Dato for udgivelse
24 sep 2001 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.371.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0162
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Koncernforhold, samhandel, sambeskatning, fusion, lån, tilskud
Resumé

I forbindelse med stiftelsen af et holdingselskab havde det helejede datterselskab afholdt advokat- og revisorudgifter. Udgifterne vedrørte holdingselskabets forhold, hvorfor de ikke kunne fratrækkes i datterselskabet, jf. ligningslovens § 8 J, ligesom de blev anset for skattepligtigt tilskud til holdingselskabet. Forholdet vedrørte spørgsmålet om rette omkostningsbærer, hvorfor det ikke var omfattet af ligningslovens § 2, stk. 4.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J
Ligningsloven § 2, stk. 4

Redaktionelle noter

Sagen er efterfølgende genoptaget. Se SKM2002.23.LSR

A ApS klager for indkomståret 1999 over, at den stedlige selskabsbeskatning har anset datterselskabs udgift til advokat og revisor vedrørende stiftelse af selskab som skattepligtigt tilskud.

Det fremgår af sagens oplysninger, at det klagende selskabs helejede datterselskab B ApS ved indkomstopgørelsen har fratrukket en udgift til advokat på 4.750 kr. ekskl. moms samt en udgift på 5.250 kr. til revisor vedrørende stiftelse af det klagende selskab.

Det klagende selskab blev således stiftet den 10. december 1998 ved at stifterne, C og D, ved en skattefri aktieombytning indskød anpartskapitalen – som udgjorde 200.000 kr. – i B ApS.

Den stedlige selskabsbeskatning har ved en påklaget afgørelse for B ApS forhøjet selskabets indkomst med 10.000 kr., idet det omhandlede fradrag ikke er godkendt. I stedet er beløbet anset som et ikke-fradragsberettiget tilskud til det klagende selskab, idet udgiften er anset at vedrøre dette selskab. Det klagende selskabs indkomst er således i første omgang forhøjet med 10.000 kr., men herefter nedsat med et tilsvarende beløb, idet udgiften er anset for fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 J.

Selskabsbeskatningen har videre ikke anset transaktionen for omfattet af ligningslovens § 2, hvorfor man ikke har fundet anledning til at ophæve tilskudsbeskatningen mod selskabets påtagelse af betalingsforpligtelse over for B ApS.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at der indrømmes fradrag for de omhandlede udgifter, jf. ligningslovens § 8 J, i B ApS og dermed en stadfæstelse af indkomsten for det klagende selskab.

Til støtte herfor er det gjort gældende, at udgifterne vedrører aktieombytningen, der tog udgangspunkt i det klagende selskabs forretningsmæssige forhold. Det er det klagende selskab, der har indgået aftale med revisor og advokat og det er således dette selskab, der var forpligtet over for disse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at bl.a. omdannelse er omfattet. En forudsætning for overhovedet at få tilladelse til at foretage skattefri aktieombytning var, at den skulle være forretningsmæssigt begrundet med udgangspunkt i den virksomhed, der foregår i det klagende selskab. Udgiften er således afholdt i det klagende selskabs interesse.

I øvrigt savner den af selskabsbeskatningen gennemførte ændring af indkomsterne lovhjemmel, idet tilskudsbetragtningen mellem datter- og moderselskab skal have hjemmel i ligningslovens § 2 for at kunne gennemføres.

Subsidiært har repræsentanten gjort gældende, at dispositionen må være omfattet af ligningslovens § 2, hvorefter der iht. stk. 4 er adgang til ophævelse af den sekundære justering mod det klagende selskabs påtagelse af betalingsforpligtelse over for B ApS.

Selskabsbeskatningen har under sagens behandling for Landsskatteretten indstillet, at indkomsten for det klagende selskab forhøjes med 10.000 kr. under henvisning til Landsskatterettens afgørelse i TfS 2001.92.

Selskabets repræsentant har hertil bemærket, at det klart af forarbejderne til ligningslovens § 8 J og cirkulæret hertil fremgår, at "etablering" og "udvidelse" skulle fortolkes bredt, ligesom fusion m.v. direkte var nævnt.

Landsskatteretten skal udtale:

Ved kendelse afsagt samtidig med denne vedrørende B ApS har retten fundet, at stiftelsesomkostningerne ikke vedrører dette selskabs forhold, men derimod holdingselskabets, hvorfor det er med rette, at udgiftens afholdelse er anset som et ikke-fradragsberettiget tilskud til holdingselskabet.

Retten er herefter enig med myndighederne i, at der ikke kan indrømmes fradrag for de omhandlede stiftelsesomkostninger i holdingselskabet, jf. princippet i TfS 2001.92 LSR, da udgifterne ikke er omfattet af ligningslovens § 8 J om udvidelse af erhvervsvirksomhed, hvorfor indkomsten forhøjes med 10.000 kr. som indstillet af myndighederne under sagens behandling for Landsskatteretten.

Med hensyn til spørgsmålet om anvendelse af ligningslovens § 2, stk. 4, skal retten bemærke, at forholdet – hvorefter B ApS ikke er anset for rette omkostningsbærer - ikke anses for omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1, om korrektion af priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem interesseforbundne parter, jf. herved Landsskatterettens afgørelse i TfS 2001.176.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.