Dato for udgivelse
07 nov 2001 18:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.507.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
382/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ugyldighed, kompetence, godkendelse, skrivefejl, ligningsfrist, forhøjelse
Resumé

Selvangivelse var vedlagt et regnskab, hvoraf fremgik et underskud ved deltagelse i interessentskabsvirksomhed. Dette underskud blev fejlagtigt opført i selvangivelsens rubrik for overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelse blev udskrevet på grundlag af det i selvangivelsen anførte. Efter anmodning fra skatteyderen blev der udskrevet en fornyet årsopgørelse, hvor fejlen var korrigeret. En efterfølgende forhøjelse af den pågældende skatteyders skatteansættelse fandtes ikke omfattet at § 1, stk. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990, hvorefter der skal indhentes godkendelse for vedkommende told- og skatteregion, når der er gennemført en forhøjelse af ansættelsen efter udløbet af ligningsfristen, og den kommunale skattemyndighed tidligere har nedsat en skatteansættelse i forhold til det selvangivne eller i forhold til en tidligere foretaget skatteansættelse.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 3, stk. 4 (dagældende)
Bek. nr. 230 af 6. april 1990 § 1, stk. 2 (dagældende)
Ligningsvejledningen 2000 A.H.1.1
Processuelle regler 2001 G.2.1

Parter:
A
(advokat Michael Svanholm)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H.C. Vinten)

Afsagt af dommerne:
Hornslet, Marie-Louise Andreasen, Wendler Pedersen, Asbjørn Jensen og Lene Pagter Kristensen.

Tidligere instans:
Østre Landsrets dom af 29. juni 2000, 8. afdeling.

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A tilbagesendte den først udskrevne årsopgørelse (årsopgørelse nr. 1) til Gentofte Kommune påført følgende påtegning: "Tilbagesendes efter aftale, da beløbet 1.083.922 er et underskud, som opført på min selvangivelse."

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger:
Det hedder i § 1, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990 om de kommunale skattemyndigheders foretagelse af skatteansættelser efter udløbet af ligningsfristen bl.a.:

"I det omfang den kommunale skattemyndighed har nedsat en skatteansættelse i forhold til det selvangivne eller i forhold til en tidligere foretaget skatteansættelse, kan en forhøjelse af ansættelsen efter udløbet af fristen i skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, kun foretages efter forudgående godkendelse fra vedkommende told- og skatteregion, ...".

Gentofte Skatteforvaltning udskrev på grundlag af As udvidede selvangivelse for indkomståret 1992 årsopgørelse nr. 1 af 5. juli 1993 uden at foretage ændringer i de selvangivne skattemæssige angivelser. Selvangivelsen var vedlagt et bilag, hvori A havde opgjort et underskud for deltagelse i interessentskabsvirksomhed. Dette underskud var ved en fejl blevet opført i selvangivelsens rubrik for overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelse nr. 2 af 16. august 1993 blev alene udsendt efter aftale med A for at korrigere denne fejl, og der blev dermed ikke med denne årsopgørelse foretaget nogen ændringer i de selvangivne skattemæssige angivelser.

Gentofte Skatteforvaltning tilsidesatte derfor ikke § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990 ved efter udløbet af ligningsfristen at forhøje As skatteansættelse som sket.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t :
Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 40.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.