Dato for udgivelse
22 Jun 2001 09:03
SKM-nummer
SKM2001.229.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4359-00157
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Medarbejderaktieordning, orlov, fradrag
Resumé

Medarbejdere på barselsorlov eller anden orlov hvortil der er en lovfæstet ret kan ikke udelukkes fra deltagelse i en medarbejderaktieordning. Et dansk datterselskab kan købe aktier hos et udenlandsk moderselskab til brug i en medarbejderaktieordning og således opnå fradrag.

Reference(r)

Ligningsloven § 7A
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.10

Den beskrevne medarbejderaktieordning skulle gennemføres for koncernens selskaber i hele verden. Ordningen blev dog på enkelte punkter tilpasset de forskellige lande.

Ordningen ville blive tilbudt:

  • Alle medarbejdere på tidsubegrænset ansættelseskontrakt
  • Tidligere medarbejdere, der er gået på pension efter 30. september 2000
  • Medarbejdere på orlov, såfremt de i perioden fra 1. oktober 1999 til 30. september 2000 har været på orlov i under 6 måneder.
  • Trainees / elever

Midlertidigt ansatte og ansatte, der er opsagt, eller som har opsagt deres stilling pr. 30. september 2000 kan ikke deltage i ordningen.

Beskatning efter ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1 kræver at der er tale om en medarbejderaktieordning, der står åben for alle ansatte i selskabet, således at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger efter almene kriterier kan dog anerkendes.

I den beskrevne ordning ville man udelukke medarbejdere, der har været på orlov i mere end 6 måneder, inden for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000, fra deltagelse.

Begrebet orlov kan dække over flere orlovstyper. Således er der former for orlov hvortil lønmodtagere har ret og andre der er mulighed for at afholde efter aftale med arbejdsgiver.

Ligningsrådet anså det ikke for at være et alment kriterie at afskære ansatte fra deltagelse i en medarbejderaktieordning fordi der gøres brug af en lovfæstet ret. Med hensyn til orlov som individuelt kan aftales med arbejdsgiveren er den ikke rettet mod en bestemt gruppe af medarbejdere. Ligningsrådet mente ikke at der var noget til hinder for, at sådanne typer af orlov kan bruges som et kriterie, til enten helt at afskære deltagelse i en medarbejderaktieordning eller blot at graduere omfanget af deltagelsen.

Ligningsrådet pointerede endvidere, at det er en betingelse for, at en medarbejderaktieordning kan være omfattet af LL § 7 A, at deltagere i ordningen skal være ansat i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet. Dog kan medarbejdere, der er opsagt til pensionering, men som stadig er ansat på erhvervelsestidspunktet deltage i en medarbejderaktieordning jf. LL § 7 A, stk. 2.

Selskabet ønskede endvidere Ligningsrådets stilling til om de danske selskaber i koncernen kunne opnå fradragsret for forskellen mellem handelsværdien på afhændelsestidspunktet og den kursværdi medarbejderne erhverver aktierne til i.h.t. LL § 7 A, stk. 5, såfremt medarbejderne modtog aktierne fra det udenlandske moderselskab og dette fakturerede de danske selskaber, således at disse bar tabet på aktierne.

Ligningsrådet svarede bekræftende under forudsætning af at overdragelsen foregår på markedsvilkår.