Dato for udgivelse
25. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.443.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4313-00051
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Genbeskatning, underskud, underkoncern, delkoncern, sub-sambeskatning, under-sambeskatning
Resumé

Ligningsrådet fandt, at der skulle ske genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E ved overdragelse af et udenlandsk datterselskab, omfattet af en "under-sambeskatning", til koncernens øverste moderselskab, som var moderselskab i koncernens overordnede sambeskatning. Der skulle dog kun ske genbeskatning af underskud, udnyttet i tiden før etablering af den overordnede sambeskatning.

Reference(r)

Ligningsloven § 33 E
Ligningsvejledningen 2000 S.D.5.1

Spørgsmålet til Ligningsrådet var følgende:

Kan Ligningsrådet bekræfte, at der ikke sker genbeskatning af underskud som følge af overdragelse af U1 fra M2 til M1?

Sagens faktiske omstændigheder:

M1 er moderselskab i en koncern, hvis forretningsområde er udvikling, produktion og salg af elektronisk udstyr.

M2 fungerer som produktions- og salgsselskab. M2's udenlandske datterselskab, U1, er et udviklingsselskab.

Herudover har M2 yderligere to udenlandske datterselskaber, U2 og U3. Alle datterselskaber er 100% ejede af M2.

Alle selskaber, bortset fra U3, indgår i dansk sambeskatning.

M2 har været øverste moderselskab i sambeskatningen til og med indkomståret 1999.

M1 er stiftet ved en aktieombytning i løbet af indkomståret 1999. M1 fungerer nu som holdingselskab for koncernen, og fra og med indkomståret 2000 er M1 øverste moderselskab i sambeskatningen.

Situationen kan illustreres således:

I tilfælde, hvor en sambeskattet koncern udvides med et nyt moderselskab, som herefter er øverste enhed i sambeskatningen, anses den tidligere sambeskatning efter fast praksis for fortsat at bestå som en under-sambeskatning i den nye sambeskatning, jf. eksempelvis Ligningsrådets afgørelser i TfS 1993, 294 og TfS 1998, 333.

For at adskille udviklingsaktiviteten fra koncernens øvrige aktiviteter påtænkes det at placere ejerskabet af U1 direkte under M1. U1 vil således herefter ikke længere være et datterselskab til M2, men derimod et søsterselskab.

U1 skal efter overdragelsen fortsat indgå i sambeskatningen med M1.

Situationen efter den påtænkte overdragelse kan illustreres således:

Forespørger ønskede bekræftet, at der ikke ville ske genbeskatning af underskud i U1, selvom selskabet udtrådte af under-sambeskatningen, når U1 og dettes tidligere moderselskab, M2, forblev omfattet af koncern-sambeskatningen.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse:

Ligningslovens § 33 E, stk. 1, 1. pkt. er sålydende:

"Hvis et udenlandsk selskab, som udtræder af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, i sambeskatningsperioden har haft underskud, som er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, forhøjes moderselskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb i det indkomstår, hvor selskabet udtræder af sambeskatningen."

Spørgsmålet i sagen er herefter, hvorvidt udtræden af en "under-sambeskatning" er omfattet af bestemmelsen, når det udtrædende selskab forbliver i den overordnede koncern-sambeskatning.

Problemstillingen er behandlet i cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 om international beskatning. Af cirkulærets pkt. 6.5.1 fremgår bl.a. følgende:

"Såfremt en eksisterende sambeskatning (...) udvides med et nyt koncernmoderselskab skal der ikke ske genbeskatning. Dette er tilfældet, hvor et koncernmoderselskab (K) ejer 50 pct. af aktierne i et andet dansk selskab (MI). MI har et helejet udenlandsk datterselskab (U). MI og U er sambeskattede, og der er under sambeskatningen fratrukket et nettounderskud hidrørende fra U. K erhverver herefter de resterende 50 pct. af aktierne i MI, og der etableres en sambeskatning omfattende K, MI og U.

I dette tilfælde vil der fortsat bestå en sambeskatning mellem MI og U, hvor MI og U kan udnytte hinandens underskud fra tiden inden udvidelsen. Det selskab, der er skattesubjekt i relation til genbeskatning af underskuddene under den gamle sambeskatning mellem MI og U (nemlig MI) indgår fortsat i den udvidede sambeskatning.

Efter udvidelsen er K skattesubjekt i relation til genbeskatning af underskud udnyttet i sambeskatningen efter udvidelsen. Såfremt U herefter opnår overskud vil underskud udnyttet under den gamle sambeskatning fortrinsvis komme til genbeskatning."

I den konkrete sag skal underskuddene i U1 ifølge cirkulæret således opdeles i 2 grupper, nemlig

1. underskud hidrørende fra de indkomstår, hvor M2 var øverste enhed i sambeskatningen, dvs. til og med indkomståret 1999, og

2. underskud hidrørende fra de indkomstår, hvor M1 er øverste enhed i sambeskatningen, dvs. fra og med indkomståret 2000.

Skattesubjektet i relation til genbeskatning af underskuddene under pkt. 1 er ifølge cirkulæret M2, mens M1 er skattesubjekt i relation til genbeskatning af underskuddene under pkt. 2.

Cirkulæreteksten giver imidlertid ikke entydigt svar på, om overdragelsen af U1 til M1 faktisk udløser genbeskatning af underskuddene under pkt. 1, eller om genbeskatningen først udløses, når U1 efterfølgende opnår overskud eller endeligt udtræder af sambeskatningen med M1.

Cirkulæret anfører blot, hvem der i givet fald er skattesubjekt for genbeskatningen.

Efter ligningslovens § 33 E, stk. 1 er det en betingelse for genbeskatning af underskud, at U1 "udtræder af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31".

På den ene side kan det anføres, at der rent administrativt kun er tale om én sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, nemlig en sambeskatning mellem M1 som moderselskab og et antal andre selskaber i koncernen. Denne sambeskatning udtræder U1 ikke af.

På den anden side kan det anføres, at Ligningsrådets praksis med at tillade under-sambeskatninger indebærer, at disse under-sambeskatninger i det hele betragtes som en selvstændig sambeskatningsenhed, som er underlagt reglerne i selskabsskattelovens § 31 samt det til enhver tid gældende sambeskatningscirkulære, jf. senest Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 44 af 21. december 2000.

En under-sambeskatning sidestilles derfor ikke kun i relation til reglerne om fordeling af underskud, men i relation til hele regelsættet om opgørelse af sambeskatningsindkomsten som en selvstændig sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31. Det er på denne baggrund Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at en under-sambeskatning også i relation til ligningslovens § 33 E må sidestilles med en sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31.

Overdragelsen af U1 til M1 indebærer, at U1 forlader den sambeskatningsenhed, som oprindeligt blev etableret i medfør af selskabsskattelovens § 31, og som fortsat anses at eksistere som en selvstændig sambeskatningsenhed under den udvidede sambeskatning med det nye moderselskab.

Overdragelsen af U1 til M1 medfører derfor efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet skal anses for udtrådt af sambeskatningen med M2. Der skal derfor ske genbeskatning af udnyttede underskud, hidrørende fra indkomståret 1999 og tidligere, i det omfang disse underskud ikke modsvares af senere overskud, jf. ligningslovens § 33 E, stk. 1. Genbeskatningen skal ske hos M2.

Der skal derimod ikke ske genbeskatning af udnyttede underskud, hidrørende fra indkomståret 2000 og senere, da skattesubjektet for genbeskatning af disse underskud er M1, og sambeskatningen med dette selskab er U1 ikke udtrådt af.

Ligningsrådets afgørelse

:

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.