Dato for udgivelse
10 sep 2001 15:44
SKM-nummer
SKM2001.341.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4314-02048
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tilførsel af aktiver, udbytte, kontant, vederlag
Resumé

Det modtagende selskab i en skattefri tilførsel af aktiver ønskede at udlodde udbytte for det første regnskabsår efter tilførslen. Told- og Skattestyrelsen fandt efter en samlet, konkret vurdering, at den del af udbytteudlodningen, som ikke kunne henføres til årets overskud, reelt udgjorde kontant vederlag for den foretagne tilførsel.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 c
Ligningsvejledningen 2000 afsnit S.D.3.3

I ApS indskød i februar 2000 med virkning fra 1. januar 2000 den hidtil drevne tøjvirksomhed som apportindskud i M ApS mod vederlag i anparter til en samlet kursværdi af 1,1 mio. kr.

I forbindelse med en forberedelse af et senere generationsskifte med børn/medarbejdere ønskede hovedaktionæren at adskille de faste ejendomme i I ApS fra selve driften af tøjvirksomheden, da dette ville indebære, at kapitalbehovet for en køber/medinteressent hermed blev væsentligt mindre.

Virksomhedsoverdragelsen blev gennemført som en skattefri tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens kapitel 5 i henhold til tilladelse fra Told- og Skattestyrelsen.

I marts 2001 blev det meddelt Told- og Skattestyrelsen, at det påtænkte generationsskifte var under forberedelse. Det var således tanken, at en ledende medarbejder skulle nytegne anparter i M ApS svarende til en kommende ejerandel på 44,4 %.

Forinden nytegningen ønskede M ApS at udlodde udbytte til I ApS svarende til overkursen ved selskabets stiftelse, 627 t.kr., samt overskuddet i regnskabsåret 2000, 317 t.kr, i alt 944 t.kr.

Ca. 2/3 af midlerne fra udbytteudlodningen stammede således fra den ved selskabets stiftelse opståede overkurs.

Fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2, 1. pkt. foreskriver, at "ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital."

Det følger således heraf, at der ikke kan ydes helt eller delvist kontant vederlag for de overførte aktiver og passiver.

Ligningsrådet har i TfS 2001, 34 fastslået, at en efterfølgende kapitalnedsættelse med udlodning til det indskydende selskab kan sidestilles med ydelse af kontant vederlag for en tilførsel af aktiver.

Det var oplyst, at baggrunden for udbytteudlodningen var optagelsen af den ledende medarbejder som medejer. Udbytteudlodningen ville således medføre, at medarbejderen kunne tegne de nye aktier til kurs 110,58, mens kursværdien ved tilførslen af aktiver udgjorde 225,48.

Midlerne til at udbetale udbyttet skulle komme fra selskabets egne likvide midler samt de af den ledende medarbejder indskudte midler.

Optagelsen af den ledende medarbejder som medejer var efter det oplyste første gang blevet drøftet i forbindelse med tøjvirksomhedens etablering i 1990, men der kunne på dette tidspunkt ikke opnås enighed om betingelserne.

Medejerskabet blev atter drøftet ultimo 1998, men parterne havde forskellige interesser med hensyn til valget af selskabsform, og først i efteråret 2000 var der det fornødne grundlag for at optage medarbejderen som medaktionær. De nærmere vilkår er herefter blevet forhandlet imellem parterne

Det var Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at udbytteudlodningen indgik som en integreret og forudsat del af det samlede, planlagte generationsskifte i I ApS.

Told- og Skattestyrelsen fandt således efter en samlet, konkret vurdering, at den del af udbytteudlodningen til I ApS, som ikke kunne henføres til årets overskud, dvs. 944 t.kr., reelt udgjorde kontant vederlag for den pr. 1. januar 2000 foretagne tilførsel af aktiver.

Idet Told- og Skattestyrelsen således lagde vægt på,

at

udbytteudlodningen indgik som en integreret og forudsat del af det samlede, planlagte generationsskifte i I ApS,

at

over ca. 2/3 af midlerne fra udbytteudlodningen stammede fra den ved selskabets stiftelse opståede overkurs,

at

I ApS som en følge af udbytteudlodningen fik tilført likvide midler for 944 t.kr., selvom årets overskud i M ApS kun udgjorde 317 t.kr., samt

at

den del af udbytteudlodningen, der ikke kunne henføres til årets overskud, dvs. 627 t.kr., derfor reelt udgjorde kontant vederlag for den foretagne tilførsel af aktiver,

fandt Told- og Skattestyrelsen, at den påtænkte udbytteudlodning fra M ApS på 944 t.kr. udgjorde en overtrædelse af fusionsskattelovens § 15 c, da en del af beløbet ville være at betragte som kontant vederlag til I ApS for den pr. 1. januar 2000 foretagne tilførsel af aktiver.

Den påtænkte udbytteudlodning ville derfor medføre, at Told- og Skattestyrelsens tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ville blive tilbagekaldt, hvorefter den foretagne tilførsel i så fald skulle behandles som en skattepligtig virksomhedsoverdragelse.