Dato for udgivelse
23 okt 2001 17:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.442.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2708-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Frist, afvisning, sagsanlæg
Resumé

Sag afvist ved Landsretten, da 3-måneders fristen for sagsanlæg var overskredet.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 3
Processuelle regler 2001 afsnit I

Parter:
A
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hangen)

Afsagt af landsdommerne:
Vogter, Marie S. Mikkelsen og Henriette Frolich (kst.)

Den 24. august 2000 afsagde Landsskatteretten en kendelse, hvori det blev stadfæstet, at nogle udgifter på 185.000 kr. afholdt af et anpartsselskab til renovering af en lejlighed på Frederiksberg, er anset for udloddet i indkomståret 1995 til sagsøgeren, A, der var hovedanpartshaver.

Ved stævning dateret den 21. november 2000 og modtaget i Vestre Landsret den 28. november 2000 har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren "ikke skal beskattes med nogen form for maskeret udlodning" fra "H ApS i 1995".

Sagsøgte har principalt påstået sagen afvist under henvisning til, at fristen for sagsanlæg på 3 måneder i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, er overskredet, og har subsidiært påstået frifindelse.

Overfor sagsøgtes afvisningspåstand har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagen realitetsbehandler.

Spørgsmålet om sagens afvisning har efter landsrettens bestemmelse været udskilt til særskilt behandling og afgørelse, og parterne har været enige om, at afvisningsspørgsmålet behandles på skriftligt grundlag.

Sagsøgeren har til støtte for påstanden om realitetsbehandling gjort gældende, at hun kan dokumentere, at brevet til landsretten er udskrevet på hendes revisors computer den 21. november 2000 og er afsendt samme dag.

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at sagen er anlagt for sent, hvorfor sagen, uanset årsagen til fristoverskridelsen, i overensstemmelse med fast retspraksis bør afvises.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Da sagen ikke er anlagt inden udløbet af den frist, der er fastsat i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, og da det, der er anført af sagsøgeren, ikke kan føre til et andet resultat, kan landsskatterettens afgørelse ikke indbringes for domstolene. Landsretten afsiger derfor dom i overensstemmelse med sagsøgtes principale påstand om afvisning.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t:

Denne sag afvises.

Sagens omkostninger skal sagsøgeren, A, betale til sagsøgte, Skatteministeriet, med 3.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.