved skatteankenævnet12-12-0131-10-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2001.617.TSSKorrektion af afgiftssats efter kulafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 212-12-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.616.VLRForventningsprincippet - udtalelse fra skatteforvaltningen - ej retsbeskyttet forventning12-12-0123-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.615.LSRVirksomhedsoverdragelse - fradrag for moms - køb af arbejdsgivers driftsmidler på auktion12-12-0130-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.614.LSRVirksomhedsoverdragelse - fradrag for moms af omkostninger12-12-0112-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.613.LSRObligation - mindsterentekravet - bindende forhåndsbesked12-12-0110-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.612.LSRStudierejse til Marokko - nye bilmodeller - direktør med ægtefælle12-12-0104-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.611.LSREl- og CO2- afgift - landboforening12-12-0105-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.610.LSRFradrag for moms af tab på debitorer - energiafgifter - afgiftspligtige varer ikke forbrugt12-12-0107-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.609.LSRFerskvandscenter - refusion af afgift af ledningsført vand12-12-0107-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.608.HRRealrenteafgiftsgrundlaget - ej fradrag for kurtage11-12-0126-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.607.ØLRAffaldsafgiftsloven - forrentning af negativt afgiftstilsvar11-12-0118-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.606.ØLRVidneførsel af sagsbehandler fra den kommunale skatteforvaltning - anmodning afvist11-12-0124-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.605.DEPKommentar - forlig - arveafgift - forældelse - testamentarisk disposition11-12-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.604.HRForlig - arveafgift - forældelse - testamentarisk disposition11-12-01 SKAT internt  
SKM2001.603.VLRSkønsmæssig ansættelse - omsætning i pizzaria - varekøb07-12-0119-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.602.VLRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst - tilsidesættelse af regnskab - pizzaria07-12-0119-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.601.ØLRStraffesag - smugleri - indkøbsrejsende07-12-0110-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.600.LSRFraskrivning i lagerregnskab for uanvendelige varer - komsum-is06-12-0130-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.599.LSRTilbagebetaling af vandafgift til golfbane06-12-0121-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.598.LSRGrusværk - produktion af el til eget forbrug - godtgørelse for olie- og CO2-afgift - registrering06-12-0121-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.597.ØLRStraffesag - stadfæstet kendelse om tilstedeværelse under domsforhandling - sagkyndige medarbejdere fra ToldSkat05-12-0126-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.596.VLRStraffesag - indsmugling af cigaretter - hjemvisning til byretten05-12-0128-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.595.HRStraffesag - lang sagsbehandlingstid - ingen krænkelse af Menneskerettighedskonventionens art. 605-12-0122-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.594.DEPGenoptagelsesfrist ved gældseftergivelse04-12-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.593.DEPMaskeret udlodning - salg af overskudsselskab - beskatning af avance03-12-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.592.ØLRStraffesag - kildeskatteloven - ikke rettidig indbetalt indeholdt A-skat29-11-0126-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.591.VLRRestskatter - afskrevet som uerholdelige - modregning i overskydende skat29-11-0105-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.590.VLRForældelse af skattekrav - suspension - udlægsforretning - afbrydelse af forældelsesfristen29-11-0105-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.589.VLRDrifts- eller repræsentationsudgifter - professionel fodboldklub - traktementer til sponsorer29-11-0102-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.588.LSRVirksomhedsomdannelse - revisorudgifter28-11-0106-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.587.LSR10-mandsprojekt - skovdrift - renteudgifter mm.28-11-0119-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.586.LSRLegater - studieafgift - Master of Public Health28-11-0119-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.585.LSRIgangværende arbejder - principskifte - kompetence28-11-0118-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.584.LSREjerlejlighed - skattepligtig avance ved salg28-11-0105-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.583.LSRSambeskatning - underskudsbegrænsning28-11-0107-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.582.ØLRSuspension af ansættelsesfristen - straffesag opgivet27-11-0108-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.581.VLRProcessuelle regler - prøvelse af afvisningskendelse - afvisning af realitetspåstand27-11-0101-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.580.TSSFradrag for flyudgifter ved befordring mellem hjem og arbejdsplads27-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.579.LRMedarbejderaktieordning - konsekvens af overskridelse af objektive krav - udenlandske medarbejdere27-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.578.LRAktieavancebeskatning - handelsværdi af minoritetsaktiepost den 19. maj 199327-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.577.LSRKonvertible obligationer - direktør - lønaccessorium - bindende forhåndsbesked27-11-0131-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.576.LSRHensættelse til udpakningsgaranti27-11-0111-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.575.LSRSalg af aktier - ejertid under 3 år - forældelsesfrist27-11-0123-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.574.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter23-11-0117-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.573.VLRStraffesag - skatteunddragelse - henlæggelse til investeringsfond23-11-0106-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.572.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvstændig virksomhed23-11-0111-07-01SKAT internt Dom
SKM2001.571.ØLRStraffesag - spiritusafgiftssvig - ulovlig indført spiritus23-11-0107-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.570.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning23-11-0121-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.569.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning i pizzaria23-11-0116-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.568.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - handel med papegøjer23-11-0124-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.567.VLRStraffesag - skatteunddragelse - salg af aktier23-11-0123-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.566.VLRStraffesag - olieafgiftsloven - fyringsolie som brændstof i biler23-11-0125-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.565.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser23-11-0116-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.564.VLRSkønsmæssig ansættelse af indkomst - udeholdte indtægter22-11-0105-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.563.HRNæringsbeskatning - handel med fast ejendom22-11-0110-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.562.ØLRRejseudgifter - studierejse - dansk universitetslektors ulønnede ophold ved udenlandsk universitet22-11-0113-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.561.LRTildeling af køberetter til ledende medarbejder i filial omfattet af LL § 2822-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.560.LRMedarbejderaktieordning - tidsbegrænset ansatte - ledergruppe22-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.559.VLRGoodwill - rette indkomstmodtager - maskeret udlodning - fristregler for forhøjelse20-11-0112-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.558.VLRGoodwill - rette indkomstmodtager - maskeret udlodning - konsulentvederlag - fristregler for forhøjelse20-11-0112-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.557.LROptionsaftale for medarbejdere - ændring af aftale20-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.556.LRFantomaktier - beskatningstidspunkt20-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.555.LRSkattepligt - vandforsyningsselskab - ændring af vedtægter20-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.554.DEPKommentar - forlig - leasingarrangement19-11-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.553.ØLRForlig - leasingarrangement19-11-01 SKAT internt  
SKM2001.552.TSSElafgift - godtgørelse - finansiel virksomhed med kunder uden for EU19-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.551.LSRVindmølle - afskrivningsgrundlag19-11-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.550.LSRAktier - avance - udenlandsk bank19-11-0131-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.549.LSRMoms - fradrag for udgifter til udbedring af mangler som følge af fejl i tilstandsrapporter19-11-0115-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.548.LSRMoms - fradrag - kursusvirksomhed19-11-0115-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.547.LSRVirksomhedsoverdragelse - momsregulering - forventningsprincippet19-11-0131-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.546.LSRRegistreringsafgift - demobiler mv.19-11-0104-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.545.ØLRMaskeret udlodning - indbetalinger på hovedanpartshavers pensionsordning - arbejdsindsats16-11-0127-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.544.VLRUdlejning af ejerlejlighed til datter - fikseret lejeindtægt16-11-0125-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.543.VLRTilbagebetaling af udbetalt negativ moms - selvstændig økonomisk virksomhed - huslejeudgifter efter virksomheds ophør16-11-0129-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.542.ØLRLempelsesberegning - nettoprincippet - skattefrie indtægter - fordeling af udgifter15-11-0111-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.541.ØLRAfskrivningsret og rentefradrag - skatteleasingarrangement15-11-0104-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.540.LRFornyet sambeskatning - omlægning af regnskabsår15-11-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.539.HRGældseftergivelse - forligsmæssig nedsættelse af det skattepligtige beløb efter syn og skøn15-11-0124-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.538.HRMaskeret udlodning - salg af overskudsselskab - beskatning af avance15-11-0122-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.537.LSRIslændingfradrag - studerende - ugyldighedsindsigelse15-11-0130-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.536.LSRErstatning - manglende partshøring - forlænget opsigelsesperiode15-11-0130-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.535.TSSGensidig aftale mellem Danmark og Sverige vedrørende fortolkning af forskellige begreber i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst14-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.534.DEPKommentar - fradrag for arbejdstøj14-11-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.533.VLRFradrag for arbejdstøj - el-installatør 14-11-0122-10-01SKAT internt Dom
SKM2001.532.ØLRPeriodisering - vederlag for afståelse af know-how - tidspunkt for retserhvervelse14-11-0128-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.531.ØLRKonkurs - A-skattekrav - privilegeret eller simpelt krav - betalingstandsning14-11-0105-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.530.LRÆndringer i køberetsaftaler som følge af ophørsspaltning14-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.529.LRAfgrænsning mellem aktietegningsretter og aktiekøberetter14-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.528.LRÆndring i køberetsaftaler i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver14-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.527.LRSkattemæssige følger af ændringer i køberetsaftaler efter skattefri aktieombytning14-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.526.LRFradrag ved udstedelse af tegnings- og køberetter omfattet af ligningslovens § 2814-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.525.LRFradrag for tegningsretter tildelt efter ligningslovens § 7A14-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.524.LRIndgåelse af køberetsaftaler i vilkårsperioden i strid med aktieombytningsvilkår14-11-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.523.LREfterfølgende af- og nedskrivninger - ændret periodisering14-11-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.522.LRTvungen sambeskatning - vederlag for brugsret13-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.521.DEPBeskatning efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1013-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.520.VLRFradrag for arbejde i udlandet - bevis for udført arbejde13-11-0111-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.519.HRFordeling af el-udgift ved privat og erhvervsmæssig anvendelse af varmegenvindingsanlæg.13-11-0127-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.518.HRBegrænset skattepligt - filippinske sømænd - udenlandsk registreret skib ejet af dansk rederi13-11-0127-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.517.VLRMaskeret udlodning - køb og videresalg af overskudsselskab13-11-0101-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.516.LRDatterselskabsudbytte - engelsk "unlimited company" anset som udenlandsk datterselskab13-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.515.ØLRForsørgelseskontrakter08-11-0106-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.514.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægter fra værelsesudlejning08-11-0107-09-01SKAT internt Dom
SKM2001.513.HRMorarenter - nedsættelse af skatteansættelse - modregning i overskydende skat - uforfaldne morarenter08-11-0120-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.512.ØLRStempelpligtig deklaration vedr. køberet og -pligt vedr. ejendom - solidarisk hæftelse08-11-0124-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.511.VLR10-mandsprojekt - formelt contra reelt ejerskab til containere08-11-0116-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.510.TSSSpaltning af amerikansk selskab, 3Com Corporation, USA - afslag på anmodning om skattemæssig succession på aktionærsiden08-11-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.509.LRFusion af foreninger med tilbagevirkende kraft - konsolideringsfradrag08-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.508.VLRRette indkomstmodtager - virksomhedsoverdragelse - interesseforbundne parter07-11-0113-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.507.HRSkatteproces - forhøjelse af skatteansættelsen efter udløbet af ligningsfristen - godkendelse fra told- og skatteregionen07-11-0109-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.506.ØLRFeriepengeforpligtelse - etableringsudgift - omdannelse af Postgiro til GiroBank A/S07-11-0126-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.505.LRUdbetaling fra andelsselskab i opløsning - skattemæssig behandling af overdækningsbeløbene - tilkendegivelse fra Ligningsrådet07-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.504.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - kørselsopgørelser - arbejdsgiverens kontrol07-11-0126-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.503.VLRUdlodning - handel med overskudsselskaber07-11-0121-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.502.HRSelskabstømning - objektiv hæftelse - ambi - afbrydelse af forældelse07-11-0114-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.501.ØLRSelskabstømning - objektiv hæftelse - erstatningsansvar - regres05-11-0107-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.500.HRSelskabstømning - objektiv hæftelse05-11-0110-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.499.ØLRSelskabstømning - bruttoafregning - sælgers erstatningsansvar05-11-0119-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.498.HRSkattemæssig forhøjelse - rettidig varsling - agterskrivelse05-11-0101-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.497.HREfterbeskatning af etableringskonto - erhvervsmæssig virksomhed - forældelse02-11-0113-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.496.VLRTilskud - interessefællesskab 02-11-0103-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.495.HRSkatteforbehold - ejendomsoverdragelse - interesseforbundne parter02-11-0109-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.494.VLRKrav på udenlandsk cigaretafgift - gensidig bistand ved inddrivelse 02-11-0111-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.493.LRAktieavancebeskatning - fast driftssted02-11-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.492.VLRErstatning for rentetab - indfrielse af lån før tid - renteudgift eller formuetab01-11-0123-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.491.VLRTabskaution - tab på regresfordring - koncernforbundne selskaber - overdragelse af anparter ikke bevist01-11-0122-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.490.VLRArbejde i udlandet - rejse- og befordringsgodtgørelse - fradrag for merudgifter - befordringsfradrag01-11-0115-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.489.ØLRBeregning af rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat - sambeskatning01-11-0108-08-01SKAT internt Dom
SKM2001.488.HRTilbagebetaling af el- og CO2-afgift01-11-0108-08-01Afgifter Dom
SKM2001.487.VLRDriftsomkostninger - maskeret udlodning - vederlag for aktier01-11-0112-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.486.VLRAktieavancebeskatning - aftale om yderligere vederlag - bevisspørgsmål01-11-0114-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.485.ØLRErstatningsansvar - bedrageri - fiktive fakturaer01-11-0121-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.484.TSSForeninger - konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 - fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3. (rettelse til SKM2001.444.TSS)01-11-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.483.HRDobbeltbeskatning - bolig i Spanien og Danmark - midtpunkt for livsinteresser - hjemmehørende i Danmark31-10-0129-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.482.VLRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst og momstilsvar - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - pizzeria31-10-0122-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.481.VLRHøringsfrist31-10-0128-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.480.ØLRAfvisning - frist for domstolsprøvelse - vejledning 31-10-0123-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.479.HRNæring med køb og salg af fast ejendom - modkøb af båd31-10-0128-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.478.VLRAmbi - tilbagebetalingskrav forældet31-10-0130-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.477.ØLRAmbi - tilbagebetaling - processuel skadevirkning31-10-0110-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.476.ØLRAmbi - tilbagebetaling - sparede arbejdsgiverafgifter - advokater31-10-0103-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.475.VLRMomsfritagelse - arrangementer afholdt af boldklub31-10-0126-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.474.LSRFonde - udlodningstidspunkt31-10-0104-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.473.LSRAdvokatomkostninger - opsigelse - krav om merløn31-10-0127-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.472.LSRUnderslæb - tab31-10-0128-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.471.LSROmstrukturering - advokat- og revisorudgifter31-10-0121-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.470.LSRKoncernforhold - genbeskatning af underskud31-10-0113-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.469.LSRStudierejse til Brasilien - arrangeret af bilimportør31-10-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.468.LSRAktier - anskaffelsessum for medarbejderaktier - bindende forhåndsbesked31-10-0111-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.467.LSRAndelsforening - udlejning af fast ejendom31-10-0114-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.466.LSRMælkekvote - vederlagsfri tildeling31-10-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.465.LRTab på fordring efter virksomhedsophør30-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.464.LRMedarbejderaktieordning - gratisaktier - fradrag30-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.463.LRAktieavancebeskatning - båndlagte aktier - fifo-princip30-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.462.TSSTilbagesøgningskrav - forældelse - afgift af udtrædelsesgodtgørelse - pensionsbeskatningsloven30-10-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.461.LSRGenoptagelse af skatteansættelse - fristoverskridelse29-10-0119-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.460.LSRAfskrivning - småanskaffelser til udlejning29-10-0121-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.459.LSRMoms - fradrag - tab på debitorer29-10-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.458.LSRMoms - fradrag - advokatomkostninger - retssager29-10-0120-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.457.LSRMoms - fradrag - sagsomkostninger29-10-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.456.LSRMomsafgiftstilsvar - gebyrer - afståelse af forretninger29-10-0117-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.455.LSRMoms - salg af busser29-10-0111-09-01SKAT internt + Momsgrundlag + Momspligt Kendelse
SKM2001.454.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst - Grønland - beskatningsret29-10-0112-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.453.LSRRegistreringsafgift - bus til institution29-10-0104-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.452.VLRReceptionsudgift - reklame eller repræsentation26-10-0103-07-01SKAT internt Dom
SKM2001.451.VLRUdlandsophold - 6 måneders reglen - 42 dages reglen26-10-0125-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.450.ØLRDriftsomkostninger - etableringsomkostninger - lån til datterselskab26-10-0122-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.449.ØLRDriftsomkostninger - virksomhed ikke etableret - ingen omsætning26-10-0108-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.448.ØLRSyn og skøn - efterfølgende årsregnskaber26-10-0124-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.447.ØLRFradragsret for tab - udstedelse af medarbejderaktier - favørkurs26-10-0127-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.446.LRSkattefri godtgørelser - ligningslovens § 7 M25-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.445.TSSIkke gennemført skatteansættelse - agterskrivelse - manglende afgørelse25-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.444.TSSForeninger - konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 - fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3.25-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.443.LRGenbeskatning af underskud - udtræden af under-sambeskatning sidestillet med udtræden af sambeskatning25-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.442.VLROverskridelse af frist for sagsanlæg23-10-0109-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.441.VLRReceptionsudgift - reklame- eller repræsentationsudgift - bespisning - forretningsjubilæum23-10-0106-07-01SKAT internt Dom
SKM2001.440.VLRGenvundne afskrivninger - driftsbygninger - mælkekvote23-10-0106-06-01SKAT internt Dom
SKM2001.439.ØLRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - bruttoavance23-10-0115-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.438.LRArbejdsgivers fradrag for uddannelsesudgifter23-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.437.ØLRGrundværdiansættelse - etagearealprincippet - deklaration - ubebygget areal23-10-0121-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.436.VLRSkattepligt af pensioner fra Danmark - forældelse - grov uagtsomhed23-10-0130-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.435.DEPKommentar - forlig - Højesteret - leasing22-10-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.434.HRForlig - Højesteret - leasing22-10-01 SKAT internt  
SKM2001.433.ØLRPræklusion af rentekrav - dødsbo - forbehold18-10-0117-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.432.VLRIkke erhvervsmæssig virksomhed - Fasan- og strudseopdræt18-10-0114-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.431.VLRBefordringsfradrag - betydelig afstand mellem bopæl og arbejdsplads - bevisbyrde - overnatningsmulighed18-10-0127-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.430.ØLRSkattepligt - kommuneskatteloven - statsindtægter18-10-0102-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.429.VLRProces - pligt til at svare på spørgsmål - omgåelse af skattekontrollovens regler17-10-0116-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.428.VLREjendomsvurdering - kommune ikke anset for klageberettiget17-10-0122-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.427.VLRKørselsgodtgørelse - bopæl og arbejdsplads samme sted - arbejdspladsbegrebet17-10-0122-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.426.DEPRentegodtgørelse - rentecirkulæret - negativ moms- tilbageholdelse - modregning15-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.425.LRFejlagtig rådgivning fra revisor - erstatning for manglende fortjeneste12-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.424.LRBeskatning af helårsbolig - direktør - bestemmende indflydelse12-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.423.TSSLeveringsstedet for insemineringsydelser og bedækningsydelser vedr. heste12-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.422.TSSMomsforhold i forbindelse med skolers deltagelse i forsøgsordningen vedrørende bedre og sundere mad til børn12-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.421.DEPKommentar – hævet sagsanlæg – igangværende arbejder - primoregulering12-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.420.LRFirmabilbeskatning - deleleasing10-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.419.ØLRBoafgift - afgiftsberegning - et eller to bundfradrag09-10-0110-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.418.VLRFri bil - hovedanpartshaver - underordnet stilling - erhvervsmæssig anvendelse09-10-0108-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.417.VLRUdlodning af egen formue contra udlodning fra forening09-10-0116-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.416.HRPeriodisering af revisorhonorar09-10-0113-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.415.TSSKrav om tilbagebetaling af lønsumsafgift - bestyrelseshonorarer05-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.414.TSSSkattefri aktieombytning - afslag på dispensationsanmodning - 3 års ejertidsvilkår05-10-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.413.LREn eller flere virksomheder - afskrivningssaldo05-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.412.LSRTerminsforretninger - ophør af - tabsfradrag - formalitetsindsigelse05-10-0123-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.411.VLRBådudlejning - fradrag i sambeskatning nægtet04-10-0124-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.410.ØLRBefordringsfradrag - befordring hjem/arbejde - skattefri time- dagpenge, nattillæg og befordringsgodtgørelse04-10-0130-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.409.ØLRFrivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom - personsammenfald04-10-0121-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.408.ØLRFilmrettigheder - afskrivning - driftsomkostning - berettiget forventning04-10-0101-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.407.LSRBetalingskorrektion - administrationsvederlag - forventningsprincippet03-10-0120-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.406.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - frifindelse03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.405.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (6)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.404.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (5)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.403.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (4)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.402.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (3)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.401.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (2)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.400.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (1)03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.399.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - arbejdsmarkedsfondsloven03-10-0114-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.398.VLRStraffesag - skattekontrollovens § 13, stk. 2 - frifindelse03-10-0125-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.397.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret momsvirksomhed03-10-0111-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.396.ØLRDobbelbeskatning - arbejdsudleje - fortolkning03-10-0106-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.395.ØLRTarifering - vin eller spiritus03-10-0125-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.394.LRFradrag for driftsmiddelsaldo ved ophør af virksomhed - én eller flere virksomheder02-10-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.393.TSSMineralolieafgift - uddybningsfartøjer mv. - godtgørelse02-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.392.TSSFradrag efter kursgevinstloven for låneomkostninger på lån, der stiftes og indfries til pari02-10-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.391.VLRToldgodtgørelse - ændring af toldangivelser - borgerens retsbeskyttede forventninger 01-10-0120-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.390.ØLRTab på finansielle transaktioner - terminsforretninger01-10-0101-05-01SKAT internt Dom
SKM2001.389.ØLRSkønsmæssig ansættelse - manglende regnskabsmateriale - tvangsakkord01-10-0106-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.388.HRSkattepligt/dobbeltbeskatning - bolig i Spanien - fortsat bopæl i Danmark - hjemmehørende i Danmark - midtpunkt for livsinteresser01-10-0106-04-01SKAT internt Dom
SKM2001.387.TSSMoms i forhold til pakkerejser28-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.386.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - bryllupsgaver - ikke præjudiciel forelæggelse for EF-Domstolen27-09-0120-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.385.VLRFast ejendom - næring - ejendomsmægler27-09-0129-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.384.VLRStraffesag - skatteunddragelse - urigtig selvangivelse27-09-0126-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.383.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvstændig virksomhed26-09-0102-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.382.ØLRStraffesag - momsloven - kildeskatteloven - arbejdsmarkedsfondsloven26-09-0103-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.381.ØLRKasinobesøg - driftsudgifter - repræsentation26-09-0130-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.380.LSRUgyldighed - gaveanmeldelse - 3-måneders frist for ændring af værdiansættelse25-09-0112-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.379.LSRSukkerkvote - afståelse24-09-0105-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.378.LSRFratrædelsesgodtgørelse - ubegrundet opsigelse - barselsorlov24-09-0117-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.377.LSRHobbyvirksomhed - kunstner24-09-0129-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.376.LSRKursus - supervision - cand.psych.24-09-0131-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.375.LSRHensættelse - fratrædelsesgodtgørelse24-09-0131-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.374.LSRLandbrugsejendom - genanbringelse af ejendomsavance24-09-0131-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.373.LSRAfskrivninger - genvundne - genopførelse af bygning andet sted24-09-0117-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.372.LSRHensættelse til garanti- og serviceforpligtelser24-09-0119-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.371.LSRBetalingskorrektion - aktieombytning - advokat- og revisorudgifter24-09-0109-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.370.LSRBetalingskorrektion - reparations- og vedligeholdelsesarbejder24-09-0124-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.369.LSRBetalingskorrektion - virksomhedsoverdragelse - igangværende arbejder24-09-0112-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.368.LSRBetalingskorrektion - produktudviklingshonorar24-09-0117-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.367.LSRMoms - håndværkers opførelse af sommerhus til eget brug24-09-0123-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.366.LSRVindmølle - afskrivning - projektledelse24-09-0106-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.365.LSRSalg af museumsgenstande - avance24-09-0105-09-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.364.LSRKonkursbo - godtgørelse for vandafgifter og fradrag for moms - afregning24-09-0129-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.363.DEPBeskatning af fri lystbåd – formodningsreglen og rådighedsbegrebet19-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.362.DEPBeskatningen af fri bil og brobizz ved arbejde i Øresundsregionen samt svenske studiebidrag17-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.361.TSSRentesats efter PAL § 20, stk. 2 - rettelse til SKM 2001.318.TSS17-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.360.LRInvesteringsforeningers udlån af aktier17-09-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.359.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - "sorte grise"14-09-0113-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.358.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet14-09-0109-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.357.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - menneskeretskonventionens artikel 614-09-0130-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.356.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter13-09-0112-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.355.ØLRStraffesag - momssvig - dokumentfalsk13-09-0108-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.354.VLRStraffesag - kildeskatteloven - lov om arbejdsmarkedsfonde13-09-0129-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.353.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - passivitet13-09-0124-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.352.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - mangelfuld regnskabsaflæggelse13-09-0122-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.351.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - urigtige momsangivelser13-09-0121-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.350.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser13-09-0131-10-00SKAT internt Dom
SKM2001.349.ØLRStraffesag - bedrageri - momskarruselsvig13-09-0128-08-00SKAT internt Dom
SKM2001.348.DEPKommentar – kontrol - indberetning - festivaler - kunstnere - honorarer - bookingbureauer12-09-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.347.HRKursgevinstloven - gældseftergivelse - samlet ordning - skattefrihed12-09-0112-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.346.ØLRBegrænsning af underskudsfremførsel12-09-0118-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.345.ØLRMomspligt - rette indehaver af virksomhed - fuldmægtig - skønsmæssig ansættelse12-09-0119-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.344.HRSambeskatning - skatteansættelse - sagsbehandlingsfejl - ej ugyldighed - konkret væsentlighedsvurdering - kompetence12-09-0123-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.343.TSSPræcisering af godtgørelsesregler vedr. malekabiner og undervognsbehandling11-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.342.TSSTilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning af over halvdelen af overkursen anset som kontant vederlag10-09-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.341.TSSTilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning af 2/3 af overkursen anset som kontant vederlag10-09-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.340.LRSkattefritagelse for tilskud til fredet bygning10-09-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.339.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A10-09-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.338.TSSDen momsmæssige behandling af provision, som danske agenter modtager fra udenlandske virksomheder for deres formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer10-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.337.TSSErhvervsskoler - lønsumsafgift10-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.336.VLREtableringskontoloven - arbejdskravet07-09-0108-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.335.VLRFor sen klage til Landsskatteretten07-09-0107-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.334.ØLRModregning - rentetilskrivning07-09-0109-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.333.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - sideaktiviteter07-09-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.332.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - datterselskab07-09-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.331.LRBeskatning af sommerbolig - direktør04-09-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.330.LRJustering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter03-09-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.329.LRÆndring af indbetaling på ratepension31-08-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.328.LSRArbejdsskade - operation og genoptræning - kontraktspiller24-08-0101-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.327.LSRVirksomhedsordning - sygedagpenge - værdi af fri bil - arbejdstøj - udlejning af sommerhus24-08-0127-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.326.LSROverskud af bolig i egen ejendom i Luxembourg og Frankrig24-08-0123-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.325.LSRFlytte- og transportomkostninger - praktikant - Danmarks Journalisthøjskole24-08-0109-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.324.LSRVurdering af fast ejendom - banegård24-08-0101-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.323.LSRVurdering af fast ejendom - banegårdsforretninger i pavilloner i hal24-08-0118-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.322.LRKoncernintern erhvervelse af fast driftssted21-08-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.321.LRSambeskatning - tilførsel af aktiver - underskud21-08-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.320.LRSalg af datterselskabsaktier - beskatning af udbytte21-08-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.319.LRSkattefrit datterselskabsudbytte - spaltning - succession21-08-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.318.TSSPensionsafkastbeskatningsloven, 7-måneders renten for indkomståret 200216-08-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.317.TSSNedsættelse af morarenten efter opkrævningsloven15-08-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.316.TSSAlternative behandlere10-08-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.315.TSSTeléfonos de México - spaltning til América Móvil09-08-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.314.LSRAdvokat- og revisorudgifter ved køb af virksomhed08-08-0112-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.313.LSRToldtarifering af stoleunderlag08-08-0127-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.312.LSRErstatning - avance ved beskatning - modregning08-08-0121-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.311.LSRDobbelt husførelse i forbindelse med turnusstilling - samlivsforhold08-08-0124-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.310.LSRLandbrugsejendom - hektarstøtte ved køb - driftsomkostning08-08-0109-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.309.LSRLandbrugsejendom - hektarstøtte ved salg08-08-0109-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.308.LSRLandbrugsejendom - avance ved salg af jordareal - genanbringelse - vedligeholdelse08-08-0112-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.307.LSRArbejdsmarkedssammenslutning - fordeling af renteudgifter i erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig indkomst08-08-0122-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.306.LSRDødsbo - renteudgifter i forbindelse med udlæg af ejendom08-08-0130-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.305.LSRDagplejefradrag - beregningsgrundlag08-08-0121-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.304.LSRHovedanpartshaver - fri bil08-08-0120-09-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.303.TSSSkattefri aktieombytning - stemmeflertal08-08-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.302.LSRLønsumsafgift - grundejerforening - ansat vicevært07-08-0122-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.301.LSRKvælstofsafgift - tilbagebetaling - registreringstidspunkt07-08-0113-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.300.LSRRegistreringsafgift - stationcar - ombygning07-08-0114-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.299.LSRKørselsgodtgørelse - lods - A-skat07-08-0127-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.298.LSREjendomsvurdering - privat ejet havn07-08-0125-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.297.LSRAndelsboligforening - fordeling af fællesudgifter erhverv/ikke erhverv06-08-0115-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.296.TSSDen momsmæssige behandling af demonstrationskøretøjer - Rettelse06-08-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.295.TSSSkattefri aktieombytning - udenlandsk selskab - omvendt aktieombytning03-08-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.294.LRPeriodisering - erstatning for landbrugsbesætning02-08-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.293.DEPAkkumulerende investeringsforeninger, der udelukkende henvender sig til PAL-skattepligtige – fortolkning af betingelserne i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a25-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.292.LSRUdgifter til bistand i skattesager25-07-0122-06-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.291.TSSUdenlandsk spaltning - succession for danske aktionærer - Kyro Oyj Abp, Finland17-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.290.LRSuccession - virksomhedsordningen17-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.289.LRAnmodning om omgørelse - skattestyrelsesloven - virksomhedsordningen - hæverækkefølgen17-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.288.LSRSommerhusudlejning - erhvervsmæssig/blandet benyttelse17-07-0102-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.287.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - interessentskab - udlejningsejendomme17-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.286.LRSambeskatning - ophør - anmodningstidspunkt17-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.285.LRGenbeskatning af underskud - udenlandsk datterselskabs frasalg af produktionsejendom17-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.284.TSSFraflytterskat17-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.283.LSRMBA kursus i Frankrig - arbejdsgiverbetalt - skattepligt. Bindende forhåndsbesked17-07-0118-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.282.LSRToldgodtgørelse - ikke bestilingssvarende varer17-07-0130-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.281.LSRFratrædelsesgodtgørelse/skattefri godtgørelse - kompensation tilkendt ved Højesteret17-07-0121-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.280.LSRAndelsforening - ophørsbeskatning ved overgang fra kooperationsbeskatning - bindende forhåndsbesked17-07-0125-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.279.TSSDen momsmæssige behandling af demonstrationskøretøjer16-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.278.DEPTilbagebetaling af moms - opfølgning på dom - momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.16-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.277.LSRTinglysningsafgift ved ejerpantebrev12-07-0107-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.276.LSRKunstnere - skattepligt til Danmark - retserhvervelsestidspunkt12-07-0131-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.275.LSRToldgodtgørelse - ikke bestillingssvarende varer12-07-0130-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.274.LSRMomsafgiftsfritagelse - bladet "Penge og Privatøkonomi"11-07-0131-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.273.LSRLufthavn - beskatning - bindende forhåndsbesked11-07-0123-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.272.LSRMoms - omkostninger til børsintroduktion11-07-0122-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.271.LSRMoms - fradrag - mæglerudgifter ved bortforpagtning og salg af inventar11-07-0109-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.270.LSRReduceret momsgrundlag - kunstner - unika produktion11-07-0129-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.269.LSRLønsumsafgift - regulering af feriepengeforpligtelse11-07-0124-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.268.TSSÆldreklubber - momspligt09-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.267.TSSMoms og lønsumsafgift - drift af gevinstgivende spilleautomater09-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.266.TSSLønsumsafgiftspligt og momsfradrag i et selskab, der investerer i porteføjlevirksomheder (udviklingsselskaber)09-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.265.TSSLønsumsafgift - registreringspligt - investeringsselskaber09-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.264.TSSDen momsmæssige behandling af køreundervisning09-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.263.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - finansieringsvirksomhed06-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.262.LSRLønsumsafgift - uddannelsessekretariat06-07-0105-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.261.LSRLysslange - afgiftssats06-07-0115-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.260.LSRChefdirigent – vederlag - begrænset skattepligt - bindende forhåndsbesked06-07-0118-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.259.LSRLeasingarrangement - fradrag for underskud mm.06-07-0104-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.258.LSRFrirejse - gave - fodbold06-07-0109-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.257.LSRLandbrug - omlægning af regnskabsår06-07-0111-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.256.TSSMomsfritagelse for velgørende arrangementer04-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.255.LRFirmabilbeskatning - leasingaftale - ansatte04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.254.LRArbejdsgiverbetalt læge- og helseservice04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.253.LRBeskatning af arbejdsgiverbetalt zoneterapi04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.252.LRArbejdsgiverbetalt akupunkturbehandling04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.251.LRFratrædelsesgodtgørelse - beskatning - arbejdstager04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.250.LRMedarbejderaktier - alle ansatte - anciennitet04-07-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.249.TSSSkattefri aktieombytning - aktionæroverenskomst - majoritetskravet04-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.248.LSRHovedaktionær - udlodningsbeskatning03-07-0116-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.247.LSRJubilæumsgratiale til ansatte i koncern - jubilæum i moderfond - bindende forhåndsbesked03-07-0130-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.246.LSRFordring - betaling af rente eller afdrag03-07-0127-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.245.LSRFlytteudgifter - tjenestebolig - fradrag03-07-0121-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.244.LSRUgyldighed - manglende høring - skønsmæssig ansættelse03-07-0105-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.243.LSRSømandsfradrag - Skib der bruges til bl.a. lejrskoleophold - charterturister m.v.03-07-0109-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.242.TSSEntreprenørmæssig virksomhed - skibe - TSS-cirkulære 2001-0402-07-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.241.LRAktionæroverenskomst hindring for skattefri aktieombytning02-07-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.240.LSRKøb af A/S - fusion - revisorudgifter29-06-0123-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.239.LSRAfskrivningsgrundlag - traktor - kontantomregning af anskaffelsessum29-06-0105-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.238.LSRLønsumsafgift - finansiel virksomhed eller formuepleje29-06-0111-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.237.LSRFradrag for købsmoms - fodboldklub - udgifter til bustransport - opholdsudgifter samt fortæring29-06-0105-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.236.LSRMomsgrundlag - opkrævede forsikringsbeløb ved udleasing af driftsmidler - salg af tidligere udleasede driftsmidler - Omsætningstal ved opgørelse af fradragsprocent29-06-0127-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.235.TSSMomsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 227-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.234.TSSEfterløn og overgangsydelse - udlandet - skatte- og bidragspligt - trækfritagelse26-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.233.TSSKildeskatteloven § 48 E - forsker - indtræden af skattepligt26-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.232.LSRGrundværdi parcelhus - etagearealprincip22-06-0108-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.231.LSRTinglysningsafgift - salg af fast ejendom22-06-0109-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.230.LRRette indkomstmodtager - retten til goodwill - goodwill ved ind- og udtræden af advokatvirksomhed22-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.229.LRMedarbejderaktieordning - medarbejdere på orlov22-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.228.TSSSkattefri aktieombytning - ekstraordinær udlodning - overskridelse af kontantvederlag22-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.227.LRMedarbejderes tegningsretter - fondsemission22-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.226.TSSKapitalpension - delophævelse efter det fyldte 60. år22-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.225.LSRUgyldighed - manglende sagsfremstilling - arbejdsmarkedsbidrag21-06-0127-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.224.TSSMoms - trafikflyveruddannelsen19-06-01 SKAT internt + Momsfritagelse og -godtgørelse Meddelelse
SKM2001.223.TSSMomsmæssig vurdering af produktionsskoler i statsfængslerne18-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.222.LRAfslag på omgørelse af aftalt rente15-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.221.LROmgørelse af renter betalt i koncernforhold15-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.220.LRSkattefri spaltning - lempelse af ejertidsvilkår - Leur-Bloem sagen15-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.219.LRFri helårsbolig - beskatning - arbejdstager12-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.218.TSSBopælskravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 112-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.217.LRSambeskatning - vilkår 2.7. - udenlandsk datterselskab12-06-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.216.LRSpaltning - ejertidsvilkår - interesseopdeling12-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.215.TSSAfgift af elektricitet - gadebelysning mv.12-06-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.214.LRCreditlempelse ved arbejde på sygehuse i Norge og Sverige11-06-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.213.LSRMoms - rådgivningsvirksomhed - social forsorg og bistand06-06-0107-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.212.LSRLønsumsafgift - lønandele i koncernselskab - fællesregistrering06-06-0112-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.211.LSRVindmølle - afskrivning på ulempeerstatning06-06-0123-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.210.LSRNettoafregningsmetoden - avance - salg af anparter06-06-0120-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.209.LSRVejbidrag - driftsomkostning06-06-0128-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.208.LSRLandbrugsejendom - vurderet som bebygget landbrug (kode 05) - avance ved salg06-06-0112-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.207.LSRInvesteringsfondshenlæggelser - vindmøller06-06-0128-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.206.LSRDagplejer - barselsorlov - fradrag m.v.06-06-0105-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.205.LSRGrænsegængerreglerne - begrænset skattepligt - udsendt til Kina i orlovsperiode06-06-0113-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.204.LSRServicestation - Lån/tilskud til modernisering06-06-0107-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.203.LSRSocial sikring, fradrag for bidrag i Frankrig. Ikke hjemmel i dansk lovgivning06-06-0101-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.202.LRVirksomhedsordningen - udlån af opsparede midler til investeringsselskab31-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.201.LRVirksomhedsordningen - udlån af opsparede midler til familie31-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.200.TSSEn virksomheds salg af mad og drikkevarer til medarbejdere31-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.199.LRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning31-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.198.LRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning31-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.197.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - udlejning af tjenestebolig28-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.196.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - kontant- og obligationsbeholdning - fast ejendom28-05-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.195.TSSKorrektion til vejledning til TSS-cirkulære nr. 2001-07 af 7. marts 2001 om tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser22-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.194.TSSGrænsegængere efter KSL §§ 5 A-D og LL § 33 A18-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.193.TSSMomsmæssig vurdering af kommunernes tilbud om lovpligtig skorstensfejning15-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.192.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - selskaberne Lloyds Trust World Investment Portfolio Limited og the International Equity Class of Lloyds TSB Offshore Funds Limited, hjemmehørende på Jersey, Kanaløerne10-05-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.191.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - selskaberne Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc., hjemmehørende i USA10-05-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.190.LRVærdiansættelse af goodwill - virksomhedens erfaring og omdømme - variende kundekreds - personlige kvalifikationer07-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.189.LRAfskrivning på immaterielle rettigheder - salg og opgivelser af rettigheder - fradrag af uafskrevet restbeløb07-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.188.TSSUdlændinge med sæsonarbejde i Danmark - skattepligt - rejseregler - befordring - AM-bidrag07-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.187.LRTvungen sambeskatning - finansiel virksomhed - vederlag for anvendelse af brugsret07-05-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.186.HRIntet fradrag for "køb af konsulentassistance"04-05-0112-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.185.HRGoodwill - Lov om særlig indkomstskat04-05-0120-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.184.ØLRDobbeltbeskatning - Danmark og Tyskland - Fast driftssted04-05-0116-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.183.HREkstraordinær genoptagelse efter underkendende dom04-05-0113-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.182.VLRAnnulleret skatteansættelse - Retlig interesse04-05-0102-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.181.VLREkstraordinær genoptagelse - Ansvarspådragende fejl - Tilsidesættelse af fast administrativ praksis04-05-0122-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.180.VLRSelskabstømning - Sælgers erstatningsansvar04-05-0121-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.179.DEPKommentar - gældseftergivelse - samlet ordning - skattefrihed04-05-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.178.DEPHjemme-pc'er - til rådighed til brug ved arbejdet - aftale om køb04-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.177.DEPMedarbejderaktier - afståelse ved tvangsindløsning under båndlæggelsen - båndlæggelse af afståelsesprovenu04-05-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.176.VLRRentefradrag - Aktuelt gældsforhold - Sagsomkostninger03-05-0120-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.175.VLRSelskabstømning - Sælgers, købers banks, rådgiveres og sælgers bankserstatningsansvar03-05-0116-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.174.VLRSelskabstømning - Sælgere af overskudsselskab ikke erstatningsansvarlige03-05-0125-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.173.VLRUdlandsindtægt03-05-0115-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.172.ØLRKursgevinster - Formidlingsprovision - Høring03-05-0120-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.171.ØLRSkatteministeriet frifundet for påstand om tilbagebetaling af ambi03-05-0112-03-01SKAT internt Dom
SKM2001.170.ØLRLandsretten gav tilladelse til at stille visse præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen i sag om registreringsafgift03-05-0108-03-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.169.ØLRArbejdsværelse i hjemmet - Fradrag nægtet03-05-0116-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.168.ØLRSelskabstømning - Hæftelse efter den dagældende ApS-lovs § 84, stk. 503-05-0120-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.167.DEPFradrag for arbejdstøj - scenetøj - merudgifter - kunstner (kommentar til SKM2001.166.ØLR)03-05-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.166.ØLRFradrag for arbejdstøj - kunstner03-05-01 SKAT internt  
SKM2001.165.DEPAnpartsselskab - anskaffelsessum - apportindskud (kommentar til SKM2001.164.VLR)03-05-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.164.VLRAnpartsselskab - anskaffelsessum - apportindskud03-05-0122-06-00SKAT internt + Selskabsbeskatning Dom
SKM2001.163.TSSGranada Compass plc - delvis spaltning til Compass Group plc - succession i skattemæssig anskaffelsessum på aktier - fusionsskattelovens § 15 b, stk. 603-05-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.162.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer03-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.161.TSSTransfer pricing-ændring - godkendelseskrav - manglende forudgående godkendelse03-05-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.160.LREjendomsavancebeskatningsloven - helårshus anvendt som fritidshus - sommerhusreglen03-05-01 SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2001.159.LSRSociale ydelser - selvstændig erhvervsdrivende - sygedagpenge fra offentlig frivillig01-05-0110-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.158.LSRAfhændelse af anparter - en eller flere virksomheder - avance01-05-0112-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.157.LSREjendomskøb - renteudgifter m.v. forud for overtagelse01-05-0119-12-00SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2001.156.LSRErstatning - tab vedr. differencerenter01-05-0131-08-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.155.LSREU-observatør - lempelse - forventningsprincip01-05-0122-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.154.LSRSambeskatning - udenlandsk selskab fuldt skattepligtig til Danmark - valuta for indkomstopgørelse01-05-0119-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.153.LSRTold/Moms - indrejsende i Danmark - værdi af guldsmykker01-05-0119-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.152.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - fond, der driver virksomhed med ejendomsadministration01-05-0105-02-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.151.LSRMomsfradrag - driftsudgifter på varevogn - momspligtig omsætning01-05-0120-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.150.LSRMomspligtig virksomhed - administrator/formidler af boliger01-05-0105-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.149.LSRMoms - ejendomsmæglerfirma - rådgivning m.v. i forbindelse med salg af aktier01-05-0118-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.148.LSRRealrenteafgiftsgrundlag - succession - fordeling af realisationssaldo01-05-0118-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.147.LSROlie- og CO2-afgift - rengøring af containere01-05-0113-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.146.LSRGrænsegængerreglerne - udstationering01-05-0122-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.145.LSRArbejdsmarkedsbidrag - løn indtjent ved arbejde i Hong-Kong01-05-0122-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.144.LSRMomstilsvar - varer ikke anset leveret til andet EU land01-05-0116-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.143.LSRKommanditist - fradrag for renter m.v.01-05-0121-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.142.VLRKursgevinst - Fradrag26-04-0129-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.141.ØLRSkattefri kørselsgodtgørelse26-04-0102-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.140.VLRBestyrelsesansvar26-04-0101-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.139.HRKartoffelavler - Ej tilbagebetaling af ambi - Afgiftsomlægning26-04-0108-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.138.HRKartoffelavler - Ej tilbagebetaling af ambi - Afgiftsomlægning26-04-0108-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.137.TSSSociale bidrag til Frankrig omfattet af artikel 1 i den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst09-04-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.136.LRUdstationerede medarbejdere - arbejdsgivers afholdelse af ægtefællers rejseudgifter (frirejser) - skattepligtigt personalegode09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.135.LRLøbende aftægtsydelse - ligningslovens § 12 B09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.134.LRSkattefrihed for indsamlet beløb til kræftsyg - ligningslovens § 7, litra a09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.133.LRSkattefrihed for indsamlet beløb til idrætsudøver - ligningslovens § 7, litra a09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.132.LRVærdiansættelse af goodwill - forrentning af aktiver - likvide midler09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.131.DEPSelskabsskatteloven - ejendomsdatterselskaber - ophørsbeskatning09-04-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.130.LRKursus - udland - beskatning/fradrag09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.129.LRGældseftergivelse - samlet ordning - ægtefæller vurderet under ét.09-04-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.128.HRTvangsakkord - Krav om betaling af yderligere selskabsskat09-04-0114-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.127.HRNæring med valutaterminsforretninger og obligationshandler09-04-0105-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.126.HRAktieavancebeskatning09-04-0131-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.125.ØLRSelskabstømning - Mellemformsafregning06-04-0108-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.124.ØLRRegnskabsforkastelse - Skønsmæssig indkomstforhøjelse - Hjemvisning06-04-0106-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.123.ØLRLejeværdi af egen bolig i udlejningsejendom06-04-0122-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.122.ØLRTold - Importmoms - Vinafgift - Moms06-04-0126-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.121.VLRPrivat motionscenters berettigelse til momsfritagelse06-04-0112-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.120.VLRFradrag for tab på debitorer - Nægtet06-04-0115-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.119.VLRSelskabstømning - Overskudsselskab - Sælgers ansvar06-04-0122-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.118.VLRSpildevandsafgift - Nedsivningsanlæg - Manglende kommunal tilladelse06-04-0101-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.117.VLRTab på løntilgodehavende - Renter - Rejseudgifter - Fradrag nægtet06-04-0107-02-01SKAT internt Dom
SKM2001.116.VLRRejseudgifter - Standardfradrag - Hovedanpartshaver - Bevisbyrde06-04-0101-02-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2001.115.VLRKonkursbegæring - Udsættelse06-04-0108-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.114.VLRSelskabstømning - køberbankens regreskrav mod køberselskaberne og dettes direktør06-04-0120-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.113.LSRStempelafgift - banktilbud på kredit06-04-0118-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.112.LSREtablering af benzinanlæg - investerings- og moderniseringstilskud06-04-0113-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.111.DEPKommentar - ægtefæller - næringsbeskatning - hjemmel (SKM2001.14.HR)06-04-01 SKAT internt Kommentar
SKM2001.110.TSSPensionsafkastbeskatningsloven, 7-måneders renten for indkomståret 200103-04-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.109.VLRRette indkomstmodtager af konsulentvederlag02-04-0113-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.108.ØLRSelskabstømning - Erstatning - Sælger - Købers bank02-04-0117-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.107.VLRSkønsmæssig ansættelse - Frisør02-04-0115-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.106.HRManglende indeholdelse af A-skat - Arbejdsgiverens hæftelse02-04-0108-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.105.VLRPartsevne - Likvidationsprovenu - Selskabsdeltagelse - Betydningen af bindende forhåndsbesked30-03-0112-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.104.VLRVærdi af frit ophold - Tilsidesættelse30-03-0119-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.103.VLRSkattepligtig indkomst - Vederlag for afståelse af aktiekøberet30-03-0121-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.102.VLRSøgsmålsfrist - Sagsanlæg afvist30-03-0114-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.101.VLRTilbagesalg af andelsbeviser i indkøbsforening - Afslag på dispensation30-03-0107-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.100.TSSMoms - udlejning af bådepladser - kendelse indbragt for domstolene27-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.99.LSRMoms og lønsumsafgift - koncern med fællesregistreringer23-03-0130-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.98.LSRHovedanpartshaver - fri bil23-03-0120-09-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.97.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2001- kontantomregning af overdragelsessummer23-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.96.ØLRGodskrivning af A-skat23-03-0108-12-00Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2001.95.VLRSyn og skøn - Aktier23-03-0113-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.94.ØLRErstatning - Ubetalte skatter23-03-0117-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.93.ØLRSkatteansættelse - Genoptagelse - Betingelser23-03-0110-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.92.ØLRAmbi - Tilbagebetaling - Tab - Konsulentbistand23-03-0116-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.91.ØLRPantefogedudlæg23-03-0107-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.90.ØLRRenter - Realitet22-03-0130-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.89.VLRTerminsforretninger - Realisationsprincippet22-03-0115-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.88.HRSælgere af overskudsselskab skattepligtige efter reglerne om beskatning af avance ved salg af anparter22-03-0114-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.87.HRUnderholdsforpligtelse - Ej fradrag22-03-0122-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.86.HRTilbagebetaling af stempelafgift22-03-0129-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.85.HRSelskabstømning - Hæftelse for sælger og bank - Indbyrdes erstatningsfordeling22-03-0129-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.84.LSRKulbrintebeskatning - salg af andel af efterforskningslicens14-03-0113-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.83.LSRVurdering af fast ejendom - hus ikke færdigt ved indflytning14-03-0106-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.82.TSSAmortisationsrente for 2001 - Rateopsparing14-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.81.LRSkattefri aktieavance - finansiel virksomhed - lavt beskattet14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.80.LRSpaltning - grenkrav - fælleseje om fast ejendom og varemærker14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.79.LRSpaltning - behandling af krav opstået efter spaltningen - fordelingsaftale14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.78.LRSpaltning - grenkravet - egne aktier - vilkår14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.77.LRSkattefri tilførsel af aktiver - medarbejdere - gren af virksomhed14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.76.LRAktielåneordning - beskatning af udbytte14-03-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.75.TSSTilførsel af aktiver - egne midler - udskudt skat14-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.74.LROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udlodning - overdragelsespris14-03-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.73.LRTilførsel af aktiver - anset for skattepligtig - overtrædelse af vilkår - kontantvederlag14-03-01 SKAT internt Afgørelse
SKM2001.72.LRLønmodtagere - pc-ordning - lønnedgang - arbejdsgiverfinansiering - uddannelsesudgifter26-02-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.70.ØLREjer af selskab - maskeret udlodning13-03-0121-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.69.ØLRSkatteansættelse - Ekstraordinær genoptagelse - Adgang til effektiv domstolsprøvelse13-03-0124-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.68.ØLRErstatning - Selskabstømning13-03-0122-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.67.VLRVærdiansættelse af varelager - Hjælpevarer - Administrativ praksis13-03-0121-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.66.ØLRDriftsomkostninger - Operationsudgift til hjerteoperation - Interessent13-03-0121-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.65.ØLREfteropkrævning af told- og importmoms - Falske oprindelsescertifikater13-03-0120-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.64.ØLRMaskeret udlodning13-03-0115-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.63.VLRFortolkning af national lovgivning der tjener til gennemførelse af EF-direktiver - Præjudicielt spørgsmål13-03-0104-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.62.VLRForvaltningsret - Suspension af klagefrist på grund af genoptagelsesbegæring - Afvisning af klage13-03-0101-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.61.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - tjenestemand - ventepenge13-03-0108-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.60.ØLRRegisteringsafgift - Ombygning - Hyrevogn13-03-0106-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.59.ØLRTold - Forvaltningsret - Begrundelse - Afhjælpning i rekursinstans13-03-0130-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.58.ØLRAvanceopgørelse - Afståelse af fast ejendom - Anskaffelsestidspunkt13-03-0122-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.57.VLRForsørgerkontrakt13-03-0101-12-00SKAT internt Dom
SKM2001.56.VLRProcesudgifter - Fradrag nægtet13-03-0127-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.55.ØLRTerminsforretninger13-03-0127-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.54.VLRLandsskatterettens begrundelse - Kendelse ej ugyldig - Beskatning af privat kørsel i selskabets biler13-03-0128-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.53.VLRSelskabstømning - Sælgeransvar13-03-0122-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.52.VLRSelskabstømning - Ansvar for sælger13-03-0130-11-00SKAT internt Dom
SKM2001.51.LSRArbejdsmarkedsbidrag - forfatter (erhverv) - biblioteksafgift/CopyDan afgift - genoptagelse told- og skatteregion12-03-0129-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.50.LSRVurdering af fast ejendom - grundværdi - tillæg for ret til at opføre vindmølle12-03-0107-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.49.LSRMoms - salg af bus12-03-0107-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.48.LSRMoms - udlejning af bådpladser - sommer/vinter12-03-0106-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.47.LRSkattepligtig værdi af fri bil - overdragelse ved tilførsel af aktiver12-03-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.46.LSRAvance ved likvidation - selskab i Luxembourg12-03-0117-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.45.LSRLønsumsafgift - fritagelse - Højskole - Kommunal betaling for ophold12-03-0115-09-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.44.LSRAnpartsselskab - konsulenthonorar til hovedanpartshaver - skatteforbehold12-03-0127-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.43.LSRSvovlafgift - fjernvarmeværk - indfyret træflis12-03-0123-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.42.LSRFN-politistyrke - udsendt til Bosnien - lempelse12-03-0123-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.41.LSRMomsfritagelse - levering af mad til pensionister12-03-0123-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.40.LSRFradrag for moms - flytteudgifter for ansatte - kursusudgifter, deltagende ægtefæller12-03-0119-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.39.LSRMoms - rustvogne12-03-0124-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.38.LSRAfslag på genoptagelse af indkomstansættelse - honorar anset som tilskud12-03-0108-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.37.LSRSkattefri aktieombytning - tilladelse12-03-0101-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.36.LSRMoms - forening - delebiler12-03-0107-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.35.LSRMomsfritagelse - velgørende arrangement12-03-0126-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.34.LSRToldgodtgørelse - præferencetoldbehandling - varer fra Laos12-03-0123-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.33.LSRMoms - afgiftsfritagelse - salg af juletræer til Tyskland12-03-0115-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.32.LSRBefordringsfradrag - kørselsordning (samkørsel) - bil til rådighed - egenbetaling12-03-0131-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.31.LSRForbrugsafgifter - kaffe, rå eller brændt - afgiftssats12-03-0131-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.30.LSRReassuranceselskab i Luxembourg - udbytte12-03-0127-10-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.29.LSROmlægning af regnskabsår - ansøgningsfrist07-03-0130-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.28.LSRGaveafgift - succession og beregning af passivpost07-03-0114-12-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.27.LSRVirksomhed - udgift til personalets forbrug af cigaretter07-03-0111-09-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.26.LSRLønindkomst ved arbejde i Tyskland - 183 dages reglen06-03-0130-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.25.LSRMomsfritagelsesbestemmelsen - formidling af forsikringer06-03-0123-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.24.LSRErhvervelse af samlet aktiekapital - fradrag for diverse omkostninger06-03-0103-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.23.LSRAnpartsselskab - fradrag for revisorudgifter og stiftelsesomkostninger06-03-0110-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.22.LSRSkattepligt - personfradrag - ophold i USA06-03-0109-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.21.LSRForeningsudbetaling af dividende - fradrag06-03-0115-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.20.LSRLønsumsafgift - forening - finansielle sektor06-03-0115-11-00SKAT internt Kendelse
SKM2001.19.TSSMoms - tilbagebetaling02-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.18.TSSMoms - udlejning af bådepladser02-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.17.ØLRSelskabstømning - Konkursorden02-03-0111-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.16.ØLRPantefogedudlæg - Told- og Skat - Prøvelse - Modregning02-03-0117-01-01SKAT internt Kendelse
SKM2001.15.HREjendomsavanceskat01-03-0123-01-01SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2001.14.HRNæring med fast ejendom01-03-0104-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.13.HRBeskatning i forbindelse med aftaler mellem interesseforbundne parter - Generationsskifte01-03-0111-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.12.HRRette indkomstmodtager - Stille selskab - Konsulentvirksomhed01-03-0126-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.11.ØLRLikvidationsudlodning fra gensidigt brandassuranceselskab - Ej skattefri eller omfattet reglerne i ABL-loven01-03-0103-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.10.ØLRUdgifter til studieophold01-03-0115-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.9.ØLRMomspligtig af indtægter hidrørende fra inddrivelse af tredjemands fordringer01-03-0112-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.8.VLREftergivelse af morarenter - Skatteministeriet frifundet01-03-0116-01-01SKAT internt Dom
SKM2001.7.DEPHjemme-pc'er - skift af arbejdsgiver01-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.6.TSSArbejdsmarkedsbidrag - Bosnien/Hercegovina01-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.5.TSSMoms - Dispensation fra opfyldelse af fakturakravene01-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.4.LRMedarbejderaktier - beregning af maksgrænse - beregning af årsløn - ansatte i udenlandsk datterselskab01-03-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.3.LRMedarbejderaktier - udstationerede medarbejdere - beregning af favørelement - beregning af årsløn01-03-01 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2001.2.TSSLovpligtig arbejdsskadeforsikring for fiskere - beskatning af udbetalinger01-03-01 SKAT internt Meddelelse
SKM2001.1.TSSSkattelempelse - udsendte offentligt ansatte18-01-01 SKAT internt Meddelelse