Dato for udgivelse
07 maj 2001 09:44
SKM-nummer
SKM2001.190.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99-01-4764-00122
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
goodwill, kvalifikationer, kundekreds
Resumé

A driver en personligt ejet virksomhed, som handler med brugte maskiner. Virksomheden har ikke en fast kundekreds, som er potentielle aftagere af alle de maskiner, der sættes til salg. Dette forhold udelukker imidlertid ikke, at der er goodwill i virksomheden. Virksomheden antages derimod at have en potentiel kundekreds, som varierer afhængig af, hvilken type maskine, der er sat til salg. Den værdi af goodwill, der fremkom ved hjælp af TSS-cirkulære 2000-10 blev dog nedsat under hensyn til, at det må lægges til grund, at en uafhængig køber af virksomheden ville betinge sig, at A skulle være tilknyttet virksomheden i en periode

 

Reference(r)

TSS-cirkulære 2000-10
Ligningsvejledningen 1999, afsnit E. I.4.1.1
Ligningsvejledningen 2000, afsnit E.I.4.1.1

Ligningsrådet blev ved en anmodning om bindende forhåndsbesked spurgt, om værdien af goodwill i A's personligt drevne virksomhed kan ansættes til kr. 10.000 ?

Ligningsrådet svarede, at værdien kan sættes til kr. 100.000 kr., jf. sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A driver en personligt ejet virksomhed. A påtænker at overdrage den personligt ejet virksomhed til et af A nystiftet anpartsselskab. Det er i denne forbindelse værdien af goodwill i Virksomheden skal fastsættes.

Virksomheden handler med brugte maskiner især fra nødlidende virksomheder. Virksomheden driver ingen form for opsøgende salg, men køber maskiner via udenlandske magasiner og kontakt til advokater via Statstidende. Efterfølgende sælges maskinerne direkte eller over eget lager, via annoncering i dansk og udenlandsk fagpresse.

A forestår selv den daglige drift ligesom han selv forestår administrationen af virksomheden, og han har således ingen fastansatte, men hyrer eksterne firmaer i forbindelse med nedtagning og flytning af de indkøbte maskiner.

Revisor har oplyst, at der yderst sjældent sker gensalg til samme "kunde", hvilket efter det oplyste kun er sket 3 gange indenfor de sidste 2 år.

I følge det oplyste opererer virksomheden ikke med kundekartotek, hvilket efter revisors opfattelse illustreres ved at udgiften til porto for 1998 udgjorde kr. 5.892 og i 1999 kr. 4.403.

Omkring den geografiske beliggenhed af virksomheden, er denne efter revisors opfattelse af underordnet betydning, jf. at Virksomheden ikke havde nogen form for tilknytning til X-by, hvor virksomheden har kontor og lager, da A etablerede Virksomheden. Det kan i følge revisor ligeledes illustreres ved, at omsætningen lokalt i 1998 udgjorde ca. 6 % af den samlede omsætning og i 1999 udgjorde den ca. 1 %.

Revisor har endvidere oplyst, at virksomhedens bankforbindelse har krævet ekstraordinær stor livsforsikring på A med begrundelse i, at banken ikke ser nogen mulighed for afvikling af virksomheden og dennes aktiver uden A's tilstedeværelse.

Revisor har udfra TSS-cirkulære 2000-10 beregnet værdien af goodwill således:

 

Regnskabsmæssigt resultat

181.119

332.603

639.808

Renteindtægter

-250

-106

-575

Renteudgifter

+16.369

+7.366

+7.007

Reguleret resultat

197.238

339.863

646.240

Vægtning

1

2

3

Sum af vægtet resultat

2.815.684

Vægtet reguleret resultat divideret med 6

469.281

Udviklingstendens

+224.501

Driftsherreløn 50%

-346.891

Rest

346.891

Forrentning af aktiver 8% af 1.151.033

-92.083

Rest til forrentning af goodwill

254.808

Kapitaliseringsfaktor 2

509.616

Beregnet goodwill i alt

I følge revisors oplysninger findes der kun ganske få virksomheder af samme type i Danmark, og fælles for dem alle, at der ikke er nogen fast kundekreds eller andre faste holdepunkter som gør, at virksomheden er interessant at købe for andre. I følge det oplyste, er der således ikke bygget en virksomhedsorganisation op, idet virksomheden principielt vil kunne drives hvor som helst. Det er således revisors opfattelse, at det ikke er muligt for en eventuel køber at træde ind i virksomheden og drive den fra dag 1, uden A's tilstedeværelse.

Revisor oplyser videre, at der ikke findes en kutyme indenfor branchen omkring beregning af goodwill. Revisor finder ikke at TSS-cirkulære 2000-10 er anvendeligt på den konkrete virksomhed, da virksomheden efter revisors opfattelse reelt ikke vil kunne handles til trediemand. Det er revisors opfattelse, at goodwillværdien princielt udgør kr. 0, men at den i forbindelse med overdragelsen af virksomheden til et af indehaver stiftet selskab kan ansættes til kr. 10.000.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Kommunen har i anledning af sagen udtalt vedrørende de faktiske forhold at kommunen stort set kan tiltræde revisors beskrivelse af de faktiske forhold. Kommunen bemærker dog følgende:

"Dog ved vort besøg på virksomheden den 24. januar 2001 blev vi flere gange afbrudt af telefonsamtaler og efter vor opfattelse indeholdt nogle af samtalerne forespørgsler på maskiner. Vi vil derfor mene, at skatteyder efterhånden har oparbejdet en kundekreds som vil kontakte skatteyder, når de skal bruge en brugt maskine.

Og det kan heller ikke udelukkes, at skatteyder har oparbejdet et netværk eller kundekreds som han selv kontakter når han har købt en brugt maskine. (Telefonudgifterne for 1998 og 1999 andrager hhv. 33.815,37 kr. og 23.033,84 kr.)

Det er korrekt, at det i årene 1997, 1998 og 1999 ikke er så tit at der sælges til samme kunde, men det er sket.

For ikke at overbyde hinanden ved køb af store maskiner på auktioner har skatteyder i nogle tilfælde indgået samarbejder med andre forhandlere, således at maskinen købes af den ene forhandler på auktionen, hvorefter den anden forhandler køber halvdelen af maskinen. Ved et senere salg deles fortjenesten fifty-fifty.

Man kunne derfor godt forestille sig at skatteyder kan videresælge maskiner til andre forhandlere.

Vi har den opfattelse, at der er tale om en vis goodwill, men er i tvivl om størrelsen heraf."

Kommunens udtalelse har været i høring hos repræsentanten, som i den anledning bemærker følgende:

"Vor klient oplyser at det er korrekt at Kommunens sagsbehandler overværede nogle telefoniske henvendelser omkring forespørgsler på maskiner.

Som beskrevet i vor tidligere skrivelse, annoncerer vor klient i fagmagasiner når maskiner er til salg, og det var netop forespørgsler på maskiner som var annonceret til salg der var henvendelser på, da sagsbehandleren var på besøg, og derfor ikke tilfældige forespørgsler på maskiner fra tidligere kunder.

Omkring afholdelsen af telefonudgifter for 1998 og 1999 kan det oplyses at den primære årsag til de høje udgifter skyldes internetbrug (søgning efter maskiner) og en stor del udenlandske samtaler i forbindelse med salg eller forsøg på salg til interesserede købere. Det forholder sig naturligvis således, at det ikke kun er de interesserede købere der ringer op, men også vor klient der ringer tilbage.

Der er i virksomheden ingen begrænsninger i hvem der sælges maskiner til, når bare den rigtige pris kan opnås for maskinen, så man kan derfor forestille sig at videresalg vil kunne ske til hvem som helst."

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ligningsrådets anvisning på værdiansættelse af goodwill, TSS-cirkulære 2000-10, er vejledende. Det fremgår således af cirkulærets punkt 2, at "Beregningsmodellen er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor foreligge konkrete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstændigheder."

Til den af revisor foretagne beregning af goodwill, skal bemærkes, at som følge af ændring af kapitalafkastsatsen i virksomhedsskatteloven til 6% for 2000, jf. Meddelelse fra Skatteministeriet, offentliggjort i TfS 2000.600, skal aktiverne forrentes med 9% - og ikke med 8% som anført i revisors beregning. Ligeledes er renten, der indgår i kapitaliseringen nu på 14 %.

Styrelsen har herefter udfra TSS-cirkulære 2000-10 beregnet værdien af goodwill således:

181.119

332.603

639.808

-250

-106

-575

16.369

7.366

7.007

197.238

339.863

646.240

1

2

3

469.281

 

224.501

     

693.782

-346.891

-103.593

243.298

Som ovenfor nævnt er den beregning, der foretages efter TSS-cirkulære 2000-10 vejledende. Spørgsmålet er herefter, om der i den konkrete sag foreligger sådanne omstændigheder, der gør, at der skønsmæssigt skal korrigeres i det beregnede resultat for at komme frem til den værdi, som en uafhængig trediemand må forventes at ville betale for virksomhedens goodwill.

Goodwill er i Ligningsvejledningen for 1999, afsnit E.I.4.1.1. knyttet til afståelse af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende. Det anføres dog tillige i Ligningsvejledningen, at goodwill udover kundekredsen kan være knyttet til det faktum, at der er tale om en igangværende og veletableret virksomhed med de fordele, der er forbundet hermed , jf. at Ligningsrådet i to bindende forhåndsbeskeder, offentliggjort i TfS 2000.198 og TfS 2000.256, hvor kundekredsen overvejende bestod af licitationskunder, har fastslået, at en virksomheds generelle erfaring og gode omdømme også skulle tillægges vægt der ved fastsættelsen af goodwill.

Udfra det oplyste om arten af virksomheden vil der efter styrelsens vurdering ikke kunne være en fast kundekreds, som er potentielle aftagere af alle de maskiner, der sættes til salg af Virksomheden.

At virksomhedens art udelukker en fast kundekreds, bevirker efter styrelsens opfattelse ikke, at der ikke er goodwill i Virksomheden. Efter styrelsens vurdering må Virksomheden antages at have en potentiel kundekreds, som varierer afhængig af, hvilken type maskine, der er sat til salg.

Efter det oplyste foregår en del af salget via annoncering i dansk og udenlandsk fagpresse. Gentagen annoncering i samme fagblade må efter styrelsens opfattelse bevirke, at Virksomheden i et vist omfang bliver et kendt navn, blandt de virksomheder, som ønsker, at købe brugte maskiner.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunen ligeledes var af den opfattelse, at der var virksomheder der telefonisk henvendte sig til Virksomheden i forbindelse med, at de havde brug for en maskine. Denne opfattelse er bekræftet af forespørger, jf. bemærkningerne fra revisor til kommunens udtalelse - dog med den tilføjelse, at der var tale om forespørgsler på maskiner, der var annonceret til salg.

At der er en goodwill i Virksomheden understøttes efter styrelsens opfattelse af det faktum, at virksomheden er inde i periode med stigende resultater, jf. at der i den vejledende beregning indgår en positiv udviklingstendens på kr. 224.501.

Revisor har endvidere argumenteret for , at det ikke vil være muligt for en eventuel køber af Virksomheden at træde ind i virksomheden og drive den fra dag 1, uden A's tilstedeværelse.

Hertil skal bemærkes, at skatteretlig goodwill kun er knyttet til en virksomhed, der er i drift og ikke til personer, der besidder særlige kvalifikationer, jf. Ligningsvejledningen for 1999, afsnit E.I.4.1.1. Ligningsrådet har dog i en bindende forhåndsbesked, offentliggjort i TfS 1999.827 udtalt, at det forhold, at en uafhængig køber af en virksomhed må forudsættes at anse det for væsentligt, at indehaveren i en kortere eller længere periode blev tilknyttet virksomheden ikke kunne udelukke, at der var knyttet goodwill til virksomheden. Ligningsrådet nedsatte i 1999-sagen det resultat, der var fremkommet ved hjælp af den vejledende beregningsregel på 2,2 mio. kr. skønsmæssigt til 500.000 kr.

At en uafhængig køber således ikke fra 1. dag kunne drive Virksomheden uden A's tilstedeværelse findes herefter ikke at udelukke, at der er goodwill i virksomheden - men der må dog efter styrelsens opfattelse ske en reduktion i den beregnede goodwillværdi, jf. Ligningsrådets afgørelse fra 1999.

Styrelsen skal herefter indstille, at værdien af den beregnede goodwill i Virksomheden v/ A skønsmæssigt reduceres til kr. 100.000.

Styrelsen skal herefter indstille, at spørgsmålet besvares således:

1. Nej, værdien af goodwill ansættes til kr.100.000, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ligningsrådet

tiltrådte styrelsens indstilling.