Dato for udgivelse
09 jul 2001 12:18
SKM-nummer
SKM2001.264.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-306-00223
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, køreundervisning, køreskole, lastbil, stor personbil, bus, påhængskøretøj, erhvervsmæssig personbefordring, taxa, traktor, motorredskab, kursusvirksomhed, egentlig kompetencegivende undervisning
Resumé

Køreundervisning må i en række tilfælde anses for faglig undervisning. Køreundervisning, som er momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., kan ikke anses for kursusvirksomhed omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3
Momsvejledning 2000, afsnit D.11.3 og D.11.3.1

På foranledning af en henvendelse fra en told- og skatteregion skal Told- og Skattestyrelsen hermed udtale sig om den momsmæssige behandling af køreundervisning.

Faglig undervisning

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1.pkt., er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, momsfri. Fritagelsen omfatter tillige levering af varer og ydelser med nær tilknytning til fritaget undervisning. Efter § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., omfatter fritagelsen dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.

Ifølge praksis er det en betingelse for fritagelse for momspligt for faglig uddannelse, at undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, jf. Momsnævnets afgørelse i Mn 788/82. I tvivlstilfælde lægges der vægt på, om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller af en faglig organisation.

Vedrørende køreundervisning fandt Momsnævnet i Mn. 1033/88, at følgende typer af køreundervisning var undtaget fra momspligten efter den daværende momslovs § 2, stk. 3, punkt c (faglig uddannelse og omskoling):

 1. Undervisning i forbindelse med kørekort til lastbil over 3 500 kg totalvægt (Kategori C).
 2. Undervisning, der foregår i almindelig personbil som indledning til undervisning i lastbil/stor personbil, når eleven i forvejen har kørekort til almindelig personbil.
 3. Undervisning i forbindelse med kørekort til stor personbil (personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads) (Kategori D).
 4. Undervisning i forbindelse med kørekort til påhængskøretøjer over 750 kg, når eleven i forvejen har eller samtidig erhverver kørekort til lastbil over 3 500 kg eller stor personbil.
 5. Undervisning i forbindelse med kørekort til traktor.
 6. Undervisning i forbindelse med erhvervelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Kørekort til kategori B/E (Almindelig bil med stort påhængskøretøj)

Som nævnt er det en betingelse for momsfrihed for faglig uddannelse omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, at undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte. Køreundervisning med henblik på opnåelse af kørekort til kategori B (almindelig bil) anses derfor ikke for faglig uddannelse og er derfor heller ikke fritaget for moms efter § 13, stk. 1, nr. 3.

Undervisning med henblik på kørekort til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) kan ligeledes ikke anses for faglig uddannelse. Der er lagt vægt på, at undervisningen ikke kan anses for udelukkende at have et erhvervsmæssigt sigte.

Kravet i Mn. 1033/88 om, at undervisning i forbindelse med kørekort til påhængskøretøjer over 750 kg. alene er momsfri, når eleven i forvejen har eller samtidig erhverver kørekort til lastbil over 3.500 kg eller stor personbil, må forstås sådan, at der kun er momsfritagelse, når der er tale om kørekort til en kategori, hvor vogntoget udover et påhængskøretøj består enten af en lastbil eller en stor bil (Kategori C/E eller D/E).

Kursusvirksomhed eller kompetencegivende uddannelse

Egentlige kompetencegivende uddannelser anses ikke som kursusvirksomhed omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Derimod anses f.eks. efter- og videreuddannelseskurser for kursusvirksomhed omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Ved egentlige kompetencegivende uddannelser forstås faglige grunduddannelser og andre kompetencegivende uddannelser, der har til formål efter bestået eksamen mv. at kvalificere eleven til at udøve et bestemt erhverv. Der ses på, om gennemførelse af den pågældende uddannelse i sig selv kvalificerer til at udøve et bestemt erhverv.

Om en uddannelse kan anses for en kompetencegivende uddannelse afhænger af en konkret bedømmelse. I den konkrete bedømmelse kan blandt andre følgende momenter indgå:

 1. Er det ved lov eller på anden måde en betingelse for at kunne udøve et bestemt erhverv, at den pågældende uddannelse er bestået.
 2. Vil eleven efter gennemførelse af uddannelsen i henhold til uddannelseslovgivningen blive anset for kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv.
 3. Vil eleven efter gennemførelse af uddannelsen ved administrationen af anden lovgivning end uddannelseslovgivningen blive anset for kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv.
 4. Vil eleven efter gennemførelsen af uddannelsen af en relevant brancheorganisation eller efter branchekutyme blive anset for kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv.
 5. Er der tale om en offentligt anerkendt uddannelse.
 6. Berettiger den pågældende uddannelse til SU.
 7. Er der tale om en uddannelse med adgangsbetingelser og eksamen.

Uddannelser, der som væsentligste formål har at kvalificere eleverne til at blive optaget på en anden kompetencegivende uddannelse, anses også for kompetencegivende uddannelser.

Kompetencegivende køreundervisning

Styrelsen finder, at køreundervisning med henblik på opnåelse af kørekort til kategori C, C/E, D eller D/E, kørekort til erhvervsmæssig befordring med almindelig bil (taxa), samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med stor bil/bus, kan anses for kompetencegivende undervisning.

Der er lagt vægt på, at køreprøver afholdes af politiet henholdsvis Statens Bilinspektion. Der er yderligere lagt vægt på, at kravene til indholdet af køreundervisningen fastsættes af Færdselsstyrelsen, og at køreundervisning alene må foretages af godkendte kørelærere. Endvidere er der lagt vægt på, at indehavere af de omhandlede kørekort i større eller mindre omfang kan virke som chauffør uden yderligere uddannelseskrav.

Styrelsen finder derfor ikke, at køreundervisning med henblik på opnåelse af de omhandlede kørekort kan anses for kursusvirksomhed omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Undervisningen er derfor momsfri efter § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

For så vidt angår kørekort til traktor/motorredskab er det ligeledes styrelsens opfattelse, at køreundervisning med henblik på opnåelse af dette kørekort må anses for kompetencegivende undervisning. Der henvises dels til ovennævnte vedrørende køreprøver og køreundervisning dels til det forhold, at det for landbrugsmedhjælpere må være af væsentlig betydning for mulighederne for at opnå beskæftigelse, at den pågældende har ret til at føre traktor/motorredskab.