Dato for udgivelse
25 Oct 2001 13:15
SKM-nummer
SKM2001.446.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-413-00291
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Bindende forhåndsbesked, skattefri godtgørelser, fagforening, tabt arbejdsfortjeneste, ulønnet medhjælp
Resumé

Ligningsrådet tiltrådte, at fagforeninger falder uden for kredsen af foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 7 M. Samtidig tiltrådte rådet, at der udbetales vederlag, når der udbetales godtgørelser der overstiger de af Ligningsrådet fastsatte satseer for godtgørelser efter ligningslovens § 7 M.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 M, stk. 1
Ligningsvejledningen 2000 A.B.2.7.1

Spørgsmål
Kan godtgørelse efter beløbsgrænserne i TSS-cirkulære 1999-9 udbetales skattefrit i overensstemmelse med ligningslovens § 7 M, selvom der kan være udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Svar
Nej. Se nærmere sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold
Revisionsfirmaet har oplyst at det drejer sig om en fagforening og dermed en forening omfattet af fondsbeskatningslovens bestemmelser om arbejdsmarkedssammenslutninger. Efter disse bestemmelser er den faglige virksomhed skattefri og kun renteindtægter over et vist beløb skattepligtig.

Fagforeningen afholder en række kurser og møder for medlemmer, herunder særlige møder for tillidsrepræsentanter indenfor de omfattede overenskomstområder. Tillidsrepræsentanterne er samtidig fagforeningens kontaktpersoner på de større arbejdspladser og deltager hermed aktivt i det faglige arbejde.

Tillidsrepræsentanterne lønnes ikke for deres faglige arbejde, men der udbetales alene, jf. nedenstående, en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Da tillidsrepræsentanterne i forbindelse med deres faglige arbejde har en betydelig kontakt til medlemmerne, har fagforeningen besluttet at udbetale en årlig godtgørelse med de beløbsmæssige rammer, der er angivet i TSS-cirkulære 1999-9 med kr. 1.000 til telefon og kr. 700 til administrative omkostninger.

Når der arrangeres faglige møder kan det medføre, at tillidsrepræsentanterne har tabt arbejdsfortjeneste, idet møderne ofte ligger i arbejdstiden. Denne tabte arbejdsfortjeneste udbetales af fagforeningen direkte til tillidsrepræsentanterne eller, hvis lønnen er udlagt af arbejdsgiveren, direkte til arbejdsgiveren.

Sammen med tabt arbejdsfortjeneste udbetales et tillæg på kr. 150 pr. møde. Både tabt arbejdsfortjeneste og tillægget udbetales som A-indkomst.

Efter revisionsfirmaets opfattelse kan udbetalingerne til tillidsrepræsentanterne ikke karakteriseres som løn, men alene som en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Alternativt kunne Forbundet vælge at lade arbejdsgiver udbetale hele lønnen og herefter refundere arbejdsgiveren lønnen på de fraværsdage, der skyldes fagligt arbejde. Derfor er det revisionsfirmaets opfattelse, at tillidsrepræsentanterne i relation til formuleringen i ligningslovens § 7 M er ulønnede.

Styrelsens indstilling og begrundelse
Af forarbejderne til ligningslovens § 7 M (L 113 1993/94) fremgår det, at bestemmelsen alene omfatter foreninger, der udøver skattefri virksomhed. Disse foreninger er nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk 1, nr. 6, hvoraf det fremgår, at "Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet. - andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, forså vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed."

Fagforeninger m.v. er nævnt i fondsbeskatningslovens § 1, nr. 3, idet skattepligten efter denne bestemmelse omfatter "foreninger, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger for så vidt angår: a) arbejdsgiverforeninger og fagforeninger."

Som det fremgår omfatter selve skattepligten for de først nævnte foreninger, kun foreninger der driver erhvervsmæssig virksomhed, medens skattepligten for fagforeninger m.v. er ubegrænset, selv om der jf. lovens § 8 kun til disse foreningers skattepligtige indkomst medregnes indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, renteindtægter samt udbytteindtægter efter reglerne i ligningslovens § 16 A og 16 B. Derudover er der i § 8 medregnet en række andre indtægter.

Konkluderende må det herefter siges, at under hensyn til forskellene i skattepligtsforholdene falder fagforeninger uden for kredsen af foreninger der er omfattet af ligningslovens § 7 M.

Herefter kan henses til kredsen af personer, der kan modtage ydelser omfattet af ligningslovens § 7 M. Det fremgår af bemærkninger til loven, at "kun udbetalinger til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er omfattet. Som medhjælpere for foreningen betragtes alle, som udfører et arbejde for foreningen på et frivilligt, ulønnet grundlag, dvs. udfører et uegennyttigt arbejde. Begrebet medhjælpere dækker bl. a. trænere, instruktører og kampdommere. Foreningens medlemmer, herunder idrætsudøvere samt forældre til børn, der er medlemmer af foreningen, er kun omfattet af bestemmelsen i det omfang, de udfører frivilligt ulønnet arbejde for foreningen. Medlemmers udførelse af aktiviteter i egenskab af medlemskabet som sådan falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde."

Herefter kunne alt andet lige tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer m.v. efter reglens ordlyd godt være omfattet af bestemmelsen i modsætning til almindelige medlemmer. Dette vil også gælde, selv om der betales tabt arbejdsfortjeneste, idet det ikke anses for vederlag, hvis foreningen godtgør medhjælperen ved en tabt arbejdsfortjeneste, fordi han tager fri fra arbejde for at repræsentere foreningen eller deltage i et kursus i foreningens interesse. En sådan udbetaling anses ikke at ske for at yde et vederlag, men for at friholde medhjælperen for det indtægtstab, der følger af indsatsen for foreningen. Den tabte arbejdsfortjeneste er naturligvis skattepligtig. Derimod foreligger der udbetaling af vederlag, hvis foreningen udbetaler omkostningsgodtgørelse med beløb, som overstiger de af Ligningsrådet fastsatte satser. I spørgsmålet anføres det, at der ud over tabt arbejdsfortjeneste udbetales et tillæg på 150 kr. pr. møde. Dette beløb må anses for vederlag, hvorfor de pågældende personer ikke er ulønnede, og dermed ikke omfattet af reglerne i ligningslovens § 7 M.

Da således hverken fagforeningen eller den anførte personkreds er omfattet af ligningslovens § 7 M, indstiller Told- og Skattestyrelsen at spørgsmålet besvares med et nej.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.