Dato for udgivelse
3. oktober 2001
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.397.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1514-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skatteunddragelse, momssvig, uregistreret virksomhed, edb-udstyr
Resumé

T, der havde drevet virksomhed med salg af edb-udstyr, var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 1995, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at T's personlige indkomst ved skattemyndighedernes afgørelse af 15. august 1996 var ansat for lavt med 353.266 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 190.861 kr. i skat. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til afgiftsunddragelse dels ved som ansvarlig og daglig leder af et selskab under stiftelse for perioden 1. april 1994 - 30. september 1994 at have afgivet urigtige momsangivelser til brug for afgiftskontrollen, hvorved statskassen blev unddraget i alt 37.907 kr. i moms, dels ved i perioden 1. oktober 1994 - 30. juni 1997 at have drevet afgiftspligtig virksomhed med levering af varer og ydelser uden at virksomheden var anmeldt til registrering hos ToldSkat, samt i denne virksomhed at have udstedt faktura, hvorpå der var anført moms, ligesom T i april kvartal 1997 drev registreringspligtig virksomhed, uagtet at den var nægtet registrering ved afgørelse af 14. april 1997, alt hvorved statskassen blev unddraget 286.000 kr. i moms. Tilsammen blev statskassen således unddraget 323.907 kr. i moms. T blev ved byretten dømt i overenstemmelse med tiltalen. Ved landsrettens behandling af den indankede dom havde T påstået frifindelse i skatteforholdet for så vidt angår en indtægt på 200.000 kr. modsvarende et skattebeløb på 124.000 kr. og havde i øvrigt påstået formildelse. Efter bevisførelsen for landsretten fandtes det under disse omstændigheder, at det ikke mod T's forklaring kunne statueres, at T var klar over, at beløbet på 200.000 kr. skulle medregnes i hans indkomst for 1995 og ikke 1996, hvorefter det helt overvejende fandtes betænkeligt at anse det for bevist, at T havde forsæt til at til at unddrage det offentlige skat af beløbet, hvorfor T blev frifundet for så vidt angår skatteunddragelse med hensyn til indtægten på 200.000 kr, hvorefter han i dette forhold alene var skyldig efter tiltalen for såvidt angår unddragelse af 66.861 kr. i skat. Med den nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom, således at straffen for de nu pådømte forhold og et ved dom af 23. april 1996 pådømt forhold blev fastsat til fængsel i 5 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget. T blev tillige straffet med en tillægsbøde på 375.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk 3, jf. stk 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf stk. 1 nr. 1, og jf, stk 1, nr. 2 samt § 81, stk. 3, 2. punktum, jf. § 62, stk. 9
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 11. april 2001, 12. afdeling, S-1514-00

Afsagt af landsdommerne:
Marie S. Mikkelsen, Vogter og Peter Toflager (kst.) med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. Arne Jensen, Silkeborg)

----------

Silkeborg Byrets dom af 24. maj 2000, SS 25014/00

Denne sag er behandlet under medvirken af domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. august 1999.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,  ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 1995, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at tiltaltes personlige indkomst ved afgørelse af 15. august 1996 var ansat for lavt med 353.266 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 190.861 kr. i skat.

2. Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1 (for så vidt angår den del af nedennævnte periode, der ligger forud for den 1. juli 1994 dagældende lov § 35 stk. 3 , jf. stk. 1, pkt. a, ved i X-by som indehaver af ansvarlig samt daglig leder af A.A. Data A/S under stiftelse med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 1. april 1994 til 30. september 1994 at have afgivet urigtige momsangivelser til brug for afgiftskontrollen, hvorved statskassen blev unddraget i alt 37.907 kr. i moms.

3. Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. punktum og § 52, stk. 3 samt momslovens § 81, stk. 3, 2. punktum, jf. § 62, stk. 9, ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i X-by i perioden 1. oktober 1994 til 30. juni 1997 at have drevet afgiftspligtig virksomhed med levering af varer og ydelser, uden at virksomheden var anmeldt til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, samt i denne virksomhed at have udstedt faktura, hvorpå der var anført moms, ligesom tiltalte i april kvartal 1997 drev den registreringspligtige virksomhed, uagtet den var nægtet registrering ved afgørelse af 14. april 1997, alt hvorved statskassen blev unddraget 286.000 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i tiltalens forhold 2 men har delvist nægtet sig skyldig i tiltalen i øvrigt.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af fuldmægtig H.J., konsulent S.J. og fuldmægtig P.L.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet ved en af herværende ret den 23. april 1996 afsagt dom i medfør af straffelovens § 300, stk. 1, nr. 2, med en betinget straf af fængsel i 3 måneder med en prøvetid på 1 år.

Der har i sagen bl.a. i henhold til en af herværende kriminalret den 17. oktober 1996 afsagt kendelse i medfør af bestemmelserne i retsplejelovens dagældende § 797, stk. 1, jf. § 794, nr. 2, været foretaget ransagning hos tiltalte.

Med hensyn til størrelsen af overskuddet i året 1995 af den af tiltalte drevne virksomhed skal retten bemærke, at kontrakten om overdragelse pr. 1. januar 1996 af rettigheder fra A.A. Data Ltd. til V.V. Data A.m.b.a. er påtegnet den 29.12.1995 som acceptdato, og at den af tiltalte vedrørende denne overdragelse udstedte faktura til V.V. Data A.m.b.a. er dateret den 29.12.1995. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt må det lægges til grund, at tiltalte har været pligtig at selvangive overdragelsessummen på 200.000 kr., der en en skattepligtig ekstraordinær driftsindtægt, som indkomst i året 1995.

Idet det i dette år optjente skattepligtige virksomhedsoverskud, der af skattevæsenet den 15. august 1996 skønsmæssigt var ansat til 100.000 kr., herefter må antages at have andraget ialt 453.266 kr., findes tiltalte efter bevisførelsen skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, i det hele i overensstemmelse med tiltalens forhold 1.

Ved tiltaltes tilståelse og efter bevisførelsen i øvrigt findes det tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte med forsæt til at unddrage statskassen afgift har gjort sig skyldig i overtrædelse af momsloven som beskrevet i tiltalens forhold 2 med en momsunddragelse på 37.907 kr. til følge.

Af bevisførelsen vedrørende tiltalens forhold 3 fremgår, at tiltalte i perioden 1. oktober 1994 til 30. juni 1997 har drevet egen afgiftspligtig virksomhed uden at foretage pligtig anmeldelse af denne virksomhed til registrering, jf. momslovens § 47, stk. 1, og at tiltalte i samme periode i strid med forskriften i momslovens § 52, stk. 3, ved faktureringer har beregnet sig betaling af moms. Endvidere fremgår det af bevisførelsen, at tiltalte i april kvartal 1997 har fortsat med at drive registreringspligtig virksomhed efter, at registrering var blevet ham nægtet i medfør af momslovens § 69, stk. 9, ved afgørelse af 14. august 1997 fra Told & Skat.

Ganske vist har tiltalte i 1994 gjort forgæves forsøg på at at komme til at drive virksomheden i selskabsform, men i betragning af, at tiltalte allerede dengang beregnede sig og uden videre tilegnede sig indgåede momsbeløb, må det efter bevisførelsen antages, at tiltalte i hele perioden 1. oktober 1994 til 30. juni 1997 har begået de beskrevne overtrædelser af momsloven med forsæt til at unddrage statskassen afgift, jf. momslovens § 81, stk. 3, 1. pkt.

Med hensyn til størrelsen af det statskassen derved påførte tab bemærkes, at tiltalte trods opfordringer dertil har afholdt sig fra nærmere at præcisere, hvilke poster han mener, at afgiftsmyndigheden ved sine hovedsagelig på grundlag af oplysninger fra hans regnskaber og regnskabsmateriale foretagne beregninger af størrelsen af hans momstilsvar fejlagtigt har medregnet eller undladt at medregne. Under disse omstændigheder, og efter det oplyste om beregningernes foretagelse, finder retten ikke grundlag for at antage, at størrelsen af det statskassen unddragne afgiftsbeløb er mindre end beregnet.

Tiltalte må herefter i det hele anses skyldig også i tiltalens forhold 3.

Den af tiltalte efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, efter lov om merværdiafgift (momsloven) § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. for så vidt angår tiden før den 1 . juli 1994 den dagældende momslovs § 35, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. a, efter lov om merværdiafgift (momsloven) § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 3, og efter momslovens § 81, stk. 3, 2. pkt., jf. § 62, stk. 9, forskyldte straf, der vil være at fastsætte tildels i henhold til straffelovens § 61, stk. 1 og stk. 2, findes efter omstændighederne at burde bestemmes til fængsel i 60 dage og en i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, fastsat tillægsbøde på 500.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 50 dage, og således, at det i øvrigt har sit forblivende ved den tiltalte den 23. april 1996 idømte betingede straf.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte betaler en statskassen tilfaldende bøde på 500.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

Det skal have sit forblivende ved den tiltalte den 23. april 1996 idømte betingede straf.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. april 2001, 12. afdeling, S-1514-00

Silkeborg Byret har den 24. maj 2000 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 25014/00).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 for så vidt angår en indtægt på 200.000 kr., og har i øvrigt påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Det er oplyst, at en indtægt på 200.000 kr. modsvarer et skattebeløb på 124.000 kr.

Tiltalte og vidnet P.L. har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at der blev udfærdiget regnskaber for det amerikanske selskab. Regnskaberne blev også indgivet til de amerikanske myndigheder. Regnskaberne omfattede overdragelsen af programrettighederne. Han kan ikke genskabe regnskaberne på sin computer på grund af fejl ved harddisken, der er opstået efter ransagningen, og det er ikke lykkedes gennem revisoren at få tilvejebragt regnskaberne fra de amerikanske myndigheder. Han solgte en pakke af edb-rettigheder til det amerikanske selskab for 1 dollar. Der var tale om et symbolsk beløb. Rettighederne vedrørende dyrlægesystemet var kun en del af edb-rettighederne. Der skulle skydes midler ind i det nystiftede selskab. Det var hans kones selskab. Han har ikke indgivet selvangivelse i Danmark for det amerikanske selskab. Han har ikke over for Told og Skat betegnet det amerikanske selskab som "noget amerikansk fup". Det eneste, som selskabet har haft af aktiviteter, var at købe pakken med edb-rettigheder af ham og videresælge rettighederne vedrørende dyrlægedelen til V.V. data A.m.b.A. Da rettighederne blev betalt i 1996, fik han en form for efterbetaling af det amerikanske selskab, idet de 200.000 kr blev udbetalt til ham. Det var V.V. data A.m.b.A.'s ide, at kontrakten skulle dateres 29. december 1995. Han fik af sin revisor vejledning om, at indtægten vedrørte 1996 og derfor først skulle selvangives vedrørende indkomståret 1996. Det stemte også med, at han først i 1996 fik pengene overført fra det amerikanske selskab til sig. Det skete nok den 2. februar 1996, da selskabet ved en check fik pengene fra V.V. data A.m.b.A. Han ved, at der er betalt afgift for det amerikanske selskab for 1994 og 1995, og han mener, at der nok også er betalt for 1996. Selskabet ophørte ved udgangen af 1996. Han har i dag ikke andre indtægter end folkepension, en ydelse fra ATP og nogle mindre beløb fra indekskontrakter.

Fuldmægtig P.L. har supplerende forklaret, at han skatteretligt har henført salget af programrettighederne til skatteåret 1995 i overensstemmelse med de almindelige principper herfor, når det drejer sig om salg af rettigheder. Det afgørende er datoen for aftalens indgåelse, hvorimod det er uden betydning, hvornår købesummen skal betales eller faktisk betales. Konsulentydelserne til en værdi af 180.000 kr. er ikke medtaget i 1995, men er henført til 1996, idet ydelserne skulle erlægges i 1996 , og man fandt, at en mulig tvivl skulle komme tiltalte til gode vedrørende dette beløb. Der er ikke under ransagning fundet regnskaber for det amerikanske selskab eller papirer, som i øvrigt kan belyse, at der har været aktiviteter i selskabet. Han har ikke fundet dokumenter vedrørende overdragelse af edb-rettigheder fra tiltalte til det amerikanske selskab. Han har rettet henvendelse til Købmandsstandens oplysningsbureau, som i slutningen af 1996 eller 1997 har oplyst, at selskabet da ikke længere eksisterede, fordi den årlige afgift ikke var betalt.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at det amerikanske selskab er stiftet, og at registreringsafgiften for selskabet er betalt for 1994 og 1995. På den faktura, der er udstedt af det amerikanske selskab i forbindelse med salg af programrettighederne, er forfaldsdatoen angivet som 6. januar 1996, og det fremgår af den fremlagte checkkopi, at betaling er sket den 2. februar 1996. Under disse omstændigheder kan det ikke mod tiltaltes forklaring statueres, at han var klar over, at beløbet på 200.000 kr. skulle medregnes i hans indkomst for 1995 og ikke 1996, og det findes herefter i det hele overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte havde forsæt til at unddrage det offentlige skat af beløbet. Landsretten frifinder derfor tiltalte i forhold 1 for så vidt angår unddragelse med hensyn til indtægten på 200.000 kr., hvorefter tiltalte i dette forhold alene er skyldig i overensstemmelse med tiltalen for så vidt angår unddragelse af 66.861 kr. i skat.

Vedrørende strafudmålingen.

Efter omfanget af de unddragne skatter og afgifter i forhold 1-3 findes straffen herfor og for det forhold, der tidligere er pådømt ved dommen af 23. april 1996, jf. straffelovens § 61, stk. 1, og til dels stk. 2, passende at kunne fastsættes til en straf af fængsel i 5 måneder, hvoraf 2 måneder skal fuldbyrdes, medens dommen i øvrigt gøres betinget, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Tiltalte skal herudover betale en tillægsbøde på 375.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom ændres, således at straffen for de nu pådømte forhold og det tidligere ved dommen af 23. april 1996 pådømte forhold fastsættes til fængsel i 5 måneder, hvoraf 3 måneder gøres betinget, idet fuldbyrdelse af denne del af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.