Dato for udgivelse
18 Dec 2001 15:37
SKM-nummer
SKM2001.636.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4263-00004
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Virksomhedsordningen, den særlige kapitalafkastordning, arbejdstidskravet
Resumé

Ligningsrådet blev spurgt, om S kunne opfylde arbejdstidskravet, jf. virksomhedsskatteloven § 22 c, stk. 2, nr. 3 a, ved at lægge den personlige arbejdsindsats i driftsselskabet og ikke i holdingselskabet.

Ligningsrådet fandt, at arbejdsindsatsen skulle lægges i holdingselskabet og ikke i driftsselskabet, idet bemærkes, at formålet med den særlige kapitalafkastordning ikke har været, at indføre en generel ordning for lån til køb af porteføljeaktier med fuld skatteværdi af renteudgifterne.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 22 c, stk. 2, nr. 3 a
Ligningsvejledningen 2000 E.G.5

I anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

Vil skatteyder kunne opfylde arbejdstidskravet, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a, ved at den personlige arbejdsindsats lægges i driftsselskabet og ikke i holdingselskabet.

S, der i en årrække har været ansat som produktionschef i A A/S, er blevet tilbudt at erhverve 25 pct. af aktiekapitalen i selskabet.

Det er planen at lade S eje aktierne via et nystiftet holdingselskab. Investeringen i holdingselskabet vil opfylde vederlagskravet der i 2001-niveau er kr. 500.000, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2.

S ønsker at anvende den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter, jf. virksomhedsskattelovens kapitel 7 b.

I følge VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a er det et krav, at "Den skattepligtige deltager med personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentlig omfang ..."

I den forbindelse spørges der om, hvorvidt man med "selskabet" udelukkende mener, selskabet hvori man ejer aktier, i den aktuelle sag holdingselskabet, eller om man ser igennem koncernen og således kan opfylde den personlige arbejdsindsats via driftsselskabet.

Told- og Skattestyrelsen afgav følgende udtalelse til Ligningsrådet:

Formålet med den særlige kapitalafkastordning er, på nærmere fastsatte vilkår med hensyn til fradragsværdien af renteudgifter, at sidestille en skattepligtig, der etablerer sin virksomhed i selskabsform, med en skattepligtig, der etablerer sin virksomhed i personlig regi, og som anvender virksomhedsordningen.

For at begrænse ordningen til egentlige virksomhedsovertagelser er der i loven fastsat en række betingelser for at anvende ordningen. Kravene til den skattepligtige er fastsat i lovens § 22 c stk. 2, nr 1-3 og 7, og stk. 3 og 4. Kravene til karakteren af selskabets virksomhed fremgår af VSL § 22 c, stk.2, nr. 4-6.

Et af kravene til den skattepligtige er, at erhververen, for at kunne anvende ordningen, skal deltage med en ikke uvæsentlig personlig arbejdsindsats i selskabet, og samtidig i den periode hvor ordningen anvendes eje mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller råde over mere end 50 pct. af stemmeværdien, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a.

Betingelsen om en arbejdsindsats i ikke uvæsentlig omfang beror på, at formålet med ordningen ikke er, at indføre en generel ordning som kan anvendes af aktie- eller anpartsejere.

Afgørelse af om den skattepligtige opfylder kravet om en personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentlig omfang i selskabet, må bero på en konkret bedømmelse af samtlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Som vejledende norm kan der ligesom i etableringskontoloven lægges vægt på, om arbejdsindsatsen udgør mindst 50 timer månedligt.

Ifølge det oplyste vil S via et nystiftet holdingselskab erhverve 25 pct. af aktierne i selskabet, hvori han er ansat. Holdingselskabet vil udelukkende besidde aktierne i datterselskabet.

En imødekommelse af S´s anmodning forudsætter, at der med ordet "selskabet" menes "koncernen", således at arbejdskravet kan opfyldes i et hvilket som helst selskab indenfor koncernen.

Told- og Skattestyrelsen bemærker, at det af loven fremgår, at arbejdsindsatsen skal lægges i det selskab hvori der erhverves aktier. Styrelsen finder ikke, det er muligt, med hensyn til arbejdsindsatsen, at se igennem holdingselskabet.

Told- og Skattestyrelsen indstiller til Ligningsrådet, at arbejdsindsatsen skal lægges i holdingselskabet og ikke i driftsselskabet, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a, idet bemærkes, at formålet med den særlige kapitalafkastordning ikke har været, at indføre en generel ordning for lån til køb af porteføljeaktier med fuld skatteværdi af renteudgifterne.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.