Dato for udgivelse
01 May 2001 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.154.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-32
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
skattepligt koncernforhold sambeskattet
Resumé
Et udenlandsk datterselskab, der var sambeskattet med det danske moderselskab og som var anset for skattemæssigt hjemmehørende her i landet, skulle opgøre indkomsten efter valutakursen på transaktionsdagen og ikke på statustidspunktet.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 1, stk. 6 (dagældende stk. 7) og
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2-6

For A Ltd., som for skatteåret 1996/97 var sambeskattet med moderselskabet B A/S, klages der over, at skatteankenævnet har reguleret selskabets selvangivne indkomst for omregning efter valutakursen på transaktionsdagen. A Ltd., som ifølge det oplyste er opløst med virkning fra den 22. maj 2000, var et i 1994 stiftet selskab, der var indregistreret på Jersey. Selskabet var ejet af B A/S (90 %) og dette selskabs datterselskab C A/S (10 %).

A Ltd., Jersey, er skattemæssigt anset hjemmehørende i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 6 (dagældende stk. 7), idet selskabets ledelse har sæde her i landet. Fra og med skatteåret 1996/97 er A Ltd. sambeskattet med moderselskabet B A/S. Ved opgørelsen af den selvangivne sambeskatningsindkomst for B A/S er A Ltd.'s indkomst opgjort i overensstemmelse med sambeskatningsvilkår 2.6. og 2.7. vedrørende udenlandske selskaber under sambeskatning. A Ltd.´s regnskab er aflagt i USD, og nettoresultatet er omregnet til danske kroner på statustidspunktet til en gennemsnitskurs. Skatteankenævnet har ved den påklagede indkomstansættelse lagt til grund, at selskabets regnskab skal aflægges i danske kroner omregnet efter kursen på transaktionsdagen. Skatteankenævnet har henvist til, at det af cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, punkt 2.1.3. fremgår, at selskaber, der er fuldt skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, anses for at være indenlandske selskaber, og at deres indkomstopgørelse sker på præcis samme måde som for andre selskaber. Det er bemærket, at der ikke er taget stilling til den talmæssige opgørelse, jf. skatteankenævnets sagsfremstilling.

Repræsentanten har principalt nedlagt påstand om, at indkomsten ansættes til -15.326.724 kr. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at indkomsten ansættes til -15.264.900 kr. Til støtte for den principale påstand er det gjort gældende, at der ikke er hjemmel til forhøjelsen på 230.000 kr.

For selskaber, der er omfattet af fuld skattepligt som følge af ledelsens sæde i Danmark, findes der ikke at kunne stilles krav om bogføring i danske kroner på transaktionsdagen. For udenlandske sambeskattede datterselskaber, der skal opgøre en indkomst efter danske regler, fremgår af Ligningsvejledningen 1995, S.D.5.2, side 209, at et i udenlandsk mønt ført regnskab omregnes på statustidspunktet til kursen på dette tidspunkt eller til en gennemsnitskurs, at det er den skattepligtige indkomst for det udenlandske selskab opgjort efter danske regler - der omregnes til danske kroner, samt at afskrivninger m.v. således foretages i det pågældende lands mønt. Af sambeskatningsvilkår 2.7. fremgår, at et i udenlandsk mønt ført regnskab omregnes på statustidspunktet til kursen på dette tidspunkt eller til en gennemsnitskurs. C Ltd. er fortsat et udenlandsk selskab i juridisk (selskabsretlig) henseende. Det findes derfor mest korrekt, at der henses til de regler, som gælder for udenlandske sambeskattede selskaber, der skal opgøre en indkomst efter danske regler. Et krav om, at der skal føres regnskab i danske kroner på transaktionsdagen, kan særligt for udenlandske selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, være særdeles byrdefyldt, idet der reelt stilles krav om to sideløbende regnskabsføringer, og det må derfor kræve udtrykkelig lovhjemmel, hvilket ikke foreligger.

For så vidt det af pkt. 2.1.3. i cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 vedrørende retsvirkningerne af, at et udenlandsk selskab er fuldt skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, fremgår, at indkomstopgørelsen og skatteberegningen i et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, sker på samme måde, som for andre fuldt skattepligtige selskaber, henviser cirkulæret ikke til andre principper end, hvad der i denne relation gælder for udenlandske sambeskattede selskaber, hvor der som nævnt ikke gælder dette krav. Der ses derfor ikke grundlag for at opstille dette krav for udenlandske selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 6. Når det i øvrigt i samme pkt. i cirkulæret fremgår, at indkomstopgørelsen og skatteberegningen for selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, fraviges, når dette fremgår af en anden bestemmelse i skattelovgivningen, findes sambeskatningsvilkår 2.7. - som er fastsat af Ligningsrådet i henhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 1, sidste punktum - at være et eksempel på, at det af en anden bestemmelse fremgår, at der gælder særlige regler - nemlig for udenlandske selskaber omfattet af en sambeskatning. Dette må gælde, uanset om selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Det er bemærket, at baggrunden for indsættelsen af sambeskatningsvilkår 2.7. var, at man ikke ønskede at pålægge virksomhederne den byrde at føre to regnskaber, samt at et krav om, at regnskabet skulle føres i danske kroner, ikke ville kunne efterleves i praksis. Dette hensyn til skatteyderen gør sig fuldt ud gældende for et udenlandsk indregistreret selskab, som skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark, da der efter udenlandske regler ikke vil kunne bogføres eller aflægges regnskab i danske kroner. Der er henvist til fremlagt uddrag af Rapport om Sambeskatning af selskaber fra den under Statsskattedirektoratets kontaktgruppe nedsatte arbejdsgruppe fra september 1982.

Til støtte for den subsidiære påstand er det anført, at såfremt der skal omregnes til USD pr. transaktionsdagen, udgør indkomsten -15.264.900 kr., jf. en af revisor pr. 15. december 1999 udarbejdet endelig opgørelse over den skattepligtige indkomst, som er fremlagt.

Det er anført, at den foretagne forhøjelse er baseret på en fremlagt opgørelse af 7. april 1997, der blev udarbejdet af revisor alene til illustration af, at der ikke ville være væsentlig forskel på indkomsten, uanset om den opgøres som selvangivet af A Ltd. eller som krævet af skatteforvaltningen. Forhøjelsen beror således ikke på en foretagen opgørelse, hvor alle de enkelte transaktioner er omregnet på transaktionsdagen. Det er endvidere bemærket, at det kan tiltrædes, at den talmæssige opgørelse foretages af den lokale skattemyndighed, idet det herved er forudsat, at den beløbsmæssige opgørelse revurderes af den lokale skattemyndighed, og at der ved eventuel uenighed om opgørelsen er klageadgang til Landsskatteretten.

Landsskatteretten udtaler: Retten finder, at det i overensstemmelse med den påklagede indkomstansættelse må lægges til grund, at opgørelsen af indkomsten for A Ltd. skal ske i danske kroner, herunder at valutakursgevinster og -kurstab reguleres ud fra danske kroner, således at den principale påstand ikke kan tiltrædes.

Det bemærkes, at det ved indkomstansættelsen for skatteåret 1996/97 er lagt til grund, at A Ltd. er fuldt skattepligtig her til landet, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 6 (dagældende stk. 7), hvilket der ikke er rejst indvendinger imod. Selskabet skal derfor anses for et indenlandsk selskab, og selskabets indkomstopgørelse og skatteberegning skal ske på præcis samme måde, som for andre selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2-6, hvilket gælder i forhold til den øvrige skattelovgivning, medmindre andet fremgår af den pågældende bestemmelse. Der henvises til cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, pkt. 2.1.3 (tidligere cirkulære nr. 312 af 17. maj 1995, pkt. 2.1.3.).

Det af Ligningsrådet i henhold til selskabsskattelovens § 31 fastsatte sambeskatningsvilkår 2.7. - for skatteåret 1996/97 i TS cirkulære 1996-14 af 28. juni 1996 - som sammenholdt med bl.a. cirkulærets vilkår 2.6. alene kan anses at omfatte datterselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, anses herefter ikke for anvendeligt i relation til A Ltd. som anses for hjemmehørende her i landet, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 6 (dagældende stk. 7).

For så vidt der subsidiært vedrørende den beløbsmæssige opgørelse er nedlagt påstand om, at indkomsten ansættes til -15.264.900 kr., jf. en af revisor pr. 15. december 1999 udarbejdet endelig opgørelse over den skattepligtige indkomst, finder retten, at den talmæssige opgørelse skal foretages af den kommunale skattemyndighed.