Dato for udgivelse
2. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.18.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00373
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udlejning, bådeplads, fast ejendom
Resumé
Skatteministeriet overvejer spørgsmålet om anke af Landsskatterettens kendelse, der delvist ændrer hidtidig praksis for den momsmæssige behandling af havne m.fl.'s virksomhed med udlejning af bådeplads mv.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Landsskatteretten har i kendelse af 6. december 2000, 2-6-1665-57, (TfS 2001, 159) truffet afgørelse om, at udlejning af bådplads i havn var momspligtig, idet udlejningen ikke kunne karakteriseres som udleje af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Derimod fandt Landsskatteretten, at udlejning af bådeplads på land (vinteropbevaring) må karakteriseres som momsfri udlejning af fast ejendom.

Landsskatterettens kendelse ændrer delvist hidtidig praksis på området. Skatteministeriet overvejer for tiden, om kendelsen skal indbringes for domstolene.

Indtil der er taget stilling til spørgsmålet om anke er retsstillingen for havne m.fl.`s virksomhed uændret, dog således, at klager i følge kendelsen ikke skal betale moms af udlejning af bådeplads på land.

For andre havne m.fl. gælder det fortsat, at der i overensstemmelse med hidtidig praksis skal betales moms af pladsleje, herunder af indskud eller deposita, der opkræves af faste lejere, samt af havnepenge, der opkræves af gæstesejleres benyttelse af havnene. Det gælder såvel udlejning af bådeplads, liggeplads på land og havne-/beddingspladser.

Styrelsen vil vende tilbage til sagen, når der er truffet afgørelse om ankespørgsmålet.