Dato for udgivelse
07 Aug 2001 15:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.301.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1639-0003
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Diverse miljøafgifter
Resumé

En jordbrugsvirksomhed ansås for berettiget til godtgørelse af kvælstofsafgift i overensstemmelse med Plantedirektoratets registreringsbevis, selv om registreringen var sket med tilbagevirkende kraft, således at registreringsbeviset også omfattede en allerede afsluttet planperiode.

Reference(r)

Kvælstofafgiftsloven § 10, stk. 3
TSS-cirkulære 2001-18

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen ved afgørelse af 21. juni 2000 ikke har imødekommet I/S A’s ansøgning om tilbagebetaling af kvælstofafgift, jf. kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 3, under henvisning til, at virksomheden i gødningsåret ikke har været registreret i Plantedirektoratets register.

Det er oplyst, at B og C driver A I/S, der siden 30. september 1998 har drevet kvægavl fra en ejendom, der er ejet af parterne i fællesskab. Virksomheden er registreret under SE-nr. Indtil 30. september 1998 var virksomheden alene drevet af B.

I henhold til registreringsbevis af 16. marts 2000 fra Plantedirektoratet har jordbrugsvirksomheden været berettiget til at købe afgiftsfri gødning til brug på virksomheden fra den 15. marts 2000.

Videre har Plantedirektoratet den 31. august 2000 udstedt registreringsbevis, hvorefter jordbrugsvirksomheden har været berettiget til at købe afgiftsfri gødning til brug på virksomheden fra den 1. august 1998. Af skrivelse af samme dato fra Plantedirektoratet fremgår, at virksomhedens dispensationsansøgning er imødekommet således, at tilmelding til registret over virksomheder, der er omfattet af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække for 1998/99 er accepteret.

I henhold til månedsfaktura af 30. april 1999 har virksomheden i perioden 12. april 1999 – 29. april 1999 betalt kvælstofafgift med 24. 775 kr.

Virksomheden har ved skrivelse af 12. april 2000 anmodet om tilbagebetaling af kvælstofafgift for gødningsåret 1999 med 24.775 kr.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse ikke anset virksomheden for berettiget til tilbagebetaling af kvælstofafgift for den omhandlede periode under henvisning til, at virksomheden i april 1999 ikke var registreret i Plantedirektoratets register over virksomheder, der anvender gødning efter lov nr. 472 af 1. juli 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning. I henhold til kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 3, kan der ske godtgørelse af kvælstofafgift betalt i perioden fra 1. august til registreringen finder sted i Plantedirektoratet i det pågældende gødningsår. Virksomheden blev først optaget i nævnte register den 15. marts 2000 og er således først optaget i det gødningsår, der løber fra 1. august 1999 til 31. juli 2000.

Virksomheden har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der skal ske tilbagebetaling i overensstemmelse med den fremsatte anmodning.

Det er til støtte herfor anført, at parterne ikke var klar over, at der skulle ske meddelelse til Plantedirektoratet når halvdelen af ejendommen blev solgt i efteråret 1998. På dette tidspunkt var det umuligt at få klare retningslinier om, hvad man skulle foretage sig overfor Plantedirektoratet. Dette understreges af, at vejledningen vedrørende overdragelsen af jordbrugsvirksomheder først blev udsendt i august 1999.

Det er videre anført, at i henhold til det senere udstedte registreringsbevis fra Plantedirektoratet har virksomheden været berettiget til indkøb af afgiftsfri gødning fra og med den 1. august 1998. Virksomheden opfylder således betingelserne for at få tilbagebetalt den i april 1999 betalte gødningsafgift på 24. 775 kr., jf. kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 3.

Som yderligere begrundelse for at loven ikke skal fortolkes indskrænkende indtil der foreligger klare og endelige retningslinier er det anført, at Told og Skat hidtil har administreret efter, at det afgørende er datoen for, hvornår man i gødningsregistret er registreret til at kunne købe afgiftsfri gødning. På det seneste er kommet besked fra Told og Skat om, at lovens § 10, stk. 3, skal fortolkes på en anden måde end hidtil. Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt må loven fortolkes mest lempelig for borgerne, indtil der foreligger entydig oplysning om, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes.

Told- og skatteregionen har under sagens behandling ved Landsskatteretten afgivet en udtalelse hvoraf bl.a. fremgår, at i henhold til kvælstofafgiftslovens § 7, stk. 1, er der afgiftsfrihed for varer, der leveres af registrerede virksomheder eller fra udlandet til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Sidstnævnte lov administreres af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, mens kvælstofafgiftslovens administreres af skatteministeren. I henhold til kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 3, kan Told og Skat meddele virksomheder, der bliver registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække senere end den 1. august i et år, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt i perioden fra den 1. august i det pågældende år og indtil den dato, hvor registreringen finder sted. Den klagende virksomheden blev registreret i Plantedirektoratet den 16. marts 2000, dvs. at der kan ydes godtgørelse af kvælstofafgift vedrørende gødning, der er købt fra den 1. august 1999 og frem til registreringstidspunktet. Den omhandlede gødning er imidlertid købt i perioden 15. april 1999 – 29. april 1999 og kvælstofafgiftsloven giver ikke Told og Skat adgang til at dispensere fra lovens § 10, stk. 3.

Det er videre anført, at såfremt virksomheden efterfølgende bliver registreret med virkning fra gødningsåret 1998/99 kan dette ikke tillægges vægt, idet registreringen først sker i gødningsåret 1999/2000. Der er herved henvist til Punktafgiftsvejledningen 2000 pkt. G 14.5.

Landsskatteretten skal udtale:

Det fremgår af kvælstofafgiftslovens § 7, stk. 1, at der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af registrerede virksomheder eller fra udlandet til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Videre fremgår af lovens § 10, stk. 3, at de statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der bliver registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække senere end den 1. august i et år, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden i perioden fra den 1. august i det pågældende år og indtil den dato, hvor registreringen finder sted.

Af bemærkningerne til lovens § 10, stk. 3, fremgår følgende:

"Ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække går planperioden fra den 1. august til den 31. juli. Det foreslås som følge deraf, at de statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der bliver registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække senere end den 1. august i et år, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt fra den 1. august i det pågældende år og indtil den dato, hvor registreringen finder sted. Der meddeles dog ikke godtgørelse til virksomheder, der bliver registreret efter den 1. august i et år, hvis det skyldes en overtrædelse af registreringsbestemmelserne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. den nævnte lovs § 2.

Med bestemmelsen kompenseres jordbrugsvirksomheder, der i henhold til og i overensstemmelse med lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække registreres efter den 1. august i en planperiode."

Videre fremgår af den af Told- og Skattestyrelsen udarbejdede punktafgiftsvejledning 2000 afsnit G.14.5 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse følgende:

"I nogen tilfælde har Plantedirektoratet tilladt registrering med tilbagevirkende kraft fra et afsluttet gødningsår. Der kan imidlertid alene ydes godtgørelse af afgiften af varer, som er indkøbt i det gødningsår, hvor registreringen sker."

To retsmedlemmer bemærker, at den klagende virksomhed ved det af Plantedirektoratet den 31. august 2000 udstedte registreringsbevis har været berettiget til at købe afgiftsfri gødning til brug på virksomheden fra den 1. august 1998. Disse retsmedlemmer finder derfor, at det må anses for mest rimeligt, at virksomheden er berettiget til godtgørelse af kvælstofafgift vedrørende de i sagen omhandlede varer.

Et retsmedlem (retsformanden) bemærker, at kompetencen til at meddele godtgørelse af den betalte afgift er afgrænset til køb af varer foretaget i den planperiode, hvori registreringen finder sted. På grundlag af bestemmelsens ordlyd, forarbejderne hertil sammenholdt med bestemmelserne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække finder dette retsmedlem, at der i tilfælde, hvor Plantedirektoratet efter udløbet af planperioden meddeler registrering med tilbagevirkende kraft, ikke i lovens § 10, stk. 3, forefindes hjemmel til at meddele godtgørelse for køb foretaget forud for den planperiode, hvori registreringen finder sted. Dette retsmedlem finder derfor, at den klagende virksomhed herefter ikke er berettiget til godtgørelse for de i sagen omhandlede varer, der er indkøbt i en forudgående planperiode.

Der bliver truffet afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet og den påklagede afgørelse vil herefter være at ændre således, at virksomheden er berettiget til godtgørelse af kvælstofafgift vedrørende de omhandlede varer, jf. kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 3.