Dato for udgivelse
06 Apr 2001 19:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.113.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1655-25
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Stempelafgift
Resumé
Dokumenter fra to banker vedr. ydelse af lån måtte anses for tilbud i stempellovens forstand, og dokumenterne var derfor ikke stempelpligtige.
Reference(r)
Stempelloven § 7, stk. 1, jf. stempelloven § 9
Stempelloven § 56, stk. 2 (dagældende)
A A/S's klage til Landsskatteretten skyldes, at statsamtet den 12. april 2000 ved stempelresolution har truffet afgørelse om, at klageren er forpligtet til at betale stempelafgift af to dokumenter/breve fra henholdsvis B og C Bank. Stempelafgiften er opgjort til i alt 1.155.000,00 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at statsamtet har modtaget kopi fra told- og skatteregionen af to breve, adresseret til klageren:

Brev fra B Bank

Brevet, der er dateret den 11. juli 1996 og er underskrevet af to medarbejdere hos banken, indledes således:

"We are pleased to offer that B Bank places at the disposal of your Company a line of credit in the amount of DKK 280,000,000.00"

Brevet indeholder herefter beskrivelse af rentevilkår, tidspunkt for rentetilskrivning, provision m.v. Endvidere er anført, at kreditten er betinget af garanti fra D Plc og E Plc.

Brev fra C Bank

Brevet, der er dateret den 23. juli 1996, indledes således:

"Tilbud om kredit

Banken tilbyder Dem hermed at forhøje eksisterende kreditramme stor DKK 91 mio. med DKK 14 mio. "

Brevet indeholder herefter beskrivelse af rentevilkår, tidspunkt for rentetilskrivning, kreditprovision, etableringsgebyr m.v. Endvidere er anført som betingelse, at der afgives garanti for kreditrammen fra D Plc, som skal afløses af en tilsvarende garanti fra E Plc.

Statsamtet har ved den påklagede afgørelse fundet, at klageren er forpligtet til at betale stempelafgift af de to omhandlede dokumenter/breve i henhold til stempellovens § 56, stk. 2, om andre lånedokumenter. Som begrundelse herfor har statsamtet anført, at det fremgår af stempellovens § 9, at det er det retsforhold, som dokumentet vedrører, der er afgørende for dokumentets stempelpligt, og at dokumentets betegnelse og form for så vidt er uden betydning. Statsamtet har videre anført, at selvom dokumentet i en brevkreditsag fremstår som et tilbud fra bankens side, kan der reelt være tale om en accept fra bankens side af en låneanmodning fra kunden. Statsamtet har fundet, at de omhandlede dokumenter/breve er skriftlige accepter af mundtlige låneanmodninger, hvorved dokumenterne er stempelpligtige med 0,3 % i medfør af stempellovens § 56, stk. 2, jf. § 7.

Statsamtet har herefter opgjort stempelafgiften således:
   
0,3 % af 280.000.000,00 kr840.000,00 kr. 
0,3 % af 105.000.000,00 kr315.000,00 kr. 
Stempelafgift i alt1.155.000,00 kr. 
   

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klageren ikke er forpligtet til at betale stempelafgift af de omhandlede breve. Til støtte for påstanden har repræsentanten henvist til stempellovens § 7, stk. 1 og 2, hvori er anført, at tilbud ikke er stempelpligtige, medens skriftlig accept af et tilbud er stempelpligtig, hvad enten tilbuddet er afgivet skriftligt eller ej. Endvidere er en parts skriftlige bekræftelse af en mundtlig aftale stempelpligtig. Repræsentanten har anført, at som sagen foreligger oplyst, udgør de omhandlede lånetilbud alene tilbud efter forudgående anmodning herom fra klageren. Der er således hverken tale om en skriftlig accept af tilbud fra klageren eller en bekræftelse af allerede mundtligt indgåede aftaler mellem klageren og de respektive banker. Repræsentanten har videre anført, at statsamtet ikke har dokumenteret, at der er tale om skriftlige bekræftelser af forudgående mundtlige tilbud eller forudgående mundtlige aftaler, og repræsentanten har gjort gældende, at da der alene er tale om tilbud fra bankernes side, og da der ikke foreligger nogen skriftlig accept fra klagerens side, er de pågældende breve ikke stempelpligtige.

Told- og Skattestyrelsen har under sagens behandling i Landsskatteretten udtalt, at der tilsyneladende er tale om tilbud efter aftalelovens regler og stempellovens § 7, stk. 1, hvorfor Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at der efter det oplyste gives klageren medhold.

Landsskatterettens bemærkninger:

De omhandlede dokumenter/breve kan efter det oplyste alene anses for at udgøre tilbud i stempellovens forstand. jf. stempellovens § 7, stk. 1, jf. § 9. Retten finder herefter, at de omhandlede dokumenter/breve ikke er stempelpligtige efter stempellovens § 56, stk. 2, og den pålagte stempelafgift, 1.155.000,00 kr., ændres derfor til 0