Dato for udgivelse
09 jul 2001 14:20
SKM-nummer
SKM2001.268.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-302-00163
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ældreklub, forening, velgørende arrangement, politisk formål, filantropisk formål, økonomisk virksomhed, momspligt
Resumé

Styrelsen har efter anmodning fra en region udtalt, at en ældreklub er momspligtig af indtægter hidrørende fra medlemskontingenter og entreindtægter i forbindelse med festarrangementer m.v.

Reference(r)

Momsvejledningen afsnit C.1.4.2

Indledning

Foreninger var momsfritaget i et større omfang, før den nye momslov trådte i kraft den 1. juli 1994. Det var på det tidspunkt bl.a. afgørende for om en forening skulle momsregistreres, om den drev erhvervsvirksomhed, dvs. om formålet med at drive virksomheden var at opnå en økonomisk gevinst. Såfremt formålet ikke var at opnå økonomisk gevinst kunne foreningen heller ikke momsregistreres.

Der henvises til, at Momsnævnet i 1970 har truffet en afgørelse om, at ældreklubber ikke skal registreres og svare moms af deres virksomhed. Afgørelsen er offentliggjort i MOMS 1970, 291.

Momsnævnet har endvidere i en afgørelse, offentliggjort i MOMS 1982, 789, truffet afgørelse om, at en klub som har til formål, at byde på selskabelig underholdning og dans ved ugentlige arrangementer er omfattet af momspligten. Det fremgik tillige af afgørelsen, at der ikke indtil videre skulle svares moms af sædvanlige medlemskontingenter til klubben.

Efter ikrafttrædelse af lov nr. 375 af 18. maj 1994 den 1. juli 1994, skal ældreklubber, under forudsætning af, at der er tale om økonomisk virksomhed, betale moms af medlemskontingenter, medmindre disse kan fritages efter momslovens § 13.

Vejledende udtalelse i konkret sag

Told- og Skattestyrelsen har i en konkret sag vejledende udtalt, at en såkaldt "ældreklub" skal betale moms af sine leverancer, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge vedtægterne er det ældreklubbens formål at samle enlige til selskabeligt samvær. Klubben skal gennem aktiviteter tilstræbe at samle ældremedlemmerne til fester, spisning, underholdning, dans og andre aktiviteter. Klubben tilvejebringer de nødvendige midler hertil og overskud går til nye aktiviteter.

Medlemmerne betaler et månedligt kontingent og betaler endvidere særskilt for deltagelse i klubbens arrangementer.

Klubben arrangerer dans hver anden lørdag.

Økonomisk virksomhed

Styrelsen har fundet, at ældreklubben driver økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1. Der er ved vurderingen heraf henset til, at ældreklubben tilbyder aktiviteter i form af adgangen til samkvem med andre ældre og at der betales et kontingent. Endvidere sker der særskilt betaling for ældreklubbens arrangementer, hvor medlemmerne samles til spisning, kaffe og dans. Hertil kommer, at aktiviteternes art ikke afviger fra de ydelser, som andre momspligtige festarrangører tilbyder, f.eks. kroer, hoteller m.v. Endelig lægges det til grund, at aktiviteterne har et ikke ubetydeligt omfang, eftersom indtægterne årligt overstiger 500.000 kr. og der samles mellem 300-400 medlemmer til hvert arrangement.

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter, som betales til foreninger og organisationer, kan under visse forudsætninger, fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Det er bl.a. en forudsætning for fritagelse efter denne bestemmelse, at foreningen har et formål, som nævnt i bestemmelsen.

Styrelsen har vurderet om ældreklubben har et filantropisk eller et politisk formål.

Det må være en forudsætning for, at betingelsen om et filantropisk formål kan anses for opfyldt i momslovens forstand, at foreningen udadtil fremstår som en velgørende forening. Det må således være et krav, at foreningen udøver velgørenhed, som tilgodeser en kreds af personer, der ikke er medlemmer af foreningen. Dette var ikke tilfældet jf. foreningens vedtægter og faktiske formål.

Ældreklubben kunne endvidere ikke siges at have et politisk formål.

Ældreklubbens indtægter i form af medlemskontingenter kan, alene af denne grund, ikke fritages efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 4. Det kan ikke føre til et andet resultat, at kassebeholdningen i tilfælde af, at foreningen ophæves, ifølge vedtægterne skal anvendes til velgørende formål.

Arrangementer

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, fritager under visse forudsætninger varer og ydelser, der leveres i forbindelse med velgørende arrangementer.

En af forudsætningerne for, at der kan ske momsfritagelse efter bestemmelsen er, at overskuddet skal komme en videre kreds af personer til gode. Som eksempel på et arrangement, der ikke opfylder denne betingelse, kan nævnes et arrangement til fordel for en skoleklasse, der skal bruge overskuddet til hel eller delvis finansiering af en rejse.

Det er efter en konkret vurdering styrelsens opfattelse, at overskuddet i forbindelse med arrangementet anvendes til almennyttige formål. Der er ved vurderingen heraf lagt til grund, at overskuddet kan siges at komme en videre kreds af personer til gode, idet ældreklubben optager et stort antal medlemmer fra en relativ bred aldersgruppe.

Det har ingen betydning for vurderingen af om arrangementet er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, om der rent faktisk tilstræbes/opnås et overskud eller om formålet i sig selv opfyldes ved arrangementets afholdelse.

Det er yderligere en betingelse, for at arrangementet kan meddeles momsfritagelse, at der er tale om et arrangement af kortere varighed, som fastsat i § 1 i bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001.

Det er endelig en betingelse for meddelelse af momsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren i øvrigt ikke driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser.

Dette betyder i praksis, at såfremt ikke alle ældreklubbens arrangementer kan fritages efter bestemmelsen, f.eks. fordi antallet af arrangementer ikke opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsens § 1, kan en ældreklubs anmodning om fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 ikke imødekommes.

Afslutning

Styrelsen udtalte således i den konkrete sag, at ældreklubben skulle betale moms af medlemskontingenterne samt indtægterne fra de enkelte arrangementer.

Else Veggerby

/John Simonsen