Dato for udgivelse
30 okt 2001 16:57
SKM-nummer
SKM2001.464.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4359-00155
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Medarbejderaktieordning, fradrag, gratisaktier, moderselskab
Resumé

Medarbejderaktieordning hvor der tildeles aktier i et udenlandsk moderselskab. Der kan ikke ske afskæring af ansatte på tidsbegrænsede kontrakter. Opgørelse af den tildelte værdi skal ske på udlodningstidspunktet. Særlig fradragshjemmel i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A, stk. 1, nr. 2
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.10.2

Et selskab ønskede at tildele medarbejdere, i selskabet og dettes datterselskaber, aktier i selskabets udenlandske moderselskab. Man spurgte Ligningsrådet om ordningen kunne godkendes efter ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Endvidere ønskede man et svar på om det tildelende selskab kunne opnå fradragsret for udgiften efter reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2 herunder den del af udgiften, der vedrører medarbejderne i datterselskaber.

Medarbejderaktieordningen
Det var et krav for at kunne deltage i ordningen at medarbejderne var ansat på en bestemt dato i året før tildelingen og at deres gennemsnitlige arbejdstid udgjorde mindst 15 timer om ugen i kalenderåret forud for tildelingsåret. Endvidere skulle medarbejderne være i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet.

Der tildeles ikke aktier til timelønnede vikarer eller tidsbegrænsede stillinger på op til et år.

Aktierne er eksisterende børsnoterede aktier i det udenlandske moderselskab. Opgørelsen af værdien vil tage udgangspunkt i børskursen på tidspunktet for de respektive bestyrelsers beslutninger.

Aktierne båndlægges i en periode på 7 år regnet fra udløbet af det kalenderår hvor tildelingen har fundet sted.

Det er en betingelse for skattefritagelse at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger fastsat efter almene kriterier kan dog anerkendes. Det anses for at være et sådan kriterie når man fastsætter en mindste arbejdstid der skal være opfyldt.

Ligningsrådet svarede at ordningen kan godkendes under forudsætning af at ansatte i tidsbegrænsede stillinger ikke afskæres alene fordi de er ansatte på tidsbegrænsede kontrakter. Desuden er det en forudsætning, for et bekræftende svar på første spørgsmål, at værdien af de udloddede aktier opgøres på udlodningstidspunktet.

Fradrag
Fradragshjemlen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, sidste pkt. er en selvstændig fradragshjemmel hvorfor det tildelende selskab også kan opnå fradrag for de aktier, der tildeles medarbejdere i både datter- og datterdatterselskaber.