Dato for udgivelse
10 sep 2001 15:50
SKM-nummer
SKM2001.342.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4314-02081
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tilførsel af aktiver, udbytte, kontant, vederlag
Resumé

Det modtagende selskab i en skattefri tilførsel af aktiver ønskede at udlodde udbytte for det første regnskabsår efter tilførslen. Told- og Skattestyrelsen fandt efter en konkret vurdering, at den del af udbytteudlodningen, som ikke kunne henføres til årets overskud, reelt udgjorde kontant vederlag for den foretagne tilførsel.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 c
Ligningsvejledningen 2000 afsnit S.D.3.3

I ApS indskød i december 2000 med virkning fra 1. januar 2000 den hidtil drevne virksomhed som apportindskud i M ApS mod vederlag i anparter, nom. 500.000 kr., til en samlet kursværdi af 3,1 mio. kr.

Virksomhedsoverdragelsen blev gennemført som en skattefri tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens kapitel 5 i henhold til tilladelse fra Told- og Skattestyrelsen.

Samme dag tegnede T ApS anparter i M ApS, nom. 500.000 kr. ved kontantindskud af ligeledes 3,1 mio. kr. Midlerne hertil var fremskaffet ved kassekreditkontrakt med en bank.

Årets resultat i M ApS for regnskabsåret 2000 udgjorde ifølge udkast til årsregnskab 1,4 mio. kr. Selskabets fri egenkapital udgjorde ultimo 2000 6,7 mio. kr.

Selskabets likvide beholdninger udgjorde 5,4 mio. kr. Selskabet vurderede imidlertid, at en likvid beholdning på 2 mio. kr. var passende af hensyn til selskabets likviditetsbehov, hvorfor det påtænktes at udlodde udbytte for regnskabsåret på 3,4 mio. kr.

Det indskydende selskab ved den skattefri tilførsel af aktiver, I ApS, ville som en følge af udbytteudlodningen således få tilført likvide midler for ca. 1,7 mio. kr. Selskabets andel af årets overskud udgjorde ca. 700.000 kr.

Over halvdelen af midlerne fra udbytteudlodningen, nemlig ca. 1 mio. kr., stammede således fra den ved selskabets stiftelse opståede overkurs.

Fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2, 1. pkt. foreskriver, at "ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital."

Det følger således heraf, at der ikke kan ydes helt eller delvist kontant vederlag for de overførte aktiver og passiver.

Ligningsrådet har i TfS 2001, 34 fastslået, at en efterfølgende kapitalnedsættelse med udlodning til det indskydende selskab kan sidestilles med ydelse af kontant vederlag for en tilførsel af aktiver.

Det var Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at udbytteudlodningen indgik som en integreret og forudsat del af det samlede, delvise generationsskifte i I ApS.

Der blev herved henset til, at det oprindeligt var tiltænkt, at det endelige resultat af generationsskiftet (50/50 % ejerskab af M ApS mellem I ApS og T ApS) bl.a. skulle opnås ved delvis indløsning af I ApS' ved tilførslen modtagne anparter i M ApS. I tilladelsen til skattefri tilførsel af aktiver fastslog Told- og Skattestyrelsen, at dette ville være i strid med forbudet mod kontantvederlæggelse i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2 . Udbytteudlodningen var således efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse et surrogat for den oprindeligt planlagte indløsning.

Der blev endvidere henset til, at det af kassekreditkontrakten mellem banken og T ApS fremgik, at "afvikling aftales årligt, når udbyttebetalingen fra M ApS kendes. Første gang på baggrund af regnskabet for år 2000."

Det havde således efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse aldrig været meningen at T ApS skulle indskyde 3,1 mio. kr. i M ApS for at opnå halvdelen af ejerskabet, men alene et væsentligt mindre beløb.

Told- og Skattestyrelsen fandt således, at den del af udbytteudlodningen til I ApS, som ikke kunne henføres til årets overskud, dvs. ca. 1 mio. kr., reelt udgjorde kontant vederlag for den pr. 1. januar 2000 foretagne tilførsel af aktiver.

Idet Told- og Skattestyrelsen således lagde vægt på,

at

udbytteudlodningen indgik som en integreret og forudsat del af det samlede, delvise generationsskifte i I ApS,

at

over halvdelen af midlerne fra udbytteudlodningen stammede fra den ved selskabets stiftelse opståede overkurs,

at

I ApS som en følge af udbytteudlodningen fik tilført likvide midler for ca. 1,7 mio. kr., selvom selskabets andel af årets overskud kun udgjorde ca. 700.000 kr., samt

at

den del af udbytteudlodningen, der ikke kunne henføres til årets overskud, dvs. ca. 1 mio. kr., derfor reelt udgjorde kontant vederlag for den foretagne tilførsel af aktiver,

fandt Told- og Skattestyrelsen, at den påtænkte udbytteudlodning fra M ApS på 3,4 mio. kr. udgjorde en overtrædelse af fusionsskattelovens § 15 c, da en del af beløbet ville være at betragte som kontant vederlag til I ApS for den pr. 1. januar 2000 foretagne tilførsel af aktiver.

Den påtænkte udbytteudlodning ville derfor medføre, at Told- og Skattestyrelsens tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ville blive tilbagekaldt, hvorefter den foretagne tilførsel i så fald skulle behandles som en skattepligtig virksomhedsoverdragelse.