Dato for udgivelse
06 jul 2001 15:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.261.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1650-4
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Andre punktafgifter generelt
Resumé

En lysslange ansås for en belysningsgenstand, hvis indstøbte pærer skulle afgiftsberigtiges på grundlag af antallet af enkeltpærer.

Reference(r)

 Forbrugsafgiftsloven § 3, stk. 1.

A A/S's klage skyldes, at Told- og skatteregionen ved afgørelse truffet den 5. maj 2000 har anset en lysslange som en belysningsgenstand, hvis indstøbte pærer skal afgiftsberigtiges med 50 øre pr. stk., svarende til 18 kr. pr. meter lysslange med i alt 36 pærer, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1.

Det er oplyst, at den klagende virksomhed er registreret for engroshandel med radio og TV. Virksomheden sælger bl.a. importerede lysslanger. Virksomheden har oplyst følgende om lysslangen:

1. Lysslangen er teknisk en lang glødetråd på en meter, som er koblet parallelt over 2 wirer med 36 "lyspunkter". 2. Når glødetråden afbrydes mekanisk (dvs. brud på lysslangen), afbrydes strømmen og lysslangen kan - på samme måde som når en glødetråd i almindelig 230 volt gløde-lampe rives over - ikke bruges længere men må kasseres. 3. Der er henvist til brugsanvisningen for afklaring af den tekniske forskel mellem en lysslange og f.eks. juletræsbelysning. Om den tekniske forskel har virksomheden forklaret, at en juletræslyskæde typisk er forbundet i parallel kobling, hvor en defekt pære (der efterfølgende kan udskiftes) ikke vil bevirke, at de resterende pærer i lyskæden slukkes. Ved en serieforbundet lyskæde vil et afbrud af en pære bevirke, at hele lyskæden slukkes. Kæden vil dog kunne repareres. 4. I sidstnævnte tilfælde kan en udbrændt pære udskiftes, uanset om juletræslyskæden er forbundet parallelt eller i serie. Der er ikke mulighed for sådan udskiftning i en lysslange. 5. Lysslangen beskrives som en glødelampe med en variabel ohm modstand på en meter i længden, som kan kobles efter hinanden parallelt. Lysslangen kan ikke lyse eller bringes til at lyse med en kortere længde end en meter.

I den danske brugsvejledning er lysslangen beskrevet som en lang glødelampe på 15,4 watt med en længde på 100 cm og en diameter på 13 mm. Videre fremgår at lysslangens maksimale (koblede) længde er 44 meter. Produktet er godkendt af B GmbH, i hvis certifikat dette er benævnt som en lyskæde.

Virksomheden har oplyst, at lysslangen udelukkende består af to wirer samt én ubrudt glødetråd pr. meter. Wirerne er strømførende, og svarer til to ledninger. Glødetråden er et tilkob-lingspunkt i hver ende af 1 meter lysslange. Glødetrådens diameter reduceres i "lyspunkterne", hvilken reduktion frembringer lyset grundet den højere modstand. Lyspunkternes placering i "luftbobler" er udelukkende af kosmetisk karakter og har ingen teknisk betydning. Glødetrådens forløb i slangen i øvrigt er udelukkende et spørgsmål om hensigtsmæssig placering.

Told- og Skatteregionen har ved den påklagede afgørelse fundet, at lysslangen er en belysningsgenstand, hvis indstøbte pærer skal afgiftsberigtiges med 50 øre pr. stk., svarende til 18 kr. pr. meter lysslange med i alt 36 pærer/glødelamper, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1. Regionen har videre henvist til intern meddelelse af 4. oktober 1999 fra Told- og Skattestyrelsen, hvorved det bl.a. præciseres, at dekorationslysslanger, juletræslyskæder o.lign. er at betragte som belysningsgenstande, hvis pærer skal afgiftsberigtiges med 50 øre pr. stk. Vide-re er det heri særskilt præciseret, at en lysslange på en meter med 36 små pærer skal afgiftsberigtiges med 18 kr. pr. meter lysslange.

Virksomheden har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den omhandlede lysslange er afgiftspligtig med 2,50 kr. pr. stk/meter.

Det er til støtte herfor anført, at lysslangen i afgiftsmæssig henseende er at betragte som én pære - og ikke som af regionen antaget 36 små pærer. Det er herved anført, at lysslangen ikke kan anvendes i kortere stykker end 1 meter. Endvidere at brud på glødetråden vil indebære, at ingen dele heraf vil lyse, ligesom slangen er kassabel. Det er således ikke muligt at få eksempelvis 35 "pærer" til at lyse. På den baggrund forekommer det virksomheden urimeligt, at der skal betales afgift af nogle pærer, der ikke selvstændigt kan fungere som sådanne. Det forhold, at hver meter lysslange udelukkende indeholder en glødetråd med tilkoblingspunkter i hver ende, indebærer efter virksomhedens opfattelse, at denne må betegnes som én pære. Det er endelig anført, at told- og skatteregionen ikke har kommenteret de af virksomheden fremsatte argumenter, ligesom det ikke overfor virksomheden er begrundet, på hvilket grundlag man anser lysslangen for at bestå af 36 pærer. Sådan begrundelse fremgår ej heller af den af Told- og Skattestyrelsen udarbejdede interne meddelelse.

Told- og Skattestyrelsen har under sagens behandling ved Landsskatteretten afgivet en udtalelse. Heraf fremgår, at den påklagede afgørelse indstilles stadfæstet. Det er anført, at en glødetråd er defineret ved at "gløde". Det ses tydeligt af den fremlagte lysslangeprøve, at der ikke er tale om en ubrudt glødetråd, men derimod en forbindelsesledning mellem de enkelte pærer. Det er således styrelsens vurdering, at lyskilden i lysslangen udgøres af mange små pærer, dvs. glødetråd omkapslet af glas og som derefter er indstøbt i en silikonemasse.

Landsskatteretten skal udtale:

Indledningvis bemærkes, at det kan lægges til grund som ubestridt, at den omhandlede lysslange er omfattet af afgiftspligten i henhold til forbrugsafgiftsloven.

Følgende fremgår af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1:

"Af elektriske glødelamper svares en afgift til statskassen, der for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm udgør 2 kr. 50 øre pr. stk. og for andre varer 50 øre pr. stk."

Af NUDANSK Ordbog, Politikens forlag, fremgår, at en glødelampe er "en lyskilde, som består af en glasbeholder hvori en metaltråd el. kultråd lyser ved elektrisk strøm, fx en elektrisk pære".

Landsskatteretten finder, at en meter lysslange består af 36 pærer, for hvilken afgiften i medfør af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, udgør 0,50 kr. pr. stk. svarende til 18 kr. pr. meter lysslange. Fra 1. januar 2001 udgør afgiften dog 0,75 kr. pr. stk. svarende til 27 kr. pr. meter lysslange. Det er herved lagt til grund, at de enkelte pærer består af glødetråd indkapslet i en lille glasbeholder, hvilken glødetråd er forbundet med en forbindelsesledning, der er sammensvejset mellem hver pære. Det forhold, at det ikke er muligt at udskifte eller anvende pærerne enkeltvis beror på valgte konstruktion, hvorefter der er sket indkapsling i silikone, og kan efter rettens opfattelse ikke tillægges vægt. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.