Dato for udgivelse
14 Mar 2001 13:25
SKM-nummer
SKM2001.77.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4314-00992
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
medarbejdere, grendefinition
Resumé
Driften i et selskab skulle tilføres et nystiftet datterselskab, således at det indskydende selskab efter tilførslen skulle være holdingselskab. I forbindelse med en ansøgning om skattefri tilførsel af aktiver blev der søgt om tilladelse til at lade medarbejdere, der var beskæftigede i driften, forblive i det indskydende selskab efter tilførslen. Alternativt blev der søgt om tilladelse til, at lade medarbejderne indgå i tilførslen. Ligningsrådet fandt, at det ville stride mod grendefinitionen at tillade, at lade medarbejderne forblive i det indskydende selskab.
Reference(r)
Fusionsskattelovens § 15 c
Ligningsvejledningen 1999 S.D.3.2
Det indskydende selskab A A/S ønskede at tilføre driften i selskabet til et nystiftet datterselskab B A/S. I forbindelse med ansøgningen blev der søgt om tilladelse til at lade de medarbejdere, der er beskæftigede i driften, forblive i det indskydende selskab efter tilførslen. Alternativt blev der søgt om tilladelse til at lade medarbejderne indgå i tilførslen.

Det indskydende selskabs aktivitet består primært af serviceydelser overfor vognmandserhvervet, og det er denne aktivitet, der ønskedes tilført det nystiftede datterselskab. Tilbage i det indskydende selskab skulle herefter være kapitalandelene i det i forvejen helejede datterselskab C A/S, samt vederlag i form af aktier i B A/S.

C A/S driver virksomhed med momsagentur, inklusive finansiering af udestående momsfordringer. Således er medarbejderne i C A/S ansat i A A/S, der via en refusionsaftale godtgøres udgifterne til administrationen.

Den samme model for ansættelse af medarbejdere ønskedes anvendt i forbindelse med, at driften i A A/S skulle tilføres til B A/S. Ansøger begrundede primært dette i et hensyn til medarbejderne, idet størstedelen af personalet havde erhvervet sin ansættelse i selskabet via en virksomhedsovertagelse indenfor de sidste 2 år, og det var således ledelsens vurdering, at et fornyet skift af arbejdsgiver kunne skabe utryghed blandt medarbejderne.

Ved tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2, forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af en virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier/anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, det vil sige en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

Ligningsrådet fandt, at det ville stride mod grendefinitionen at tillade, at lade medarbejderne forblive i det indskydende selskab. Det er driften, der ønskes tilført det modtagende selskab, og det er alene hensigten, at det indskydende selskab efter tilførslen skal eje aktier i dets datterselskaber. Der ses ikke ifølge Ligningsrådet at være mulighed for at undlade at medtage de medarbejdere, der beskæftiger sig med den driftsaktivitet, der udskilles.