SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2024.382.SRGenbeskatning, International sambeskatning afbrudt. Ikke tilstrækkelige oplysninger15-07-2425-06-24Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2024.381.SRUK-selskab ikke begrænset skattepligtig ved udlodning af aktier i datterselskab.12-07-2428-05-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.380.SRVedtægtsændring ikke omfattet af aktieavancebeskatningsloven for andelshaverne og ingen formueoverførsel11-07-2423-04-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.379.SRNedlukningserstatning til minkavler - beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance mv. - ikke ekspropriation11-07-2425-06-24Virksomheder + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2024.378.SRNedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - udtagning af aktiver11-07-2425-06-24Virksomheder + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2024.377.SRNedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - erstatning større end takserede værdier11-07-2425-06-24Virksomheder + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2024.376.SRNedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - erstatning mindre end takserede værdier11-07-2425-06-24Virksomheder + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2024.375.SRUdbytter ikke omfattet af begrænset skattepligt - ligningslovens § 3 fandt ikke anvendelse11-07-2419-03-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.374.SRBeskatning af formand ved tilrådighedsstillelse af lejlighed10-07-2425-06-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.373.SRElafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler10-07-2425-06-24Miljøafgifter Bindende svar
SKM2024.372.SRUdviklingsprojekt vedrørende robot var omfattet af LL § 8 B, om forsøgs- og forskningsvirksomhed10-07-2425-06-24Virksomheder Bindende svar
SKM2024.371.SRLikvidationsprovenu, begrænset skattepligt, LL § 308-07-2425-06-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.370.SRNedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter Gasafgiftsloven § 10 b08-07-2425-06-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.369.SRMoms - Opkrævning for skader og mangler på leasingaktiv ved leasingperiodens udløb - levering mod vederlag08-07-2425-06-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.368.SROmstrukturering - partnerselskab - lån - virksomhedsordningen - ikke afståelsebeskatning05-07-2428-05-24Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2024.367.SRGodtgørelse af elafgift af elforbruget til opladning af elbiler kombineret med et afgiftsfritaget solcelleanlæg, der ikke nettoafregner04-07-2425-06-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.366.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Betalingstjeneste03-07-2428-05-24Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2024.365.HRGavebeskatning – +/- 15 %’s-reglen – næringsdrivende - værdiskøn02-07-2420-06-24Arv og gaver Dom
SKM2024.364.VLRÆndring af passivpost fastsat efter boafgiftslovens § 28 var ikke omfattet af fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 202-07-2413-05-24Arv og gaver + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.363.VLRGaveafgift – 15-%-reglen – dagsværdi02-07-2412-02-24Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Arv og gaver + Virksomheder + Ejendomsskat Dom
SKM2024.362.SRGenerationsskifte - overdragelse anparter med succession - landbrugsejendomme - udlejnings-ejendomme - aktiv landbrugsdrift - udlejede stuehuse og lejligheder02-07-2425-06-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.361.SRGenomlægning til realkreditlignende lån02-07-2425-06-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.360.SKTSTListe over anerkendte luftfartsselskaber for 202402-07-2402-07-24Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2024.359.VLRRette indkomstmodtager – maskeret udbytte01-07-2416-04-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Dom
SKM2024.358.LSREkstraordinær genoptagelse af momstilsvar01-07-2404-06-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.357.LSREkstraordinær genoptagelse af momstilsvar01-07-2404-06-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.356.SKTSTHøjesterets dom af 27. februar 2024 (SKM2024.344.HR) - adgang til at anmode om genoptagelse - suspension af forældelse01-07-2401-07-24Arv og gaver + Når man ønsker en sag genoptaget SKM-meddelelse
SKM2024.355.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar01-07-2404-06-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.354.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 – Ulovhjelmet omberegning af grundværdien01-07-2428-05-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.353.SRSelskab kunne fradrage endeligt underskud i fransk datterselskab efter SEL § 31 E, efter datterselskabets opløsning efter reglerne om DWOL.01-07-2428-05-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.352.LSRGenoptagelse og ændring af skatteansættelsen for indkomståret 201528-06-2404-01-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.351.LSRForhøjelse af momstilsvar - Nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører – Spørgsmål om forelæggelse for EU-domstolen28-06-2421-05-24Fradrag Afgørelse
SKM2024.350.LSRInvesteringsforening – kollektiv investering – koncernforbundne enheder er én investor28-06-2408-05-24Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2024.349.LSRSalgsmoms - Salg af tre biler - Salg af samlerobjekter, jf. ML § 70, stk. 1, 1. punktum, eller salg af personmotorkøretøjer, jf. ML § 7128-06-2407-05-24Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Afgørelse
SKM2024.348.VLRLigningslovens § 16 A – maskeret udlodning – rådighedsbeskatning af heste – værdiansættelse28-06-2417-05-24Virksomheder + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling Dom
SKM2024.347.VLRGenoptagelse af klagesag – meddelelse/advisering om ændring af mødested28-06-2403-05-24Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.346.BRHovedaktionærer skattepligtige af rådighed over fri lystbåd – ligningslovens §§ 16 A, stk. 5 og 16, stk. 627-06-2408-04-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.345.DEPDomskommentar til Højesterets dom af 27. februar 2024 (SKM2024.344.HR) vedr. skattenedslag ved overdragelse af virksomhed med succession26-06-2418-06-24Arv og gaver + Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2024.344.HRKildeskattelovens § 33 C25-06-2427-02-24Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2024.343.BRDansk læge anset for lønmodtager i henhold til indtægter oppebåret i udland25-06-2408-04-24Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2024.342.VURDSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 202325-06-2425-06-24Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2024.341.MOTORSTStyresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2020.66.ØLR, vedrørende Motorstyrelsens praksis for værditabsberegninger ved ophør af leasingaftale25-06-2425-06-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2024.340.ØLRStraf – told – valuta – grov uagtsomhed25-06-2408-05-24Straf Dom
SKM2024.339.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud – købsmomsfradrag25-06-2415-04-24Momsgrundlag + Selskabsbeskatning Dom
SKM2024.338.HRGodtgørelse af kulafgift – fjernvarmeværk – produktion af spædevand25-06-2403-05-24Energi og kuldioxid Dom
SKM2024.337.VLRStraf – tobaksafgift24-06-2415-04-24Straf Dom
SKM2024.336.SKTSTStyresignal - Momsfritagelse for EU-varesalg - fastlæggelse af begrebet ”behørigt begrundet”24-06-2424-06-24Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2024.335.BRMomslovens § 37, stk. 1, og §§ 43-44 – fradragsret for moms af omkostninger til køb af byggegrund og opførelse af fast ejendom – regulering af fradrag for investeringsgoder24-06-2403-04-24Byggeri + Fradrag Dom
SKM2024.334.MOTORSTGenoptagelse af værdifastsættelser af brugte køretøjer til og med den 28. februar 202321-06-2421-06-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2024.333.ØLRLempelse – ligningslovens § 33 A, stk. 1 og 3 – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – arbejde udført uden for de kontraherende staters område19-06-2422-04-24Personlig indkomst + Lønindeholdelse + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.332.SRMoms - Salg af annonceringsplads på digitale reklamepladser18-06-2428-05-24Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2024.331.SRMoms - Formidling af reklameplads på digitale billboards18-06-2428-05-24Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2024.330.SRMoms - udbetaling af henlagt andelskapital - levering mod vederlag14-06-2428-05-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.329.LSRForhøjelse af momstilsvar - Efterangivelse af fradrag for indgående moms af udgifter til køb af en ejendom og indretning af et erhvervslejemål blev ikke imødekommet14-06-2417-05-24Fradrag Afgørelse
SKM2024.328.LSRMomsfrihed ved formidling af sommerhusudlejning - Sommerhusejer stiller en gratis oplevelse til rådighed for lejerne14-06-2407-05-24Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2024.327.LSRFormidling af sommerhusudlejning - Særlige regler om rejsebureaumoms14-06-2414-04-23Momspligt Afgørelse
SKM2024.326.SRMoms og renovationsydelser - kommunalt eget aktieselskab13-06-2428-05-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.325.ØLRNæringsbegrebet – ansættelsesfristerne fandt ikke anvendelse13-06-2413-05-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2024.324.VLRStraffesag – forsvarer – salærstørrelse - stadfæstelse13-06-2422-04-24Straf Kendelse
SKM2024.323.LSRVærdi af fri bil13-06-2422-12-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.322.LSRKlage over Skattestyrelsens bindende svar - Ejendom ikke anset for omfattet af § 8 - Brugt i fritid og til hjemmearbejde under corona13-06-2403-05-24Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2024.321.LSRGæstestuderendefradrag som udenlandsk studerende fra Færøerne - Vederlag for tjenesteydelser - Honorarindkomst13-06-2430-04-24Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.320.LSRRegistreringsafgift - Hæftelse13-06-2430-04-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2024.319.SKTSTStyresignal - genoptagelse - ændring af praksis - overgangsbestemmelse - beregning af overskudsvarmeafgift i 2022 og 2023, når overskudsvarmen afsættes13-06-2413-06-24Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2024.318.SRTtrust - arv - båndlagt kapital uden kapitalejer12-06-2428-05-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.317.SRAndelsforening kunne fortsat kooperationsbeskattes efter at have modtaget royaltybetalinger12-06-2428-05-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.316.SRFradrag for månedlige gebyrer12-06-2428-05-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.315.SRPersonalegode - beskatning af lejede ferieboliger efter LL § 16, stk. 5 - foreløbige ejendomsvurderinger11-06-2428-05-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.314.SRSkatte- og momsmæssig behandling af erstatning for pålæg af en deklaration, i forbindelse med opførelse af solcellepark11-06-2428-05-24Andet om moms + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2024.313.SRHestevognskørsel - momsfritaget kulturel aktivitet11-06-2428-05-24Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.312.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse –stiftertilgodehavende –skiftende forklaringer11-06-2409-04-24Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2024.311.VLRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – international trafik – fiskefartøj – lempelse11-06-2401-05-24Personlig indkomst Dom
SKM2024.310.BRMaskeret udbytte og indeholdelse af udbytteskat11-06-2403-04-24Selskabsbeskatning Dom
SKM2024.309.HRStraf – momssvig – kildeskat – hovedselskaber11-06-2408-06-23Straf Dom
SKM2024.308.SRMomsfradragsret og lønsumsafgift ved koncerninterne udlån10-06-2428-05-24Fradrag Bindende svar
SKM2024.307.SRMomsfritagelse af ydelser leveret i henhold til barnets lov10-06-2428-05-24Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.306.SRForening - medlemskontingent - filantropi - momspligt10-06-2428-05-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.305.SRSkal spørgers tokens beskattes som medarbejderaktier og spørgsmål til beskatning06-06-2428-05-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.304.SRMobilitetspakker til forskere fra fond06-06-2428-05-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.303.SRTilbagebetaling af elafgift efter særordningen for opladning af elbiler - krav til elmålere i ladestandere05-06-2428-05-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.302.SRAktieløn LL § 7 P - opgørelse af årsløn ved flere ansættelser, fast og variabel løn05-06-2428-05-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.301.SRSkattepligtig kompensation for tab af kvoteværdi i forbindelse med Brexit05-06-2428-05-24Virksomheder Bindende svar
SKM2024.300.SRFeriehytter skruet fast på fundament af pæle - afskrivning04-06-2428-05-24Virksomheder Bindende svar
SKM2024.299.SRPengetankreglen - bortforpagtning - afgrænsning af skovbrugsmæssig virksomhed03-06-2428-05-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.298.SRBegrænset skattepligt - tilbagebetaling af nul-kuponlån03-06-2419-03-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.297.HRMoms - Kunne ikke støtte ret på fællesregistrering grundet misbrug29-05-2403-04-24Fradrag + IT-løsninger for moms Dom
SKM2024.296.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på bankkonti – rette indkomstmodtager29-05-2420-03-24Personlig indkomst Dom
SKM2024.295.BRSkattepligt/bopæl i Danmark – dobbeltdomicil i Danmark og Y1-land og skattemæssigt hjemsted – tilbagekaldelse af afgørelse i bebyrdende retning – inddragelse af nyt spørgsmål om lempelse29-05-2418-04-24Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2024.294.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse29-05-2406-03-24Ejendomsvurdering Dom
SKM2024.293.SRMoms - reparation - overførsel af varer28-05-2423-04-24Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2024.292.LSRTransfer Pricing – allokering af driftsindkomst28-05-2405-04-24Transfer pricing Afgørelse
SKM2024.291.SRMoms - Forsikringsformidling - Markedsføring - flere selvstændige ydelser28-05-2423-04-24Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.290.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – Skattekredit27-05-2405-04-24Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.289.LSRSkattepligt i henhold til ligningslovens § 16 E - Kreditorskifte af klagerens mellemregning mellem to søsterselskaber24-05-2421-03-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.288.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af grundværdiansættelsen pr. 1. oktober 2009 i henhold til dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 324-05-2414-03-24Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.287.LSRHandel med kryptovaluta ikke anset for næring24-05-2402-05-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.286.SRForvalter af alternativ investeringsfond var ikke omfattet af reglerne om forhøjet indkomstbeskatning i SEL § 17 A24-05-2423-04-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.285.BRFast ejendom – Momsreguleringsforpligtigelse – Momslovens § 43, stk. 3, nr. 4, sidste pkt.22-05-2420-03-24Momspligt Dom
SKM2024.284.SROverdragelse af anparter - efterfølgende aftale om regulering af afståelsesvederlag21-05-2423-04-24Virksomheder Bindende svar
SKM2024.283.BRDobbeltdomicil – hjemmehørende – registreringsbekendtgørelsens § 1017-05-2410-04-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2024.282.BRGodtgørelse af udførte brugte køretøjer – reglen om 15 pct.’s reduktion af godtgørelsen17-05-2418-03-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2024.281.VLRForening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelse16-05-2406-03-24Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.280.ØLRLigningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionær15-05-2417-04-24Virksomheder Dom
SKM2024.278.SRMomsfritagelse - Levering af gentests og screeninger15-05-2423-04-24Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.277.SRIkke skattepligtig ved modtagelse af tilskud ved skovrejsning, men skattepligtig af elproduktion med solceller15-05-2423-04-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.276.SREmballageafgift - Pose - taske - PP materiale14-05-2423-04-24Miljøafgifter Bindende svar
SKM2024.275.SRFritagelse for spiritusafgift af kemiprodukter indeholdende ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter13-05-2423-04-24Øl, vin og spiritus Bindende svar
SKM2024.274.SREmballageafgift - pose fremstillet af R-PET 160g/m2 (2)13-05-2423-04-24Miljøafgifter Bindende svar
SKM2024.273.SREmballageafgift - pose fremstillet af R-PET 150g/m2 med laminering13-05-2423-04-24Miljøafgifter Bindende svar
SKM2024.272.SRRejsegodtgørelse med standardsats for kost og småfornødenheder - Bygge- og anlægsarbejde13-05-2423-04-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.271.ØLROfficialprincippet – agterskrivelse - tilsvarende forhold10-05-2408-03-24Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse + Når man vil klage Dom
SKM2024.270.HRDagældende momslovs § 45, stk. 4 – opgørelsen af godtgørelse af moms for et forsikringsselskab med fast forretningssted i udland10-05-2420-03-24Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2024.269.ØLROverskud ved udlejning af ejendom og indsætninger på konti10-05-2419-02-24Ejendomsskat + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.268.ØLRVirksomhedsordningen – virksomhedsskattelovens § 2 – betingelser for anvendelse – væsentlige bogføringsmangler – beskatning af opsparet overskud10-05-2427-03-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2024.267.BRIndsætninger på bankkonto – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed10-05-2426-03-24Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.266.VLRStraf – moms – brugtmoms – revisionsselskab – revisoransvar - medvirken08-05-2421-03-24Straf Dom
SKM2024.265.ØLRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.08-05-2425-03-24Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2024.264.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst med yderligere løn – Godskrivning af betalt A-skat og AM-bidrag08-05-2413-03-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.263.LSRForhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til salg af kapitalandele i et datterselskab08-05-2422-03-24Fradrag Afgørelse
SKM2024.262.SRIndregning af tredjemands fremstillede varme ved vurdering af kraftvarmekapacitetskravet07-05-2423-04-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.261.LSRBeskatning af værdi af fri bil - ugyldighed07-05-2426-02-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.260.LSREjendomsværdi – Grundværdi - Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 201907-05-2408-04-24Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2024.259.LSRMoms – Leveringsstedet for fjernsalg – henvisning til transportører og fragtmænd07-05-2422-03-24Momspligt Afgørelse
SKM2024.258.SRKonkursbo - Moms - Periodisering07-05-2423-04-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.257.SRElafgift - leaset solcelleanlæg06-05-2423-04-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.256.BRGrov uagtsomhed – tidligere indkomstår – sygdom02-05-2406-02-24Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.255.HRTransfer pricing – kontrollerede transaktioner – transfer pricing dokumentation02-05-2406-09-23Transfer pricing + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.254.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – genoptagelse – befordringsgodtgørelse01-05-2405-02-24Personlig indkomst Dom
SKM2024.253.BROmberegning af grundværdi – basisår - grundskatteloft01-05-2425-03-24Ejendomsvurdering Dom
SKM2024.252.ØLRHævninger på selskabskonto – nulstilling af A-skatter og AM-bidrag01-05-2404-03-24Virksomheder Dom
SKM2024.251.SRGodtgørelse af elafgift - elektricitet anvendt i varmepumper - varme til medlemmer i en ejerforening01-05-2423-04-24Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.250.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift ved overdragelse af fast ejendom ved tilførsel af aktiver til interessentskaber - styresignal30-04-2430-04-24Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2024.249.SKTSTStyresignal - Ændring og fastlæggelse af praksis for den momsmæssige behandling af tankkortordninger.29-04-2429-04-24Fradrag + Momspligt Styresignal
SKM2024.248.SRForretningsarrangement i 2024 - varighed 5 dage - ikke fuld skattepligt29-04-2423-04-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.247.SRMomspligt af kompensationsbetaling29-04-2423-04-24Momspligt Bindende svar
SKM2024.246.BRSpørgsmål om, hvorvidt slutrengøring udgør en selvstændig ydelse - momsloven § 4, stk. 126-04-2413-03-24Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2024.244.SRTilladelse - overdragelse af kapitalandele til erhvervsdrivende fond24-04-2423-04-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.243.LSRGrænseoverskridende fusion med norsk selskab – Ligningslovens § 322-04-2421-12-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2024.242.LSRDødsbos udlodning af aktier med skattemæssig succession - pengetankreglen - udlejningsejendomme - projektejendomme22-04-2430-01-24Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2024.241.LSRForhøjelse af personlig indkomst - Lejeværdi af egen bolig22-04-2423-02-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.240.LSRMomsfritagelse – Anden kunstnerisk virksomhed – Tatovør22-04-2420-03-24Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2024.239.LSRNedsættelse af lønsumsafgiftstilsvar22-04-2407-03-24Lønsumsafgiftspligt og registrering Afgørelse
SKM2024.238.SRPengeoverførsler fra filial til hovedkontor i Liechtenstein - beskatning som udbyttelodninger22-04-2419-03-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.237.BRFrikøb fra tilskudsdeklaration19-04-2416-01-24Ejendomsvurdering + Køb + Salg Dom
SKM2024.236.LSRSkattepligt af avance ved salg af lejlighed - Sat til salg kort tid efter overtagelse19-04-2407-03-24Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2024.235.LSRIndberetning til eIndkomst af værdi af fri bil19-04-2404-03-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.234.LSRForhøjelse af momstilsvar - ikke godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til opførelse af rækkehuse, der er udlejet til beboelse19-04-2419-02-24Fradrag Afgørelse
SKM2024.233.LSRForhøjelse af gaveafgift – Værdiansættelse af svensk ejendom i forbindelse med ejendommens overdragelse som gave19-04-2411-03-24Arv og gaver Afgørelse
SKM2024.232.LSRFradrag uden indskud efter etableringskontolovens § 4, stk. 219-04-2413-03-24Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.231.BRFradrag for rejseudgifter – fradrag for lønudgifter – maskeret udbytte19-04-2426-02-24Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Lønindeholdelse Dom
SKM2024.230.BRAfvisning – formulering af påstande – retsuvished19-04-2429-02-24Når man vil klage + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2024.229.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse19-04-2406-03-24Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2024.228.ØLRFuld skattepligt – fraflytning – skattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto18-04-2419-02-24Personlig indkomst Dom
SKM2024.227.VLRSyn og skøn – valg af organisation til udpegelse af skønsmand18-04-2408-03-24Virksomheder Kendelse
SKM2024.226.BRIndsætninger på konto18-04-2419-03-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.225.BRBoafgift – afgiftsfritagelse – vejledende udtalelse18-04-2405-03-24Arv og gaver Dom
SKM2024.224.BRSkattestyrelsen havde ikke overskredet den ordinære ansættelsesfrist18-04-2415-02-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.223.SRBeskatning af udbetaling fra en engelsk trust17-04-2419-03-24Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2024.222.SRUdenlandsk nonprofitorganisation - fast driftssted - lønsumsafgift17-04-2419-03-24Selskabsbeskatning + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2024.221.VLRRegistreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 – værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj - info.skat.dk17-04-2407-03-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2024.220.SRMomsfritagelse - Entréindtægt til museum og forestilling - Kulturel aktivitet16-04-2419-03-24Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.219.SKTSTGenoptagelsesstyresignal vedr. udokumenterede indsætninger - styresignal15-04-2415-04-24Personlig indkomst Styresignal
SKM2024.218.SKTSTGenoptagelsesstyresignal vedr. opgørelsesmetoden ved krydshandler - styresignal15-04-2415-04-24Personlig indkomst Styresignal
SKM2024.217.ØLRStraf – skattesvig – direktør – løn - udbytte14-04-2420-02-24Straf Dom
SKM2024.216.ØLRSagsomkostninger – berostillelse – ophævelse af omkostninger – procesførelse14-04-2420-02-24Når man vil klage + Omkostningsgodtgørelse Kendelse
SKM2024.215.BRFradrag for moms14-04-2426-02-24Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder + Når man vil klage Dom
SKM2024.214.BRGaver og arveforskud - statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c14-04-2421-02-24Arv og gaver + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.213.BREkstraordinær genoptagelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 og 814-04-2421-02-24Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.212.SRFordringssaldo efter rentefradragsbegrænsningsreglerne overførtes til nyt administrationsselskab10-04-2419-03-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.211.SRSelskab kunne fradrage endelig underskud på tidspunktet for datterselskabs ophør ved likvidation09-04-2419-03-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.210.BRSkattepligt af overførsler til bankkonto09-04-2415-02-24Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2024.209.ØLRAnbringende afskåret, fordi der var tale om et nyt spørgsmål09-04-2420-02-24Når man ønsker en sag genoptaget + Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2024.208.BREftergivelse af gæld – gældsinddrivelseslovens § 1309-04-2406-02-24Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Salg Dom
SKM2024.207.BRIndsætninger på bankkonti, hævninger og fri bil09-04-2425-03-24Personlig indkomst + Virksomheder + Modregning og transport Dom
SKM2024.206.BRMaskeret udlodning – skønsmæssig ansættelse – afvisning af klagepunkt ved Landsskatteretten09-04-2430-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2024.205.BRIndsætninger på konto09-04-2421-02-24Virksomheder + Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.204.BRAfgift af arveforskud – frafald af forældelsesindsigelse09-04-2414-02-24Arv og gaver + Dødsboer (ejendomme) + Dødsboer (skat) Dom
SKM2024.203.SRPersonalegode - fri telefon - Smartwatch08-04-2419-03-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.202.LSRDispensation for fristoverskridelse - For sen indsendelse af selvangivelser og beholdningsoversigter08-04-2408-02-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.201.SROverdragelse af licensaftale til markedsværdi udløser ikke beskatning af genbeskatningssaldo, likvidation uden genbeskatning samt genbeskatningssaldo bortfalder efter likvidation27-03-2419-12-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.200.SRSelskab ikke skattepligtig af udbytte og ej heller omfattet af LL § 327-03-2420-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.199.SREjendomsselskab - passiv kapitalanbringelse - pengetankreglen26-03-2419-03-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.198.SRLuxembourgske selskaber ikke begrænset skattepligtige til Danmark af henholdsvis udbytte og renter25-03-2419-12-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.197.SKTSTSkattefri grenspaltning af A.P. Møller - Mærsk A/S med henblik på børsnotering af det nystiftede modtagende selskab Svitzer Group A/S - Vejledende tilkendegivelser om hhv. fordeling af anskaffelsessum og optioner25-03-2413-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.196.BRIkke fradrag for et selskab for købsmoms af varer, da selskabet ikke havde dokumenteret at have opnået ret til som ejer at råde over varerne22-03-2406-12-23Virksomheder + Fradrag Dom
SKM2024.195.LSRLegater - Projektbevilling - Forskningsprojekt22-03-2429-01-24Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.193.ØLREkstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier22-03-2429-02-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2024.192.ØLRKildeskat af renter–beneficial owner–misbrug–gennemstrømningsselskaber–rente-/royaltydirektivet–dobbeltbeskatningsoverenskomster–selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d–kildeskattelovens § 69, stk. 122-03-2408-12-23Virksomheder Dom
SKM2024.191.SKTSTStyresignal - Moms af udlejning af værelser i hoteller og lign. - genoptagelse22-03-2421-03-24Momspligt Styresignal
SKM2024.190.SANSTAfvisning af klage - Ikke indgivet via Skatteankestyrelsens obligatoriske digitale klageformular22-03-2413-03-24Når man vil klage Afgørelse
SKM2024.189.BRFri bil - Beskatning eller ej22-03-2405-03-24Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2024.188.ØLROverskud af virksomhed – skønsmæssig ansættelse22-03-2405-03-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2024.187.LSRMomsgodtgørelse21-03-2405-02-24Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2024.186.LSRFritagelse for registreringsafgift for et køretøj i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov21-03-2415-02-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2024.185.LSRSkattepligt af avance ved salg af lejlighed - Sat til salg kort tid efter overtagelse - Parcelhusreglen21-03-2422-11-23Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2024.184.LSRHybrid kernekapital – kapitalinstrument anset for anlægskapital21-03-2426-06-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2024.182.SRUdnyttelse af skattemæssige underskud efter skattefri fusion21-03-2420-02-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.181.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – maskeret udlodning20-03-2422-06-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Angivelse og betaling Dom
SKM2024.180.ØLRBeskatning af hovedaktionær af fri boliger og aktiver20-03-2418-12-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Angivelse og betaling + Erhvervsejendomme Dom
SKM2024.179.ØLRSkønsmæssig ansættelse – indsætninger – lån – ikke grundlag for tilsidesættelse af skøn – genoptagelse – skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 520-03-2415-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.178.VLRAfvisning – For sen indbringelse20-03-2424-01-24Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2024.177.HRFradrag for lønudgifter m.v. til vedtægtsbestemte uddelingsaktiviteter20-03-2426-01-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2024.176.BROmkostningsafgørelse – sag hævet kort før hovedforhandling – skattepligt af indsætninger20-03-2429-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2024.175.BRFuld skattepligt – forlængelse af ansættelsesfrist – fradragsberettigede udgifter – rette indkomstmodtager20-03-2413-02-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.174.SROverdragelse af aktier med succession - franske elproduktionsvirksomheder - pengetankreglen20-03-2419-03-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.173.ØLRVirksomhedsomdannelse - negativ anskaffelsessum og fristoverskridelse – ikke dispensation – omgørelse – ikke lagt klart frem19-03-2415-01-24Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2024.172.BRGrundværdi – forhold på vurderingstidspunktet19-03-2415-01-24Ejendomsvurdering Dom
SKM2024.171.SRRetserhvervelsestidspunkt - afkast i kryptoaktiver - konto hos investeringsudbyder15-03-2420-02-24Virksomheder Bindende svar
SKM2024.170.BRValutavekslinger – ordinær genoptagelse14-03-2409-01-24Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.169.BRMaskeret udbytte – udlån - ligningslovens § 16 A – genoptagelse – 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. – skatteforvaltningslovens § 26, stk. 514-03-2405-02-24Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Virksomheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.168.BRIndsætninger på bankkonti – skærpet bevisbyrde14-03-2410-01-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.167.VLRStraf – skat – Tast Selv – indskud på iværksætterkonto – ordblind – underskud til fremførsel - sandsynlighedsforsæt14-03-2408-01-24Straf Dom
SKM2024.166.SRSelskab kunne fradrage endeligt underskud i norsk datterselskab efter SEL § 31 E, efter datterselskabets opløsning ved likvidation. En forudgående gældskonvertering havde ikke i den konkrete sag betydning for underskuddets endelighed eller størrelse13-03-2419-12-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.165.LSRSkønsmæssig forhøjelse af selskabets momstilsvar13-03-2422-11-23Fradrag Afgørelse
SKM2024.164.ØLRStraffesag – forsvarer – salær - betalingspligt12-03-2419-01-24Straf Kendelse
SKM2024.163.LSROverskudsvarme - kvadratmeterregel - ekstraordinær genoptagelse12-03-2411-05-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2024.162.LSRBeskatning af opsparet overskud - Virksomhedsordningen12-03-2405-02-24Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2024.161.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo – nedskrivningsrækkefølgen - aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 512-03-2421-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.160.LSRSpekulationstab ej personlig indkomst12-03-2418-01-24Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.159.SRArbejdsgiverbetalt parkeringslicens via lønomlægning12-03-2420-02-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.158.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed samt forhøjelse af skattepligtig indkomst11-03-2406-02-24Virksomheder Afgørelse
SKM2024.157.LSRForhøjelse af selskabets momstilsvar - Moms af individuelle medlemsbetalinger for deltagelse i golfrejser11-03-2402-02-24Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2024.156.LSRAdgang til fradrag for ægtefælles renteudgifter11-03-2430-10-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.155.SRBeskatning af offentlig og privat pension samt livsforsikringsordning fra Schweiz11-03-2420-02-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.154.SRMomsfradrag af omkostninger til anvendelse af jernbanenettet11-03-2420-02-24Fradrag Bindende svar
SKM2024.153.LSRSkattepligt, ægtefællefradrag og befordringsfradrag mellem DK og Polen11-03-2410-01-24Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2024.152.LSRPålæg om indberetning efter skatteindberetningslovens § 56, stk. 2, herunder varsel om bøder, jf. § 5711-03-2429-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2024.151.BRRykkergebyr pålagt ved for sen betaling af grøn ejerafgift11-03-2409-02-24Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler Dom
SKM2024.150.LSRAnsættelse af grundværdien pr. 1. oktober 2020 – Arealets størrelse11-03-2419-12-23Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2024.149.HRForskerskatteordning - Skattepligt inden for de seneste 10 år11-03-2402-02-24Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.148.HRForskerskatteordningen – skattepligt inden for de seneste 10 år – ekstraordinær genoptagelse11-03-2402-02-24Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.147.ØLROverførsler til bankkonto – refusion af udlæg11-03-2425-11-22Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2024.146.BRForening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelse08-03-2408-02-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Selskabsbeskatning + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2024.145.ØLRKurstabsfradrag – værdiløs fordring – ophævelse – omveksling – syn og skøn07-03-2421-12-23Ejendomme i udlandet Dom
SKM2024.144.SRBeskatning af arv fra udenlandsk trust07-03-2420-02-24Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2024.143.LSREfteropkrævning af registreringsafgift - Køretøjets indretning opfylder ikke betingelserne for afgiftsfritagelse07-03-2407-02-24Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2024.142.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder – reaktionsfrist07-03-2416-10-23Personlig indkomst Dom
SKM2024.141.LSRAfslag på anmodning om dispensation efter § 2, stk. 4 i lov om skattefri virksomhedsomdannelse samt afslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 3007-03-2430-01-24Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2024.140.ØLREkstraordinær genoptagelse – manglende selvangivelse af aktiegevinster07-03-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2024.139.HRUdlån fra virksomhedsordning – hævning - fristregler07-03-2420-12-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder Dom
SKM2024.138.LSRAvance ved salg af lejlighed anset for skattepligtig - kort ejertid før salg07-03-2409-01-24Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2024.137.LSROmkostningsgodtgørelse i sager genoptaget efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 507-03-2426-02-24Når man vil klage Afgørelse
SKM2024.136.SRBeskatning af udbetalinger fra en engelsk SIPP-pensionsordning07-03-2420-02-24Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2024.135.SKTSTProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal06-03-2406-03-24Sagsbehandling, journalisering og arkivregler Styresignal
SKM2024.134.ØLRLigningslovens § 16 E – aktionærlån – overførsel af fordring som løn05-03-2423-11-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2024.133.ØLRForvaltningsret og formueretlig forældelse05-03-2420-03-23Arv og gaver + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.132.ØLRAktindsigt - Genoptagelse - Særlige omstændigheder - inhabilitet - berettiget forventning05-03-2401-03-23Personlig indkomst + Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2024.131.VLRSyn og skøn tilladt – betydningen af syn og skøn kunne ikke på forhånd udelukkes05-03-2410-11-23Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst Kendelse
SKM2024.130.ØLRHævninger og overførsler i selskab foretaget af nærtstående til anpartshaver anset for maskeret udlodning05-03-2410-03-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2024.129.ØLRGenoptagelse, samt indkomst på fakturaer og gave eller lån05-03-2410-11-23Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Udlæg + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.128.SRTinglysningsafgift - fusion/opløsning mellem A/S, ApS og K/S omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a05-03-2420-02-24Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2024.127.VLRIndsætninger på bankkonti – spilgevinster – sikkert bevis for fradragsberettigede udgifter05-03-2420-12-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomst Dom
SKM2024.126.ØLRIndsætninger - sagsbehandlingsfejl - ikke grundlag for tilsidesættelse05-03-2422-11-23Når man ønsker en sag genoptaget + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.125.BRLeasingaftales varighed – beskatning af fri bil05-03-2422-12-23Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.124.ØLRIndsætninger – refusion af udlæg05-03-2420-12-23Udlæg + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2024.123.HRAdvokatfirma erstatningsansvarlig for rådgivning om banks mulige ansvar04-03-2420-11-23Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2024.122.BREkstraordinær genoptagelse – genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g – overskridelse af søgsmålsfrist – inddragelse af nye spørgsmål04-03-2410-01-24Når man ønsker en sag genoptaget + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.121.VLRLønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4 – dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4 – opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for virksomhed med blandede aktiviteter – momslovens § 13, stk. 1, nr. 1104-03-2428-11-23Lønsumsafgiftspligt og registrering + Opgørelse, angivelse og betaling + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2024.120.SKATKommentar, hæve af ankesag, tonnageskat - mellem forskellige destinationer, Vestre Landsrets dom i SKM2023.43.VLR04-03-2410-01-24Tonnageskat SKM-meddelelse
SKM2024.119.SRTilladelse - Overdragelse af anparter til fonde og foreninger29-02-2420-02-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.118.BRHenstand – Klage over afslag på henstand - Begrundelsesmangler29-02-2408-11-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Når man vil klage Dom
SKM2024.117.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – udenlandske pensionsydelser29-02-2415-12-23Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.116.SRKaramelprodukt omfattet af afgift efter chokoladeafgiftsloven28-02-2420-02-24Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2024.115.SRMinkavler - skattemæssig kvalifikation værdisikring af erstatning og kompensation efter nedlukningsbekendtgørelsen og beskatningstidspunkt28-02-2420-02-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.114.BRDer forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse27-02-2415-12-23Personlig indkomst Dom
SKM2024.113.BROverførsler fra en søn til hans far udgjorde afgiftspligtige gaver27-02-2421-11-23Arv og gaver Dom
SKM2024.112.BRGavebeskatning – 15 %-reglen – realkreditbelåning27-02-2415-12-23Arv og gaver Dom
SKM2024.111.BRIndsætninger på bankkonti - overskud af virksomhed27-02-2405-09-23Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.110.BRLønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4 – dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4 – opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for virksomhed med blandede aktiviteter27-02-2407-07-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2024.109.BRIndsætninger på bankkonto - forklaringer var divergerende og ikke understøttet af objektive kendsgerninger27-02-2402-11-23Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.108.VLRStraffesag – forsvarer – oplysninger om medsigtede – afslag på aktindsigt27-02-2425-01-24Straf Kendelse
SKM2024.107.VLRByggeri for fremmed regning – afgiftspligtig person27-02-2408-12-23Byggeri Dom
SKM2024.106.BRKontrollerede transaktioner - armslængdevilkår27-02-2419-04-23Transfer pricing Dom
SKM2024.105.SRGrænseoverskridende skattefri fusion, afståelsesbeskatning og LL § 327-02-2419-12-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.104.ØLRKildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c – kildeskattelovens § 69, stk. 123-02-2412-12-23Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2024.103.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud23-02-2414-12-23Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.102.SRStyresignal - Praksisændring for låneydelser i momsloven - Genoptagelse23-02-2423-02-24Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2024.101.BRMoms – fradrag for udgifter til hævdede underleverandører – A-SKAT og AM-bidrag22-02-2426-09-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Angivelse og betaling Dom
SKM2024.100.BRPartshøring – journalisering – ugyldighed22-02-2418-12-23Når man er part i en sag Dom
SKM2024.99.BRPeriodisering af indtægter – nye spørgsmål – begrundelsesmangler22-02-2417-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder + Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2024.98.BRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – varslingsfrist - begrundelsespligt22-02-2423-09-22Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2024.97.BRLigningslovens § 16 E – indirekte lån – nærtstående22-02-2407-12-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Indkomstarter + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder + Arv og gaver Dom
SKM2024.96.BRBitcoins – spekulation – betalingsmiddel22-02-2408-11-23Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.95.BRUnderleverandører – nægtelse af fradrag for købsmoms – ansvar for manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag22-02-2421-12-23Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2024.94.BRIndtægtsføring af fakturaer – bestridte krav – omkostningsgodtgørelse – nye spørgsmål efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2, 2. pkt.22-02-2416-10-23Selskabsbeskatning + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.93.BRErhvervsmæssig virksomhed – særlig ligningspraksis for stutterier – selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager22-02-2406-11-23Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indkomstarter + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2024.92.SRWarrantaftale, udnyttelsestidspunkt og beregning af kurs20-02-2423-01-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.91.BREkstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 g15-02-2421-12-23Når man ønsker en sag genoptaget + Når man er part i en sag Dom
SKM2024.90.SRMoms og Forvaltning af investeringsforeninger14-02-2419-12-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.89.BRAfgiftspligtig gave - skattepligtig indkomst - lån eller - formueforøgelse13-02-2406-11-23Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2024.88.ØLRGenoptagelse – skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 – tonnagebeskatning - fordeling af nettofinansudgifter – fortolkning og supplering af genoptagelsesanmodning13-02-2403-01-24Virksomheder + Selskabsbeskatning + Tonnageskat Dom
SKM2024.87.LSRIndeholdelse A-skat og AM-bidrag – Hæftelse - Serbiske søfolk - Sejlads med lystfiskere13-02-2405-12-23Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2024.86.LSRLevering af nyopførte udlejningsejendomme blev ikke anset for virksomhedsoverdragelse12-02-2406-11-23Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2024.85.BRStraf – tobaksafgift – prøvesag ændret sanktionspraksis punktafgifter – flere tiltalte – produktion og distribution - sandsynlighedsforsæt12-02-2412-10-22Straf Dom
SKM2024.84.LSRStudie- og netværksrejser – Skattepligt – Rejseudgifter anset som yderligere løn12-02-2427-10-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.83.LSRSkattepligtig godtgørelse – Ændret årsopgørelse – Afgørelsens gyldighed – Formelle mangler12-02-2416-11-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2024.82.LSRIndberettet skattefri fusion – Bindende selvangivelsesvalg12-02-2419-12-23Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2024.81.LSREkstraordinær genoptagelse - Indkomstansættelse - Fradrag for regnskabsmæssig hensættelse til ”legal provision” ikke godkendt12-02-2415-12-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.80.LSRIkke godkendt fradrag for udgifter til købsmoms for udgifter til køb og opførelse af orangeri12-02-2401-12-23Fradrag Afgørelse
SKM2024.79.SRSkattemæssigt hjemsted - Flytning til Tyskland12-02-2423-01-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.78.SRTegningsretter omfattet af LL § 28 - Fraflytning og tilbageflytning12-02-2423-01-24Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.77.SKTSTPræcisering af praksis - chokolade- og kakaoovertrukne varer07-02-2407-02-24Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Styresignal
SKM2024.76.BRSeniornedslag - Opgørelse af beskæftigelsesgrad - Kompetencefordeling06-02-2402-11-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag + Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2024.75.ØLRStraf – kildeskat – moms – fiktive fakturaer – sort løn – skraldespandsselskaber – forsøg – skærpet bøde06-02-2420-12-22Straf Dom
SKM2024.74.ØLRStraffesag – forsvarerbeskikkelse - afvisning06-02-2429-11-23Straf Kendelse
SKM2024.73.BRGaveafgift – 15-%-reglen – forældrekøb06-02-2422-01-24Ejendomsvurdering + Ejendomsskat + Erhvervsejendomme + Køb Dom
SKM2024.72.BRIndsætninger på bankkonti og rette skattesubjekt06-02-2410-11-23Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.71.VLRFri bil - skærpet formodning - rådighed - fraskrivelseserklæringer06-02-2426-10-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2024.70.BRAktieavance – andelsbolig – bevis for anskaffelses- og afståelsessum06-02-2409-11-23Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.69.HRLigningslovens § 16 A – skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, og § 27, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Maskeret udlodning - den forlængede ligningsfrist og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser – reaktionsfrist06-02-2407-09-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Angivelse og betaling + Indkomstarter + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Dom
SKM2024.68.BRFri bil - splitleasing (deleleasing) - fri bolig06-02-2429-11-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Køb + Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2024.67.BRIndsætninger på konto – ekstraordinær genoptagelse06-02-2410-11-23Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2024.66.BRLønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4 – dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4 – opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for virksomhed med blandede aktiviteter – administrativ praksis06-02-2406-07-23Virksomheder + Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2024.65.SRIkke begrænset skattepligt af udbytte fra dansk datterselskab05-02-2421-11-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.64.SRNystiftet fond - almennyttig - fradrag for påtænkte uddelinger til fonden05-02-2423-01-24Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.63.BRSkattepligt af indsætninger – befordringsgodtgørelse – tilsidesættelse af skøn02-02-2410-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Dom
SKM2024.62.BRStraf – tobaksafgift – told - skattekontrollov – prøvesag ændret sanktionspraksis punktafgifter - tobaksafgift – bagatelgrænsen - tilståelse02-02-2414-09-23Straf Dom
SKM2024.61.BRStraf – tobaksafgift – prøvesag ændret sanktionspraksis punktafgifter02-02-2403-07-23Straf Dom
SKM2024.60.BRStraf – tobaksafgift – prøvesag ændret sanktionspraksis punktafgifter - tilståelse02-02-2420-11-23Straf Dom
SKM2024.59.BRSelskabsskattelovens § 31, stk. 1, jf. den dagældende lovs § 31 C, stk. 1 og 2 – betingelserne for sambeskatning ikke opfyldt02-02-2403-01-24Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2024.58.BREjendomsavancebeskatning – ejerskab over ejendom01-02-2408-09-23Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2024.57.LSRVirksomhedsordningen31-01-2411-12-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2024.56.SRGenerationsskifte - pengetankreglen - Hotellejligheder31-01-2423-01-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.55.LSRToldskyld i forbindelse med kurators salg af varer på toldoplag - Debitor31-01-2422-11-23Særlige procedurer Afgørelse
SKM2024.54.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af ejendommens fradragsansættelse for vurderingsårene 2003, 2004 og 200531-01-2414-12-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2024.53.SRFraflytning - beskatning af likvidationsprovenu – aktieavancebeskatningsloven31-01-2423-01-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.52.LSRAnfordringslån – ændring af vilkår – ingen gavebeskatning31-01-2413-12-23Arv og gaver Afgørelse
SKM2024.51.LSREjendomsværdi og ejerboligværdi pr. 1. oktober 201430-01-2407-12-23Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2024.50.LSROmkostningsgodtgørelse – Godtgørelsesberettigede udgifter – Bistandsyderen har repræsenteret sit eget selskab30-01-2408-09-23Når man vil klage Afgørelse
SKM2024.49.LSRTinglysningsafgift – Tinglysningsafgiftslovens § 6 a - Tilførsel af aktiver fra et interessentskab til et andet interessentskab - Afgiftsnedsættelse30-01-2422-11-23Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2024.48.SRAndelshaveres ejerandele ikke omfattet af aktieavancebeskatningsloven - vedtægtsændring, skattepligt og udlodning30-01-2421-11-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.47.SROverdragelse af aktier med succession - vindmøller - pengetankreglen29-01-2423-01-24Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.46.LSRDelvist afslag på anmodning om aktindsigt i den foreløbige vurdering af klagerens ejendom26-01-2415-01-24Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2024.45.BROverskridelse af klagefrist – særlige omstændigheder24-01-2406-11-23Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Når man vil klage + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2024.44.HRLigningslovens § 16 E – ikke i strid med EMRK24-01-2418-01-24Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.43.BRSelvinkriminering, inhabilitet, aktindsigt og ekstraordinær genoptagelse24-01-2405-12-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Angivelse og betaling Dom
SKM2024.42.BRBetaling af fiktive fakturaer - maskeret udlodning – rettidig afsendelse af agterskrivelse23-01-2426-10-23Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2024.41.ØLRMaskeret udlodning – mindreårig – udgifter til ejendom23-01-2406-10-23Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Ejendomme i udlandet Dom
SKM2024.40.BRNyt spørgsmål – mellemkommende fakta – klar sammenhæng – undskyldeligt23-01-2420-10-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2024.39.VLRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – varslingsfrist – begrundelsespligt (A)23-01-2416-11-23Indberetning, regulering og efterangivelse + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2024.38.BRFejldisposition – Sædvanlig forretningsmæssig disposition – Modregning23-01-2405-12-23Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2024.37.SKTSTStutterivirksomhed og drift af væddeløbsstald - selvstændig økonomisk virksomhed - overdragelse af retten til fremtidige præmiepenge - vederlag - praksisændring - præcisering af praksis - genoptagelse - styresignal23-01-2423-01-24Momspligt Styresignal
SKM2024.36.BRIndsætninger på bankkonto19-01-2420-10-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2024.35.ØLRKildeskat af renter – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – rente-/royaltydirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster19-01-2408-12-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Renter og gebyrer Dom
SKM2024.34.SRFond kunne ikke fritages for at medregne renteindtægter efter reglerne i selskabsskattelovens § 11, stk. 6 om tynd kapitalisering19-01-2419-12-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2024.33.HRGavebeskatning – 15 %-reglen - realkreditbelåning18-01-2423-11-23Processuelle bestemmelser + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Erhvervsejendomme + Køb + Arv og gaver Dom
SKM2024.32.VLRGaveafgift – anfordringsgældsbrev - generationsskifte17-01-2408-01-24Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaver Dom
SKM2024.31.ØLRKendelse vedr. skønsmands spørgsmål17-01-2427-10-23Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2024.30.HRKøber kunne ikke rette et krav om tilbagebetaling af en med urette faktureret moms direkte mod skattemyndighederne17-01-2401-12-23Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2024.29.SROverskudsvarmeafgift16-01-2419-12-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.28.BRVirksomhedsordning – erhvervsmæssig virksomhed – flere virksomheder15-01-2406-11-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder Dom
SKM2024.27.LSREksportgodtgørelse15-01-2406-12-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2024.26.LSRForhøjelse af aktieindkomst som følge af maskeret udlodning15-01-2420-11-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2024.25.SRKryptovaluta - konkurs - tab - gave til børn12-01-2419-12-23Virksomheder Bindende svar
SKM2024.24.BRMomslovens § 34, stk. 1, nr. 1 – salg af brugte biler10-01-2417-10-23Motorkøretøjer Dom
SKM2024.23.BRRetserhvervelse af løn – Kontrakt med tilbagevirkende kraft – Nyt spørgsmål10-01-2402-11-23Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2024.22.VLRStraf – skattepligtigt udbytte – selvinkriminering - frifindelse10-01-2405-04-23Straf Dom
SKM2024.21.VLRDemobiler – registreringsafgift10-01-2421-11-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2024.20.SRMoms - Fradrag for anlæggelsesudgifter til parkeringspladser til medarbejdernes personmotorkøretøjer09-01-2419-12-23Motorkøretøjer + Fradrag Bindende svar
SKM2024.19.SRFlytning til Indonesien, fortsat bolig i DK, dobbeltdomicil, skattemæssigt hjemsted i DK; eksemptionslempelse LL § 33 A09-01-2419-12-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.18.SRMomsfritagelse - entréindtægt til kulturel aktivitet09-01-2419-12-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2024.17.SRFlytning til Indonesien, fortsat bolig i DK, dobbeltdomicil, skattemæssigt hjemsted i DK; eksemptionslempelse LL § 33 A09-01-2419-12-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.16.SRPilot – privat pensionsordning - ikke dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder09-01-2419-12-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2024.15.SRLån fra selskab til eneanpartshavers søster08-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.14.SRLån fra selskab til eneanpartshavers bror08-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.13.SRSpørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af modtagestalde omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1.08-01-2419-12-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.12.SRSpørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for foderfremstilling ikke omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk.08-01-2419-12-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.11.SRSpørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for foderfremstilling ikke omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk.08-01-2419-12-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2024.10.BRGenoptagelse – Forlænget ansættelsesfrist – Overførsler fra selskab til nærtstående08-01-2419-10-23Virksomheder + Arv og gaver Dom
SKM2024.9.ØLRLempelse – ligningslovens § 33 A, stk. 1 og 3 – søfarer i internationalt farvand – dansk-Y1-landsk dobbeltbeskatningsoverenskomst – fortolkning af Den juridiske vejledning08-01-2412-10-23Udenlandsk indkomst Dom
SKM2024.8.SRTilflytter - fraflytter - aktier - fraflytterskat aktieavance - længerevarende tilknytning til Danmark08-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.7.SRArbejdsudleje - Rensning og sortering af tækkerør08-01-2419-12-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.6.SRUdenlandsk investeringsselskab - ABL § 1905-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.5.SRSkattefri kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste udbetalt af fagforbund04-01-2419-12-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2024.4.SRTilladelse - Overdragelse af anparter til erhvervsdrivende fond04-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2024.3.SRLigningslovens § 16 E - lån - likvidationsprovenu04-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.2.SRSkatte- og afgiftsmæssig gaveoverdragelse af båndlagte aktier til umyndigt barn, når gavegiver forvalter den båndlagte gave04-01-2419-12-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2024.1.SKTSTProduktionsafgifter - momsgrundlag - præcisering - styresignal04-01-2404-01-24Momsgrundlag Styresignal