Dato for udgivelse
12 mar 2001 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. november 2000
SKM-nummer
SKM2001.51.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-70
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag
Resumé
En forfatter, der var anset som selvstændig erhvervsdrivende, havde indtægter ved biblioteksafgifter og CopyDan afgift. Disse indgik i grundlaget for beregning af arbejdsmarkedsbidrag.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1, litra c
A's klage til Landsskatteretten skyldes, at told- og skatteregionen har afslået at genoptage opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgift og CopyDan afgift opkrævet i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3 (nu stk. 2), i indkomstårene 1994 - 1997 inkl.

Told- og skatteregionen meddelte den 25. marts 1998 klageren afslag på hans anmodning om genoptagelse af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1994 - 1997 inkl.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver erhverv som forfatter, oversætter og foredragsholder m.v. Klageren har i 1995 haft honorar fra Biblioteksstyrelsen og CopyDan på henholdsvis 368.221 kr. og 4.237 kr. I 1996 udgjorde honorar fra Biblioteksstyrelsen og CopyDan henholdsvis 429.681 kr. og 7.880 kr. og i 1997 udgjordehonorar fra Biblioteksstyrelsen og CopyDan henholdsvis 554.008 kr. og 17.222 kr.

Told- og skatteregionen har som begrundelse for ikke at imødekomme klagerens anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag opkrævet af biblioteksafgifter og CopyDan afgifter i indkomstårene 1995, 1996 og 1997, bl.a. anført, at klageren driver erhverv som forfatter m.v. og i den forbindelse skatteretligt har status som selvstændig erhvervsdrivende, jf. Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse 611-1918-0223 af 15. december 1994, hvorefter biblioteksafgiften og afgiften fra CopyDan indgår i bidragsgrundlaget efter arbejdsmarkedsfondslovens § 10. For så vidt angår indkomståret 1994 finder regionen ikke, at der er mulighed for genoptagelse, jf. cirkulære nr. 1998-21 af 28. august 1998.

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at told- og skatteregionen pålægges at genoptage opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1994 ? 1997 inkl. med henblik på tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgifter og CopyDan afgifter.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. anført, at biblioteksafgifter m.v. grundlæggende og for alle rettighedshavere må defineres som en indkomst, der er uden sammenhæng med en eventuel selvstændig virksomhed som forfatter. Klageren henviser til TfS 1998.559 LSR, som ifølge klageren viser, at Landsskatteretten opfatter både honorarer og biblioteksafgift m.v. som hørende under § 7, stk. 1, litra c, og ikke under stk. 3. Klageren finder det rimeligt at opfatte biblioteksafgifter m.v. som ikke omfattet af stk. 3, da indkomsten erhverves uanset om afgiftsmodtageren har selvstændig virksomhed eller ej. Om der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af en indkomst må afhænge af indkomstens art og ikke af indkomstmodtagerens status som lønmodtager/selvstændig. Biblioteksafgiften er i loven defineret som "støtte til forfattere, oversættere og andre" og bør derfor omfattes på linie med statsydelser på finansloven og hæderslegater, som ikke er bidragspligtige. Afslutningsvis påpeger klageren det helt urimelige i, at netop personer, der hverken er lønmodtagere eller selvstændige, skal betale arbejdsmarkedsbidrag, da de ikke kan modtage udbetalinger fra arbejdsmarkedsfondene.

Landsskatterettens bemærkninger:

Ifølge den dagældende bestemmelse i skattestyrelseslovens § 4, stk. 4, gælder reglerne i lovens kapitel 3 om klage til Landsskatteretten også for genoptagelsessager. Efter Landsskatterettens forretningsordens 17, stk. 4, kan retten pålægge den myndighed, der sidst har truffet realitetsafgørelse i sagen, at genoptage denne.

Under hensyn til karakteren og omfanget af den af klageren udøvede aktivitet som forfatter m.v., herunder de indvundne indtægter i de omhandlede år, finder retten, at klageren må anses for selvstændig erhvervsdrivende som forfatter her i landet, jf. Landsskatterettens kendelse 611-1918-0223 af 15. december 1994.

Klageren er derfor bidragspligtig i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3 (nu stk. 2).

Da klageren som selvstændig erhvervsdrivende forfatter m.v. driver igangværende forfattervirksomhed, må retten til at modtage biblioteksafgifter og CopyDan afgifter anses for aktiver, der indgår i virksomheden. Afkastet af aktivet, biblioteksafgifter og CopyDan afgifter, er dermed indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indgår derfor i bidragsgrundlaget, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 10, stk. 1.

Retten finder herefter ikke grundlag for at pålægge Told- og Skatteregionen at genoptage opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1994 ? 1997 inkl., idet en fornyet prøvelse på det foreliggende grundlag ikke kan antages at føre til en ændret resultat.