Dato for udgivelse
01 maj 2001 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.153.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1694-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
told toldværdi varer
Resumé
En indrejsende i Danmark fra et tredjeland skulle betale told og moms af den beregnede værdi af medbragte guldsmykker beregnet til omsætning.

A klager over at der er opkrævet told og moms af smykker med 4.991 kr.

Det er oplyst, at klageren indrejste den 28. marts 2000 via Cairo over Københavns Lufthavn. Ved en gennemgang af klagerens bagage blev det konstateret, at han medbragte følgende guldsmykker, i alt 335,2 gram:

8 guldarmbånd

1 guldarmlænke

4 guldhalskæder

4 guldringe

6 guldvedhæng

7 par guldøreringe

Klageren fik udleveret 2 guldvedhæng på i alt 17,2 gram guld i overensstemmelse med rejsegodsbestemmelserne. I alt 318 gram guldsmykker blev taget i bevaring efter toldlovens § 83.

Klageren har fremlagt faktura for 200,03 gram af disse smykker omhandlende 8 guldarmringe, 3 guldhalskæder og 1 guldring. Fakturaværdien er lig med 4.000 SR. For de øvrige smykker, herunder de smykker, der er udleveret, er der ikke fremlagt faktura eller anden dokumentation for smykkernes værdi. Klageren har oplyst, at de 118 gram guld er medbragt fra Danmark til ombytning i Saudi Arabien. Der er ikke fremlagt nogen form for dokumentation herfor.

Regionen har ved den påklagede afgørelse opkrævet klageren told- og momsbeløb på 4.991 kr. Regionen har opgjort kravet således:

Omregningskurs for SR for marts 2000=207,70.
200 gram = 4.000 x 2,0770

8.308,00 kr.

118 gram = 118 x 80*

9.440,00 kr.

Toldværdi i alt

17.748,00 kr.

Told 2,5% af 17.748

443,70 kr.

Moms 25% af 18.191,70 kr.

4.547,92 kr.

Told og moms i alt

4.991,00 kr.

* For de øvrige smykker er toldværdien sat efter fast praksis ud fra guldnoteringen på Londons Guldbørs. Toldværdien udgør 80 kr. pr. gram guld.

Regionen har herved henvist til toldlovens § 23, stk. 2, hvorefter personer, der indrejser til Danmark fra tredjelande, har pligt til at angive samtlige medbragte varer i overensstemmelse med de af EU og i henhold til § 10, stk. 3 fastsatte regler herom. Der er videre henvist til at efter § 98, stk. 1 og § 99, stk. 1 i skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling kan rejsende, der indrejser i det danske toldområde fra tredjelande, told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. Efter toldlovens § 10, stk. 1, opkræver de statslige told- og skattemyndigheder told og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU´s toldområde og som indføres i det danske toldområde. Told opkræves efter toldlovens § 2, jf. EU´s retsakter. Moms opkræves efter momslovens § 12. I henhold til Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992, artikel 29 er toldværdien af indførte varer, den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varerne. Kan der ikke fremlægges dokumentation for denne værdi, beregnes toldværdien ud fra alternative metoder, jf. artikel 30-31. Regionen har hertil anført, at det i denne forbindelse er uden betydning om betaling sker i kontanter eller på anden måde. Det har derfor ingen indflydelse på fastsættelsen af toldværdien, at en del af smykkerne er betalt med gammelt guld, som er medbragt fra Danmark.

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det alene er 200 gram guld til en værdi af 8.303 kr., der skal opkræves told og moms af.

Hun har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at de 118 gram ud af de 318 gram er guld medbragt fra Danmark til ombytning i Saudi Arabien. Dette skete ikke, hvorfor guldet medbragtes tilbage til Danmark igen. Det er videre anført, at guldet medbragt fra Danmark ikke aldersmæssigt er gammelt, og at det derfor har fremtrådt som nyt. Klageren har ikke fremsendt dokumentation for, hvor gammelt guldet var.

Landsskatteretten udtaler:

I henhold til toldlovens § 2 behandles varer, der indføres i, transiterer eller føres ud af det danske toldområde efter EF´s retsakter, herunder EF´s toldkodeks. Der svares told i henhold til disse retsakter.

I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af en EF-toldkodeks med senere ændringer (toldkodeks) art. 201 fremgår følgende:

"1. Toldskyld ved indførsel opstår, når en importafgiftspligtig vare

a) overgår til fri omsætning

b) henføres under proceduren for midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter

2. Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af den pågældende toldangivelse.

3. Debitor er klarereren. Ved indirekte repræsentation er debitor også den person, for hvis regning toldangivelsen er afgivet……."

Toldværdien af de indførte varer følger af bestemmelserne i toldkodeksens kapitel 3.

Retten finder, at artikel 29 om varernes transaktionsværdi kan anvendes som toldværdi for så vidt angår de 200 gram guld, der foreligger faktura for, mens artikel 31 skal anvendes for så vidt angår de smykker, der ikke foreligger faktura for. I henhold til artikel 31 skal toldværdien bl.a. fastsættes på grundlag af de foreliggende data i Fællesskabet og ifølge rimelige fremgangsmåder. Retten bemærker herved, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at de 118 gram guld oprindeligt var medbragt fra Danmark.

Retten finder videre ikke, at der for så vidt angår de 118 gram guldsmykker er grundlag for at tilsidesætte den foretagne vurdering på baggrund af guldnoteringen på Londons Guldbørs, der findes at være en rimelig fremgangsmåde og i øvrigt i overensstemmelse med art. 31 i toldkodeks, hvorefter denne kan lægges til grund som toldværdi.

I henhold til momslovens § 12 skal der betales moms af varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU. Afgiftsgrundlaget er efter momslovens § 34, stk. 1, toldværdien tillagt eventuel told og andre afgifter, der er foranlediget af indførslen.

Efter toldlovens § 39, stk. 1, nr. 1, hæfter den, der i det danske toldområde indfører eller lader indføre varer, som ikke er i fri omsætning i EU´s toldområde for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb. For momsbeløbet henvises i øvrigt til momslovens § 61, der henviser til toldlovens kapitel 4.

Retten stadfæster i overensstemmelse hermed den af toldcentret foretagne afgørelse, hvorefter klageren er opkrævet told og moms med 4.991 kr.