Dato for udgivelse
01 maj 2001 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.159.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1927-1
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
skattepligt sociale ydelser
Resumé
Udbetaling fra den frivillige dagpengesikring var ikke skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Denne regel måtte antages kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber o. lign. og ikke en offentligt administreret ordning som den omhandlede frivillige dagpengesikring.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 53 A
Statsskatteloven § 4, litra c

A klager for indkomstårene 1996 og 1997 over, at skatteankenævnet har nægtet at nedsætte den personlige indkomst med sygedagpenge.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 14. oktober 1993 har tilmeldt sig ordningen om frivillig dagpengesikring for selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel § 20. Tilmelding til den frivillige dagpengesikring for selvstændigt erhvervsdrivende medfører, at man alt efter valg af forsikringstype kan få sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. sygedag og indtil 14. sygedag, hvorefter alle er berettiget til at få sygedagpenge, uanset om man er forsikret eller ej. Klageren har i 1996 og 1997 modtaget sygedagpenge fra kommunen via denne ordning.

Klageren har ved indkomstopgørelsen for de pågældende indkomstår medregnet ydelserne til den skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Klagerens revisor har senere rettet henvendelse til skatteafdelingen for at få reguleret de selvangivne dagpengeydelser, idet det er hans opfattelse, at beløbene er skattefrie.

De stedlige skattemyndigheder har ved den påklagede ansættelse nægtet at nedsætte klagerens personlige indkomst.

Afgørelsen er begrundet med, at dagpenge fra en frivillig offentlig ordning ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og overgangsreglerne i lov nr. 429 af 26. juni 1998 § 6, stk. 3. De modtagne dagpenge er derimod skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4 litra c. Der er herved blandt andet henvist til, at ved ændring af pensionsbeskatningsloven den 28. juni 1998 er sygeforsikringer, der tidligere var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1, nr. 3, overført til pensionsbeskatningslovens § 53 A, således at manglende fradragsret for præmien medfører skattefrie udbetalinger, og modsat vedrørende fradragsberettigede udenlandske ordninger, hvor sumudbetalinger bliver skattepligtige. Af indledning til lovforslag 98 1997/1998 fremgår, at det er hensigten at skabe en skattemæssig ligestilling af indkomstskattepligtige forsikrings- og pensionsordninger, hvad enten disse er oprettet i Danmark eller i udlandet, og hvad enten der er tale om forsikringer eller ordninger oprettet i pensionskasser. Det fremgår ikke af lovtekst, -forslag. bemærkninger eller lignende, at offentlige sygesikringsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A eller tidligere pensionsbeskatningslovens § 50. Der er videre henvist til, at sygeforsikring gennem den frivillige ordning ligesom andre offentlige sygeforsikringer må anses for en social sikring. Indbetalingen til ydelserne dækker kun en del af udgifterne, og resten er finansieret over skatterne. Det er ikke skatteankenævnets opfattelse, at den frivillige ordning er omfattet af skattefriheden i pensionsbeskatningslovens § 53 A, idet ordningen ikke er oprettet på almindelige forsikringsretlige vilkår gennem et privat forsikringsselskab eller lignende. Der er endvidere henvist til, at årsagen til at præmien til den frivillige forsikringsordning ikke er fradragsberettiget er, at der i 1977 blev lavet en lovændring, således at forsikringspræmien blev halveret til gengæld for mistet fradragsret.

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klagerens personlige indkomst for indkomstårene 1996 og 1997 nedsættes med henholdsvis 2.617 kr. og 4.531 kr.

Revisor har til støtte herfor anført, at udbetalingerne er skattefri i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A. Der er henvist til, at klageren i 1993 er tilmeldt ordningen om frivillig forsikring for selvstændige erhvervsdrivende og derfor opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 53 A og overgangsbestemmelserne i lov nr. 429 af 26. juni 1998 § 6, stk. 3, således at udbetalingerne i de pågældende år er skattefri. Der er tale om en syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede. Det fremgår ikke af lovteksten, at offentligt tegnede sygeforsikringer ikke er omfattet. Der er endvidere henvist til, at præmie til offentligt tegnede forsikringer ikke er fradragsberettiget.

Landsskatterettens bemærkninger:

Landsskatteretten kan tiltræde det af skatteankenævnet anførte, hvorefter den frivillige dagpengesikring i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel § 20, der er en offentligt administreret ordning, ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Retten finder herefter, at de modtagne ydelser er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4 litra c. Det er derfor med rette, at ydelserne er medregnet til klagerens skattepligtige indkomst. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.