Dato for udgivelse
03 okt 2001 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.399.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-3235-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag, uregistreret virksomhed, urigtige momsangivelser, rengøringsfirma
Resumé

T, der havde drevet et rengøringsfirma, blev i overensstemmelse med sin tilståelse dømt for overtrædelse af momsloven, skattekontrolloven og lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. straffelovens § 89. T var tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved i tiden 1. - 30. september 1997 at have drevet registreringspligtig momsvirksomhed uden anmeldelse til told- og skattemyndighederne og i tiden 1. oktober 1997 - 31. december 1998 at have afgivet urigtige indberetninger om udgående afgift, idet han ved momsangivelsen nedskrev eller undlod kundefakturaer, alt hvorved statskassen blev unddraget 113.323 kr. i moms. T var tillige tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skatter i forbindelse med sin selvangivelse for indkomståret 1997 at have selvangivet sin indkomst for lavt med 140.325 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 65.087 kr. i indkomstskat og 11.266 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Landsretten stadfæstede i det hele den indankede dom, hvorefter T som tillægsstraf blev straffet med hæfte i 40 dage og en tillægsbøde på 175.000 kr. Landsretten tiltrådte, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, hverken med eller uden vilkår om samfundsstjeneste.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3 jf. stk. 1 nr. 1 og 2
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2 og
Straffeloven § 89

Østre Landsrets dom af 14. marts 2001, 9. afdeling, S-3235-00

Afsagt af landsdommerne:
C. Levy, Arne Brandt og Jørgen Lougart (kst.) med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. Frank A. Wenzel e.o.)

----------

Glostrup Byrets dom af 11. august 2000, S 408/00, Politinr. 0700-85130-13-99

T er tiltalt for:

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. stk. 3, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 1, jf. straffelovens § 89 ved med forsæt til at unddrage det offentlige skatter og afgifter i forbindelse med sit rengøringsfirma, T.T. Totalservice

  • i tiden 1.-30. september 1997 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse til told- og skattemyndighederne,
  • i tiden 1. oktober 1997 - 31. december 1998 at have afgivet urigtige indberetninger om udgående afgift, idet han ved momsangivelsen nedskrev eller undlod kundefakturaer, og
  • ved i forbindelse med sin selvangivelse for indkomståret 1997, jf. førnævnte udeholdelse at have selvangivet sin indkomst for lavt med 140.325 kr.

Som følge af det beskrevne blev statskassen unddraget 113.323 kr. i moms, 65.087 kr. i indkomstskat og 11.266 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, eller ialt 189.676 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde på 175.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte er tidligere straffet for overtrædelse af færdselsloven, senest ved dom af 22.2.2000 med fængsel i 60 dage.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til hæfte i 20 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og jf. lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 1, alt jf. straffelovens § 89.

Desuden fastsættes en tillægsbøde på 175.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 40 dage.

Uanset at tiltalte nu har betalt den unddragne moms og er i gang med at afdrage den unddragne skat, har retten efter lovovertrædelsens karakter ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med hæfte i 20 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 175.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 14. marts 2001, 9. afdeling, S-3235-00

Glostrup Byrets dom af 11. august 2000, (S 408/00) er anket af T med påstand om formildelse, principelt således, at der ikke udmåles en frihedsstraf som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, subsidiært at frihedsstraffen gøres betinget med eller uden vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har endelig påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har ikke personligt givet møde i landsretten.

Frihedsstraffen findes passende.

Det tiltrædes, at der efter forholdets karakter ikke er grundlag for at gøre straffen betinget, hverken med eller uden vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor i det hele dommen.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t:

Glostrup Byrets dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.