Dato for udgivelse
29 nov 2001 16:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. juni 2001
SKM-nummer
SKM2001.592.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-3845-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Manglende indbetaling, indeholdt A-skat, uberettiget opkrævet ambi, illikviditet, direktør, daglig leder
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2, idet virksomheden, hvori T var direktør og daglig leder, for månederne september - december 1990, februar - juni 1991, oktober - december 1991, januar - juni 1992 og august 1992 undlod rettidig at indbetale indeholdt A-skat med i alt 163.955 kr., hvoraf 29.301 kr. var betalt i tiden indtil den 9. september 1992. T var blevet dømt for den rejste tiltale ved retten i Roskilde ved dom af 29. juni 1993 og efter en afgørelse af 16. marts 2000 fra Den Særlige Klageret blev sagen genoptaget. Ved behandlingen af den genoptagne sag lagde retten til grund, at T i tiltaleperioden på 18 af månederne i perioden fra september 1990 til august 1992 undlod rettidigt at indbetale de indeholdte kildeskattebeløb. Det blev endvidere lagt til grund, at ToldSkat den 17. februar 1998 delvis imødekom en anmodning fra T om tilbagebetaling af ulovlig opkrævet ambi for perioden fra 1. januar 1988 til den 30. september 1991. Tilbagebetalingsbeløbet androg 138.393 kr. Byretten fastsatte bøden til 4.000 kr. og bemærkede, at retten herved havde lagt vægt på, at den indtrufne illikviditet i T's virksomhed skyldtes særlig formildende omstændigheder, og at den sædvanlige praksis vedrørende tilfælde, hvor der var sket betaling af hele restancen inden opgørelsestidspunktet, derfor ikke burde finde anvendelse i den foreliggende situation. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom og bemærkede dels, at det ikke kunne fastslås, at det havde været muligt for T at indbetale indeholdt A-skat, såfremt opkrævningen af ambi var undladt, dels at T ikke havde afgivet erklæring om modregning vedrørende kravet på ambi.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 74, stk. 1, nr. 2

Østre Landsrets dom af 26. juni 2001, 7. afdeling, a.s. S-3845-00

Afsagt af landsdommerne:
K. Wiingaard, Kaspar Linkis og Helle Hastrup (kst)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Sysette Vinding Kruse e.o.)

-----------

Roskilde Byrets dom af 18. august 2000, S1-561/00

Anklageskrift i sagen er oprindelig udfærdiget den 19. maj 1993.

T er tiltalt for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2, idet T Productions Co. K/S, hvor T er direktør og daglig leder, for månederne september, oktober og december 1990, februar, marts, april, maj, juni, oktober, november og december 1991 og for januar, februar, marts, april, maj, juni og august 1992 undlod rettidigt at indbetale indeholdt A-skat med ialt 163.955 kr., hvoraf 29.301 kr. var betalt i tiden indtil den 9. september 1992.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse i forhold til den ved retten i Roskildes dom af 29. juli 1993 idømte bøde på 17.000 kr.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt skrivelse af 19. oktober 1999 fra Told- og Skatteregion Køge. Endvidere har været fremlagt og oplæst kendelse af 16. marts 2000 fra Den Særlige Klageret, hvoraf det fremgår, at klageretten med dommerstemmerne 3:2 har truffet afgørelse om, at den sag, der er afgjort ved Roskilde Rets dom af 29. juli 1993, og hvorved T blev fundet skyldig i overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2, og idømt en bøde på 17.000 kr., skal genoptages.

Rettens bemærkninger:

Efter den skete bevisførelse lægges det til grund, at tiltalte T i 18 af månederne i perioden fra september 1990 til august 1992 undlod rettidigt at indbetale indeholdte kildeskattebeløb med i alt 163.955 kr., hvoraf 29.301 kr. dog blev betalt i tiden indtil den 9. september 1992.

Det lægges endvidere til grund, at Told- og Skatteregion Køge den 17. februar 1998 delvis imødekom en anmodning fra tiltalte om tilbagebetaling af ulovligt opkrævet ambi for perioden fra den 1. januar 1988 til den 30. september 1991. Tilbagebetalingsbeløbet androg 138.393.

Retten finder på denne baggrund og ud fra den skete bevisførelse i øvrigt, at det må lægges til grund, at en væsentlig årsag til den illikviditet, som opstod i tiltalte, Ts virksomhed i den omhandlede kildeskatteperiode, var den uretmæssige opkrævning af ambi. Det forhold, at tiltalte, T ville have været i stand til rettidigt at indbetale de indeholdte A-skattebeløb, såfremt der ikke uretmæssigt var blevet opkrævet ambi for perioden 1. januar 1988 til 30. september 1991, findes imidlertid efter rettens opfattelse ikke at kunne bevirke fritagelse for strafansvar, men bør alene tillægges betydning ved strafudmålingen.

Straffen fastsættes i henhold til kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2, til en bøde på 4.000 kr., idet det bemærkes, at retten herved har lagt vægt på, at den indtrufne illikviditet i tiltalte Ts virksomhed skyldtes særlig formildende omstændigheder, og at den sædvanlige praksis vedrørende bødefastsættelse i tilfælde, hvor der er sket betaling af hele restancen inden opgørelsestidspunktet, derfor ikke findes at burde anvendes i den foreliggende situation.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 8 dage.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal betale en bøde på 4.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 8 dage.

Sagens omkostninger betales af statskassen.

----------

Østre Landsrets dom af 26. juni 2001, 7. afdeling, a.s. S-3845-00

Roskilde Rets dom af 18. august 2000, S 1-561/00, er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Landsrettens bemærkninger:

Det kan ikke fastslås, at det havde været muligt for tiltalte at betale indeholdt A-skat, såfremt opkrævning af ambi var undladt. Tiltalte afgav ingen erklæring om modregning vedrørende kravet på ambi. Herefter og i øvrigt af de grunde, byretten har anført, stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Roskilde Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.