Dato for udgivelse
23 Mar 2001 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.96.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2004-98
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
A-Skat, Godskrivning
Resumé
Told- og Skattestyrelsen frifundet i sag om godskrivning af A-skat.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 68 og
Kildeskatteloven § 69
A-skattevejledningen 2000 K.3.3.3.4, L.1

Parter:

A
(advokat B)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten v/advokat C)

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 6. juli 1998, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, tilpligtet at anerkende, at den af X-by Kommune indeholdte A-skat for indkomståret 1995 ikke er godskrevet sagsøgeren korrekt, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved skatteforvaltningen med henblik på beregning af sagsøgerens skattetilsvar for indkomståret 1995.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen angår

Der er mellem parterne enighed om, at nærværende sag alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren fuldt ud er blevet godskrevet den A-skat, som X-by Kommune har tilbageholdt i indkomståret 1995, eller om der er tilbageholdt et større beløb, end der er afregnet over for skattemyndighederne.

Sagens omstændigheder er følgende:

Den 8. april 1998 traf Told- og Skattestyrelsen følgende afgørelse, der blev tilstilet sagsøgerens far, D:

"De har den 26. oktober 1997 klaget over Told- og Skatteregion Y-bys afgørelse af 6. august 1997. Efter Deres opfattelse har regionen ikke opfyldt sin forpligtelse som kontrolmyndighed på arbejdsgiverkontrollen, fordi X-by Kommune ifølge Deres synspunkt ikke har indbetalt den A-skat, som kommunen i indkomståret 1995 har indeholdt i Deres datters løn.

Told- og Skattestyrelsen finder, at regionen har opfyldt sin kontrolforpligtelse, herunder godtgjort, at X-by Kommune har angivet den A-skat, som kommunen ifølge A lønsedler har indeholdt i hendes løn i 1995. Den indeholdte A-skat er endvidere godskrevet på Deres datters årsopgørelse nr. 4 (den seneste) med kr. 28.961.

...

Det talmæssige grundlag for afgørelsen

Styrelsen har opgjort den indeholdte A-skat på grundlag af de lønspecifikationer, som De har fremsendt i kopi til regionen. Dog er beløbet vedrørende udbetalingen den 9.6.95 af kr. 1.792,64 hentet fra edb-udskrifter fra kommunen, idet kopi af lønspecifikationen ikke er forelagt styrelsen.

...

Styrelsen har endvidere anvendt et af kommunen udarbejdet bilag, der opgør det beløb der blev udbetalt for meget ved lønudbetalingen den 9. januar 1995, jf. vedlagte telefax af 9. februar 1998 fra regionschef E.

Bilaget viser i den firkantede ramme de lønkomponenter, der indgår i fejludbetalingen af lønnen den 9. januar 1995, hvad lønnen skulle have været og hvordan den for meget udbetalte løn er opgjort.

Med dette bilag har styrelsen sikret sig, at der i rettelsen af Deres datters A-indkomst, som kommunen foretog i medio 1996, ikke indgår A-skattebeløb - kun løn, feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.

Ud fra det nævnte materiale har styrelsen udarbejdet vedlagte oversigt. Den viser for det første kommunens lønudgift efter fradrag af ATP. Dernæst viser oversigten de beløb, som kommunen ved hver lønudbetaling har indeholdt som arbejdsmarkedsbidrag, indeholdt som A-skat, indsat på Deres datters feriekonto samt de tilbageværende beløb, som indsættes på Deres datters bankkonto.

Endelig viser oversigten X-by Kommunes regulering af lønnen fra kr. 112.792 på årsopgørelse nr. 1 til kr. 95.398 på årsopgørelse nr. 4.

Oversigten svarer for hovedtallenes vedkommende til en tidligere fremsendt håndskrevet oversigt, bortset fra at den håndskrevne vedrørende kommunens regulering beklageligvis indeholdt en opstillingsfejl og en skrivefejl.

...

Begrundelse for afgørelsen

...

Regionen har undersøgt forholdene omkring X-by Kommunes indeholdelse af A-skat i Deres datters løn og konstateret, at den faktisk indeholdte A-skat er afregnet samt at A-indkomsten (før arbejdsmarkedsbidrag) og den indeholdte A-skat fremgår korrekt af årsopgørelse nr. 4.

Regionen har dog også konstateret, at kommunen ved sin korrektion den 9. februar 1995 begår fejl ved tilbageførsel af indeholdt A-skat.

Foranlediget af, at Deres datter i mellemtiden (den 12. januar 1995) har fået udstedt et frikort på kr. 13.005, tilbagefører kommunen korrekt den A-skat på kr. 11.361, som oprindeligt blev indeholdt på grundlag af det dagældende skattekort.

Herefter indeholder kommunen nu på grundlag af frikortet kr. 6.825 i A-skat, svarende til 43 % af kr. 15.870 (nedrundet).

Dette trækgrundlag fremkommer på grundlag af den stadig forkert opgjorte løn således:

Løn kr. 30.788,99
minus ATP kr. 64,80
minus AM-bidrag kr. 1.843,00
minus frikortbeløb kr. 13.005,00
kr. 15.876

Kommunen har således anvendt det gældende frikort.

Imidlertid laver kommunen endnu en tilbageførsel af den tidligere indeholdte A-skat på kr. 11.361 (og en delvis tilbageførsel af arbejdsmarkedsbidraget).

Den dobbelte tilbageførsel medfører for det første at Deres datter kommer til at skylde A-skat, jf. at lønspecifikationen pr. 9. februar 1995 oplyser, at årets A-skat udgør minus kr. 2.669.

Dernæst betyder det, at Deres datter får udbetalt kr. 11.361 for meget, jf. samme lønspecifikation, der viser, at der indsættes kr. 18.376,79 på A bankkonto - selv om lønnen for den pågældende periode kun udgør kr. 3.753,79.

Situationen svarer således til tilfælde, hvor der ikke er indeholdt A-skat af en udbetalt a-indkomst.

..."

Som bilag til afgørelsen var vedlagt en af Told- og Skattestyrelsen udarbejdet oversigt over sagsøgerens optjente løn i 1995, fordelt på indeholdt bidrag og A-skat samt indsættelser på feriekonto og bankkonto.

Disp.
dato
Lønperiode Udb. uden
skattetræk
Løn m.v. fra
kommunen
Indeholdt
bidrag
Indeholdt
A-skat
Indsat
feriekonto
Indsat
bankkonto
09.01.95 Nov.-dec.-fejludb 30.724,19 -1.843,00 -11.361,00 17.520,19
09.02.95 Rettelse -6.825,00
818,00 11.361,00
11.361,00
Jan. 3.753,79 -225,00 -1.867,00 18.376,79
A conto 1.790,00 1.790,00
10.03.95 Marts -1.790,00
S/H 94 869,33 2.452,41 -147,00 -989,00 395,74
09.05.95 April 3.366,70 -202,00 -1.359,00 1.805,70
09.06.95 Maj 3.338,64 -200,00 -1.346,00 1.792,64
10.07.95 Juni 5.722,55 -343,00 -2.310,00 3.069,55
09.08.95 Juli 18.954,66 -1.137,00 -7.659,00 10.158,66
11.09.95 Aug. 17.546,36 -1.053,00 -7.091,00 9.402,36
09.10.95 Sept. 9.043,86 -543,00 -3.655,00 4.845,86
09.11.95 Okt. 2.326,64 -140,00 -938,00 1.248,64
06.12.95 Nov. 1.764,40 -106,00 -710,00
S/H-godtg. 95 1.600,18 -96,00 -645,00
Feriegodtg. 95 12.197,87 -732,00 -4.928,00 -6.537,87
A/C S/H-godtg. -859,18 948,40
Vedrører ikke 1995 10,15 -10,15
Årsopgørelse 1 112.792,25 -5.949,00 -28.961,00 -6.537,87 71.344,38
Nov.-dec. - fejludbetaling -30.724,19
Dec.-løn - optjent løn 15.729,36
Feriepenge - godskrevet -3.848,64
Feriepenge - optjent 1.974,27
S/H-godtgørelse -
godskrevet -1.077,64
S/H-godtgørelse - optjent 552,80 -17.394,04
Nettorettelse 16.8.1996 224,00
Årsopgørelse 4 95.398,21 -5.725,00 -28.961,00

Der er under nærværende sag enighed mellem parterne om den talmæssige opgørelse.

Forud for Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 8. april 1998 havde der været uenighed mellem styrelsen og Told- og Skatteregion Y-by om opgørelsen af den indeholdte A-skat, herunder betydningen af, at saldoen for indeholdt A-skat indtil maj 1995 havde været negativ. Det fremgår således af skrivelse af 28. januar 1998 fra Told- og Skattestyrelsen til regionen:

"...

Imidlertid fremgår det også af regionens opgørelse, at saldoen for indeholdt A-skat såvel efter februarlønnen som efter martslønnen er negativ. Det bør ikke være muligt.

..."

Uenigheden blev efterfølgende afklaret, og Told- og Skattestyrelsen redegjorde ved skrivelse af 26. november 1999 til Kammeradvokaten om baggrunden herfor. Det anføres heri:

"...

Som nævnt under den telefoniske drøftelse bør det måske alligevel præciseres, at den med brevet af 28. januar 1998 fremsendte opgørelse med en indeholdt A-skat på kr. 40.322 er udarbejdet på grundlag af det ufuldstændige talgrundlag, og at opgørelsen først fremtræder i sin endelige og afstemte udgave som et bilag til den indbragte afgørelse af 8. april 1998 (bilag 7).

Denne præcisering kan nu synes mere vigtig, idet det under den telefoniske drøftelse kom frem, at sagsøger øjensynligt har fremlagt styrelsens afgørelse af 8. april 1998 uden de tilhørende bilag. Afgørelsen med bilagsfortegnelse og bilag vedlægges derfor på ny.

Den endelige og afstemte opgørelse er af Kammeradvokaten fremlagt som sagens bilag C.

På bilag C har det - modsat den foreløbige opgørelse - været muligt at foretage en fuldstændig afstemning af kommunens udbetalinger til A. Bilag C viser, at kommunen har udbetalt i alt kr. 112.792,25, der er tilgået A således:

Indsat på A bankkonto kr. 71.344,38
Indsat på feriekonto kr. 6.537,87
Indeholdt og godskrevet A-skat kr. 28.961,00
Indeholdt og godskrevet AM-bidrag kr. 5.949,00
Udbetalinger og godskrivninger i alt kr. 112.792,25

Det følger heraf, at der ikke i kommunens lønudbetaling m.v. på kr. 112.792,25 kan findes plads til en yderligere godskrivning af indeholdt A-skat. En godskrivning af indeholdt A-skat med yderligere kr. 11.361 må således forudsætte, at kommunens bruttoudbetaling (og omtvistede krav på for meget udbetalt i løn) forhøjes tilsvarende.

..."

Det er oplyst, at en af X-by Kommune ved retten i Z-by mod sagsøgeren anlagt sag med påstand om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, er sat i bero på udfaldet af nærværende sag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og vidneforklaringer af D og registreret revisor F.

Sagsøgeren har forklaret, at hun i 1995 var ansat dels i X-by Kommune som afløser på et plejehjem, dels som rengøringsassistent på V Idrætshøjskole. I perioden fra januar til juni 1995 var hun på højskoleophold på W Højskole. I forbindelse med optagelsen fik hun oplyst, at højskoleopholdet var tilskudsberettiget, hvorfor hun fik ændret sit skattekort til et frikort. I december 1994 ringede hun til X-by Kommune og gjorde opmærksom på, at hun havde fået for meget udbetalt i løn. Hun gik herefter ud fra, at det ville blive bragt i orden. Da hun i 1996 modtog sin årsopgørelse for 1995, bad hun sin far om at se på sagen, idet hun ikke kunne forstå, hvordan der kunne opstå restskat. Hun deltog i august 1996 sammen med sin far i et møde med X-by Kommune.

D har forklaret, at sagsøgeren var i England i foråret 1996, da årsopgørelsen for 1995 kom. Det var derfor ham, der kontaktede kommunen og Told- og Skatteregionen angående restskatten. En efterfølgende udlægsbegæring blev standset af regionen på hans foranledning. Han deltog i august 1996 i et møde med X-by Kommune. På daværende tidspunkt kendte han ikke noget til sagsøgerens lønsedler. Der blev ikke indgået nogen aftaler på mødet.

F har forklaret, at han har udarbejdet den fremlagte opgørelse af 9. marts 1998. Han er usikker på, om de i opgørelsen anførte beløb vedrørende A-skat for december 1994 og januar 1995 er korrekte, idet han har fundet tallene i et rettelsesblad fra kommunen. I januar 1995 blev den indeholdte A-skat på 11.361 kr. fejlagtigt tilbageført to gange, hvorved den opsummerede A-skat blev negativ. Dette medførte, at de tilbageholdte A-skatter først blev indberettet fra maj måned, hvor saldoen blev positiv.

Parternes argumenter

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, at X-by Kommune som udbetaler af skattepligtig indkomst for sagsøger i medfør af kildeskattelovens § 46, stk. 1 og stk. 3 er pligtig at indeholde A-skatten. Ifølge lønspecifikationerne udgør den af kommunen faktisk tilbageholdte A-skat for sagsøger 40.322 kr. Det beløb på 28.961 kr., som sagsøgte har indberettet som A-skat for sagsøger, er følgelig forkert. Beløbet fremkommer ved, at kommunen i forbindelse med en korrektion af skatten som en følge af for meget udbetalt løn for december 1994 har tilbageført A-skat med 11.361 kr. to gange. Der er herved opstået en negativ saldo for A-skatten, hvilket i sig selv er ulovligt. I den periode, hvor skatten har været negativ, det vil sige frem til april/maj, er sagsøger ikke blevet godskrevet den indeholdte A-skat.

Sagsøger er alene som følge heraf uberettiget blevet afkrævet en restskat på 4.906,94 kr. Det fremgår af kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra a, at foreløbige skattebeløb, der er indeholdt som A-skat, skal medregnes ved den skattepligtige slutansættelse. Hertil kommer, at den faktisk foretagne indeholdelse går forud for ethvert krav, således også krav fra udbetaleren af skattepligtig indkomst, der gøres gældende til modregning. Det er således uberettiget, at X-by Kommune har nedskrevet den indeholdte A-skat ved modregning i et påstået løntilgodehavende.

Sagsøger har endelig henvist til, at Told og Skattestyrelsen i sin henvendelse om sagen til regionen netop gav udtryk for, at det ikke burde være muligt, at saldoen for indeholdt A-skat var negativ. Der er ikke fremkommet nyt i sagen, der kan begrunde Told og Skattestyrelsens ændrede opfattelse i den påklagede afgørelse. Hertil kommer, at styrelsen udtaler kritik af kommunens behandling af sagen uden at drage konsekvens heraf i form af en ændret afgørelse.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at X-by Kommune har indeholdt A-skat med 28.961 kr. i sagsøgers løn for indkomståret 1995. Kommunen har korrekt afregnet denne A-skat, der er blevet godskrevet sagsøger ved den endelige årsopgørelse. Det er udokumenteret, at kommunen har indeholdt et større beløb end 28.961 kr. i A-skat for sagsøger. Forskellen på beløbet 40.322 kr., som sagsøger hævder er tilbageholdt i A-skat, og de 28.961 kr., som sagsøgte gør gældende er tilbageholdt, udgør 11.361 kr. svarende til den for meget tilbageførte A-skat hidrørende fra sagsøgers løn for december 1994, der ved en fejl blev udbetalt to gange. De 11.361 kr. er krediteret sagsøgers bankkonto og er ikke indbetalt til Told og Skat. Det må sidestilles med en lønudbetaling uden indeholdelse af A-skat. Efter kildeskattelovens § 68 hæfter skatteyderen for A-skatten, og det er således korrekt, at beløbet fratrækkes ved næste lønudbetaling. Det fremgår af Told og Skattestyrelsens beregning, der talmæssigt er ubestridt, at den tilbageholdte skat udgør 28.961 kr.

Bruttolønnen udgør således 112.792,25 kr., hvorfra er trukket bidrag med 5.949 kr, A-skat med 28.961 kr., og feriekonto med 6.537,87 kr. Det medfører et rådighedsbeløb på 71.344,38 kr., der er indsat på sagsøgers bankkonto. Der er følgelig ikke plads til en A-skatteindeholdelse på 40.322 kr., og sagsøger kan ikke have ret i, at der er indeholdt A-skat hermed. Kommunen har ikke søgt sig fyldestgjort for de 11.361 kr. ved ulovlig modregning, tværtimod har kommunen anlagt sag mod sagsøger med påstand om tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn for december 1994. Den fejl, kommunen har begået i forbindelse med den dobbelte lønudbetaling og for meget tilbageført skat, er ikke en forsømmelighed, der kan medføre, at kommunen som arbejdsgiver i medfør af kildeskattelovens § 69 hæfter for A-skatten. Fejlen medfører, at man bliver nødt til at operere med en negativ skattesaldo i en periode. Sagsøger skal ikke beriges på fejlen, og det svarer blot til, at man skylder i skat.

Med hensyn til Told og Skattestyrelsens i forhold til henvendelsen til regionen ændrede opfattelse, således som denne kommer til udtryk i den påklagede afgørelse, beror dette på, at styrelsen ikke ved henvendelsen til regionen var i besiddelse af det fulde materiale.

Begrundelse og konklusion

Landsretten tager ved sagens afgørelse udgangspunkt i den af sagsøgte under sagen fremlagte endelige opgørelse over "Optjent løn fordelt på indeholdt bidrag og A-skat, samt indsættelser på feriekonto og bankkonto". Det fremgår af denne opgørelse, at der i alt er udbetalt og godskrevet sagsøgeren 112.792,25 kr. for 1995. Der kan ikke godskrives sagsøgeren yderligere indeholdt A-skat, medmindre kommunens bruttoudbetaling forhøjes tilsvarende, hvilket ikke er tilfældet. Der er således ingen holdepunkter for at antage, at X-by Kommune har indeholdt større beløb end det i opgørelsen nævnte A-skattebeløb på 28.961 kr.

Den af X-by Kommune indeholdte A-skat må på den baggrund anses for godskrevet sagsøgeren korrekt på sagsøgerens seneste årsopgørelse.

Herefter, og idet det under sagen fremkomne om den skattemæssige behandling af sagsøgerens skatteforhold ikke findes at kunne føre til noget andet resultat, tages den af sagsøgte nedlagte frifindelsespåstand til følge.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.