Dato for udgivelse
07 Nov 2001 09:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. juni 2001
SKM-nummer
SKM2001.503.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-0803-98
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Maskeret udlodning, overskudsselskaber, nettoafregning
Resumé

I forbindelse med et selskabs køb og videresalg af to overskudsselskaber fandt rettens flertal ikke, at selskabet havde modtaget maskeret udlodning.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Ligningsvejledningen 2000 S.F.2 og S.F.2.1.11

Parter:
H1 Holding ApS
(Advokat Leo Jantzen)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen).

Afsagt af landsdommerne:
Vogter, Marie S. Mikkelsen og Peter Buhl (kst)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1 Holding ApS, i skatteåret 1994/1995 (indkomståret 1993) har modtaget skattepligtigt udbytte fra datterselskaberne ApS H2 og H3 Leasing ApS.

Landsskatteretten afsagde den 23. december 1997 en kendelse, der lyder således:

"Klagen vedrører, opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Skatteåret 1994/95
Skattepligtig indkomst


Indkomsten forhøjet med maskeret udlodning i forbindelse med salg af datterselskaber efter "netto metoden" svarende til 66% af 22.473.569 kr.,

14.832.555 kr.

.....

Sagen har været forhandlet på Landsskatterettens kontor med det klagende selskabs (herefter benævnt "H1 Holding ApS") revisor og advokat, idet disse ligeledes har haft lejlighed til at udtale sig under et retsmøde.

Under sagens behandling for Landsskatteretten er Told- og Skatteregion Vejle fremkommet med en supplerende udtalelse af 17. december 1996. Der er givet H1 Holding ApSs revisor lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger til udtalelsen.

Det fremgår af oplysningerne, at H1 Holding ApS bl.a. var moderselskab for ApS H2 og H3 Leasing ApS.

Ad. ApS H2.

H1 Holding erhvervede anparterne i ApS H2 pr. 1. maj 1993 ved aftale af 17. maj 1993.

I forbindelse med erhvervelsen blev det overfor E&S anmeldt, at bestyrelsen nu bestod af A, B og C. Direktionen bestod i A. I henhold til tegningsreglen kunne selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelsen.

Ifølge bogholderiet i ApS H2 har dette selskab i perioden 17. maj 1993 til 30. september 1993 udlånt 16.658.921 kr. til H1 Holding.

H1 Holding videreoverdrog anparterne i ApS H2 i henhold til aftale af 30. september 1993 til F1 ApS. Sidstnævnte selskab var ejet at HP.

I henhold til håndskreven balance fundet i selskabernes papirer bestod ApS H2's aktiver og passiver pr. 29. september 1993 i:

Aktiver:
Investeringsfondsmidler
Beregnede renter
Indestående Sydbank (spærret)
Mellemværende H1 Holding
I alt


796.454 kr.
16.973 kr.
978.842 kr.
16.658.921 kr.
18.451.190 kr.


Passiver:
Anpartskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt


1.000.000 kr.
14.695.385 kr.
15.695.385 kr.


Udskudt skat
Selskabsskat 20/11 1993
Skat indeværende år
Moms
Gæld i alt
Passiver i alt

522.196 kr.
978.842 kr.
1.060.528 kr.
194.239 kr.
2.755.805 kr.
18.451.190 kr.

I henhold til aftalen overdrog H1 Holding anparterne i ApS H2 til F1 ApS for 16.834.946 kr.

Købesummen var opgjort således:

Egenkapital, jfr. regnskab pr. 29/9 1993
Tillæg 72% af 1.582.724 kr.
Købesum i alt

15.695.385 kr.
1.139.561 kr.
16.834.946 kr.

I henhold til overdragelsesaftalen skulle køberen, F1 ApS, drage omsorg for, at købesummen på 16.834.946 kr. på afviklingsdagen blev overført til sælgers pengeinstitut.

Samtidig skulle sælgeren, H1 Holding, drage omsorg for, at de på selskabets konto indestående midler, med fradrag af en deponering på 978.842 kr., i alt 16.658.922 kr. blev stillet til disposition for køber, så snart købesummen var betalt.

Det er af H1 Holdings direktør, A, oplyst, at der blev afregnet ved, at H1 Holding overførte ApS H2's likvide midler til H1 Holdings egen konto.

H1 Holding's gæld til ApS H2 blev derfor slettet ved modregning af gæld i overdragelsessummen således:

Lån fra ApS H2
- salgspris for anparterne i ApS H2
F1 ApS' gæld til H1 Holding

16.658.921 kr.
16.834.946 kr.
176.025 kr.

Der blev ikke i forbindelse med denne overdragelse anmeldt ændringer til E&S vedrørende selskabets bestyrelse m.v. Det er herved oplyst, at først den 31. august 1994 er der hos E&S registreret ændringer i form af fratræden af den registrerede bestyrelse, direktion og revisor uden indsættelse af nye, på baggrund af en anmodning af 12. august 1994 fra H1 Holding.

Det fremgår imidlertid videre, at forinden denne udtræden er indeståendet på investeringsfondskonti i ApS H2 hævet den 5. oktober 1993, idet underskriveren på anmeldelsesblanketten er dir. A, H1 Holding.

A har herved i brev af 25. juni 1995 til de stedlige skattemyndigheder forklaret, at årsagen til, at det var ham der anmodede om hævningen uanset at ApS H2 var solgt mere end en måned tidligere til F1 ApS var, at:
"Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ultra lange ekspeditionstider. Den manglende registrering kunne give legitimationsproblemer i Sydbank A/S. Enden på det hele blev, at selskabets statsautoriserede revisor R1, erklærede at selskabet havde erhvervet de 4 vindmøller, jf. den tidligere udleverede kopi heraf".

Ad. H3 Leasing ApS.


H1 Holding erhvervede anparterne i H3 Leasing ApS den 31. marts 1993.

I forbindelse med erhvervelsen blev det overfor E&S anmeldt, at bestyrelsen nu bestod af A, B og C. Direktionen bestod i A.

I perioden fra 1. april 1993 til 30. september 1993 udlånte H3 Leasing ApS 5.001.221 kr. til H1 Holding.

I henhold til fremlagt balance bestod H3 Leasing ApS' aktiver og passiver pr. 29. september 1993 af:

Aktiver:
Mellemregning H1 Holding
Aktiver i alt


5.001.221 kr.
5.001.221 kr.


Passiver:
Anpartskapital
Frie reserver
Egenkapital i alt
Selskabsskat
Passiver i alt


300.000 kr.
4.225.139 kr.
4.525.139 kr.

476.082 kr.
5.001.221 kr.


I henhold til anpartsoverdragelsesaftale af 30. september 1993 solgte H1 Holding anparterne i H3 Leasing ApS til F1 ApS. Sidstnævnte selskab var ejet af HP.

Købesummen for selskabet er i aftalen opgjort således:

Egenkapital jfr. regnskab pr. 29/9 1993
Tillæg:
72% af 459.020 (34% af 1.350.05)
Købesum i alt


4.525.139 kr.
330.494 kr.
4.855.633 kr.

Ifølge aftalen skulle køberen, F1 ApS, drage omsorg for, at købesummen 4.855.633 kr., på afviklingsdagen blev overført til sælgerens, H1 Holdings, pengeinstitut.

Ligeledes skulle sælgeren drage omsorg for, at de på selskabets konto indestående midler, i alt 5.001.221 kr., blev stillet til disposition for køberen så snart købesummen var betalt.

Direktør A har oplyst, at afregningen skete ved, at H1 Holding overførte H3 Leasing APS' likvide midler til sin egen konto. Herefter blev H1 Holding ApS' gæld til H3 Leasing ApS slettet ved modregning af gæld i salgsprisen således:

Lån fra H3 Leasing ApS
+ renter
- salgspris for anparterne i H3 Leasing ApS
F1 ApS tilgode hos H1 Holding

5.001.221 kr.
8.476 kr.
4.855.633 kr.
154.064 kr.


Der blev ikke i forbindelse med denne overdragelse anmeldt ændringer til E&S vedrørende selskabets bestyrelse m.v. Det er herved oplyst, at først den 31. august 1994 er der hos E&S registreret ændringer i form af fratræden af den registrerede bestyrelse, direktion og revisor uden samtidig indsættelse af nye, på baggrund af en anmodning af 12. august 1994 fra H1 Holding.

.....

Myndighederne har ved den påklagede ansættelse forhøjet H1 Holdings skattepligtige indkomst for skatteåret 1994/95 med ansat maskeret udlodning fra ApS H2 og H3 Leasing ApS med 66% af 22.473.569 kr. svarende til 14.832.555 kr., jf. LL 16 A, stk. 1 og SEL § 13, stk. 4.

.....

Vedrørende maskeret udlodning er anført, at udbyttebegrebet i h.t. LL § 16 A omfatter enhver udlodning, uanset om der foreligger deklareret udbytte eller ikke, at det afgørende således er de faktisk foretagne dispositioner, at der i forbindelse med salget af datterselskaberne er sket afregning efter "netto"-metoden, hvorved datterselskaberne ved H1 Holdings mellemkomst i øvrigt er blevet købt for deres egne midler i strid med anpartsselskabslovens bestemmelser, at H1 Holding har ladet hovedparten af datterselskabernes likvide midler udbetale til sig forud for eller samtidig med salget på et tidspunkt, hvor H1 Holding var legitimeret til at disponere over selskabernes aktiver, herunder har H1 Holding ladet sig udbetale ApS H2's indestående investeringsfondsmidler efter salget af selskabet men på et tidspunkt, hvor H1 Holding fortsat overfor omverdenen var legitimeret til at råde over selskabet, at H1 Holding således ikke har overdraget nogen af datterselskaberne i den stand og på den måde som var forudsat ifølge overdragelsesaftalerne, men har foretaget udlodning til sig selv inden køberen overtog selskaberne. Der er henvist til TfS 1996.180 Lsr. For så vidt angår den talmæssige opgørelse af den maskerede udlodning har myndighederne anført, at H1 Holding vedrørende salget af ApS H2 skal beskattes af 17.472.348 kr. svarende til det beløb som H1 Holding har overført til sig selv fra dette datterselskab, d.v.s. datterselskabets samlede aktiver, 18.451.190 kr. med fradrag af spærret konto i Sydbank, 978.842 kr., at H1 Holding vedrørende salget af H3 Leasing ApS skal beskattes af 5.001.221 kr., svarende til dette selskabs samlede aktiver, at SEL § 13, stk. 1, nr. 2, der hjemler skattefritagelse for udbytte fra datterselskaber til moderselskaber ikke kan anvendes i den foreliggende sag, idet selskabet ikke opfylder de i bestemmelsen angivne betingelser, idet H1 Holding kun har ejet anparterne i 5 hhv. 6 måneder, at den maskerede udlodning herefter skal medregnes til den skattepligtige indkomst med 66%, jf. SEL § 13, stk. 4.

.....

H1 Holdings repræsentanter har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst for skatteåret 1994/95 anerkendes som selvangivet.

De har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at der ikke er udloddet udbytte fra ApS H2 og H3 Leasing ApS til H1 Holding, at det forhold, at afregningen er sket som en "netto"-afregning ikke medfører, at der kan ske beskatning som udlodning, at udlodning kun kan deklareres på en generalforsamling, at det forhold, at dispositionerne muligvis er i strid med selskabslovgivningen ikke kan få betydning for den skatteretlige bedømmelse, jf. SD-cirk. nr. 1978-31, hvoraf det fremgår at en aktionær ikke kan beskattes af et aktionærlån, medmindre aktionæren er insolvent, at der i nærværende sag ikke er tvivl om, at H1 Holding er solvent, at der aldrig i selskabet er deklareret udnytte som nævnt i TfS 1996.180 lsr, at H1 Holding ikke har disponeret over datterselskabernes midler efter salget, bortset fra indestående på investeringskonto, hvor dir. A disponerede på vegne af køber. Der er henvist til R&R 1996, SM p. 119ff, artikel af dir., cand.jur. N. Mou Jacobsen. Det er videre anført, at de foreliggende afsagte afgørelser om beskatning af sælger i forbindelse med "netto-afregningssager" ikke er relevante for den foreliggende sag, idet disse sager har forudsat, at sælger har disponeret over det handlede selskabs midler i forbindelse med handelen, og at dette netop ikke er tilfældet her.

Landsskatteretten skal udtale:
Under hensyn til, at H1 Holding dels forinden, dels i forbindelse med og dels umiddelbart efter overdragelsen af anparterne i de to datterselskaber til køberen af selskaberne har ladet alle eller hovedparten af datterselskabernes midler overføre til sig, på tidspunkter, hvor H1 Holding var legitimeret til at råde over selskaberne og disses midler og faktisk gjorde dette, hvorved selskaberne forinden og umiddelbart efter overdragelsen blev renset for aktiver, finder Landsskatteretten, at H1 Holding må anses skattepligtig af de samlede overførte beløb fra datterselskaberne, jf. LL § 16 A. Retten bemærker herved, at H1 Holding i forhold til ansættelsen ligeledes må anses yderligere skattepligtig af beregnede renter i H3 Leasing ApS, 8.476 kr., som H1 Holding må anses at have oppebåret. Den samlede udlodning udgør herefter 22.482.045 kr. Idet retten ligeledes kan tiltræde anvendelsen af SEL § 13, stk. 4 udgør den skattepligtige udlodning herefter 14.838.150 kr. Som konsekvens heraf vil de øvrige af myndighederne foretagne korrektioner være at regulere i overensstemmelse hermed, idet bemærkes, at disse korrektioner i øvrigt kan tiltrædes.

.....

H e r e f t e r    b e s t e m m e s :

Maskeret udlodning i forbindelse med salg af datterselskaber, ansat til 14.832.555 kr., forhøjes til


14.838.150 kr.

....."

Under sagen, der er anlagt den 23. marts 1998, har sagsøgeren principalt nedlagt påstand om, at sagsøgerens indkomst for skatteåret 1994/95 (indkomståret 1993) nedsættes med 14.838.150 kr., subsidiært at sagsøgerens indkomst for dette skatteår nedsættes med et af retten fastsat mindre beløb og mest subsidiært, at sagsøgerens skatteansættelse for dette skatteår hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har principalt nedlagt påstand om frifindelse, og har subsidiært tilsluttet sig sagsøgerens mest subsidiære påstand.

For så vidt angår ApS H2 fremgår ud over det, der er anført i Landsskatterettens kendelse, følgende:

Af aftalen om sagsøgerens køb af anparterne fremgår det, at selskabets aktiver bestod af likvide midler, idet selskabet havde overdraget samtlige sine aktiver samt indfriet al gæld med undtagelse af selskabsskat til betaling pr. 20. november 1993 og skatter af perioderesultatet. Det fremgår endvidere, at købesummen på 15.684.425 kr. skulle betales kontant til sælgeren den 17. maj 1993. Selskabets tilgodehavende hos A/S KE skulle indfries samme dato, og såvel købesummen som tilgodehavendet blev forrentet fra den 1. maj 1993 til den 17. maj 1993 med 8% p.a. Køber fik fuldmagt til at disponere over selskabets konti i pengeinstitut, når købesummen var betalt.

Af perioderegnskab for 1. oktober 1992-30. april 1993 fremgår det, at selskabets aktiver pr. 30. april 1993 udgjorde 17.732.227 kr., der bestod af et tilgodehavende hos A/S KE på 9.151.444 kr., tilgodehavende moms og renter på 129.244 kr., værdipapirer til en værdi af 3.980.000 kr. og likvide beholdninger på 4.471.539 kr. De likvide beholdninger forelå i form af en checkkonto med et indestående på 3.603 kr., en aftalekonto med et indestående på 3,7 mio. kr. samt 3 investeringsfondskonti med indeståender på henholdsvis 243.936 kr., 329.000 kr. og 195.000 kr. Passiverne bestod af egenkapitalen på 15.002.059 kr., hensættelse til eventualskat 583.631 kr., skyldig selskabsskat 2.097.485 kr. og skyldige omkostninger 49.052 kr.

Om sagsøgerens betaling af købesummen fremgår det af skrivelse af 17. maj 1993 fra sælgerens advokat, advokat DP, til Sydbank, at der på advokat DPs klientkonto kunne trækkes 9.183.537 kr. mod, at der samme dag indgik købesummen med tillæg af renter, ialt 15.739.428.kr. fra sagsøgeren eller sagsøgerens moderselskab eller et af sagsøgerens datterselskaber. Af adviseringer af 17. maj 1993 fra Sydbank til H1 ApS, ......Y1-by, fremgår det, at der denne dato fra konto xxxx xxxxx1-3 blev overført 15.739.428 kr. til advokat DP, og at der samme dato blev indsat 9.183.537 kr. på kontoen på foranledning af advokat DP. Af kontoudskrift af 19. maj 1993 fremgår det, at kontoen betegnes som en koncernkonto, og at den har et maksimum på 1.200.000 kr. Efter ovennævnte overførsler var kontoen negativ med 785.148,88 kr.

Sydbank har i skrivelse af 3. oktober 1995 til Told- og Skatteregion Vejle anført, at selskabets værdipapirer og aftalekonto ikke har ligget til sikkerhed i forbindelse med overførslen af købesummen til advokat DP.

Det fremgår af selskabets bogholderi, at der den 21. maj 1993 er solgt værdipapirer for 3.996.000 kr., og at der den 7. juni 1993 fra selskabets checkkonto og aftalekonto er overført 3.862.787,32 kr. til Sydbank. Indeståendet på de tre investeringsfondskonti er hævet med 807.969,94 kr. den 6. oktober 1993.

Af kontoudskrifter af 22. september 1993 og 29. december 1993 vedrørende selskabets konto i Sydbank, konto nr. xxxx xxxx3-8, fremgår blandt andet følgende posteringer:

"

21.05
25.05

FONDS .....
IFØLGE OPGAVE

21.05
25.05

3.997.022,22  1.130.526,25-

3.997.022,22
2.866.495,97

.....

28.05

IFØLGE OPGAVE

28.05

999.100,00-

1.867.270,97

.....

07.06

IFØLGE ADVIS

07.06

3.862.787,32 

5.728.833,29

.....

17.06

IFØLGE OPGAVE

17.06

2.000.000,00-

3.743.213,29

.....

27.07

IFØLGE ADVIS

27.07

400.000,00 

3.989.016,39

.....

12.08

IFØLGE OPGAVE

12.08

200.000,00-

3.774.016,39

.....

24.09 29.09 30.09 06.10 07.10 13.10

IFØLGE OPGAVE
RENTER 2009
IFØLGE OPGAVE
IFØLGE ADVIS
IFØLGE OPGAVE
CHECK 06

24.09 20.09 30.09 06.10 07.10 12.10

2.000.000,00-
115.084,90  1.165.017,79-
807.969,94 
588.751,26-
6.805,00-

2.028.774,89
2.143.859,79
978.842,00
1.786.811,94
1.198.060,68
1.191.255,68

.....

12.11 23.11 30.11 21.12
29.12

CHECK 07
CHECK 08
CHECK 09
IFØLGE ADVIS
IFØLGE OPGAVE

11.11 22.11 29.11 20.12 20.12

187.434,00-
978.847,00-
341,00-
17.336,66 
41.970,34-

1.003.821,68
24.974,68
24.633,68
41.970,34
0,00

KONTOEN OPHÆVET 29.12.93"


Af selskabets bogholderi fremgår følgende mellemregning med sagsøgeren:

011092 Startsaldo    

0,00

140593 7 køb 59 DA  

144.550,00

144.550,00-

170593 2 ch til AP  

380.720,00

525.270,00-

170593 11 modtaget fra KE

9.183.537,00

8.658.267,00

250593 6 ch til DJ  

604.356,25

8.053.910,75

250593 8 overført til H1

1.130.526,25

 

9.184.437,00

280593 10 overført til H1

999.100,00

 

10.183.537,00

170693 22 overført til TC

2.000.000,00

 

12.183.537,00

270793 47 overført fra H1  

400.000,00

11.783.537,00

120893 52 overført til H1

200.000,00

 

11.983.537,00

240993 64 overført til Pt

2.000.000,00

 

13.983.537,00

250993 65 H1 betalt aktieafgift  

36.776,00

13.946.761,00

290993 74 fa 1022 salg aktiv 180593

255.333,75

 

14.202.094,75

290993 75 fa 1023 salg aktiv 190593

300.445,00

 

14.502.539,75

290993 76 fa 1024 salg aktiv 170593

347.368,75

 

14.849.908,50

290993 77 salg 59 DA

 144.550,00

 

14.994.458,50

290993 78 mr H1 ovf ..

 

16.834.946,00

1.840.487,50

300993 71 rt maj - 30/9 93 H1

499.445,00

 

1.341.042,50

300993 73 overført til H1

1.165.017,79

 

176.024,71-


I bogholderiet fremgår det under overskriften "MR F1", at saldoen den 29. september 1993 udgjorde 16.834.946 kr.

Vedrørende driften af selskabet frem til videresalget fremgår det af bogholderiet, at selskabet den 17. maj 1993 og den 25. maj 1993 købte leasingaktiver, og at selskabet den 29. september 1993 solgte leasingaktiver. Den 14. maj 1993 købte selskabet anparter i K/S DA, der blev solgt den 29. september 1993. Selskabets resultat før skat er opgjort til 909.926,26 kr., hvori blandt andet indgår leasingindtægter 136.095 kr., renteindtægter af bankindeståender 207.459,04 kr. og andre renteindtægter 554.338,22 kr. Vedrørende andre renteindtægter er anført: "71 rt maj - 30/9 93 H1 499.445,00".

Vedrørende sagsøgerens salg af anparterne fremgår det af anpartsoverdragelsesaftalen af 30. september 1993, at købesummen er fastsat i overensstemmelse med den udfærdigede balance pr. den 29. september 1993. Herudover hedder det blandt andet:

".....

Pgf. 3

KØBESUMMENS BERIGTIGELSE:

3.1. Købesummen stor kr. 16.834.946,- berigtiges kontant på afviklingsdagen den 30. september 1993 jvf. nærmere bestemmelse i nærværende aftale pgf. 5.

Pgf. 4

LEVERING AF SELSKABET M.V.:

.....

4.3 Selskabets protokoller tilsendes køber straks efter købesummens erlæggelse.

4.4 Køber afholder ekstraordinær generalforsamling på overdragelsesdagen med minimum følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Nyvalg af generalforsamlingsvalgt revisor.
3. Nyvalg af bestyrelse og direktion.
4. Ændring af navn og hjemstedsadresse.

4.5 Køber forpligter sig til straks at indvælge en ny bestyrelse, revisor og direktør samt at vælge nyt navn og hjemstedsadresse i.h.t. pgf. 4 stk. 4.

4.6. Køber forpligter sig til, i tilknytning til den afholdte generalforsamling, straks at foretage indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om det på generalforsamlingen passerede. Endvidere forpligter køber sig til straks at indberette de fornødne ændringer til Told & Skatteregionen. Dokumentation herfor fremsendes til sælger senest 8 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Pgf. 5

SELSKABETS PENGEINSTITUT:

5.1. Køber drager omsorg for, at købesummen stor kr. 16.834.946,- på afviklingsdagen overføres til sælgers pengeinstitut.

5.2. Samtidig drager sælger omsorg for, at de på selskabets konto indestående midler, med fradrag af den i pkt. 2.3 anførte deponering kr. 978.842,- ialt kr. 16.658.922,- stilles til disposition for køber, så snart købesummen er betalt jvf. pkt. 5.1.

..... "

Det fremgår af balancen pr. 29. september 1993, at resultatet for perioden 1. maj 1993 til 29. september 1993 på 909.926 kr. indgår i opgørelsen af egenkapitalen 15.695.385 kr.

For så vidt angår H3 Leasing ApS fremgår ud over det, der er anført i Landsskatterettens kendelse, følgende:

Af aftalen om sagsøgerens køb af anparterne i selskabet H4 ApS fremgår blandt andet, at overdragelsen skete på grundlag af balance for selskabet pr. 1. april 1993, og at købesummen skulle erlægges kontant den 22. april 1993 samtidig med, at udlevering af selskabet skulle finde sted.

Af opgørelse over indre værdi i H4 ApS pr. 31. marts 1993, der er dateret 30. april 1993, fremgår det, at den indre værdi udgjorde 4.254.343 kr., og at salgsprisen udgjorde 4.305.218 kr.

I skrivelse af 9. juni 1993 fra A til HJK hedder det:

"Afregning af handlen om anparterne i "det gamle" H4 ApS.

I.h.t. aftale med statsautoriseret revisor R2 fremsendes hoslagt rentenotaer og opgørelse således:

BE & HBL tilgode:

 

Salgssummen for ovnt. anparter
med tillæg af renter, jvf. nota.
med fradrag af
Rentenota vedr. købesummen for MO Aps

4.305.217,-
77.494,-

-5.286,-
- 4.377.425,-

Det nye selskabs gæld til det gamle i forbindelse med overdragelsen er opgjort til med tillæg af renter, jvf. nota


4.719.378,-
84.949,--4.804.327,-

Nettogæld
Rente heraf 24/5-10/6 1993 12% p.a.

426.902,-
2.276,-

Mellemværende opgjort pr. 10. juni d.å.

429.178,-

Vi har overfor R2 afgivet accept af, at alene

225.000,-

afregnes nu, hvorefter der resterer
der således skal betales senest 31. juli 1993 med tillæg af renter

204.178,-

3.403,-

Eller i alt

207.581,-

..... "

Sagsøgeren har ved checks af henholdsvis 14. juni 1993 og 3. august 1993 modtaget de nævnte beløb på 225.000 kr. og 207.581 kr.

Vedrørende driften af selskabet frem til videresalget fremgår det, at selskabet den 14. maj 1993 købte 40 anparter á 100.000 kr. i K/S LD for 408.000 kr., hvoraf 82.000 kr. blev betalt kontant. Anparterne blev solgt pr. 29. september 1993.

Af udkast til årsregnskab 1. juli 1993 fremgår det, at selskabet den 30. juni 1993 havde anlægsaktiver i kommanditselskaber, omsætningsaktiver i kommanditselskaber, andre tilgodehavender samt en mellemregning med H4 ApS på 205.531 kr. og en mellemregning med sagsøgeren på 4.572.354 kr. På en kopi af denne balance er der med håndskrift anført blandt andet "rt juli 138.160" og "5.001.221".

Vedrørende sagsøgerens salg af anparterne fremgår det, at anpartsoverdragelsesaftalen af 30. september 1993 indeholder bestemmelser svarende til det ovenfor citerede fra aftalen om overdragelsen af anparterne i ApS H2, idet det dog fremgår af punkterne 3.1 og 5.1, at købesummen for anparterne udgjorde 4.855.633 kr., og af punkt 5.2, at selskabets indestående midler udgjorde 5.001.221 kr.

Om betalingen af købesummen for anparterne i begge selskaberne har A anført følgende i skrivelse af 25. april 1995:

"..... I forbindelse med F1 ApS' køb af anparterne i ApS H2 overtog dette selskab H5 ApS gæld til selskabet stor kr.
hvorved F1 ApS således erhvervede en fordring på H5 ApS.


16.658.921

Denne fordring modregnedes ved afregningen af købsprisen kr
til H1 Holding ApS.

16.834.946

Netto havde F1 ApS således en gæld til H1 Holding ApS stor kr


176.025

Modsætningsvis ved F1's køb af anparterne i H3 Leasing ApS idet F1 overtog H5 ApS' gæld kr.
5.001.221

med fradrag af sk. omk/div. tilgodeh.

8.476

5.009.694.

Idet salgsprisen var mindre, nemlig kr.


4.855.633

Gav dette en fordring på H1 Holding ApS stor
efter modregning af overført gæld i H5 ApS. H1 Holding ApSs rette tilgodehavende androg154.064
======

21.921
=====

der ikke umiddelbart ses indgået."

Ved skrivelse af 12. august 1994 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte A, at HP tilsyneladende ikke som lovet havde ændret selskabets navn og hjemsted eller valgt ny bestyrelse, direktion og revisor, og at den tidligere bestyrelse, direktion og revision betragtede sig som udtrådt af selskaberne pr. 30. september 1993. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodede den 5. oktober 1993 Skifteretten i Helsinge om at opløse selskaberne, og den 6. januar 1995 blev selskaberne taget under konkursbehandling. Selskaberne har været udsat for selskabstømning, og konkursboerne har anlagt erstatningssager mod sagsøgeren. Sagen anlagt af ApS H2 under konkurs er forligt således, at sagsøgeren har betalt 3.255.953 kr. til konkursboet, mens sagen anlagt af H3 Leasing ApS under konkurs fortsat verserer.

Det fremgår af sagsøgerens årsregnskab 1. oktober 1993, at årets resultat var et overskud på 12.967.980 kr. Selskabets egenkapital var på 9.833.902 kr., efter at der var betalt udbytte vedrørende tidligere og indeværende år med 19 mio. kr. Der var afsat datterselskabshensættelser med 21.800.000 kr.

Det fremgår af F1 ApS' regnskab for 1993, at selskabets egenkapital pr. 31. december 1993 udgjorde 7.070.621 kr., og at gælden til datterselskaber udgjorde 5.078.832 kr. Værdien af selskabets danske aktier og anparter var sat til 0 kr. Gælden til datterselskaber og værdien af selskabets danske aktier og anparter er anført med de samme beløb i selskabets årsregnskab for 1994.

A har forklaret, at han har været direktør i H1-koncernen siden 1987. I 1988 blev han medejer, og han ejer nu 35% af anparterne i G1 Holding ApS, der er moderselskab for sagsøgeren. I koncernen indgår en række produktionsselskaber samt selskaber, der beskæftiger sig med leasing eller med anpartsinvestering. For at optimere rentetilskrivningen overfører selskaber med overskydende likviditet pengene til en koncernkonto, hvis denne konto er negativ. Overførslerne bliver bogført på selskabernes mellemregningskonti, og selskabernes tilgodehavender bliver forrentet. Renten er baseret på et gennemsnit af den gældende bankrente. Der laves bilag over rentetilskrivningen for de enkelte konti hver måned. Sagsøgeren ejede H1s koncernkonto (kontonr.xxxx xxxxx1-3) indtil den 31. marts 1993, hvor kontoen sammen med selskabets aktiviteter blev overdraget til H5 ApS, der er et datterselskab til sagsøgeren. ApS H2 og H3 Leasing ApS blev købt med det formål at drive leasingvirksomhed og at investere i skibsanparter. En lovændring pr. 19. maj 1993 medførte imidlertid, at der ikke kunne afskrives på aktiver, der ikke blev brugt i virksomheden. Sagsøgeren videresolgte derfor selskaberne, da de fik et tilbud af HP, de ikke kunne sige nej til. Han kendte ikke HP i forvejen. En person ved navn CJ fortalte, at HP havde haft problemer med nogle vindmølleprojekter i USA, og at han derfor var interesseret i at købe overskudsselskaber. Det er vidnet, der har lavet balancen pr. 29. september 1993. Det var denne balance, der blev brugt i forbindelse med salget til F1 ApS. Han fik via CJ det indtryk, at HP var god for pengene, men han undersøgte det ikke nærmere. Da selskaberne blev solgt, solgte sagsøgeren selskabernes leasingaktiver og anparter, hvorefter sagsøgeren overførte de resterende midler til sagsøgerens bankkonto bortset fra investeringsfondsmidlerne og beløbet, der var afsat til betaling af skat. Det var aftalt med HP, at F1 ApS skulle betale købesummen til sagsøgeren. Da købesummen udeblev, rykkede han HP og dennes revisor. De sagde, at der var opstået komplikationer. HP foreslog, at handlen i stedet blev gennemført som en nettoafregning, således at købesummen blev modregnet i selskabets fordring mod sagsøgeren. Vidnet lavede en håndskreven opgørelse og fortalte, at der ikke var tilstrækkelige midler i selskabet til at dække den kontante købesum. Da aktiverne var solgt og regnskabet afsluttet, accepterede sagsøgeren, at købesummen blev berigtiget på denne måde. Han vidste ikke, at der kunne være problemer med selvfinansiering ved nettoafregning. Der blev ikke lavet papirer på denne ændring af aftalen. Skrivelsen af 25. april 1995 er lavet til Told og Skat. HP har ikke set skrivelsen. Han afleverede selskabets papirer til HP i Y2-by den 4. oktober 1993, og da var aftalen om nettoafregning indgået. Sagsøgeren skulle have haft 60.000-65.000 kr., men HP kom med en forklaring om, at der var flytterod på revisionskontoret. Efterfølgende har han rykket for betalingen flere gange. I december fik sagsøgeren efter aftale med HP overført restbeløbet på ApS H2's konto på 41.970 kr. Restkøbesummen på 21.921 kr. har sagsøgeren aldrig modtaget,. Han ved ikke, hvem der har foretaget de øvrige hævninger på kontoen efter overdragelsen, eller hvem der var legitimeret til at hæve disse beløb. Han underskrev anmodningen om frigivelse af investeringsfondsmidlerne, men sagsøgeren har ikke modtaget pengene. Han har ikke spurgt banken, hvem der har hævet pengene. ApS H2 stod fortsat som ejer af kontoen efter salget, fordi F1 ikke havde ændret selskabets registreringsforhold. Han rykkede flere gange HP og dennes revisor for at få dette bragt i orden. Balancen pr. 30. juni blev brugt ved salget af H3 Leasing ApS. De tal, der er påført med håndskrift, er skrevet af sagsøgerens daværende regnskabschef. Købesummen på 5.001.221 kr. fremkommer som summen af de to mellemregningskonti med tillæg af renter. Datterselskabshensættelsen på 21,8 mio. kr. i sagsøgerens årsregnskab er medtaget efter et forsigtighedsprincip, og sagsøgerens egenkapital er reelt højere end det, der fremgår af regnskabet. Egenkapitalen i G1 Holding ApS udgjorde 42 mio. kr. i 1993.

R3 har forklaret, at han har været revisor for G1koncernen siden 1993. For at optimere renten samles selskabernes likvider på særskilte koncernkonti, og overførslerne bogføres på mellemregningkonti. Mellemregningskontiene blev revideret. Han er revisor for 4-5 koncerner, hvor der tilsvarende laves koncernkonti og føres mellemregningskonti.

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke ved sine dispositioner over selskaberne har modtaget udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1. Ved købet af selskaberne indtrådte sagsøgeren i sælgernes forpligtelser overfor selskaberne, og der skete ikke udlodning på dette tidspunkt. Selskabernes tilgodehavender hos sagsøgeren er reelle låneforhold og ikke udlodning. Dette understøttes af, at det ikke var alle selskabernes midler, der straks blev overført til sagsøgeren. Lånene er bogført på ApS H2's mellemregningskonto og fremgår af udkastet til regnskab for H3 Leasing ApS, ligesom der er beregnet renter af selskabernes tilgodehavender. Renterne er medtaget ved skatteansættelsen og ved fastsættelsen af prisen ved salget af selskaberne. Lånene var forretningsmæssigt begrundet i koncernens ønske om at undgå merudgifter til renter, og det er almindeligt, at koncerner samler likviditeten på koncernkonti, og at der ikke i den forbindelse oprettes lånedokumenter. Sagsøgeren kunne indfri lånene. Det følger af Højesterets dom af 14. december 2000 (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2001.90), at selv om salget af selskaberne blev gennemført ved nettoafregning, foreligger der heller ikke ved denne disposition udlodning fra selskaberne til sagsøgeren. For så vidt angår den subsidiære påstand gøres det gældende, at hvis der er sket udlodning, omfatter dette ikke de aktiver, der først blev ført ud af ApS H2 i forbindelse med salget. Der må i stedet tages udgangspunkt i saldoen på mellemregningskontoen den 12. august 1993 på 11.983.537 kr. Det bestrides, at investeringsfondsmidlerne er hævet af sagsøgeren bortset fra beløbet på 41.970,34 kr. Endvidere skal renterne vedrørende H3 Leasing ApS' tilgodehavende fradrages. Sagsøgeren er enig i, at sagen bør hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne, hvis sagsøgeren får medhold i, at der ikke skal udlodningsbeskattes, eller at der kun skal udlodningsbeskattes i mindre omfang end fastslået ved Landsskatterettens kendelse.

Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at sagsøgeren ved sine dispositioner over selskaberne har overført selskabernes midler til sig, og at disse overførsler er udlodninger, der er skattepligtige i henhold til ligningslovens § 16 A, stk.1. købet af H3 Leasing ApS blev gennemført som en nettohandel, og allerede ved dette køb blev selskabets midler udloddet til sagsøgeren, idet selskabets tilgodehavender ikke blev betalt, men i stedet modregnet i købesummen. Sagsøgeren anvendte herved selskabets midler til betaling af købesummen. Det bestrides, at overførslerne udgør lån til sagsøgeren. Alle aktiver i begge selskaber blev overført til sagsøgeren, og sagsøgeren har ikke bevist, at der var nogen forretningsmæssig begrundelse for overførslerne. Overførslerne havde så nær tilknytning til sagsøgerens køb af selskaberne, at de var i strid med den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 2. Der er ikke oprettet lånedokumenter, der kan understøtte, at der foreligger lån, og det er heller ikke bevist, at der er beregnet eller betalt rente af overførslerne. Sagsøgeren kunne kun betale købesummen for anparterne i ApS H2, fordi sagsøgeren modtog 9.183.537 kr. fra sælgeren. Pengene er ikke betalt tilbage til selskaberne, og det er ikke bevist, at F1 ApS overtog forpligtelserne overfor selskaberne, eller at F1 ApS havde vilje eller evne til at indfri lånene. Det må lægges til grund, at handlerne ikke er berigtiget eller på anden måde opfyldte, og at F1 således slet ikke har købt selskaberne. Udlodningerne kan beløbsmæssigt opgøres som sket til de beløb, som sagsøgeren har modtaget fra selskaberne, og af disse beløb er 66 % skattepligtige, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 4. Hvis sagsøgeren får medhold i, at der ikke skal udlodningsbeskattes, eller at der skal udlodningsbeskattes i mindre omfang end sket, skal sagen hjemvises til skattemyndighederne med henblik påligning af aktieavancen eller med henblik på talmæssigt at opgøre udlodningsbeskatningen.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Dommerne Marie S. Mikkelsen og Peter Buhl udtaler:

Vedrørende ApS H2.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at selskabets aktiver, da det blev købt af sagsøgeren pr. 1. maj 1993, bestod af værdipapirer til en værdi af 3.980.000 kr., bankindeståender på 4.471.539 kr. og tilgodehavender på 9.280.688 kr. I forbindelse med overdragelsen af selskabets anparter til sagsøgeren blev der på foranledning af sælgerens advokat overført 9.183.537 kr. til en koncernkonto, der efter det oplyste tilhørte H5 ApS. Ved denne betaling blev selskabets tilgodehavende hos A/S KE udlignet, og der blev anført et tilsvarende beløb på selskabets mellemregning med sagsøgeren. Under den senere drift i ApS H2 blev også midler hidrørende fra selskabets værdipapirer og likvider overført til sagsøgeren, således at selskabets aktiver - ud over nogle mindre poster vedrørende investeringsfondsmidler, et spærret bankindestående til betaling af skatter og nogle beregnede renter - den 29. september 1993 i forbindelse med videresalget alene bestod af en mellemregning med sagsøgeren. Disse overførsler må anses som udlodninger fra selskabet til sagsøgeren, medmindre der forelå et reelt låneforhold mellem selskabet og sagsøgeren. Det lægges i den forbindelse til grund, at overførslerne er bogført på selskabets mellemregningskonto, og at der er beregnet rente af de overførte beløb. Den beregnede rente er indgået i opgørelsen af selskabets resultat og således også i beregningen af den egenkapital, der dannede udgangspunkt for fastsættelsen af salgsprisen for anparterne. Herefter og efter As og ASs forklaringer lægges det til grund, at der forelå et reelt gældsforhold mellem sagsøgeren og ApS H2, og at overførslerne derfor ikke kan betragtes som udlodninger til sagsøgeren.

Uanset at F1 ApS har undladt at opfylde alle sine forpligtelser overfor sagsøgeren og overfor selskabet, finder vi det ikke bevist, at handlen ikke er gennemført. Det lægges i stedet til grund, at sagsøgeren efter aftale med køberen af selskabet delvist blev fyldestgjort for købesummen ved, at køberen overtog forpligtelsen overfor selskabet og ved, at sagsøgeren fik overført 41.970,34 kr. fra selskabets konto. Dette kan ikke betragtes som udlodning til sagsøgeren, jf. herved Højesterets dom af 14. december 2000 (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2001.90), og vi finder derfor ikke, at sagsøgeren har modtaget udlodning omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, fra dette selskab.

Vedrørende H3 Leasing ApS.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sagsøgerens køb af anparterne blev berigtiget ved, at sagsøgeren overtog en gæld til selskabet, der var større end købesummen, og at sagsøgeren fra sælgeren modtog et beløb, der svarede til forskellen mellem disse beløb. Det lægges også vedrørende dette selskab til grund, at der var tale om et reelt gældsforhold mellem sagsøgeren og selskabet, og der er derfor ikke sket udlodning i forbindelse med sagsøgerens køb af anparterne. Herefter og da salget blev gennemført under samme omstændigheder som salget af ApS H2, har sagsøgeren af de ovenfor anførte grunde vedrørende salget af dette selskab heller ikke modtaget udlodning omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, fra H3 Leasing ApS.

Da der er enighed om, at sagen herefter skal hjemvises til skattemyndighederne med henblik på fornyet behandling, stemmer vi for at tage sagsøgerens mest subsidiære påstand til følge.

Dommer Vogter udtaler:

Vedrørende ApS H2.

Som anført af landsrettens flertal, blev de værdipapirer og likvider, som tilhørte ApS H2, i alt væsentligt overført til sagsøgeren, således at selskabets aktiver hovedsagligt bestod af en mellemregning med sagsøgeren på 16.658.921 kr.

Det afgørende for, om der foreligger et gældsforhold, som er udlignet ved afviklingen af en handel med selskabet, eller om midlerne må anses for udloddet til sagsøgeren, må - således som sagen er forelagt for retten - herefter være, om der inden selskabets senere opløsning er sket et reelt videresalg af dette med de dertil knyttede rettigheder og forpligtelser for selskabet.

Ved afgørelsen heraf lægges det til grund, at den overdragelsesaftale, der blev indgået mellem sagsøgeren og F1 den 30. september 1993 vedrørende ApS H2 ikke blev berigtiget som bestemt i aftalens pkt. 4.3 - 4.6., idet der ikke blev afholdt generalforsamling, valgt ny ledelse, eller foretaget fornøden indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter selskabet senere er opløst på grund af manglende ledelse. Den aftalte købesum blev ligeledes ikke berigtiget som angivet i aftalens pkt.3.1. Sagsøgerens ledelse disponerede i retlig henseende efter den fastsatte overtagelsesdag over investeringsfondsmidlerne, og sagsøgerens ledelse har efter den forklaring, der er afgivet af direktør A, den 29. december 1993 fået overført det resterende indestående på 41.970 kr. på selskabets bankkonto, hvorved kontoen blev tømt for midler.

Handelen blev således på en række væsentlige punkter ikke gennemført efter aftalens indhold, og det kan herefter ikke alene ved direktør As forklaring anses for godtgjort, at handelen på anden måde blev effektueret, herunder ved at betalingsvilkårene blev ændret til nettoafregning, hvorved F1 ApS skulle påtage sig en betydelig gæld ved at indtræde som debitor i forhold til selskabets mellemregning med sagsøgeren.

Det bemærkes herved, at gælden ikke er optaget i regnskaberne for F1 ApS for 1993 eller 1994, at det efter de tilgængelige selskabsoplysninger måtte stå sagsøgerens ledelse klart, at F1 ApS ikke havde økonomiske muligheder for at påtage sig en reel gæld af den pågældende størrelsesorden, og at det ikke i øvrigt er godtgjort, at det hævdede debitorskifte var udtryk for en reel økonomisk disposition.

Under de anførte omstændigheder må selskabets aktiver på 18.451.190 kr. med fradrag af bundne midler til skattebetaling, 978.842 kr., i alt 17.472.348 kr. herefter anses for udloddet til sagsøgeren i hvert fald den 30. september 1993, hvor sagsøgeren i regnskabsmæssig henseende angav at frigøre sig fra gælden på mellemregningskontoen.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført af landsskatteretten, stemmer jeg for at tage sagsøgtes frifindelsespåstand til følge for så vidt angår dette selskab.

Vedrørende H3 Leasing ApS.

Heller ikke pkt. 3.1. og 4.3. - 4.6. i aftalen af 30. september 1993 vedrørende salget af H3 Leasing ApS til F1 ApS blev opfyldt efter sit indhold, og selskabet er senere opløst på grund af manglende ledelse.

Efter den af direktør A udfærdigede redegørelse af 25. april 1995 var selskabet i tiden fra det blev købt af sagsøgeren til det skulle videresælges blevet tømt for likvide midler, og dets aktiver bestod af et tilgodehavende på 5.001.221 kr. hos H5 ApS. Den dertil svarende gæld for H5 ApS skulle i forbindelse med videresalget overtages af F1 ApS. Under de omstændigheder, der er anført med hensyn til overdragelse af ApS H2, og i øvrigt af de ovenfor vedrørende dette selskab anførte grunde, kan det ikke anses for bevist, at handlen er effektueret inden selskabet blev opløst, og selskabets aktiver på 5.001.221 kr. må herefter ligeledes anses for udloddet til sagsøgeren.

Jeg stemmer derfor for at tage sagsøgtes frifindelsespåstand til følge også for så vidt angår dette selskab.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t :
Sagsøgeren, H1 Holding ApS', skatteansættelse for skatteåret 1994/95 (indkomståret 1993) hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

I sagsomkostninger skal sagsøgte, Skatteministeriet, betale 200.000 kr. til sagsøgeren.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.