SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2023.637.SKTSTMoms - byggegrunde - bygningsbegrebet - præciseringer - praksisændringer - styresignal22-12-2322-12-23Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2023.636.BRSkatteyder var rette indkomstmodtager og momssubjekt for bankkontoindsætninger22-12-2305-10-23Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momsgrundlag + Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder Dom
SKM2023.634.BRUnderleverandører – nægtelse af fradrag for købsmoms – ansvar for manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag21-12-2325-10-23Fradrag + Angivelse og betaling + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2023.633.ØLRFradrag for tab på debitorer21-12-2315-06-21Virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Fradrag Dom
SKM2023.632.BRIndsætninger på bankkonti – skærpet bevisbyrde21-12-2305-10-23Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.631.BREkstraordinær genoptagelse – Særlige omstændigheder – Skønsmæssig forhøjelse21-12-2305-10-23Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.630.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug - uregistreret virksomhed21-12-2314-09-23Momspligt + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2023.629.ØLRIndsætninger på bankkonto21-12-2310-10-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.628.ØLRTransfer Pricing – TP-dokumentation var ikke fyldestgørende – ikke handlet på armslængdevilkår – ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn21-12-2329-08-23Transfer pricing Dom
SKM2023.627.BRUnderleverandører – fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag20-12-2303-10-23Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Virksomheder + Fradrag Dom
SKM2023.626.LSRFremtidigt generationsskifte - En ubebygget grund og to ejendomme - Driftsaktiver i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 om overdragelse med succession20-12-2306-11-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.625.BRSkønsmæssig ansættelse – sort arbejde – vikarvirksomhed20-12-2318-09-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2023.624.LSRUdenlandske kapitalfondsinvesteringer – Ekstraordinær genoptagelse af selskabets skatteansættelse for indkomståret 2016 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 – Forhøjelse af selskabets indkomst20-12-2319-10-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.623.LSREtablering af fast driftssted i Danmark20-12-2303-11-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.622.BROpgørelse af anskaffelsessum for anparter – gældskonvertering – omgåelse20-12-2313-09-23Arv og gaver + Dødsboer (skat) + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2023.621.SKTSTVejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 202319-12-2319-12-23Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2023.620.LSRAnsættelsesforholdets realitet – Fradragsret for beslaglagt beløb19-12-2330-10-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.619.LSRKursgevinst på non-recourse lån - Ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 519-12-2324-10-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.618.BRGaveafgift – ændring af værdiansættelse – boafgiftslovens § 27, stk. 2 – suspension af frist19-12-2312-09-23Arv og gaver Dom
SKM2023.617.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2012 til 2020 – Befordringsfradrag19-12-2322-11-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.616.VLRStraf – tobaksafgift – prøvesag – ændret sanktionspraksis punktafgifter - fremstilling19-12-2321-10-21Straf Dom
SKM2023.615.LSR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejendom – realkreditbelåning – tidsmæssig forskel på ca. 2 måneder mellem holdepunktet i form af det første realkreditlån og tidspunktet for overdragelsen. Særlige omstændigheder19-12-2316-12-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.614.LSRAnmodning om genoptagelse og tilbagebetaling af moms - Momsen anses for fuldt og endeligt overvæltet på selskabets kunde19-12-2328-11-23Andet om moms Afgørelse
SKM2023.613.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 202419-12-2319-12-23Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger SKM-meddelelse
SKM2023.612.ØLRValg af Skønsmand (B)19-12-2326-10-23Processuelle bestemmelser + Særlige procedurer + Virksomheder + Selskabsbeskatning + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Kendelse
SKM2023.611.BRValg af skønsmand (A)19-12-2326-09-23Processuelle bestemmelser + Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2023.610.LSRMoms – Momsfritagelse – Nybygning af et historisk skib19-12-2314-11-23Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.609.SRMoms - realitet - koncernforbundne selskaber - rette aftager18-12-2325-04-23Momspligt Bindende svar
SKM2023.608.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 202415-12-2321-11-23Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2023.607.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 202415-12-2315-12-23Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2023.606.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 202415-12-2315-12-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2023.605.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 202315-12-2315-12-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2023.604.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 202315-12-2315-12-23Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2023.603.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 202415-12-2315-12-23Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2023.602.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag14-12-2324-11-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.601.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag14-12-2324-11-23Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2023.600.SRTeleydelser/administrationsydelser - Moms - Omvendt betalingspligt14-12-2321-11-23Momspligt Bindende svar
SKM2023.599.SRAnfordringslån - non-recourse13-12-2321-11-23Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.598.SRFradrag for endelige underskud i norsk datterselskab/fast driftsted. Afvisning, da besvarelsen af det stillede spørgsmål afhang af, om Spørger efter norsk ret fik fast driftssted i Norge, og da spørgsmålet ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed13-12-2329-08-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.597.ØLRNæringsvirksomhed ved handel med fast ejendom - varegæld, jf. selskabsskattelovens § 11 B12-12-2321-04-23Ejendomsskat Dom
SKM2023.596.ØLRIndsætninger på bankkonti – grov uagtsomhed – 6 måneders-fristen12-12-2323-08-23Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2023.595.BRStutteri – erhvervsmæssig virksomhed – spørgsmål om én eller flere virksomheder – fast administrativ praksis12-12-2301-09-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.594.BRBefordringsfradrag – kronisk sygdom – epilepsi – offentlig transport12-12-2330-08-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.593.BRAfvisning af edition i tredjemands oplysninger12-12-2318-08-23Fradrag og afskrivninger + Momspligt Kendelse
SKM2023.592.BRGenoptagelse af klagesag – særlige omstændigheder – ændring af mødested12-12-2306-09-23Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst Dom
SKM2023.591.VLRStraf – registreringsafgift – medvirken til falsk forklaring for retten – dokumentfalsk ved identitetsændring af bil - våbenloven12-12-2312-06-17Straf Dom
SKM2023.590.HRBoafgiftslovens § 23 a12-12-2301-09-23Virksomheder + Arv og gaver Dom
SKM2023.589.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddelinger fra grundkapital12-12-2312-12-23Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2023.588.BRUdbyderhonorar – afskrivningsgrundlag – anskaffelsessum eller etableringsudgift08-12-2315-08-23Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2023.587.SROverdragelse af NFT’er til ægtefælleejet I/S kræver ikke værdiansættelse af de overdragne aktiver08-12-2321-11-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.586.SREt ”rug pull” udgør ikke et fradragsberettiget tab efter statsskatteloven08-12-2321-11-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.585.SRSkattefri anpartsombytning uden tilladelse - pengetankreglen - tilgodehavende ikke passiv kapital-anbringelse07-12-2321-11-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.584.ØLRFradrag for lønudgifter m.v. til uddelingsaktiviteter05-12-2327-06-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.583.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Kompensationer05-12-2321-11-23Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2023.582.SRSammenlægning af selskaber - skattemæssige konsekvenser04-12-2324-10-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.581.SRGruppeforsikring - tilbagebetaling af for meget opkrævet ydelse - skattefri04-12-2321-11-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.580.BREjendomsvurdering - grundværdi pr. 1. oktober 201730-11-2331-08-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.579.BRAfvisning, da påstandene ikke kunne indgå i en domskonklusion30-11-2331-07-23Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2023.578.SRChokoladeafgift - kakaoprodukt til opløsning i mælk - ikke omfattet af fritagelse for kakaopulver30-11-2321-11-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2023.577.BRSkattepligtig indkomst – udgifter foretaget i ejers og direktørs interesse – løn- eller aktieindkomst30-11-2318-07-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.576.SRFlytning til Storbritannien - skattepligt - hjemsted -overdragelse af anparter til ægtefælle - succession30-11-2321-11-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.575.SRRentefradragsbegrænsning i skadesforsikringsselskab, opgørelse af nettofinansieringsudgifter30-11-2324-10-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.574.SROverdragelse af aktier med succession - holdingselskabs aktiebeholdning, hvor ejerandelen udgør under 25 pct. - passiv kapitalanbringelse30-11-2321-11-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.573.SRAnskaffelse af driftsmidler - forhøjet afskrivningsgrundlag30-11-2321-11-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.572.ØLRSkønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen29-11-2322-08-23Ejendomsskat + Personlig indkomst Dom
SKM2023.571.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – kontantbeløb – skønsmæssige beregninger - samlevende29-11-2324-08-18Straf Dom
SKM2023.570.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – ikke selvanmeldelse- ulovlige anpartshaverlån – delvis forældelse29-11-2327-11-20Straf Dom
SKM2023.569.SKTSTStyresignal - genoptagelse - ændring af praksis - fradrag for lønudgifter - sambeskattede selskaber28-11-2328-11-23Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2023.568.BRInddrivelse af forsyningsafgifter28-11-2327-06-23Miljøafgifter Dom
SKM2023.567.SREnergi - afbrænding af pyrolysegas - overskudsvarme - kraftvarme - afgiftsgodtgørelse28-11-2324-10-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.566.SKTSTStyresignal - genoptagelse - ændring af praksis - godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift - visse manglende målinger af brændselsforbrug mv.- skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse27-11-2327-11-23Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2023.565.HRAfregning af H1s andel af dødsboskat for indkomstårene 2007-2012 var foretaget på korrekt grundlag27-11-2304-11-20Dødsboer (skat) Dom
SKM2023.564.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 202427-11-2321-11-23Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2023.563.LSRForhøjelse af skatteansættelse – Indtægter fra pokerspil24-11-2306-09-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.562.LSRIndeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag – Hæftelse – Udenlandske artister i cirkus24-11-2324-10-23Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2023.561.LSRFradrag for kursus- og rejseudgifter i forbindelse med deltagelse på masteruddannelse - Efteruddannelse eller videreuddannelse23-11-2314-11-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.560.LSRAfslag på anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige23-11-2307-09-23Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2023.559.LSROmkostningsgodtgørelse - MAP-sag23-11-2307-11-23Når man vil klage Afgørelse
SKM2023.558.VLRTold – tarifering – rørfittings – præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen23-11-2324-10-23Tarifering Dom
SKM2023.557.BRErhvervsmæssig virksomhed – momspligtig virksomhed – indsætninger - spillegevinster23-11-2321-08-23Momspligt Dom
SKM2023.556.ØLREj krænkelse af menneskerettigheder ved gældsinddrivelse23-11-2331-08-23Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2023.554.BRSkattemyndighederne var ikke bundet af fejlagtig tilkendegivelse om bortfaldet gæld20-11-2307-10-22Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.553.ØLRStraffesag – hjemvisning til realitetsbehandling – forældelse – modtagelse af sigtelse indeholdende bødeforlæg i e-Boks20-11-2327-09-23Straf Kendelse
SKM2023.552.VLRGavebeskatning – +/- 15 %’s-reglen – næringsdrivende16-11-2308-09-23Arv og gaver Dom
SKM2023.551.SRMomsfradragsret i forbindelse med ombygning/renovering16-11-2324-10-23Fradrag Bindende svar
SKM2023.550.SRMomsfritagelse - forsikringsformidlingsydelser16-11-2324-10-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.549.VLRMomslovens § 37, stk. 1 – ikke fradrag for momsen ved et ikke-gennemført køb af en fast ejendom15-11-2320-07-23Fradrag Dom
SKM2023.548.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - sambeskatning15-11-2322-06-23Virksomheder Dom
SKM2023.547.ØLRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – centrum for livsinteresser14-11-2305-07-23Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2023.545.BRRentefradrag – Låneforhold tilsidesat – Ikke reelt gældsforhold14-11-2323-06-23Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2023.544.ØLRStraf – skat – TastSelv14-11-2322-08-23Straf Dom
SKM2023.543.BRGenoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g – nye oplysninger – afvisning af subsidiær påstand om realitetsprøvelse14-11-2313-07-23Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.542.ØLRForsvarerbeskikkelse – afslag på beskikkelse – TastSelv straffesag14-11-2321-08-23Straf Kendelse
SKM2023.541.ØLRSalær i en administrativ straffesag – nedsættelse af salærets størrelse14-11-2331-08-23Straf Kendelse
SKM2023.540.BRSe SKM2023.580.BR14-11-2331-08-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.539.BRIndsætninger på bankkonti14-11-2328-09-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.538.SRTeleydelser - Moms - Omvendt betalingspligt13-11-2324-10-23Momspligt Bindende svar
SKM2023.537.LSRRåstofafgift – Afgiftspligt – Registreringspligt – Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)13-11-2315-09-23Miljøafgifter Afgørelse
SKM2023.536.LSRRåstofafgift – Afgiftspligt – Registreringspligt – Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)10-11-2315-09-23Miljøafgifter Afgørelse
SKM2023.535.LSRBerettigelse til fradrag for havdage som norsk erhvervsfisker efter ligningsloven § 9 G10-11-2318-09-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.534.GÆLDSTRegulering af satser i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen for 202410-11-2301-01-24Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKM-meddelelse
SKM2023.533.SRAnmodning om tilladelse - vederlagsfri overdragelse af aktier til påtænkt fond - ikke udbyttebeskatning10-11-2324-10-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.532.SRIkke skattemæssige konsekvenser for hovedaktionær ved holdingselskabs gaver til nystiftet fond – fonds køb af kapitalandele/fast ejendom ikke intern uddeling10-11-2324-10-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.531.LSREn fonds udgifter til drift og vedligeholdelse af en ejendom blev ikke anset for fradragsberettiget - Det udvidede omkostningsbegreb blev påberåbt10-11-2312-10-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.530.LSRBeskatning af carried interest10-11-2304-10-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.529.LSRGrundværdien pr. 1. oktober 2020 og omberegnet grundværdi 201910-11-2318-09-23Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2023.528.SRDispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for flyvende personel #210-11-2324-10-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2023.527.BRIndsætninger på bankkonto09-11-2319-06-23Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2023.525.BRStraf – punktafgifter – frifindelse – emballageafgift – prøvesag ændret sanktionspraksis punktafgifter – bagatelgrænsen08-11-2310-10-23Straf Dom
SKM2023.523.SRFradrag for endeligt underskud ved likvidation af tysk datterselskab - tilvalg af international sambeskatning efter underskudsåret08-11-2324-10-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.522.SRLeasingtager - fradrag for importmoms - lejekøb08-11-2326-09-23Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Bindende svar
SKM2023.521.BRSøgsmålsfrist ikke overholdt – skatteforvaltningslovens § 48, stk. 307-11-2322-06-23Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2023.520.BRSkattefri rejsegodtgørelse – ligningslovens § 9 A – arbejdsgivers kontrol07-11-2307-08-23Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2023.519.SKTSTStyresignal - Præcisering af praksis - ligningslovens § 33 A07-11-2307-11-23Personlig indkomst Styresignal
SKM2023.517.SREmballageafgift - Engangsservice06-11-2324-10-23Miljøafgifter Bindende svar
SKM2023.516.SRSvensk skovejendom, hobbyviksomhed, omfattet af exitbeskatning06-11-2324-10-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.515.SKTSTStyresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser - Genoptagelse03-11-2303-11-23Momspligt Styresignal
SKM2023.514.SRChokoladeafgift - proteinbar - sukkervare02-11-2324-10-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2023.513.SRBeskatning af arv fra amerikansk trust02-11-2324-10-23Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.512.SRDanske søfolk - Kursus - Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)02-11-2324-10-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.511.SREthereums overgang fra PoW til PoS skulle ikke anses for en skattemæssig realisation01-11-2326-09-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.510.SRFradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed - skattekredit - bioteknologi01-11-2326-09-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.509.BRBeskatning af fri bil – splitleasing – (red.fjernet.bilmærke) – berettiget forventning31-10-2313-06-23Virksomheder Dom
SKM2023.508.BRFri bil – hovedanpartshaver – formodning – kørebøger31-10-2321-06-23Virksomheder + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2023.507.SRInvesteringsselskab, konverteringsret til aktier31-10-2324-10-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.506.LSRArbejdsgivers kontingentbetaling for ansattes medlemskab i netværker - Skattepligtigt personalegode30-10-2326-09-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.505.LSRVærdi af ejendom ved overdragelse til klagerens datter30-10-2326-09-23Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.504.LSRSalg af skins i online spil – Forhøjelse af momstilsvar – Genoptagelse af momstilsvar30-10-2323-05-23Momspligt Afgørelse
SKM2023.503.LSRResultat af uregistreret virksomhed – Salg af skins i online spil – Ekstraordinær genoptagelse30-10-2323-05-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.502.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende reduktion af godtgørelse for rumvarmeforbrug27-10-2331-05-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.500.LSROmkostningsgodtgørelse - Hæftelse27-10-2326-09-23Når man vil klage Afgørelse
SKM2023.499.LSRAfslag på eftergivelse af gæld til det offentlige – Statsgaranterede studielån og renter27-10-2320-09-23Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2023.498.LSRForskerskatteordningen - Bosat i Danmark før ansættelsesstart i Danmark27-10-2329-09-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.497.LSRBortseelse fra underskud i medfør af ligningslovens § 33 H - Anden kapitalindkomst i virksomhed - Hævning af opsparet overskud i medfør af virksomhedsskattelovens § 1327-10-2329-09-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2023.496.BRTilskudsbeskatning – uregistreret varesalg – skønsmæssig ansættelse25-10-2322-06-23Virksomheder + Selskabsbeskatning + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2023.495.SRSoftwareudviklingsprojekter var ikke omfattet af forhøjet fradrag efter LL § 8 B, stk. 425-10-2326-09-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.494.BRMaskeret udlodning – gavebeskatning – ekstraordinær genoptagelse25-10-2302-03-23Arv og gaver + Køb + Salg + Personlig indkomst Dom
SKM2023.493.SROverdragelse af anparter til fond - tilladelse - ikke udbyttebeskatning23-10-2325-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.492.SRNystiftet fond, vederlagsfri overdragelse uden betaling af henstandssaldo23-10-2326-09-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.491.SROmkategorisering af en ejendom - Skattefri afståelse23-10-2326-09-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.490.SRAfgiftsfritagelse af ekstraudstyr efter registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3, 2. pkt., når udstyret monteres af et såkaldt servicecenter23-10-2329-08-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2023.489.ØLRFremlæggelse af erklæring under ankesag - ”inden sagsanlægget”, jf. retsplejelovens § 341 a, stk. 118-10-2317-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2023.488.VLRFradrag for moms af sagsomkostninger17-10-2307-07-23Fradrag + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2023.486.VURDSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 202411-10-2311-10-23Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2023.485.VLRSkattesubjektivitet – sagskompleks – maskeret udbytte10-10-2304-09-23Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.484.SRGodtgørelse af afgift efter el-, gas eller mineralolieafgiftsloven i forbindelse med oprensning af forurenet jord – forbruger af det anvendte energiprodukt09-10-2326-09-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.483.SRAktie - konvertibel obligation kvalificeret som et lignende værdipapir omfattet af aktieavancebeskatningsloven06-10-2326-09-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.482.LSRTransparente enheder, omkvalificering, investering06-10-2326-05-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.481.LSRTransparente enheder, omkvalificering, investering06-10-2313-06-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.480.LSRFortjeneste ved handel med kryptovaluta - Spekulationshensigt06-10-2308-09-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.479.LSRFortjeneste ved handel med kryptovaluta - Gavepåstand06-10-2308-09-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.478.LSRMoms i forbindelse med kommunes salg af ejendom - Byggegrund06-10-2320-09-23Momspligt Afgørelse
SKM2023.477.SRAktieløn - Beskatning af medarbejdere ved deltagelse i medarbejderaktieprogram06-10-2329-08-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.476.LSRGaveafgift - Stuehuse - Landbrugsejendomme05-10-2305-12-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.475.LSROmgørelse af en skattefri virksomhedsomdannelse05-10-2318-08-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2023.474.LSREkstraordinær genoptagelse af momstilsvaret i ophørt interessentskab05-10-2307-09-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.473.SKTSTBundfradrag i købs- og salgsåret ved udlejning af tofamilieshus ved anvendelse af ligningslovens § 15 Q – fejl i Den juridiske vejledning – genoptagelse – styresignal04-10-2304-10-23Udleje og bortforpagtning Styresignal
SKM2023.472.SRWarrantaftale anset som finansiel kontrakt og ikke tegningsret til aktier03-10-2326-09-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.471.GÆLDSTNye satser i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen gældende fra 1. oktober 202302-10-2301-10-23Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKM-meddelelse
SKM2023.470.BRSkattepligt af hævninger - skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – skattefri aktieombytning02-10-2330-05-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2023.469.SRAfgiftspligt - kokoschips ristet med sukker og kakao02-10-2326-09-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2023.468.SRKunstgræsbane til fodbold på lejet grund anses skatteretligt som et driftsmiddel29-09-2326-09-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.467.SRÆgtefællesuccession - opsparet overskud - deloverdragelse29-09-2326-09-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2023.466.VLRStraf – tobaksafgift – distribution og salg af smuglercigaretter28-09-2320-05-20Straf Dom
SKM2023.465.VLREkstraordinær genoptagelse - betingelser ikke opfyldt28-09-2305-07-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.464.ØLRAnsættelse af grundværdi af nyudstykkede ejendomme27-09-2328-06-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.463.SRInternational sambeskatning – omstrukturering, bindingsperiode, betalingsforpligtelse og hæftelse27-09-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.461.VLRStraf – momssvig – frifindelse – deltidsansat sælger ikke anset for reel medejer eller deltager i ledelsen25-09-2305-05-23Straf Dom
SKM2023.460.VLRStraf – momssvig – skattesvig – fiktive fakturaer – betinget dom på grund af personlige forhold25-09-2302-06-21Straf Dom
SKM2023.459.SRIkke udbyttebeskatning ved erhvervelse af aktier - selskabsskattelovens § 2 D25-09-2329-08-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.458.BRStraf – registreringsafgift - særlig grov karakter – tilbagedaterede fakturaer – leasingaftaler – forholdsmæssig registreringsafgift25-09-2320-05-22Straf Dom
SKM2023.457.SRLuxembourgsk selskab anset begrænset skattepligtig i Danmark af renteindtægter fra dansk selskab25-09-2329-08-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.456.HRKildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c – kildeskattelovens § 69, stk. 125-09-2330-06-23Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.455.LSRGevinst på aktier ved fraflytning22-09-2326-06-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.454.LSRAfkastnydelsesret – rette indkomstmodtager udbytte – gaveafgift21-09-2303-07-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.453.LSRGodtgørelse af gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen – Dokumentation for kraftvarmekapacitet21-09-2306-06-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.452.SRDispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for flyvende personale20-09-2326-10-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2023.451.VLRStraf – moms – biler – skraldespandsselskaber – fiktive fakturaer - momsfordelingsnøgle19-09-2324-03-23Straf Dom
SKM2023.450.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – samfundsundergravende karakter – dokumentfalsk - underleverandører19-09-2320-12-22Straf Dom
SKM2023.449.BREksportgodtgørelse’ af brugte køretøjer – registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c18-09-2310-08-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.448.ØLRFradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed – skattekredit – software15-09-2301-09-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.447.SRIkke afgift efter mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven på elbaseret brint, der via brændselsceller i en bus under kørslen omdannes til elektricitet og anvendes til opladning af batterier i bussen til kørsel14-09-2329-08-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.446.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – udflytning – flere selskaber14-09-2320-05-22Straf Dom
SKM2023.445.ØLRStraf – skat – TastSelv13-09-2301-03-23Straf Dom
SKM2023.444.VLRStraf – skat – aktier – strafbortfald - sagsbehandlingstid13-09-2324-02-22Straf Dom
SKM2023.443.ØLRStraf – moms – uregistreret virksomhed – momspålagte lejeindtægter13-09-2329-04-21Straf Dom
SKM2023.442.SREjendomsavanceopgørelse ved overdragelse af ejendom efter franske regler om donation partage13-09-2329-08-23Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2023.441.SRPadel- og fitnesscenter - ikke passiv kapitalanbringelse12-09-2329-08-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.440.LSRVærdifastsættelse af brugte køretøjer - Eksportgodtgørelse07-09-2304-07-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.439.LSRVærdifastsættelse af brugte køretøjer07-09-2304-07-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.438.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – hovedselskaber – fiktive fakturaer – 14 selskaber - underleverandører07-09-2303-05-23Straf Dom
SKM2023.437.LSRFradrag for udgifter til salgsprovision til tour guides07-09-2330-06-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.436.ØLRStraf – registreringsafgift – medvirken – totalskadede biler genopbygget og videresolgt – eksportgodtgørelse – taksator - samarbejde06-09-2303-06-22Straf Dom
SKM2023.435.LSRHjemmel til beskatning af fond i forbindelse med udlodning af den bundne kapital ved fondens opløsning06-09-2328-06-23Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2023.434.SRAlmennyttig fond - opførelse og udleje af bygning til anden fond - visse omkostninger fradragsberettigede som almennyttig intern uddeling06-09-2329-08-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.433.SRArbejdsophold i Irak - Ferieophold i Spanien -Rotationsordning - Ligningslovens § 33 A06-09-2329-08-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.432.ØLRSalær i en administrativ straffesag – hvem skal betale salæret05-09-2308-02-23Straf Dom
SKM2023.431.ØLRStraf – momssvig – hæleri – frifindelse05-09-2319-04-23Straf Dom
SKM2023.430.BRStraf – skatteindberetningsloven – udeblivelsesdom - ordensbøde05-09-2325-05-23Straf Dom
SKM2023.429.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter – markedsføring uden korrekt mærkning - tilståelse05-09-2301-02-23Straf Dom
SKM2023.428.VLRStraf - tobaksafgift05-09-2318-02-21Straf Dom
SKM2023.427.VLRStraf – momssvig – bådsalg – internationale eksportregler – delvis frifindelse – revisorpåtegning04-01-2304-01-23Straf Dom
SKM2023.426.SRMoms og Citycards, vouchere og afgiftsgrundlag05-09-2321-03-23Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2023.425.SRKryptovaluta - låsning / frigivelse af indskud - ikke realisering04-09-2329-08-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.424.SROphold i Vietnam - Direktør - Fuld skattepligt, skattemæssigt hjemsted, ligningslovens § 33 A samt fri bolig01-09-2329-08-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.423.SRLedelsens sæde, fast driftssted, begrænset skattepligt01-09-2325-04-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.422.SRSkattepligt - ophold - arbejde01-09-2329-08-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.421.SRKontantvederlaget ved salg af mellemholdingselskab var omfattet af selskabsskattelovens § 2 D01-09-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.420.VLRStraf – opkrævningsloven – indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - manglende angivelser og indbetalinger18-01-2318-01-23Straf Dom
SKM2023.419.BRUnderleverandører – nægtelse af fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag – usædvanlige omstændigheder31-08-2305-04-23Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.418.SRTilladelse: overdragelse af kapitalandele fra holdingselskab til fond - beskatning29-08-2320-06-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.416.SRTysk alternativ investeringsfond (AIF) – begrænset skattepligt til Danmark af ejendomsinvestering – stille deltagelse29-08-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.414.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 202329-08-2329-08-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2023.413.LSROmkostningsgodtgørelse – Afslag på acontogodtgørelse – Hæftelse28-08-2323-06-23Når man vil klage Afgørelse
SKM2023.412.LSRNægtelse af registrering for A-skat, AM-bidrag og moms25-08-2328-06-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2023.411.LSRSkattestyrelsens manglende udbetaling af rentegodtgørelse af selskabets negative momsangivelse – Risiko for afgiftstab25-08-2307-06-23Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2023.410.LSRAfslag - Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse25-08-2305-06-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.409.LSRNægtet fradrag for negativt pensionsafkast25-08-2311-05-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.408.LSRMoms af tilførslen af aktiver til selskab - Virksomhedsoverdragelse25-08-2331-05-23Momspligt Afgørelse
SKM2023.407.BREjendommens tilstand på vurderingstidspunktet - registeroplysninger25-08-2320-06-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.406.LSRFlytning af forsikringsordning – Afkast anses som anden kapitalindkomst – Forsikringsordning anses for at have ændret karakter fra omfattet af den tidligere PBL § 50 til at være omfattet af PBL § 53 A25-08-2308-06-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2023.405.LSROpkrævning af chokolade- og sukkervareafgift nedsat til 0 kr. – Kosttilskud formet som vingummibamser – Indeholder ikke tilsat sukker24-08-2320-06-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2023.404.ØLRKildeskat af udbytter og renter, beneficial owner, misbrug, gennemstrømningsselskaber, moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, dobbeltbeskatningsoverenskomster, selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c og litra d, kontrolleret24-08-2327-02-23Virksomheder Dom
SKM2023.403.BRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering - skatteforvaltningsloven § 26, stk. 524-08-2312-06-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2023.402.LSREksportgodtgørelse15-08-2327-03-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.401.LSRAnmodning om genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar blev ikke imødekommet14-08-2307-06-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.400.LSRAnmodning om genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar blev ikke imødekommet14-08-2307-06-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.399.LSRRentegodtgørelse - Afbrydelse af udbetalingsfristen for negativ moms - Risiko for afgiftstab14-08-2322-05-23Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2023.398.HRKildeskat - beneficial owner - misbrug - gennemstrømningsselskaber - rente-/royaltydirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d) - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 114-08-2304-05-23Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.397.BRIndsætninger på bankkonto – skattepligtig indkomst og momstilsvar – ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed14-08-2304-07-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.396.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g14-08-2329-06-23Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.395.LSRAfslag på anmodning om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2017 i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 114-08-2322-12-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.394.BRMaskeret udlodning – indsætninger – indtægter ved salg – skattepligtigt løngode14-08-2322-06-23Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2023.393.BROmvurdering af ansættelse af grundværdi pr. 1. oktober 201611-08-2321-04-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.392.LSRVærdi af fri bil, specialindrettet, virksomhedsomdannelse, beskatningsrundlag, anskaffelsestidspunkt11-08-2322-05-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.391.LSRRegistreringsafgift - Privat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse som mandskabsvogn11-08-2331-05-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.390.LSRIngen fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat for ledende medarbejder i den internationale organisation WHO11-08-2319-06-23Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2023.389.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst med tilskud fra udlejer til indretning af lejede lokaler - Fradrag for afskrivninger på indretning af lejede lokaler11-08-2317-05-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.388.LSRModregning i udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen til dækning af gæld vedrørende inddrivelsesrenter tilskrevet krav fra udlandet11-08-2320-06-23International inddrivelse Afgørelse
SKM2023.387.LSRAktieindkomst – Maskeret udlodning11-08-2331-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.386.LSRGenoptagelse af selskabets skatteansættelser for indkomstårene 2010 og 2011 i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 511-08-2315-05-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.385.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud - kunsthandel og galleri10-08-2327-06-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.384.BRBetingelserne for ekstraordinær genoptagelse var ikke opfyldt10-08-2307-07-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.383.VLRBetingelserne for ekstraordinær genoptagelse opfyldt og varslingsfristen iagttaget10-08-2313-07-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.382.ØLRIkke fradrag for produktudviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B10-08-2328-06-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.381.BRIkke gældseftergivelse – passivitetsindsigelser efter standset afdragsordning10-08-2319-05-23Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2023.380.VLROmgørelse – ligningslovens § 16 E10-08-2328-06-23Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.379.ØLRHævninger i selskab – mellemregningskonto – ikke godtgjort lån – skiftende forklaring10-08-2328-06-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.378.BRSkønsmæssig ansættelse - ejendomsavance – overskud af virksomhed – skatteyderen tog bekræftende til genmæle - sagsomkostninger ved sen fremlagt dokumentation10-08-2328-06-23Ejendomsavancebeskatning + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2023.377.BRBetingelserne for skattefri fusion mellem et dansk S.M.B.A og et udenlandsk anpartsselskab var ikke opfyldt10-08-2315-05-23Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.376.BREkstraordinær genoptagelse10-08-2324-04-23Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.375.BRSkattepligt af fortjeneste ved salg af fast ejendom (parcelhusreglen)10-08-2311-04-23Salg + Køb + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2023.374.BROphør af skattepligt – sommerhus – tilknytning til Danmark10-08-2326-04-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.373.BROfficialprincippet – tilsvarende forhold08-08-2324-05-23Når man vil klage + Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.372.ØLREjendomsavance – istandsættelsesomkostninger – næringsdrivende08-08-2321-06-23Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2023.371.ØLRMellemregningskonto – efterpostering ikke godtgjort – skønsmæssig fastsættelse af løn – hovedanpartshaver08-08-2306-06-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.370.VLRFri bil – rådighed – bopæl – skærpet formodning – lavt kilometertal – kommission08-08-2307-06-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.369.ØLRIndbetalinger til bankkonto – refusion af udlæg08-08-2308-06-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.368.BRSkattepligt af hævninger – hovedanpartshaver – maskeret udlodning08-08-2307-06-23Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2023.367.ØLRIkke fradrags- eller afskrivningsret for udgift til opsigelse af service provider aftale08-08-2302-06-23Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2023.366.VLRGenerationsskifte – nedsat boafgift – deltagelsesbetingelse – succession08-08-2303-05-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Dødsboer (skat) Dom
SKM2023.365.BROpgørelse af beskatningsgrundlag for fri bil – bevisspørgsmål om tidspunkt for ejendomsrettens overgang – lighedsgrundsætningen07-08-2328-03-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.364.BRDet var ikke en tilsidesættelse af forvaltningsretlige høringsregler, at der ikke var blevet afholdt et retsmøde i Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningsloven § 44. Utilstrækkelig dokumentation for tab på debitorer, jf. kursgevinstloven § 2507-08-2317-05-23Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Når man vil klage Dom
SKM2023.363.ØLRUdlejning af gravemaskine – kapitalindkomst – lønindkomst eller konsulenthonorar – anvendelse af virksomhedsordningen07-08-2309-05-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2023.362.BRSkattefri virksomhedsomdannelse – stiftertilgodehavende07-08-2329-03-23Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2023.361.BRGenoptagelse ved skønsmæssig ansættelse af skattepligtig indkomst (ulovligt anpartshaverlån)07-08-2313-04-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Når man ønsker en sag genoptaget + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.360.ØLREt tidligere ægtepar skulle beskattes af yderligere lønindkomst, maskeret udbytte og værdien af fri bolig. Ikke solidarisk hæftelse for sagsomkostninger07-08-2326-04-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.359.BRSkønsmæssig ansættelse – overskud af virksomhed – skat og moms – yderligere lønninger – manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – ekstraordinær genoptagelse – forældelse – begrundelsesmangler07-08-2306-06-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder + Indeholdelses- og registreringspligt + Når man ønsker en sag genoptaget + Forældelse + Momsgrundlag Dom
SKM2023.358.BRFri bil – fri bolig – fri jagt03-08-2316-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.357.BRRetskraftig gæld01-08-2322-05-23Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + Udlæg Dom
SKM2023.356.BRMoms – byggeri for fremmed regning – aftaletidspunkt - byggetidspunkt01-08-2313-04-23Byggeri + Momsgrundlag Dom
SKM2023.355.BRErhvervsmæssig virksomhed - Udlejning af hestebokse - Fast ejendom - Fradrag for underskud01-08-2316-05-23Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.354.BRSkønsmæssig ansættelse – indsætninger – sammenblanding af midler - negativ kassebeholdning – døgnplejervederlag01-08-2309-05-23Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.353.ØLRLigningslovens § 16 E – straf – EMRK – omgørelse01-08-2322-05-23Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.352.BRManglende advisering - indsætninger fra udlandet - familielån01-08-2327-04-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.351.BRKildeskattelovens § 65 – hæftelsesansvar – rådgivning fra revisor01-08-2311-05-23Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.350.BRIndsætninger på bankkonto – gaveafgift – udlæg - bevis01-08-2311-05-23Arv og gaver + Udlæg + Personlig indkomst Dom
SKM2023.349.BRSkønsmæssig ansættelse – forhøjelse af indkomst på baggrund af negativt privatforbrug01-08-2328-03-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2023.348.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – ikke fyldestgørende regnskaber – ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet01-08-2306-04-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.347.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – lavt privatforbrug01-08-2309-05-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2023.346.ØLRUdlån fra virksomhedsordning – erhvervsmæssig karakter – hævning - fristregler01-08-2317-03-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2023.345.ØLRMaskeret udlodning – driftsudgifter – hævning af tilgodehavende01-08-2312-04-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.344.HRGenoptagelse – forlænget ansættelsesfrist/praksisunderkendelse/særlige omstændigheder26-07-2321-02-23Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.343.ØLRGodtgørelse af kulafgift – fjernvarmeværk – produktion af spædevand25-07-2330-06-23Energi og kuldioxid Dom
SKM2023.342.BRLøn fra udlandet – grov uagtsomhed – reaktionsfrist25-07-2323-05-23Angivelse og betaling + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.341.ØLRLempelse – ligningslovens § 33 A, stk. 1 og 3 – søfarer i international trafik - dansk-britisk og dansk-bermudiansk dobbeltbeskatningsoverenskomst25-07-2327-06-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.340.VLROpgørelsen af underskud til overførsel til ægtefællen – virksomhedsskatteordningen25-07-2312-05-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2023.339.HRLøn i opsigelsesperiode - fratrædelsesgodtgørelse - lempelse - ligningslovens § 33 A - dobbeltbeskatningsoverenskomst25-07-2311-05-23Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2023.338.ØLRTjenesteforhold eller udøvelse af selvstændig virksomhed i relation til installation af elevatorer14-07-2324-05-23Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2023.337.BRFamiliedøgnplejere var i skatteretlig henseende lønmodtagere og ikke selvstændige erhvervsdrivende12-07-2312-01-23Personlig indkomst + Indkomstarter + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.336.BRAfvisning – gevinst og tab ved handel med kryptovaluta12-07-2328-03-23Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.335.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - afskrivningsgrundlag - skøn12-07-2320-06-23Virksomheder Afgørelse
SKM2023.334.BRGenoptagelse – skatteforvaltningslovens § 35 g – realitetsbehandling og begrundelsesmangler11-07-2330-03-23Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2023.333.BROverdragelse af virksomhed - overskud11-07-2314-04-23Virksomheder + Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.332.ØLRUnderretningspligt ej tilsidesat – Inddrivelsesrenter og inddrivelsesomkostninger11-07-2327-01-23Virksomheder Dom
SKM2023.331.BRSkønsmæssig ansættelse – virksomhedsresultat11-07-2306-01-23Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.330.BRSkatteforvaltningslovens § 33 b, ejendomsvurdering, afskæring af genoptagelsesadgang10-07-2304-05-23Ekspropriation + Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.329.SRMoms og kunstnerisk virksomhed - ”kryptokunst”07-07-2320-06-23Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2023.328.SRMoms og kursgevinst - ”financierkontrakter"07-07-2323-05-23Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2023.327.BRMomslovens § 12 – toldlovens § 39 – pligt til at betale importmoms af varer, som var unddraget toldtilsyn07-07-2313-03-23Momspligt + Momsgrundlag + Erhvervsmæssig import + Told - efterkontrol Dom
SKM2023.326.BREkstraordinær genoptagelse – varslingsfrist – grov uagtsomhed – Money Transfer - begrundelsesmangler07-07-2328-03-23Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2023.325.BRRette indkomstmodtager – maskeret udbytte07-07-2323-02-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2023.324.BRValutavekslingsvirksomhed – fradrag for udgifter til køb af valuta07-07-2328-03-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.323.BRIndbetalinger fra medlemmer af en ejerforening til A anset for vederlag for leverede momspligtige ydelser07-07-2313-02-23Momspligt + Fradrag + Momsgrundlag Dom
SKM2023.322.BRBerettigelse af henstand ved skatteyders betaling af sin skat07-07-2322-02-23Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2023.321.BRHovedaktionær skattepligtig af rådighed over fri lystbåd – ligningslovens §§ 16 A, stk. 5 (dagældende stk. 6) og 16, stk. 606-07-2322-12-22Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.320.BRIndsætninger på bankkonto06-07-2309-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.319.BRPeriodisering af indtægter og fradrag for driftsomkostninger06-07-2311-01-23Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Momspligt Dom
SKM2023.318.SRForening – udenlandsk fritidsbolig - familie06-07-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.317.SRTransparente enheder - selskabsskattelovens § 2 C06-07-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.316.ØLRTransfer pricing – TP-dokumentation var ikke fyldestgørende – ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn – Udbytteskat og hæftelse05-07-2309-06-23Indeholdelses- og registreringspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.315.SRMomsfradrag for omkostninger til udstilling i museum04-07-2323-05-23Fradrag Bindende svar
SKM2023.314.SRForvaltning af investeringsforeninger - risikospredning ved investering i solcelle- og vindmølleparker04-07-2320-06-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.313.SRForvaltning af investeringsforeninger - risikospredning ved investering i tog04-07-2320-06-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.312.SRMomsfritaget gebyr for betalingskonto03-07-2320-06-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.311.SRAfståelse af erhvervsvirksomhed - udskydelse af beskatning og henstand03-07-2320-06-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.310.BRSkatteforvaltningslovens § 26 – varslingsfrist – afsendelse – ligningslovens § 33 A03-07-2304-05-23Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2023.309.SRTransaktion ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 D30-06-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.308.SRIkke begrænset skattepligt ved flytning af skattemæssigt hjemsted30-06-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.307.SRInvestering gennem investeringsfond – opdeling af Feeder fund i aktieklasser30-06-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.306.SROpgradering af kryptovaluta anset for en skattepligtig realisation30-06-2320-06-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.305.VURDSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 202230-06-2329-06-23Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2023.304.SRTo engelske trusts - skattemæssigt transparente - udbetalinger karakteriseres som gave30-06-2320-06-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.302.LSRFritagelse for moms og afgifter af mineralolieprodukter, der anvendes om bord på borerigge, som ligger i havn i henhold til bestemmelserne om skibe i udenrigsfart – Godtgørelse af energiafgift af mineralolieprodukter anvendt til elproduktion29-06-2323-03-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.301.LSRAfslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse29-06-2303-05-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.300.LSRInvesteringsselskab, investering i andet end værdipapirer29-06-2324-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.298.LSRLønindkomst - Udbytteindkomst - Ikke godkendt lempelse - Pilot29-06-2313-04-23Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2023.297.LSRVærdi af fri bolig for hovedaktionær – Indberetningspligt vedrørende partistøtte29-06-2310-05-23Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2023.296.LSRPrivat andel af elforbrug28-06-2304-05-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.295.LSRPrivatbenyttelsesafgift28-06-2319-04-23Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2023.294.LSRRegistreringsafgift - Køretøjet er anvendt i strid med reglerne om afgiftsfritagelse af mandskabsvogne28-06-2318-04-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.293.LSRRegistreringsafgift - Køretøjet er anvendt i strid med reglerne om afgiftsfritagelse af mandskabsvogne28-06-2319-04-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.292.LSROmkostningsgodtgørelse - Pålagte sagsomkostninger ifm. domstolsbehandling før 1. januar 2017 - Godtgørelsesberettigede udgifter28-06-2331-03-23Når man vil klage Afgørelse
SKM2023.291.LSRMomsfritagelse – Salg af ejendom – Parkeringsplads28-06-2314-03-23Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.288.SROverdragelse af aktier med succession, pengetankreglen, selskabs beholdning af aktier med ejerandel under 25 pct., erhvervsaktiv eller pengetankaktiv28-06-2320-06-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.287.SRBestyrelseshonorar, lempelse efter LL § 3328-06-2320-06-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.286.SRLempelse efter LL § 33 A ved ansættelse af Region til arbejde i Portugal28-06-2320-06-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.285.SRVirksomhedsordning - udlån af midler til K/S – hævning - hovedaktionærselskab – udlån af midler til K/S - omfattet af ligningslovens § 16 E27-06-2320-06-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.284.SRNFT (non-fungible token) omfattet af statsskatteloven som spekulation og realisationsprincippet27-06-2320-06-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.283.SRVedtægtsændring - oprettelses af kapitalklasser, ikke afståelse23-06-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.282.SRFjernvarmeværk fortsat skattefritaget hvis der bliver tilbudt forsikringsordning23-06-2320-06-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.281.SRFradrag for endeligt underskud efter SEL § 31 E efter fusion med tysk datterselskab22-06-2323-05-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.280.SKTSTTilbagekaldelse af SKM2017.437.SKAT om suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere - styresignal21-06-2321-06-23Andet om moms Styresignal
SKM2023.279.SRBegrænset skattepligt af udbytte - retmæssig ejer og ligningslovens § 321-06-2321-03-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.278.SRAktieombytning, vederlag i kontanter og aktier, ikke udbyttebeskatning, ikke omgåelse21-06-2323-05-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.277.SRDobbeltdomicileret fysisk person var hjemmehørende i USA, amerikansk selskab ville få fast driftssted som følge af direktørs arbejde fra hjemmekontoret i Danmark21-06-2323-05-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.276.SRAfgift - engangsservice - drikkedunk ikke omfattet af emballageafgiftsloven20-06-2320-06-23Miljøafgifter Bindende svar
SKM2023.273.HRLigningslovens § 16 E – aktionærlån – nærtstående – kæreste13-06-2324-05-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.272.VLRAfgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c13-06-2324-03-23Miljøafgifter Dom
SKM2023.271.LSRLystfartøjsforsikringsafgift13-06-2309-02-23Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Afgørelse
SKM2023.270.LSRNulstilling af en hovedanpartshaver og personlig hæftelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag13-06-2323-03-23Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2023.269.SRFond - almenvelgørende formål - almennyttige formål - fradrag - uddelinger - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager12-06-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.268.LSRVærdi af ejendom ved overdragelse til klagerens datter12-06-2319-04-23Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.267.LSREkstraordinær genoptagelse – Særlige omstændigheder12-06-2307-02-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.266.LSROpkrævning af chokolade- og sukkervareafgift – Kosttilskud - Vingummivitaminer12-06-2301-02-22Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2023.265.SROmlægning af pensionsordning til anden udbetalingsprofil og individualisering af ufordelte midler12-06-2323-05-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.264.ØLRDagældende momslovs § 45, stk. 4 (nugældende lovs § 37, stk. 7) – opgørelsen af godtgørelse af (dansk) moms for et dansk forsikringsselskab med fast forretningssted i Y1-land27-11-2326-05-23Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2023.263.SRIkke opkrævet underdækning hos fjernvarmeforsyning er skattefrit for forbrugerne09-06-2323-05-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.262.SRKantineordning08-06-2323-05-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.257.SRMoms - kunstner - ophavsrettigheder - virksomhedsoverdragelse07-06-2323-05-23Momspligt Bindende svar
SKM2023.256.SRAM-bidrag af bestyrelsesvederlag udbetalt i kryptovaluta06-06-2323-05-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.255.SRTysk alternativ investeringsfond ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytter og renter. Overdragelse af kommanditanparter og efterfølgende konfusion ikke momsfri virksomhedsoverdragelse06-06-2323-05-23Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2023.254.SRMoms - konfusion ikke momsfri virksomhedsoverdragelse05-06-2323-05-23Momspligt Bindende svar
SKM2023.253.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 6205-06-2305-06-23Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2023.252.SRBolig i Danmark - arbejde i Sverige - primær bopæl i X-land02-06-2323-05-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.251.HRKildeskat - beneficial owner - gennemstrømningsselskaber - moder-datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1 - forrentning02-06-2309-01-23Selskabsbeskatning + Renter og gebyrer + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2023.250.BREkstraordinær genoptagelse – ikke underkendelse af praksis – ikke særlige omstændigheder01-06-2312-01-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.249.BRFradragsret for betaling af disgorgement01-06-2309-01-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.248.SRSkattepligt af avance på aktier og kursgevinster - ophør af fuld skattepligt igen31-05-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.247.SRAIF - investering i ejendomme - anses ej som værdipapir - aktieavancebesktaningslovens § 1931-05-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.246.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse - samlet aftalekompleks31-05-2323-05-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.245.SRHævninger på bankkonti USA - kursgevinstbeskatning30-05-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.244.SRAnpartshaverlån - Mundtligt aftalt før tilflytning30-05-2323-05-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.243.BRPåbud om meddelelse af oplysninger – momslovens § 75 – retssikkerhedsloven – databeskyttelsesforordningen - EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 826-05-2304-05-23Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Andet om moms Dom
SKM2023.242.BROverfakturering – fradrag for driftsomkostninger – maskeret udbytte26-05-2308-02-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.241.BRMaskeret udlodning – gældseftergivelse – afledte ændringer26-05-2301-03-23Eftergivelse og gældssanering + Ophør af virksomhed + Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2023.240.BRGældsstyrelsen kunne ikke foretage modregning i krav på rentefrit momslån23-05-2305-01-23Virksomheder + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Dom
SKM2023.239.LSRChokolade- og sukkervareafgift – Kosttilskud23-05-2309-02-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2023.238.LSRMineralolieafgift – Dieselolie og benzin – Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension23-05-2318-04-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.237.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse23-05-2323-03-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.236.LSRDødsbobeskatning – Aktieindkomst – Succession – Passiv kapitalanbringelse23-05-2324-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.235.BRLigningslovens §§ 2, 16 A og 16 E – markedsleje for fri bolig – fri bolig anset for udbytte og ikke lønudgift – maskeret udbytte – aktionærlån – ikke tilsidesættelse af skøn - skønserklæring01-05-2322-12-22Virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2023.234.ØLRKildeskat - beneficial owner - misbrug - gennemstrømningsselskaber - rente-/royaltydirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d) - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 123-05-2325-11-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.233.ØLRLigningslovens § 16 E - hævninger på mellemregningskonto - udbetaling af fordring som løn23-05-2317-03-23Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2023.232.BRBefordringsfradrag – usædvanlig lang afstand – skærpet bevisbyrde23-05-2301-02-23Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.231.SRTinglysning vedr. overdragelse af regionale tilbud samt dertil hørende ejendomme23-05-2325-04-23Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2023.230.BRFradrag for virksomhedsunderskud – erhvervsmæssig virksomhed – udsigt til rentabilitet23-05-2328-02-23Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.229.SRSkattefri overdragelse af kapitalandele til fond.17-05-2325-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.228.SRGældskonvertering og kontantindskud til almenvelgørende/almennyttig fond.17-05-2325-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.227.ØLRRetlig interesse16-05-2324-01-23Processuelle bestemmelser Dom
SKM2023.226.SRTidspunkt for beskatning af kryptoaktiver - FIFO-princippet16-05-2325-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.225.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2016-2018 blev ikke imødekommet16-05-2310-02-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.224.ØLRAfvist ankesag – genanlæggelse ikke tilladt – rpl § 372, stk. 316-05-2323-02-23Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2023.223.ØLRIkke ophør af vindmøllevirksomhed16-05-2322-02-23Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning Dom
SKM2023.222.LSRAktieavance – EU-regler – kapitalbevægelse - restriktion16-05-2310-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.221.LSREkstraordinær genoptagelse - Chokolade- og sukkervareafgift - Erhvervsskole15-05-2321-03-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2023.220.LSRKlage over Skatterådets afgørelse, hvor Skatterådet havde ændret en afgørelse fra et skatteankenævn som åbenbar ulovlig – Medarbejderaktier – Optioner15-05-2331-03-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.219.LSRChokolade, råstof og dækningsafgift - Efteropkrævning - Kakaoglasur, remonce og mazarin15-05-2320-02-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2023.218.LSREmballageafgift - Engangsservice15-05-2320-03-23Miljøafgifter Afgørelse
SKM2023.217.LSRTilladelse til selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 nægtet15-05-2314-03-23Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.216.LSRHjemmel til ændring af registreringsforholdene i interessentskab med tilbagevirkende kraft15-05-2331-03-23Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2023.215.BRSikkerhedsstillelse for sagsomkostninger – processuel udlænding10-05-2315-02-23Personlig indkomst Kendelse
SKM2023.214.SRModtager af udbytte anset som beneficial owner10-05-2325-04-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.213.ØLRUnderleverandørydelser - fradrag for købsmoms - ansvar for betaling af ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag10-05-2313-02-23Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag Dom
SKM2023.212.ØLRBevisspørgsmål om rette ejer af vindmøller10-05-2313-02-23Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.211.ØLRHandelsværdi af anparter – interesseforbundne parter09-05-2306-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2023.210.SROPP-projekt vedrørende kloakanlæg09-05-2325-04-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.209.BRLeasingforhold – markedsmæssige vilkår – hæftelse09-05-2320-04-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.208.SRInnovationsstøtte, Innofounder09-05-2325-04-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.207.SRLuxembourgske investeringsfonde ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C09-05-2325-04-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.206.SRHollandsk cooperative - skattemæssigt transparent efter danske skatteregler09-05-2325-04-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.205.SRAfståelsesbeskatning ved konvertering og ændring af medarbejderwarrants til medarbejder-RSU’er09-05-2325-04-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.204.LSRKrav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af nye oplysninger04-05-2328-03-23Omkostningsgodtgørelse Afgørelse
SKM2023.203.LSRKrav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af nye oplysninger04-05-2328-03-23Omkostningsgodtgørelse Afgørelse
SKM2023.202.LSRSpillemyndigheden – Afslag på anmodning om aktindsigt - Tavshedspligten i skatteforvaltningsloven03-05-2328-03-23Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.201.LSREl-patronordningen – Kraftvarmekapacitet – Berettigelse til godtgørelse03-05-2301-03-23Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.200.LSRMomsfritagelse for MR-helkropsscanninger03-05-2308-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.199.LSRSkattepligt – Dobbeltdomicil – Skattemæssigt hjemsted – Befordringsfradrag03-05-2326-01-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.198.LSRMoms – ikke momsfritagelse – avis02-05-2314-03-23Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.197.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – landbrug – fradrag for underskud – virksomhedsskatteordningen – syn og skøn02-05-2315-02-23Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2023.196.LSRAnmodning om udbetaling af skattekredit ikke godkendt - udvikling af en handelsplatform02-05-2316-03-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.195.LSRVærdi af ejendom ved overdragelse til søn – Beregning af gaveafgift02-05-2308-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.194.SROverdragelse af aktier til almennyttig fond - Tilladelse - Fritagelse for udbyttebeskatning02-05-2325-04-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.193.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer 501-05-2325-04-23Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2023.192.SRIrsk alternativ investeringsfond - ABL § 19 - værdipapirer mv.01-05-2321-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.191.SRAfgiftspligt - mineralolieafgiftsloven - Liquefied Biogas - LBG01-05-2321-02-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.190.HRUdlån fra virksomhedsordning – erhvervsmæssig tilknytning - hævning28-04-2326-04-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.189.HRKursgevinst – hæftelsesbegrænsning – kommanditselskab – realisation – novation - nystiftelse28-04-2304-04-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2023.188.HRBitcoin – mining – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – hobbyvirksomhed – salg af aktiver28-04-2330-03-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.187.HRBitcoin – spekulation – donation – gave – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – salg af aktiver28-04-2330-03-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.186.ØLRIkke ret til rentefradrag27-04-2315-02-23Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forældelse Dom
SKM2023.185.SRGodtgørelse - boringsnære beskyttelsesområder - ejendomsavancebeskatning og moms26-04-2321-03-23Andet om moms + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2023.184.SRMoms - fradrag - filial af selskab i andet EU-land24-04-2321-02-23Fradrag Bindende svar
SKM2023.183.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5 - Udenlandske internetvirksomheder21-04-2324-01-23Andet om moms SKM-meddelelse
SKM2023.182.SRMineralolieafgift - Gasafgift - Tilbagebetaling - Korntørring19-04-2321-03-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.181.SRFagforeningskontingent - tidlig pension19-04-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.179.SKTSTStyresignal - tilbagebetaling af energiafgifter - præcisering af praksis for idrætshaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse m.v. - skærpelse af praksis for feriehoteller, feriecentre m.v.18-04-2318-04-23Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2023.178.SRDer er ikke et fast driftssted i Danmark for et gaslager, idet virksomheden har karakter af at være af forberedende eller hjælpende art18-04-2321-03-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.177.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Afgiftsfritagelse for alkohol mv. der anvendes til fremstilling af aromaer18-04-2318-04-23Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2023.176.LSRStutteri og væddeløbsaktivitet var ikke erhvervsmæssig i 2014-201618-04-2313-03-23Virksomheder Afgørelse
SKM2023.175.SRForlods ekspropriationer - Skattefri afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1117-04-2321-03-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.174.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms - Drift af stutteri og avl af væddeløbsheste17-04-2313-03-23Fradrag Afgørelse
SKM2023.173.LSRLigningslovens § 4 – Partnerselskab – Rette indkomstmodtager – Partner17-04-2307-02-23Virksomheder Afgørelse
SKM2023.172.LSRLigningslovens § 4 – Partnerselskab – Rette indkomstmodtager – Partner17-04-2307-02-23Virksomheder Afgørelse
SKM2023.171.SRBeskatning af arvede pensionsordninger fra USA17-04-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.170.LSRAvanceopgørelse ved handel med kryptovaluta og beskatning af fortjeneste ved handel med finansielle kontrakter17-04-2331-01-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.169.LSRAnmodning om delvis eftergivelse af gæld til det offentlige17-04-2324-01-23Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2023.168.HRPassiv kapitalanbringelse – pengetankreglen – andele i vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber13-04-2319-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2023.167.SRAfbrydelse af international sambeskatning ved omstrukturering04-04-2321-02-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.166.LSREjendomsværdiskat - Ejendom ikke anset for ubeboelig under totalrenovering04-04-2326-01-23Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2023.165.LSRLån over mellemregningskontoen anset som udbytte04-04-2313-10-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2023.164.LSRUdbetaling af skattekredit af afholdte udviklingsomkostninger til udvikling af protein-snacks – Driftsomkostninger04-04-2305-12-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.163.SRForskerskatteordningen - flere ansættelsesforhold - underskud04-04-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.162.LSRHandel med bitcoins anset for spekulation04-04-2316-01-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.161.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – nægtet udbetaling af skattekredit04-04-2321-12-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.160.SRAdministrationssystem - Driftsomkostning - Pligtpådragelsesprincippet04-04-2321-03-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.159.LSRMoms – reparation – sammensat ydelse - overførsel03-04-2319-12-22Momspligt Afgørelse
SKM2023.158.SRSkattemæssigt hjemsted i Tyskland - triangulær situation03-04-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.157.LSRGaveafgift - Gaveoverdragelse af C-anparter03-04-2313-12-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.156.LSRUdgifter til en softwareplatform – Forsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit03-04-2307-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.155.LSRBeregning af eksportloft for køretøj03-04-2320-02-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.154.LSRUber-kørsel – Erhvervsmæssig virksomhed – Indsætninger på bankkonto – Forhøjelse af den personlige indkomst03-04-2301-02-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.153.LSRUber-kørsel – Moms af modtagne formidlingsydelser med omvendt betalingspligt – Lønsumsafgift af personbefordringsydelser03-04-2301-02-23Momspligt Afgørelse
SKM2023.152.LSRHenstand og tilbagebetaling03-04-2316-03-23Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2023.151.SRFuld skattepligt ved ophold hos forældre samt køb af sommerhus - skattemæssigt hjemsted i USA - COVID-1903-04-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.150.SRTrust - USA - gave - dobbeltbeskatning31-03-2321-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.148.SRBeskatning af støtte og erstatning ved nedlukning af minkavl31-03-2321-03-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.147.SRSkattemæssigt hjemsted i Tyskland - Forskningsbevilling31-03-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.146.HRKursgevinst – resthæftelse – Den juridiske vejledning – praksis30-03-2308-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2023.145.BRTilbagebetaling af gasafgift – elpatronordningen – efterfølgende ændring af aftale30-03-2322-12-22Energi og kuldioxid Dom
SKM2023.144.BRSkønsmæssig ansættelse af skattepligtig indkomst og momstilsvar29-03-2323-01-23Fradrag og afskrivninger + Andet om moms + Fradrag Dom
SKM2023.143.ØLRFri bolig – rådighedsbeskatning – bevisbyrde29-03-2331-01-23Ejendomsskat Dom
SKM2023.142.SRBeskatning af pensionsordninger fra Schweiz - fradrag og bortseelse i Schweiz28-03-2321-02-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.141.SRSelskabs drift af stake pools - spørgsmål om maskeret udlodning27-03-2321-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.140.SRUdbetaling af udbytte til hollandsk fond uden indeholdelse af kildeskat27-03-2321-03-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.139.BRSøgsmålsfrist efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, indbringelse af agterskrivelse24-03-2313-02-23Ejendomsværdiskat Dom
SKM2023.138.LSRUdbetaling af skatteværdien af underskud for forsøgs- og forskningsudgifter24-03-2305-12-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.136.LSRNægtet registrering for moms23-03-2308-12-22Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2023.135.LSRTransfer pricing - skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver23-03-2314-11-22Transfer pricing Afgørelse
SKM2023.134.LSRDefinition af arbejdssted i relation til LL § 9 B23-03-2316-12-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.133.LSRNægtet fradrag for udgifter til kontingenter23-03-2330-01-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.132.LSRPåstand om ugyldighed af Skattestyrelsens afgørelse som følge af fristoverskridelse – Værdi af ejendom overdraget til søn – Afgiftspligtige gaver23-03-2306-03-23Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.131.LSRVærdi af ejendom overdraget fra far23-03-2314-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.130.LSRTilbagekaldelse af tidligere afgørelser om refusion af udbytteskat23-03-2320-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.129.ØLRAktieavance – porteføljeaktier – præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen31-01-2331-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2023.128.BRVirksomhedsordningen – erhvervsmæssigt udlån28-02-2318-01-23Virksomheder Dom
SKM2023.127.BRMomspligtig virksomhed15-02-2322-12-22Virksomheder + Momspligt Dom
SKM2023.126.BRSkatteyder hjemmehørende i Danmark kunne ikke få fuld lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for indkomst optjent i internationalt farvand08-02-2308-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.125.BRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – international trafik – fiskefartøj – lempelse17-03-2302-01-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.124.HREneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto16-03-2308-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.123.SRCO2-afgift - Bundfradrag16-03-2324-01-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.122.SRBegrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner14-03-2321-02-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.121.ØLRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-03-2306-02-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2023.120.LSRMoms – universitet – retsmedicinske ydelser10-03-2321-12-22Fradrag Afgørelse
SKM2023.119.LSRRette indkomstmodtager - Arbejdsudleje10-03-2322-11-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.118.SRAmerikansk LLC kvalificeret som transparant enhed efter danske skatteregler09-03-2321-02-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.117.SRFirmagave til medarbejdere via online gaveportal08-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.116.HRIkke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering07-03-2306-02-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.115.SRSkattefri overdragelse af aktier til en fond07-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.114.SRStiftelse af almennyttig og almenvelgørende fond.07-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.113.SRMoms, valuta, AM-bidrag ved spekulation03-03-2324-01-23Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.112.SRMomsfritagelse - selvstændige grupper - fagforbund - administrativ bistand03-03-2321-02-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.111.SROverdragelse af landbrugsvirksomhed til nær medarbejder - succession - 3 års ansættelse02-03-2321-02-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.110.SRTransparent cash pool-leder - Aktionærlån - Ligningslovens § 16 E02-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.109.SRMoms - forudbetaling - periodisering og fritagelse ved udførsel02-03-2325-10-22Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2023.108.SRUdlejningsdriftsmidler på udenlandske nummerplader omfattet af forhøjet afskrivningsgrundlag efter afskrivningslovens § 5 D02-03-2321-02-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.107.SRFlytning til Schweiz - fuld skattepligt og skattemæssigt hjemsted02-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.106.SRUdtræden af dansk skattepligt ved flytning til Kroatien - fraflytningsbeskatning - beskatning af kapitalgevinster - kryptovaluta01-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.105.SRAfdelinger i AIF-værdipapirfond og forvalter var ikke skattemæssigt koncernforbundne og skulle derfor ikke sambeskattes28-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.104.ØLRStraf – skattesvig af særlig grov karakter – moms – sandsynlighedsforsæt - erstatningspåstand27-02-2306-04-21Straf Dom
SKM2023.103.LSRKreditering på mellemregningskontoen anset for løn24-02-2308-11-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.102.LSRKommunes godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt i bygninger, hvori der foregår momspligtige aktiviteter24-02-2305-12-22Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.101.SREtablering af dansk filial udgjorde ikke et fast driftssted i Danmark24-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.100.LSRUregistreret virksomhed med køb og salg af biler – Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst23-02-2316-01-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.99.LSRAvance ved salg af ejendom anset for skattepligtig - Mulighed for udstykning - Parcelhusreglen23-02-2321-12-22Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2023.98.LSRLønsumsafgift – Filial – Udenlandsk finansiel virksomhed23-02-2303-12-22Lønsumsafgiftspligt og registrering Afgørelse
SKM2023.97.LSRØl- og tobaksafgift for varer, som er indkøbt i Tyskland23-02-2305-12-22Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2023.96.SRArv - trust - USA23-02-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.95.SKTSTÆndring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - styresignal23-02-2322-02-23Betalingsstandsning og konkurs Styresignal
SKM2023.94.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt CO2-kompensation finansieret ved lønomlægning21-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.93.VLRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – leasingaftalens realitet20-02-2326-01-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.92.BRAnsættelsesfrist og virksomhedsskattelovens aktienæringsbegreb20-02-2303-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2023.91.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – leasingaftalens realitet20-02-2330-03-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.90.SKTSTSkattefri aktieombytning - Sporskifte - Påtænkt salg af det indskydende selskab17-02-2321-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.88.SRSkattefri overdragelse af aktier til en fond16-02-2325-10-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.87.SRGodtgørelse af dækningsafgift ved fremstilling af andre varer som leveres til udlandet16-02-2324-01-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2023.86.SRSkattepligt og hjemsted - DBO USA16-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.85.SRSkattepligt og hjemsted - DBO med USA16-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.84.BREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering14-02-2309-01-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.83.LSRAfslag på aktindsigt - Ret til partsaktindsigt i sagen om den gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure – MAP) mellem Danmark og Storbritannien13-02-2329-11-22Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.82.LSRPensionsudbetalinger fra FNs pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) indbetalt af FN – Skattepligt til Danmark13-02-2326-09-22Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2023.81.SROverdragelse af byggegrunde stillet vederlagsfrit til rådighed for interessentskab10-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.80.LSRFradrag for afholdte udgifter til udvikling af en app10-02-2323-09-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.79.SRSkattemæssigt hjemsted ved ægtefælle og børns flytning til Danmark fra Tyskland10-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.78.SRFri bil, Sverige10-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.77.LSROpkrævning af tobaksafgift10-02-2316-11-22Tobak mv. Afgørelse
SKM2023.76.LSRForsknings- og forsøgsudgifter – Udvikling af et computerspil - Tilbagebetaling af skattekredit10-02-2319-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.75.LSRMomsfradrag for bespisning i forbindelse med produktion af tv10-02-2309-11-22Fradrag Afgørelse
SKM2023.74.LSRAvance ved salg af aktier - Købt fra eget selskab 4 måneder før afståelse10-02-2323-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.73.SRSalg af byggegrunde stillet vederlagsfrit til rådighed for interessentskab09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.72.SRSalg af byggegrunde anvendt til momsfritaget virksomhed hhv. stillet vederlagsfrit til rådighed09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.71.SRSalg af byggegrunde anvendt til momsfritaget virksomhed09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.70.SRDBO med Italien - skattemæssigt hjemsted09-02-2320-12-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.69.VLRStraf – skattesvig – urigtig meddelelse til folkeregister om flytning – skrot - udokumenterede driftsudgifter07-02-2307-06-21Straf Dom
SKM2023.68.SRAfkast på kryptovaluta - beskatning - retserhvervelsestidspunkt07-02-2324-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.67.BRStraf, momssvig, skattesvig, forhøjet, tillægsbøde07-02-2315-11-22Straf Dom
SKM2023.66.BRStraf– prøvesag – dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner – delvis frifindelse – beviskrav – transfer pricing07-02-2312-09-22Straf Dom
SKM2023.65.BRIndsætninger på bankkonti, sagsbehandlingsfejl, nyt spørgsmål om omgørelse06-02-2302-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.64.BRAfvisning af syn og skøn – overflødig bevisførelse06-02-2309-12-22Processuelle bestemmelser Dom
SKM2023.63.SROmstrukturering med likvidation og rettet tilbagesalg var ikke omfattet af SEL § 2 D06-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.62.SRMoms - Salg af CO₂-kreditter - omvendt betalingspligt06-02-2324-01-23Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2023.61.LSRDen omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 201806-02-2314-11-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2023.60.ØLRSalær i en administrativ straffesag – salærstørrelse06-02-2302-12-22Straf Dom
SKM2023.59.SRPartnerselskab - mellemregning/kapitalkonto - erhvervsmæssigt udlån - virksomhedsordningen03-02-2324-01-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2023.58.SRStøttefunktion i Danmark gav ikke fast driftssted03-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.57.SRFuld skattepligt ved jordomrejse med sejlbåd02-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.56.SRAmerikansk irrevocable trust - skattemæssigt transparent - tildelinger anses for gaver01-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.55.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter - colasag30-01-2310-11-22Straf Dom
SKM2023.54.ØLRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15 %’s-reglen – realkreditbelåning – dødsbo23-01-2323-01-23Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2023.53.ØLRFuld skattepligt – fri sommerbolig19-01-2319-01-23Virksomheder Dom
SKM2023.52.BRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.23-01-2323-01-23Fradrag + Virksomheder Dom
SKM2023.51.SRForsøg og forskning30-01-2320-12-22Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2023.50.SRUdenlandsk livsforsikring - ikke fradrag ved indbetaling - skattefri ved udbetaling - skat på afkast30-01-2324-01-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.49.LSRIndeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og kulbrinteskat af løn optjent af ansatte hjemmehørende i Sydafrika, Ukraine, Filippinerne, Rusland og Storbritannien i forbindelse med arbejde udført på dansk kontinentalsokkel27-01-2310-05-22Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2023.48.LSRAfslag på genoptagelse – Lempelse efter ligningslovens § 33 for betalt skat i Qatar27-01-2310-05-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.47.LSRNedsættelse af personlig indkomst – Rette indkomstmodtager27-01-2303-06-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.46.SREfterfølgende aktieombytninger medførte ikke, at kontantvederlag for aktieoverdragelse skulle udbyttebeskattes27-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.45.BRIndsætninger på bankkonti og erhvervsmæssig virksomhed27-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.44.ØLREj ret til fradrag for friholdelse af hovedanpartshaver for tab på kautionsforpligtelse27-01-2315-12-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.43.VLRTonnageskat – mellem forskellige destinationer27-01-2315-08-22Virksomheder + Tonnageskat Dom
SKM2023.42.LSRAnmodning om aktindsigt i underleverandørers kontrolsager27-01-2327-06-22Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.41.SRBeskatningsret - løn fra engelsk universitet - DBO - dobbelt statsborgerskab27-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.40.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder27-01-2327-01-23Fradrag Styresignal
SKM2023.39.LSRGenopkrævning af udbetalt eksportgodtgørelse27-01-2328-10-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.38.LSR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår – Særlige omstændigheder26-01-2311-10-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.37.LSRBetaling af told, moms og renter - Forsendelse af varer fra Norge til Tyskland er ikke afsluttet korrekt26-01-2329-04-22Forsendelse og transitering Afgørelse
SKM2023.36.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i SulfiLogger A/S med kapitalandele i et nystiftet holdingselskab benævnt SL Holding A/S26-01-2318-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.35.SRBeskatning af fri bil, deleleasingsaftaler25-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.34.HRBonusudbetalinger – personlig indkomst eller aktieindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirer25-01-2318-01-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.33.SRAktier i investeringsselskab - virksomhedsordningen25-01-2329-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.32.BREkstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier19-01-2319-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2023.31.SRMomsfradrag i holdingselskaber - misbrug19-01-2320-12-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.30.SRTinglysningsafgift - ikke nedsat afgift efter § 6 a ved overdragelse af ejendomme til I/S mod tildeling af rettighed til at indtræde i I/S19-01-2320-12-22Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2023.29.LSRForhøjelse af momstilsvar – Momsgrundlag i forbindelse med salg af ejendom skal fastsættes ud fra normalværdien på leveringstidspunktet17-01-2310-10-22Momsgrundlag Afgørelse
SKM2023.28.LSRBegrænset skattepligt – Likvidation af dansk holdingselskab17-01-2327-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.27.BRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af indført køretøj17-01-2319-12-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.26.LSRGenoptagelse – Skattekreditreglerne – Forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2317-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.25.LSRBefordringsfradrag – Kørsel mellem forskellige arbejdspladser/arbejdssteder16-01-2310-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.24.LSRStraksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2301-09-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.23.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit ikke godkendt16-01-2313-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.22.LSRGodtgørelse af told og refusion af moms16-01-2307-02-22Tarifering Afgørelse
SKM2023.21.LSRMomsfritagelse for undervisning af gymnastikinstruktører ikke imødekommet16-01-2321-11-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.20.LSRGaveafgift – Overdragelse af ejendom16-01-2318-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.19.BROpdeling i driftsgrene – erhvervsmæssig virksomhed13-01-2309-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.18.ØLRPilot ikke berettiget til lempelse for arbejde udført for dansk luftfartsselskab13-01-2306-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.17.SRUnderskud i norsk filial, som blev lukket efter et skattepligtigt salg af filialens aktivitet til et nystiftet norsk datterselskab, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst.12-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.16.VLRAktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelse11-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.15.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning - Beneficial owner10-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.14.SRSkattemæssig behandling efter PBL § 50 - aktiver omfattet af placeringsforbuddet i PBL § 51 B09-01-2320-12-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.13.HRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale09-01-2308-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.12.SROm fortabelse af uudnyttet underskud ved skattefri fusion med søsterselskab06-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.11.SRÆndring af vilkår i aktiewarrants var ikke afståelse06-01-2320-12-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.10.SRFamily trust - båndlagt kapital med udlagte kapitalejere - arv06-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.9.BRSkønsmæssig ansættelse05-01-2302-12-22Virksomheder Dom
SKM2023.8.HRSkattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner mellem to søsterselskab og skønnet skulle ikke tilsidesættes05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.7.HROverbetaling fra et dansk selskab til et koncernforbundet udenlandsk selskab udgjorde maskeret udlodning til selskabernes eneejer. Der var ikke hjemmel til betalingskorrektion05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.6.SROpgørelse af momsfradragsret - salg af investeringsgoder05-01-2325-10-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.5.SRAfkast på kryptovaluta - beskatningstidspunkt05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.4.SRInvestering gennem tysk investeringsfond, rente- og udbyttebeskatning - dansk udbyttebeskatning frafaldes - etableringsfrihed - EU-retten05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.3.SRVærdiansættelse af aktier i unoterede selskaber til brug for opgørelsen af konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 205-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.2.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - Styresignal05-01-2302-02-21Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2023.1.BRIndsætninger – foreningskonto02-01-2307-12-22Personlig indkomst Dom