Dato for udgivelse
03 May 2001 14:58
SKM-nummer
SKM2001.160.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-482-00130
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
fritidshus, sommerhus
Resumé
En ejendom, som havde status af helårshus, men som blev anvendt til fritidshus, kunne kun afstås skattefrit, hvis den blev omkvalificeret til fritidshus. Kommunen var villig til at omkvalificere ejendommen, men skatteyder ønskede ikke at få det gjort, da ejendommen havde større værdi, når den blev solgt som helårshus.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2, jf. stk. 1
Ligningsvejledningen 1999 E.J.1.1

Spørgsmål

Vil eventuel fortjeneste ved salg af ejendom, som anvendes som fritidshus, men som er vurderet som helårshus, være fritaget for beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 ?

Svar

Nej, men såfremt benyttelsen lovliggøres, vil en evt. fortjeneste være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

En skatteyder købte i 1985 en ejendom i Nordjylland til brug i fritiden. Skatteyder og ægtefælle havde i perioden benyttet to andre ejendomme som helårsbolig. Fritidsboligen ligger i landzone uden offentlig kloakering, og har aldrig været lejet ud.

Kommunen vil ifølge skatteyder godt registrere ejendommen som fritidshus/sommerhus, men det er ikke blevet gjort, da det kan give nogle problemer, hvis en ny ejer vil bruge ejendommen som helårsbeboelse.

Der foreligger en udtalelse fra Nordjyllands Amt, hvoraf det fremgår, at der ikke kan gives tilladelse til udstykning. Kommunens Tekniske Forvaltning har givet tilladelse til, at ejendommen er fritaget for tømning af hustanke, fordi ejendommen benyttes som fritidshus.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Skatteforvaltningen har ved påtegning af 20. december 2000 udtalt, at forvaltningen anser en evt. fortjeneste ved salg af omtalte ejendom som skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8 stk. 2. Det begrundes med, at der ifølge folkeregisteroplysninger ikke siden 15. marts 1985 har være tilmeldt personer på adressen og at ejendommen er vurderet med benyttelseskode 1 = beboelse, 1 lejlighed. Endvidere begrundes det med, at ejendomsskatteafdelingen intet har imod at registrere ejendommen som fritidsbolig, at Teknisk Forvaltning har oplyst, at ejendommen er fritaget for tømning af hustanke og at arealet udgør 11.871 kvadratmeter, heraf vej 120 m2.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Der er tale om et helårshus, der anvendes til fritidshus. Huset er på 60 m2. Grunden er på 11.871 m2, men må som nævnt ikke udstykkes. Ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom med en lejlighed og ikke som sommerhus/fritidshus

Det fremgår af ovenstående, at ejendommen i hele ejerperioden har været anvendt som sommerhus/fritidshus.

Der foreligger oplyst, at kommunen er villig til at omkvalificere ejendommen til en sommerhusejendom, idet skatteyder rent faktisk har benytte ejendommen som sommerbolig.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, er det bl.a. en betingelse for at fortjeneste ved afståelse af et enfamiliehus ikke skal medregnes, at huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Da skatteyder ifølge det oplyste udelukkende har anvendt ejendommen til fritidshus, opfylder hun efter styrelsens opfattelse ikke kravet om beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at en evt. fortjeneste ved salg af ejendommen som helårshus vil være skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, jfr. stk. 1 er fortjeneste ved afståelse af sommerhusejendomme eller lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, fritaget for beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler.

Såfremt der sker en lovliggørelse af benyttelsen, er det styrelsens opfattelse, at en evt. fortjeneste vil være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, da skatteyder har benyttet ejendommen til rette formål.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at en evt. fortjeneste ved salg af ejendommen som sommerhusejendom vil være skattefri.

tiltrådte det af styrelsen indstillede.