Dato for udgivelse
8. november 2001
SKM-nummer
SKM2001.510.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4314-02407
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Succession, udenlandsk spaltning
Resumé

Afslag på ansøgning om tilladelse til succession på aktionærsiden, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6. 3Com Corporation havde gennemført en restrukturering af selskabet ved at udskille en gren af virksomheden til et nyt selskab, Palm Inc. Herefter deklarerede bestyrelsen i det indskydende selskab, at aktionærerne skulle modtage aktier i det nystiftede datterselskab i forhold til aktionærernes beholdning af aktier i 3Com Corporation. Told- og Skattestyrelsen fandt ikke, at de foretagne transaktioner kunne sidestilles med en spaltning i fusionsskattelovens forstand, hvorfor anmodningen ikke kunne imødekommes. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i 3Com Corporation, jf. TfS 1999, 449.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 b, stk. 6
Ligningsvejledningen 2000 S.D.2.12

Det amerikanske selskab, 3Com Corporation, gennemførte i 2000 en restrukturering af selskabet ved at udskille den gren af virksomheden, der vedrører produktion af håndholdte computere og kalendere, til et nyt selskab, Palm Inc. Restruktureringen var efter de amerikanske skatteregler godkendt som en skattefri spaltning.

I forbindelse med spaltningen ansøgte to danske aktionærer i selskabet om tilladelse til skattemæssig succession i aktiernes anskaffelsessum i henhold til fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6.

Af de ved ansøgningen fremlagte dokumenter fremgik det, at spaltningen var foretaget den 26. februar 2000 og at det modtagende selskab, Palm Inc., efter 3Com Corporations modtagelse af aktier som vederlag, var ejet 100% af det indskydende selskab, 3Com Corporation. Samtidig med spaltningen var det besluttet at overdrage de modtagne aktier i Palm Inc. til aktionærerne i 3Com Corporation i forhold til aktionærernes aktiebeholdninger i 3Com Corporation, hvilket deklareres af bestyrelsen i 3Com Corporation i maj 2000. Aktierne i Palm Inc. tilstilledes aktionærerne i 3Com Corporation den 27. juli 2000.

På baggrund af, at Palm Inc. ved transaktionerne indledningsvis bliver et datterselskab til 3Com Corporation, hvorefter disse datterselskabsaktier udloddes til aktionærerne i 3Com Corporation, fandt Told- og Skattestyrelsen ikke, at de foretagne transaktioner kunne sidestilles med en spaltning i fusionsskattelovens forstand, hvorfor erhvervelsen af aktierne ikke kunne anses som modtaget som led i en spaltning. Der henvistes til Ligningsrådets afgørelse i TfS 1999,257. Told- og Skattestyrelsen afslog derfor anmodningen om tilladelse til succession i henhold til fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6.

Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i 3Com Corporation, jf. TfS 1999,449.