Dato for udgivelse
21 jun 2001 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. februar 2001
SKM-nummer
SKM2001.225.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0117
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Subjektiv skattepligt. Arbejdsmarkedsbidrag.
Resumé

Told- og Skatteregionens afgørelse vedrørende bidragspligt i henhold til arbejdsmarkedsfondsloven blev kendt ugyldig, idet der ikke var udarbejdet sagsfremstilling.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 21, stk. 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 16, stk. 1.

Klagen skyldes, at Told- og Skatteregionen har anset A for bidragspligtig i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, af løn, optjent under udstationering i Polen fra 15. maj 1999.

Told- og skatteregionen har anset klageren for bidragspligtig efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, af lønindkomst under udstationering i Polen fra 15. maj 1999. Som begrundelse for afgørelsen har Told- og skatteregionen bl.a. anført, at klageren har indgået ansættelseskontrakt med B A/S i Danmark, at klagerens løn er udbetalt og afholdt af det danske firma og at han får sine instruktioner fra den danske direktør og således ikke har en chef i Polen.

Det fremgår af sagen, at Told- og skatteregionen ikke har udarbejdet og fremsendt en sagsfremstilling til klageren, før der blev truffet afgørelse i sagen.

Klagerens advokat har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klageren fritages for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn optjent ved arbejde udført i Polen, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a.

Til støtte for påstanden har advokaten bl.a. gjort gældende, at klageren ganske vist er ansat af det danske selskab B A/S, men at arbejdsopgaverne udelukkende består i at udføre arbejde for selskabets polske datterselskab.B A/S har ikke arbejdssteder eller produktionsplanlægning overhovedet. Advokaten har videre anført, at den oprindelige ansættelsesaftale er underskrevet i Polen, samt at klageren er underlagt instruktion om sine arbejdsopgaver fra direktøren i det polske datterselskab.

Landsskatterettens bemærker:

Det fremgår af cirkulære nr. 42 af 25. marts 1998 om ændret klagestruktur og om sagsbehandling, punkt 2.3, jf. skattestyrelseslovens § 21, stk. 2, at i sager der kan påklages til Landsskatteretten, skal der laves en sagsfremstilling, der skal udsendes til klageren med henblik på dennes eventuelle udtalelse, forinden afgørelsen træffes.

Told- og skatteregionen har ikke i forbindelse med behandlingen af klagerens anmodning udarbejdet eller fremsendt en sådan sagsfremstilling. Retten finder derfor, at afgørelsen må anses for ugyldig, jf. cirkulære nr. 42 af 25. marts 1998 om ændret klagestruktur og om sagsbehandling, punkt 2.3, jf. skattestyrelseslovens § 21, stk. 2 samt arbejdsmarkedsfondslovens § 16, stk. 1. Den påklagede afgørelse annulleres derfor. Landsskatteretten har ikke herved taget stilling til rigtigheden af den afgørelse, som Told- og Skatteregionen har foretaget.

Told- og Skatteregionen anmodes om at foretage en fornyet behandling af sagen i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 16, stk. 1.