Dato for udgivelse
03 Aug 2001 10:26
SKM-nummer
SKM2001.295.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4357-00774
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
skattefri aktieombytning, omvendt aktieombytning, udenlandsk selskab
Resumé

Der blev ansøgt om tilladelse til skattefri aktieombytning med et udenlandsk selskab. Betingelserne i ABL § 13, stk. 1, og stk. 2 var opfyldt. Told- og Skattestyrelsen fandt det ikke sandsynliggjort, at hovedformålet med ombytningen var skatteunddragelse eller -undgåelse, og der blev meddelt tilladelse til den ansøgte skattefri aktieombytning. Det blev stillet som vilkår for tilladelsen, at det oplyses til Told- og Skatteregionen, hvis der, indenfor de første 3 år efter ombytningen er gennemført, sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Ligningsvejledningen 2000 S.G.17

Der blev ansøgt om tilladelse til skattefri aktieombytning i henhold til ABL § 13, stk. 1 og stk. 2, idet en aktionær A ønskede at ombytte samtlige anparter i det danske selskab S udelukkende med aktier i det udenlandske selskab.

Der var tale om "omvendt aktieombytning", da det udenlandske driftsselskab, ville blive hovedaktionær i et holdingselskab, selskab S, der ikke efterfølgende ville besidde ejerskab af nogle datterselskaber, hvorfra den egentlige forretningsmæssige aktivitet foregik.

Det udenlandske selskab var omfattet af selskabsbegrebet i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Aktionæren skulle forblive eneaktionær i moderselskabet.

De objektive betingelser i ABL § 13, stk. 1 og stk. 2 var opfyldt, og ansøgerens begrundelse for ønsket om at foretage en skattefri aktieombytning fandtes endvidere at være forretningsmæssig.

Det var i sagen oplyst, at det kommende moderselskab skulle drive IT-virksomhed i udlandet med den derboende medarbejderstab. På ansøgningstidspunktet var planen, at hovedaktionæren skulle forblive boende i Danmark.

Begrundelsen for den ønskede ombytning var, at man i udlandet var længst fremme teknologimæssigt, og at hovedaktionæren ville satse herpå med økonomiske midler, som lå i selskab S pga. dettes frasalg af datterselskaber. Selskab S skulle derfor være grundlaget for investeringen i den nye teknologi, og det kommende udenlandske moderselskab ville købe sig ind i andre selskaber. Hovedaktionæren havde ikke mulighed for at beskæftige sig i Danmark inden for samme branche.

Efter en samlet vurdering fandt styrelsen anmodningen om skattefri aktieombytning forretningsmæssigt begrundet. Det fandtes derfor sandsynliggjort, at hovedformålet hermed ikke var skatteunddragelse eller -undgåelse. Der blev således givet tilladelse til skattefri aktieombytning med anmeldelsesvilkår, idet de objektive betingelser i ABL § 13, stk. 1, og stk. 2 fandtes opfyldt.