Dato for udgivelse
18 okt 2001 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.433.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-1621-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Præklusion, dødsbo, renter, forbehold
Resumé

Told- og skatteregionen havde ved anmeldelse af krav i et dødsbo, inden præklusionsfristens udløb, taget forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder. Byretten anså told- og skatteregionens krav om renter for prækluderet, da regionen ikke med anmeldelsen havde taget udtrykkeligt forbehold for renter eller havde godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måde var fremsat inden proklamafristens udløb. Landsretten stadfæstede byrettens dom med bemærkning om, at dødsboskifteloven ikke var gældende i sagen.

Reference(r)

Skifteloven § 21 (dagældende)
Skifteloven § 22 (dagældende)

Parter:
Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen
v/ Told- og Skatteregion København (Kammeradvokaten v/ advokat Boris Frederiksen)
mod
Boet efter A
og efterlevende ægtefælle
B (Advokat Marianne Torngaard Rasmussen).

Afsagt af landsdommerne:
Ejler Bruun, Niels Johan Petersen og Karen Damgaard (kst.)

Københavns Byrets dom af 18. maj 2000 (Q 5874/91) er anket af Skatteministeriet, Told- og Skatteetyrelsen med påstand som for byretten om, at boet efter A og efterlevende ægtefælle B tilpligtes at anerkende, at appellanten har et krav på 64.476 kr. for efterstillede renter.

Indstævnte har påstået stadfæstelse.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedurer for byretten.

Appellanten har yderligere anført, at man først efter proklamafristens udløb modtog de nødvendige oplysninger til at kunne opgøre de pågældende momskrav. Dette gælder også for momskravet vedrørende perioden 1. april til 30. juni 1991 på 44.751 kr., der i første omgang blev betalt med en dækningsløs check, hvilket man først blev opmærksom på i januar 1992. De til momskravene vedhængende renter har derfor heller ikke kunnet gøres op, og renterne er i øvrigt lovhjemlede.

Appellanten har endvidere gjort gældende, at bobestyreren efter proklamafristens udløb har givet tilsagn om, at appellanten kunne fremsætte en samlet anmeldelse af sit tilgodehavende pr. 20. august 1991.

Landsretten skal udtale:
I henhold til de i dommen anførte grunde, og idet det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes dommen, idet landsretten dog bemærker, at dødsboskifteloven ikke var gældende i denne sag.

T h i k e n d e s  f o r r e t:
Den indankede dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for begge instanser skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 16.000 kr. til boet efter A og efterlevende ægtefælle B.