Dato for udgivelse
22 nov 2001 19:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.563.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
II 406/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Næringsvirksomhed, fast ejendom, anlægsejendomme, udlejningsejendomme
Resumé

Næringsformodning ikke afkræftet trods ejertid på 24-27 år og koncerninternt salg som led i omstrukturering efter forslag fra voldgiftsret m.m. Højsteret fandt, at selskabet ved erhvervelsen af de pågældende ejendomme, drev virksomhed med handel med fast ejendom, og at selskabet ikke havde ført det meget sikre bevis, som herefter må kræves for at anse erhvervelsen for alene at være sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved salg på et senere tidspunkt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, litra a
Statsskatteloven § 5, litra a
Ligningsvejledningen 2000 E.J.3E.J.3.1.3 og E.J.3.1.5

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Vestre Landsrets dom af 23. august 2000. Der henvises til TfS 2000, 719.

Parter:
H1 ApS i likvidation
(advokat Jørgen Horstmann)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Tidligere instans:
Vestre Landsrets dom af 23. august 2000, 12. afdeling.

Afsagt af dommerne:
Torben Melchior, Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl og Poul Søgaard

Appellanten, H1 ApS i likvidation, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Selskabet har ikke gentaget sit anbringende om, at det har haft en berettiget forventning om, at ejendommene Pebermyntevej 21-27 og Vestervangsvej 55-59 var accepteret af skattemyndighederne som værende anlægsejendomme.

Højesterets bemærkninger.

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at selskabet ved erhvervelsen af de ejendomme, som sagen angår, drev virksomhed med handel med fast ejendom, og at selskabet ikke har ført det meget sikre bevis, som herefter må kræves for at anse erhvervelsen for alene at være sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved salg på et senere tidspunkt.

De af selskabet for Højesteret særligt fremhævede omstændigheder, at selskabet tidligere havde erhvervet allerede opførte udlejningsejendomme, og at selskabet på egen hånd - altså ikke som deltager i et konsortium - erhvervede grundene og opførte udlejningsejendommene på Pebermyntevej 21-27 og Vestervangsvej 55-59, kan ikke føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H1 ApS i likvidation, betale 100.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.