Dato for udgivelse
31 Aug 2001 13:24
SKM-nummer
SKM2001.329.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4742-00179
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
pension, rateopsparing, éngangsindbetaling, fremrykket udbetalingstidspunkt
Resumé

Ligningsrådet fandt ikke, at en ►éngangsindbetaling◄ på kr. 60.000 i 2001 på en rateopsparing i pensionsøjemed var at betragte som ophør med indbetalingerne på den oprindelige pensionsopsparing med deraf følgende konsekvenser i henhold til pensionsbeskatningslovens § 18 A. Det indbetalte restbeløb på kr. 60.000 fradragsmæssigt skulle fordeles over 2 år, svarende til den oprindelige restindbetalingsperiode således, at den oprindelige indbetalingsperiodes profil blev overholdt. Udbetalingstidspunktet kunne ikke fremrykkes i henhold til det oprindeligt aftalte.

Efter offentliggørelsen er "éngangsudbetaling" rettet til "éngangsindbetaling" i resuméet.    

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 18 A
Ligningsvejledningen 2000 A.C.1.2.3.2, A.C.1.3 og A.C.1.4

Spørgsmål:

1. Vil en éngangsindbetaling på kr. 60.000 i 2001 på en rateopsparing i pensionsøjemed blive betragtet som ophør med indbetalingerne på den oprindelige pensionsopsparing med deraf følgende konsekvenser i henhold til pensionsbeskatningslovens § 18 A? Dette skal ses i kombination med, at der i stedet foretages et éngangsindskud på kr. 60.000, som fradragsmæssig skal fordeles over 10 år i henhold til pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3.

2. Kan det indbetalte restbeløb på kr. 60.000 fradragsmæssig fordeles over 2 år svarende til den oprindelige restindbetalingsperiode således, at den oprindelige indbetalingsperiodes profil overholdes?

3. Såfremt der foretages en éngangsindbetaling på kr. 60.000 i 2001 kan udbetalingstidspunktet herefter fremrykkes fra 01.01.2004 til 01.01.2002?

Svar:

1. Nej, se nedenstående sagsfremstilling og begrundelse.

2. Ja, se nedenstående sagsfremstilling og begrundelse.

3. Nej, se nedenstående sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold
X oprettede i 1993 i Y Bank en rateopsparing i pensionsøjemed. I 1994 blev et tillæg til ordningen udfærdiget på baggrund af indeståendet ved det 55. år samt aftalte fremtidige årlige indbetalinger.

De fremtidige indbetalinger blev aftalt til kr. 30.000 om året i 10 år med indbetaling af første rate i december 1994. Der er resterer p.t. indbetalinger for 2002 og 2003 af de aftalte indbetalinger.

X ønsker nu at erstatte de resterende 2 års indbetalinger af kr. 30.000 årligt med indbetaling af et éngangsbeløb på kr. 60.000 i 2001.

Styrelsens indstilling og begrundelse
Ved oprettelse af en rateopsparing skal bl.a. indbetalingsperiodens længde fastsættes i en aftale mellem pengeinstituttet og kontohaveren, jf. pensionsbeskatningsloven (PBL) § 11 A, stk. 1, nr. 1.

Det fremgår af pensionsbeskatningsloven § 18, stk. 3, at fradragsretten for kapitalindskud til en rateopsparing i pensionsøjemed skal fordeles over en periode på 10 år.

Det fremgår endvidere af samme bestemmelse stk. 4, at hvis bidragsperioden for en rateopsparing i pensionsøjemed er mindre end 10 år, fordeles fradragsretten for det bidragsbeløb, der i alt skal betales, med lige store beløb over en periode på 10 år. Forhøjes bidraget på et tidspunkt, hvor den resterende indbetalingsperiode er under 10 år, fordeles fradraget for forhøjelsen på tilsvarende måde over en periode på 10 år.

Nedsættes eller ophører bidragene til en rateopsparing i pensionsøjemed på et tidspunkt, hvor de foretagne fradrag overstiger de beløb, der kunne være fradraget på grundlag af de faktiske indbetalinger, omregnes fradragsretten i forhold til de faktisk betalte præmier eller bidrag, jf. PBL § 18 A, stk. 1.

Spørgsmål 1- ophør af ordningen:

Efter det oplyste vil den samlede sum af bidragene til rateopsparingen være den samme, hvad enten indbetalingen af disse sker med kr. 30.000 om året i alle 10 år eller med kr. 30.000 om året i 8 år og herefter et éngangsindskud i 2001 på kr. 60.000. Indbetalingen af kr. 60.000 i 2001 indebærer derfor ikke, at der foreligger en forhøjelse af bidraget på et tidspunkt, hvor den resterende indbetalingsperiode er under 10 år.

Éngangsindskuddet betragtes derfor ikke som indskud på en ny ordning med den konsekvens, at den oprindelige ordning ophører. Omregning og efterbeskatning af tidligere foretagne fradrag i henhold til PBL § 18 A, stk 1 skal ikke foretages.

Éngangsindskuddet er at betragte som en forudbetaling af de resterende 2 års bidrag, idet en del af bidragene blot betales tidligere end oprindelig aftalt, og den samlede sum af bidragene til rateopsparingen er den samme, uanset om X foretager et éngangsindskud i 2001 eller indbetaler bidrag i henholdsvis 2002 og 2003.

Det indstilles at svare nej på spørgsmålet om, hvorvidt et éngangsindskud på en rateopsparing i pensionsøjemed på kr. 60.000 i 2001 vil blive betragtet som ophør med indbetalingerne på den oprindelig pensionsopsparing. Ved vurderingen er lagt vægt på, at der ved éngangsindskuddet er foretaget en forudbetaling af de resterende 2 års bidrag og, at der derfor ikke er tale om en forhøjelse af bidraget.

Spørgsmål 2 - fordeling af fradrag:

Da éngangsindskuddet, der afløser restindbetalingerne, anses for en forudbetaling af de resterende års bidrag, skal indskuddet ikke fradragsmæssig fordeles over en ny 10 års periode. Det indbetalte restbeløb kan fradragsmæssig fordeles over den stipulerede restindbetalingsperiode for den oprindelige pensionsaftale således, at den oprindelige fradragsprofil overholdes.

Det indstilles at svare ja på spørgsmålet om det indbetalte restbeløb på kr. 60.000 fradragsmæssig kan fordeles over 2 år svarende til den oprindelige restindbetalingsperiode således, at den oprindelige indbetalingsperiodes profil overholdes. Ved vurderingen er lagt vægt på, at der ved indbetaling af et éngangsbeløb ikke oprettes en ny ordning med en løbetid på 10 år, jf. ovenfor under af besvarelsen af spørgsmål 1. Den oprindelige fradragsprofil overholdes hermed, og fradragene skal foretages i overensstemmelse hermed.

Spørgsmål 3 - fremrykket udbetalingstidspunkt:

Éngangsindskuddet i 2001 er, som beskrevet ovenfor under spørgsmål 1, at betragte som en forudbetaling for bidragene, der ellers skulle betales i 2002 og 2003. Pensionsordningen betragtes derfor ikke som ophørt, og X stilles fradragsmæssig som om, at indbetalingerne var foretaget i henholdsvis 2002 og 2003. Ved vurderingen af hvorvidt der kan ske udbetaling i 2002, i stedet for som aftalt i 2004, betragtes éngangsindskuddet i 2001 derfor ligeledes, som om der var foretaget indbetalinger i henhold til det oprindeligt aftalte.

I henhold til PBL § 11 A, stk. 1, nr. 1 ophører adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed med udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde sted. Det vil sige, at når X ønsker udbetaling i 2002, kan han senest foretage indskud på pensionsordningen d. 31/12 2001.

Det indstilles at svare nej på spørgsmålet om udbetalingstidspunktet kan fremrykkes fra 01.01.2004 til 01.01.2002, hvis der foretages en éngangsindbetaling på kr. 60.000 i 2001. Ved vurderingen er lagt vægt på, at der i givet fald vil være foretaget indskud på pensionsordningen efter der er sket udbetaling, hvilket ikke er i overensstemmelser med PBL § 11 A, stk. 1, nr. 1.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.