Dato for udgivelse
23 Nov 2001 16:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.568.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. Afdeling, S-0422-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, forsøg, uregistreret virksomhed, ransagning, fuglehandel
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved skattesvig og forsøg herpå ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat dels for indkomstår 1996 - 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten i T's indkomstopgørelse var ansat for lavt og dels for indkomståret 1999 at have undladt at foretage bogføring med det forsæt ikke rettidig at meddele skattemyndighederne, at indkomsten i T's årsopgørelse ville være ansat for lavt, idet han udeholdt indtægter på i alt 215.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 57.580 kr. og blev forsøgt unddraget 18.449 kr. i skat. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved momssvig ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden fra den 1. januar 1996 - den 31. marts 1999 at have drevet momspligtig virksomhed uden at have anmeldt virksomheden til registrering, hvorved statskassen blev 43.000 kr. i moms. T var endelig tiltalt og dømt i 4 forhold vedrørende anden lovgivning. Ved landsrettens behandling af sagen blev det i lighed med byretten vedrørende skatte- og momsforholdet anset for godtgjort, at 105.000 kr. af de i alt 215.000 kr, som blev fundet på T's ejendom i forbindelse med en ransagning, hidrørte fra T's fortjeneste ved salg af fugle. Det blev lagt til grund, at beløbet blev fordelt jævnt over tiltaleperioden, således at det herefter blev lagt til grund, at der var unddraget 21.000 kr. i moms og 28.051 kr. i skatter for perioden 1996 - 98 og forsøgt unddraget 8.478,28 kr. i skatter for 1999, således at det i det anførte omfang blev tiltrådt, at T var skyldig i den rejste tiltale vedrørende skatte- og momsforholdet. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 30 dage, dog med den ændring, at tillægsbøden blev nedsat fra 70.000 kr. til 55.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2
Straffeloven § 21
Straffeloven § 58, stk. 3

Vestre Landsrets dom af 24. april 2001, 6. afdeling, a.s. S-0422-01

Afsagt af landsdommerne:
Fabrin, Dorte Jensen og Linda Hangaard (kst.) med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Hans Mogensen)

-----------

Aalborg Byrets dom af 5 . januar 2001, 10. afdeling, SS nr. 0001512-10

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 2. juni 2000 til straf for overtrædelse af

 1. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jfr. § 2, jfr. liste a nr. 1 og liste b nr. 12 og 65 - ved den 24. marts 1999 i laden på sin bopæl .... i Vest-by at have besiddet 500 g hash, 100 stk. ketogantabletter og 0,8 g amfetamin,

 2. våbenlovens § 10 stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, jfr. § 1, stk. 1, nr. 2 - ved den 24. marts 1999 på sin bopæl .... i ....Vest-by uden politiets tilladelse at have besiddet 50 stk. cal. 22 patroner,

 3. fyrværkerilovens § 2, stk. 1, jfr. § 7, stk. 1 - ved den 24. marts 1999 på sin bopæl .... i Vest-by uden politiets tilladelse at have opbevaret 4 kasser sole (knaldfyrværkeri), 4. stk. kanonslag og en papkasse med blandt andet fyrværkeri med knaldeffekt.

 4. straffelovens § 284, jfr. § 276 - hæleri - ved den 24. marts 1999 på sin bopæl .... i Vest-by at have besiddet 2 stjålne sofaer mrk. V.V. til en samlet værdi af 4.060 kr.

 5. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1 til dels straffelovens § 21 - skattesvig og forsøg herpå - ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat dels for indkomstår 1996 - 1998, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten i tiltaltes årsopgørelse var ansat for lavt og dels for indkomståret 1999 at have undladt at foretage bogføring med det forsæt ikke rettidigt at meddele skattemyndighederne, at indkomsten i tiltaltes årsopgørelser ville være ansat for lavt, idet han udeholdt indtægter på i alt 215.000 kr. ( 172.000 kr. excl. moms), hvorved det offentlige blev unddraget 57.580 kr. og blev forsøgt unddraget 18.449 kr. i skat.

a)

 

indkomståret 1996
udeholdt indtægter på 43.000 kr.
unddraget skat 19.648 kr.

b)

 

indkomståret 1997
udeholdt indtægter på 43.000 kr.
unddraget skat 19.365 kr.

c)

 

indkomståret 1998
udeholdt indtægter på 43.000 kr.
unddraget skat 18.567 kr.

d)

indkomståret 1999
forsøgt at udholde indtægter på 43.000 kr.
forsøgt unddraget skat 18.449 kr.


Der tages forbehold om, at henføre de udeholdte indtægter under andre indkomstår med deraf følgende ændret opgørelse af den udeholdte skat.

 • momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5 - momssvig - ved med forsæt til at unddrage det offentlige afgift i perioden fra den 1. januar 1996 til den 31. marts 1999 at have drevet momspligtig virksomhed uden at have anmeldt virksomheden til registrering, hvorved statskassen blev unddraget 43.000 kr. i moms.
 • Anklagemyndigheden har endvidere nedlagte på stand om konfiskation af 500 gram hash og 0,8 gram amfetamin.

  Tiltalte er tidligere straffet senest den 11. oktober 1994 for blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og straffelovens § 191, stk. 2 og § 285, jfr. § 279 m.v. med fængsel i 2 år og 3 måneder, som den 16. januar 1995 blev stadfæstet af Vestre Landsret.

  Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2 og 3 og derudover nægtet sig skyldig.

  Tiltalte har forklaret som gengivet i retsbogen.

  Rettens bemærkninger:

  Ad forhold 1:

  Efter det dokumenterede lægger retten til grund, at de 500 gram hash blev fundet i vindueskarmen under en jakke i værkstedet, hvortil flere medlemmer af Biker-klubben havde adgang. Det lægges til grund, at ketogantabletter og amfetamin fandtes under et loftbræt i bygningen. Retten finder ikke, at tiltaltes forklaring om, at hashen ikke tilhørte ham kan tilsidesættes. Retten finder, at tabletter og amfetamin var anbragt på en sådan måde i tiltaltes ejendom, at dette sammenholdt med tiltaltes erkendelse til politiet af, at ketogantabletterne tilhørte ham, udgør fornødent bevis for, at tiltalte var i besiddelse af 100 stk. ketogantabletter og 0, 8 gram amfetamin. I det nævnte omfang findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

  Ad forhold 2 og 3:

  Efter tiltaltes erkendelse, der stemmer med det i øvrigt oplyste, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

  Ad forhold 4:

  Retten lægger til grund, at det drejer sig om nye sofaer, der var stjålet kort forinden, hvoraf den ene endnu ikke var udpakket. Retten finder det herefter ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ikke var klar over, at sofaerne hidrørte fra berigelseskriminalietet.

  Ad forhold 5:

  Efter tiltaltes forklaring afgivet i grundlovsforhør den 24. marts 1999 sammenholdt med det fra telefonaflytninger dokumenterede, finder retten det bevist, at tiltalte har forstukket 215.000 kr. for at holde dette skjult for skattevæsnet. Retten finder ikke kunne tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at en del af beløbet på 110.000 kr. tilhørte N.N. Tiltalte findes herefter skyldig i at have udeholdt indtægter på i alt 105.000 kr. fra beskatning i de angivne indkomstår, hvorved bemærkes, at retten finder, at der også skal ske domfældelse for forsøg for så vidt angår 1999, idet det lægges til grund, at en del af de penge tiltalte agtede at udebolde fra beskatning, hidrørte fra indtægter i 1999, således som det fremgår dels af tiltaltes forklaring i grundlovsforhøret, dels af de dokumenterede udskrifter af telefonsamtaler.

  Ad forhold 6:

  Under hensyn til det under forhold 5 anførte, findes tiltalte tillige skyldig i dette forhold.

  Straffen fastsættes efter straffelovens § 284, jfr. § 276, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1, jfr. til dels straffelovens § 21, momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jfr. § 2, jfr. liste a nr. 1 og liste b nr. 12 og 65, våbenlovens § 10, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, jfr. § 1, stk. 1, nr. 2 og fyrværkerilovens § 2 stk. 1, jfr. § 7, stk. 1 til fængsel i 30 dage.

  I medfør af straffelovens § 58, stk. 2 idømmes tiltalte en tillægsbøde på 70.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage

  Påstanden om konfiskation tages til følge som nedenfor bestemt i medfør af de påberåbte bestemmelser.

  Thi kendes for ret:

  Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage.

  Tiltalte betaler en tillægsbøde på 70.000 kr.

  Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

  Hos tiltalte skal konfiskeres 0,8 gram amfetamin.

  Tiltalte betaler halv delen af sagens omkostninger.

  -----------

  Vestre Landsrets dom af 24. april 2001, 6. afdeling, a.s. S-0422-01

  Retten i Aalborg, 10. afdeling,  har den 5. januar 2001 afsagt dom i 1. instans SS 0001521-10.

  Tiltalte,T, har påstået frifindelse i forhold 1 og 4-6 og i øvrigt formildelse.

  Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen for byretten og skærpelse.

  Det er for landsretten oplyst, at skatteansættelsen vedrørende de i forhold 5 nævnte beløb er påklaget til Landsskatteretten, der har stillet sagen i bero med henblik på at afvente afslutningen af nærværende sag.

  Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som for byretten. Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af A.A. og N.N. Der er endvidere afspillet nogle telefonsamtaler.

  Tiltalte har supplerende forklaret, at han sammen med sin familie har boet på ejendommen ... i Vest-by i 4-5 år. Laden har ikke været aflåst, og hans kammerater har kunnet komme og gå, også når tiltalte ikke var hjemme. Om forhold 1 har tiltalte supplerende forklaret, at han var gal over, at ejermanden ikke ville vedkende sig hashen. På et tidspunkt skrev han på tavlen i Biker-klubbens klubhus, at ejermanden skulle melde sig. Efter byretten har afsagt dom, har A.A. under en orlov fra afsoning vedkendt sig, at det er hans hash. Tiltalte ryger ikke selv hash. A.A. har samtidig erkendt, at de 100 ketogantabletter tilhører ham. Tiltalte blev under politiafhøringen den 25. marts 1999 ikke foreholdt, at de 100 ketogantabletter, som han blev afhørt om, var fundet i laden. Han troede, at afhøringen drejede sig om ca. 50 tabletter, som han opbevarede i et skab i stuen. Han er senere blevet bekendt med, at politiet ikke havde fundet tabletterne i stuen under ransagningen. Han havde købt de tabletter, som han havde i stuen, på gaden. Om forhold 4 har tiltalte supplerende forklaret, at begge sofaerne var pakket ind i plastik, da de ankom til ejendommen. Han vil fortsat ikke opgive navnet på den person, som kom med sofaerne. Det var en mand. Det var den mindste af de 2 sofaer, som han købte. Det var først, da politiet oplyste, at sofaerne var stjålne, at han blev klar over dette. Tiltalte har om forhold 5-6 supplerende forklaret, at af de fundne penge tilhører de 105.000 kr. ham, og resten tilhørte N.N. Han vil "absolut ikke sige, at han har tjent penge på fuglehandel". Han har sparet de 105.000 kr. op, dels fra handel med fugle og dels fra "alverdens ting". I grundlovsforhøret ønskede han ikke at blande N.N. ind i sagen. Han kan ikke nærmere redegøre for udtalelserne under domsforhandlingen i byretten om, at de 215.000 kr. kan hidrøre fra indkomsåret 1994-95, hvor han var fængslet i en anden sag. Hans kone E.E. solgte på dette tidspunkt nogle af fuglene efter aftale med tiltalte. Nogle af de fundne penge kan godt stamme fra dette salg. Af de fundne penge har han nok fået nogle få tusinde kr. fra E.E. Et beløb har han tjent ved at reparere motorcykler. Hans udgifter til fuglefoder har været begrænsede. Han har på et tidspunkt købt en rugemaskine og en klækkemaskine for i alt 15.000 kr. Han havde ca. 18-20 par fugle ved anholdelsen. Tiltalte var ikke indblandet i den handel med fugle, som 2 andre drøfter i en telefonsamtale den 15. februar 1999 kl. 18.12 fra tiltaltes telefon. Den 8. marts 1999 om aftenen talte han i telefon med M.M. om, at M. M. skulle købe nogle fugle og nogle kænguruer. Handlen blev aldrig til noget, da M.M. flyttede til udlandet. Dyrene er senere indgået i en byttehandel med en anden. Under telefonsamtalen den 13. marts 1999 kl. 12.05 med M.M. sagde tiltalte, at han havde lavet 9 fugleunger, men det passer ikke. Det var bare noget, han sagde. Han har den 15. marts 1999 telefonisk indrykket en annonce i Den Blå Avis om bl.a. salg af 3 par papegøjer til henholdsvis 7.000 kr., 9.000 kr. og 12.000 kr. Fuglene blev ikke solgt. Han havde købt dem for nogenlunde samme pris, som han forlangte. Under en telefonsamtale den 22. marts 1999 om aftenen med M.V. sagde han, at han lavede papegøjeunger for 170.000 kr. sidste år, men det passede ikke. Han sagde det for at imponere hende. Han satser hvert år på at lave en masse unger med henblik på at bytte dem bort. I 1998 har han nok lavet 8-10 papegøjeunger. Den 18. december 1998 talte han med M.E. om de fugle, som de skulle importere fra Gran Canaria. Han ved ikke, hvorfor M.E. sagde, at det var tiltalte, der havde varerne, og derfor var det ham, der bestemte. De var sammen om det. Handlen blev aldrig til noget. Det var "lige op over", at handlen skulle gennemføres, da ransagningen fandt sted. Tiltalte kan ikke forklare, hvorfor pengene blev opbevaret i laden. De kunne have været opbevaret andre steder, men ikke i banken, da det var nødvendigt at kunne få fat på pengene hurtigt, fordi de skulle kunne rejse med kort varsel. Tiltalte mener, at det er ham, der har puttet pengene i de 2 poser, som de blev fundet i. Han kan ikke forklare, hvorfor pengene ikke var fordelt, således at der lå 110.000 kr. i en pose og tiltaltes penge i en anden pose. Han kan ikke huske, hvornår N.N. kom med pengene, men det var vist kort tid før ransagningen. Han kom med dem, fordi han skulle være bortrejst til kursus i en periode. Det var den samme handel, som han talte med M.E om under tre samtaler henholdsvis den 23. december 1998 kl. 16.17., den 28. december 1998 kl. 14.18. og den 12. marts 1999 kl. 12.02. Han ved ikke, om pengene lå i laden på dette tidspunkt. Skov- og Naturstyrelsen havde givet tilladelse til, at fuglene kunne opbevares hos ham, mens de blev akklimatiseret. Han har efter byrettens dom forgæves forsøgt at blive momsregistreret, men told- og skattemyndighederne har afslået dette, fordi han ikke tjente nok.

  A.A. har forklaret, at han ejer ca. 1/2 kg hash, som han opbevarede i laden ved tiltaltes bopæl. Han kan ikke huske, hvor i laden han havde lagt hashen, som var pakket ind i en bodybuildertrøje. Han kan ikke huske, hvor trøjen stammede fra. Han opbevarede også nogle ketogantabletter i en æske og noget amfetamin i et hulrum i det første rum i laden, hvor han plejede at lægge sin motorcykelnøgle. Disse ting blev stukket op. Han ved ikke, hvor mange tabletter og hvor meget amfetamin, der var. Han havde placeret tingene i laden i marts 1999 ad 1 gang, fordi politiet ofte kom i hans lejlighed. Han brugte selv amfetamin indimellem. Han har vedkendt sig ejerforholdet, fordi tiltalte var blevet dømt i byretten, og det synes han var forkert, når tingene tilhører ham. Han har ikke været i Bikerklubbens klubhus under orlov fra afsoning.

  N.N. har forklaret, at han søndagen før ransagningen havde placeret 110.000 kr. hos tiltalte. Pengene skulle sammen med tiltalte, J.J. og M.E. bruges til import af fugle. Indførslen var trukket ud på grund af problemer med nogle DNA-prøver. Da indførslen var nært forestående, skulle pengene være til disposition. Han skulle på kursus, og derfor afleverede han pengene, som han havde fået af sin mor, hos tiltalte. Vidnet var med til at placere pengene under nogle plader i loftet i laden. De stod på en stige for at skrue nogle plader ned for at skjule pengene. De havde forinden talt pengene sammen. Pengene blev herefter lagt i den samme plastikpose, og det var den, de lagde op under loftet. Vidnet havde ikke tidligere importeret fugle, men håbede på at kunne tjene penge i forbindelse med yngel. Vidnets penge blev placeret under loftet samtidig med, at tiltaltes penge blev placeret der.

  Landsrettens begrundelse og resultat:

  Vedrørende forhold 1:

   

  A.A.s forklaring er afgivet på et sent tidspunkt i sagsforløbet og er ikke detaljeret. På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt kan der ikke tillægges denne forklaring nogen vægt. Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket, og at han er frifundet for at have besiddet hashen. I det anførte omfang er tiltalte skyldig i dette forhold.

  Vedrørende forhold 4:

   

  Det lægges til grund, at begge sofaer var nye og indpakkede, da de blev bragt til tiltaltes bopæl. Efter omstændighederne, hvorunder sofaerne ankom til tiltaltes bopæl og under hensyn til den pris, som tiltalte skulle betale for den ene sofa, må det have stået tiltalte klart, at sofaerne var stjålne. Tiltalte er derfor skyldig i dette forhold.

  Vedrørende forhold 5-6:

  Efter den forklaring, som N. N. har afgivet, sammenholdt med oplysningerne i det kontoudtog, der er fremlagt, kan det ikke afvises, at N. N. har overleveret tiltalte 110.000 kr. kort tid før ransagningen.

  I forbindelse med ransagningen hos tiltalte blev der fundet nogle fugle, og der er under domsforhandlingen foretaget afspilning af en række telefonsamtaler, hvor tiltalte taler om salg og import af fugle. Tiltalte har under et grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191 forklaret, at de fundne penge hidrørte fra salg af fugle. Denne forklaring har tiltalte fragået, da sigtelsen for overtrædelse af straffelovens § 191 blev frafaldet. Efter det indtryk, som bevisførelsen har efterladt, er det godtgjort, at den resterende del af det fundne kontantbeløb, 105.000 kr., hidrører fra tiltaltes fortjeneste ved handel med fugle. Det tiltrædes, at dette beløb fordeles jævnt over tiltaleperioden. Efter de beregninger, som told- og skattemyndighederne har foretaget, lægges det herefter til grund, at der er unddraget 21.000 kr. i moms og 28.051,17 kr. i skatter for perioden 1996-98 og forsøgt unddraget 8.478,28 kr. i skatter for 1999. I det anførte omfang tiltrædes det, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

  Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 284, jf. § 276, bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 3, jf. liste B nr. 12 og 65, våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, til dels jf. § 21 og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Det tiltrædes, at frihedsstraffen er fastsat som sket. Der er ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget. I medfør af straffelovens § 88, stk. 3, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 55.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 20 dage.

  Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

  T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

  Byrettens dom ændres, således at tillægsbøden nedsættes til 55.000 kr. med en forvandlingsstraf af hæfte i 20 dage.

  I øvrigt stadfæstes dommen.

  Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.