Dato for udgivelse
06 Apr 2001 19:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.122.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-2018-97
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Told, Importmoms, Vinafgift, Moms, Egne angivelser
Resumé
Retten fandt, at sagsøger ikke havde godtgjort tidligere at have betalt nogen del af det påstævnte beløb, der vedrørte told, importmoms, vinafgift og moms. Sagsøger skulle derfor betale Told- og Skattestyrelsen 5.324.285,48 kr. plus renter. Told- og Skattestyrelsens opkrævning af told, importmoms og vinafgift var sket på grundlag af sagsøgerens egne angivelser. Opkrævningen af moms var sket dels på grundlag af sagsøgerens egne angivelser dels på grundlag af foreløbige skønsmæssige fastsættelser.
Reference(r)
Momsloven § 56
Vinafgiftsloven § 6 og vinafgiftsloven § 7
Momsvejledningen 2000 afsnit O.1

Parter:

A
(advokat A1 e.o.)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten)

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Parternes påstande

Ved stævning indleveret til landsretten den 8. juli 1997 påstod sagsøgeren, A, sagsøgte, oprindelig Told og Skatteregion H-by, senere berigtiget til Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, dømt til betaling af 505.000 kr. med tillæg af procesrente. Det er i stævningen oplyst, at beløbet udgjorde en del af sagsøgerens tilgodehavende hos sagsøgte i anledning af sagsøgtes ansvarspådragende adfærd.

Ved svarskrift indleveret til retten den 9. december 1997 påstod sagsøgte frifindelse overfor sagsøgerens påstand. Sagsøgte nedlagde samtidig selvstændig betalingspåstand overfor sagsøgeren. Sagsøgtes endelige påstand, der fremgår af sagsøgtes duplik af 21. marts 2000, er, at sagsøgeren tilpligtes at betale 5.324.285,48 kr. med tillæg af rente stor 1,3 % pr. påbegyndt måned af hovedstolen på 2.156.644,78 kr. fra den 1. december 1997 og indtil betaling sker. Det påstævnte beløb vedrører told, importmoms, vinafgift og moms m.v.

Sagsøgeren har påstået frifindelse overfor sagsøgtes selvstændige krav, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Ved landsrettens beslutning af 4. september 1998 blev sagen i medfør af retsplejelovens § 353, jf. § 360, stk. 1, afvist for så vidt angår sagsøgerens krav. Under hensyn til størrelsen af sagsøgtes modkrav besluttede landsretten den 26. januar 1999 i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt., at beskikke advokat for sagsøgeren med henblik på stillingtagen til modkravet.

Sagen vedrører herefter alene sagsøgtes modkrav.

Sagen angår

Sagsøgeren drev i perioden 1985 til 1988 personligt virksomheden "F1", som hos sagsøgte var registreret under SE nr. ...0 53 fra den 26. april 1985 til den 30. september 1988 i henhold til merværdiafgiftsloven og den dagældende vinafgiftslov (senere lov om afgift af øl, vin m.m.).

Sagsøgeren importerede og videresolgte vin, i hvilken forbindelse det i henhold til afgiftslovgivningen påhvilede sagsøgeren at angive og betale moms og vinafgift, ligesom sagsøgeren skulle deklarere indførslerne og betale told og importmoms af de importerede vinpartier.

I henhold til merværdiafgiftslovens regnskabsbestemmelser påhvilede det sagsøgeren at føre regnskab over ind- og udgående merværdiafgift. Endvidere skulle sagsøgeren i henhold til vinafgiftslovens §§ 6 og 7 foretage måneds- og kvartalsopgørelser og i henhold til lovens § 13 føre regnskab over tilgangen og udlevering af afgiftsbelagte varer.

Da sagsøgeren ikke efterlevede disse forpligtelser opstod sagsøgtes krav, der af sagsøgte er opgjort således pr. 6. november 1997:

" Told februar 1988
SRB 15 marts 1988 35.669,10 kr.
renter marts 1988 463,00 kr.
renter april 1988 463.00 kr.
renter 1.5.1988-30.11.1997 = 115 mdr. a 463,00 kr. = 53.245,00 kr.
Told maj 1988
SRB d. 15.6.1988 55.382,30 kr.
renter juni 1988 719,00 kr.
renter 1.7.1988-30.11.1997 = 112 mdr. a 719,00 kr. = 80.528,00 kr.
Told juni 1988
SRB d. 15.7.1988 15.666,70 kr.
renter juli 1988 203,00 kr.
renter 1.8.1988-30-11-1997 = 111 mdr. a 203,00 kr. = 22.533,00 kr.
Importgebyr februar 1988
SRB d. 15.3.1988 1.553,30 kr.
renter marts 1988 20,00 kr.
renter april 1988 20,00 kr.
renter 1.5.1988-30.11.1997 = 115 mdr. a 20,00 kr. = 2.300,00 kr.
Importgebyr maj 1988
SRB d. 15.6.1998 3.082,80 kr.
renter juni 1988 40,00 kr.
renter 1.7.1988-30.11.1997 = 112 mdr. a 40,00 kr. = 4.480,00 kr.
Importgebyr juni 1988
SRB d. 15.7.1988 23,40 kr.
renter juli 1988 0,00 kr.
renter 1.8.1988-30.11.1997 = 111 mdr. a 0,00 kr. = 0,00 kr.
Importmoms februar 1988
SRB d. 15.3.1988 194.461,80 kr.
renter april 1988 2.528,00 kr.
renter maj 1988 2.528,00 kr.
modregning den 10. maj 1988 -17.945,40 kr.
renter juni 1988 2.294,00 kr.
betalt 13. juni 1988 -90.000,00 kr.
betalt 24. juni 1988 -60.000,00 kr.
betalt 30. juni 1988 -4.110,00 kr.
renter juli 1988 291,00 kr.
renter 1.8.1988-30.11.1997 = 111 mdr. a 291,00 kr. = 32.010,00 kr.
Importmoms april 1988
SRB d. 31.5.1988 40.128,60 kr.
renter juni 1988 521,00 kr.
renter 1.7.1988-30.11.1997 = 112 mdr. a 521,00 = 58.352,00 kr.
Importmoms maj 1988
SRB d. 30.6.1988 348.689,90 kr.
renter juli 1988 4.532,00 kr.
renter 1.8.1988-30.11.1997 = 111 mdr. a 4.532,00 kr. = 503.052,00 kr.
Importmoms juni 1988
SRB d. 1.8.1988 134.868,00 kr.
renter august 1988 1.753,00 kr.
Betalt 10.8.1988 -134.868,00 kr.
Importmoms oktober 1988
SRB d. 30.11.1988 10.637,28 kr.
renter december 1988 138,00 kr.
renter 1.1.1989-30.11.1997 = 107 mdr. a 138,00 kr. = 14.766,00 kr.
Moms 3. kvt. 1987
SRB d. 20.11.1987 207.460,00 kr.
renter november 1987 2.696,00 kr.
renter 1.12.1987-31.1.1988 = 11 mdr. a 2.696,00 kr. = 29.656,00 kr.
Betalt via foreløbig fastsættelse for 4. kvt. 1987, som erstattes af en negativ angivelse den 7.10.1988 -90.000,00 kr.
renter november 1988 1.526,00 kr.
renter 1.12.1988-30.11.1997 = 108 mdr. a 1.526,00 kr. = 164.808,00 kr.
Moms 1. kvt. 1988
SRB d. 20.5.1988 102.017,00 kr.
renter maj 1988 1.326,00 kr.
renter 1.6.1988-30.11.1997 = 113 mdr. a 1.326,00 kr. = 149.838,00 kr.
Moms 2. kvt 1988
SRB d. 20.8.1988 (fastlåst foreløbig fastsættelse) 200.000,00 kr.
renter august 1988 2.600,00 kr.
renter 1.9.1988-30.11.1997 = 111 mdr. a 2.600,00 kr. = 288.600,00 kr.
Moms 3. kvt. 1988
SRB d. 20.11.1988 (fastlåst foreløbig fastsættelse) 200.000,00 kr.
renter november 1988 2.600,00 kr.
renter 1.12.1988-30.11.1997 = 108 mdr. a 2.600,00 kr. = 280.800,00 kr.
Moms E 89/0407 (Påkrav)
SRB d. 20.3.1989 259.192,00 kr.
renter marts 1989 3.369,00 kr.
renter 1.4.1989-30.11.1997 = 104 mdr. a 3.369,00 kr. = 350.376,00 kr.
Vinafgift april 1988
SRB d. 15.5.1988 265.242,00 kr.
renter maj 1988 3.448,00 kr.
renter juni 1988 3.448,00 kr.
renter juli 1988 3.448,00 kr.
Betalt 13.7.1988 -165.000,00 kr.
Betalt 14.7.1988 -100.242,00 kr.
Vinafgift E 88/2470 (Rapport)
SRB d. 2.11.1988 115.800,00 kr.
renter november 1988 1.505,00 kr.
renter 1.12.1988-30.11.1997 = 108 mdr. a 1.505,00 kr. = 162.540,00 kr.
Vinafgift E 88/3087
SRB d. 2.1.1989 131.116,00 kr.
renter januar 1989 1.704,00 kr.
renter 1.2.1989-30.11.1997 = 106 mdr. a 1.704,00 kr. = 180.624,00 kr.
Vinafgift E 89/0407 (Påkrav)
SRB d. 2.3.1989 562.237,00 kr.
renter marts 1989 7.309,00 kr.
renter 1.4.1989-31.8.1989 = 5 mdr. a 7.309,00 kr. 36.545,00 kr.
Betalt via negativ angivelse for 4 kvt. 1987 d. 16.8.1989 -64.417,00 kr.
renter september 1989 6.471,00 kr.
renter 1.10.1989-30.11.1997 = 98 mdr. a 6.471,00 kr. = 634.158,00 kr.
Afgiftsforhøjelser
udlæg 17 (oprindelig udlæg 15)
moms 4. kvt. 1985 300,00 kr.
moms 3. kvt. 1986 300,00 kr.
moms 3. kvt. 1987 1.000,00 kr.
moms 4. kvt. 1987 300,00 kr.
moms 1. kvt. 1988 1.000,00 kr.
moms 2. kvt. 1988 1.000,00 kr.
moms 3. kvt. 1988 1.000,00 kr.
Omkostninger:
udlæg 12
retsafgift 1.460,00 kr.
udlæg 13
retsafgift 2.290,00 kr.
udlæg 14
retsafgift 2.170,00 kr.
udlægsomkostninger 500,00 kr.
udlæg 17
retsafgift 6.030,00 kr.
udlæg 18
retsafgift 8.630,00 kr.
Rykkergebyr
udlæg 18
erindringsskrivelse af 10. april 1989 50,00 kr.
erindringsskrivelse af 18. maj 1989 50,00 kr.
erindringsskrivelse af 16. nov. 1989 50,00 kr.
erindringsskrivelse af 6. april 1990 50,00 kr.
Øvrige renter
vedrørende gæld på udlæg 11 eller tidligere 4.680,00 kr.
vinafgift 558,00 kr.
vinafgift 10.379,00 kr.
vinafgift 3.627,00 kr.
vinafgift 4.562,00 kr.
vinafgift 10.205,00 kr.
told oktober 1988 71,00 kr.
ekspeditionsafgift oktober 1988 13,00 kr.
betalt via negativ angivelse for 4. kvt. 1987 d. 16.8.1989 -100,00 kr.
Beregnet tilsvar i alt = 2.156.644,78 kr.
Beregnet renter og omkostninger = 3.167.640,70 kr.
Gæld 5.324.285,48 kr. "

Sagsøgte har under sagen delvist dokumenteret et eftersynsskema for perioden 24. april 1985 til 15. februar 1989 indeholdende blandt andet bemærkninger vedrørende sagsøgtes gennemgang af sagsøgerens virksomhedsregnskaber og referater af kontrolbesøg i sagsøgerens virksomhed. Ligeledes har sagsøgte delvist dokumenteret rapporter vedrørende sagsøgerens overtrædelse af afgiftslovgivningen samt angivelser fra sagsøgeren til sagsøgte.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af specialkonsulent B, Told- og Skatteregion H-by.

B har forklaret blandt andet, at hun i nærværende sag har haft til opgave at foretage en række udlæg og udarbejde skyldopgørelser. Når skyldopgørelserne udarbejdes, foregår det ved, at vidnet gennemgår systemudskrifter, hvorfra hun overfører de relevante oplysninger til skyldopgørelserne. Det er vidnet, der har udarbejdet den skyldopgørelse, der ligger til grund for beregningen af det samlede afgiftstilsvar i sagen. Ved EDB-registreringen af de forskellige beløb foretages der en afstemning mellem det registrerede og de bilag, der ligger til grund for registreringen. Beregning af vinafgift sker på grundlag af en blanket, der indgives af den afgiftspligtige i to eksemplarer, når vinen importeres (godsregistrering og fortoldning).

Der skal ligge et eksemplar af blanketten hos virksomheden og hos Told og Skat. Af blanketten fremgår den importerede litermængde. Hvis virksomheden eksporterer vin, skal der foreligge dokumentation herfor, idet der i så fald skal ske modregning i afgiften. De originale blanketter kasseres som hovedregel fem år efter, at de er blevet EDB-registreret. Foreløbig fastsættelse anvendes, hvis en afgiftspligtig ikke selv indgiver anmeldelse om moms. Ved betaling fra en debitor afskrives der først på det skyldige beløb, der er dårligst sikret, medmindre andet fremgår af betalingen, eller der er truffet anden aftale med debitor.

Parternes argumenter

Sagsøgeren har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at alle skyldige afgifter og moms er betalt. Sagsøgeren har henvist til, at en indbetaling den 22. august 1988 på 193.363 kr. ikke fremgår af sagsøgtes opgørelse af restancen. Sagsøgtes opgørelse af kravene medtager således ikke alle sagsøgerens indbetalinger og er derfor utroværdig. Sagsøgtes skønsmæssige fastsættelser er klart for høje og kan derfor heller ikke danne grundlag for kravene.

Sagsøgeren har tidligere flere gange protesteret mod kravene. Sagsøgte burde derfor have bevaret alle originale bilag vedrørende sagsøgerens moms- og afgiftstilsvar, og det må komme sagsøgeren til skade, at dette ikke er sket. At dele af kravet tidligere har været prøvet i fogedretten, afskærer ikke sagsøgeren fra nu at protestere mod kravet.

Hvis retten ikke vil frifinde sagsøgeren, bør den del af kravet, der er fastsat skønsmæssigt, nedsættes, ligesom rentekravet bør reduceres ud fra almindelige rimelighedsbetragtninger, hvorefter forrentning af håbløs gæld bør ophøre.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at told- og importmoms er opgjort og indkrævet alene på grundlag af sagsøgerens egne angivelser, hvorfor disse opgørelser ikke kan anfægtes. Vinafgiften beregnes tillige på et sikkert grundlag - nemlig gods- og toldregistreringen. Sagsøgte har således haft kendskab til den præcise tilgang af vin i sagsøgerens virksomhed, og det har været muligt for sagsøgte nøje at føre regnskab med sagsøgerens afgiftstilsvar. Ved den afsluttende angivelse er der taget højde for den afgiftsfri overførsel af vin, sagsøgeren har foretaget til en anden vinhandel. På nær den afsluttende angivelse, er alle angivelser vedrørende vinafgift underskrevet af sagsøgeren.

Moms er også i vidt omfang opkrævet på grundlag af sagsøgerens egne angivelser. Foreløbig fastsættelse er kun anvendt, hvis sagsøgeren ikke selv har indgivet anmeldelse. Foreløbig fastsættelse sker ved et lovhjemlet skøn, der kun kan tilsidesættes, hvis det er foretaget på et ulovhjemlet eller utilstrækkeligt grundlag. Skønnet i denne sag er velunderbygget, men sagsøgeren kunne i øvrigt have fået genoptaget den foreløbige fastsættelse, hvis han efterfølgende havde indgivet behørig anmeldelse vedrørende momsen.

Ved sagsøgtes opgørelse af det samlede krav er der taget højde for sagsøgerens indbetalinger, der alle er krediteret sagsøgeren. Sagsøgtes kontrolprocedure ved indtastningen af tallene giver sikkerhed for, at denne bliver rigtig. Det forhold, at sagsøgerens indbetaling den 22. august 1988 ikke fremgår af restanceopgørelsen, er ikke udtryk for, at der er sket en fejl. På restanceopgørelsen anføres kun restancer og indbetalinger, der knytter sig hertil. På det aktuelle tidspunkt betalte sagsøgeren rettidig vinafgiften, og indbetalingen relaterer sig hertil og ikke til en restance. Ved de udlægsforretninger, der er foretaget frem til 1995, har sagsøgeren ikke gjort indsigelse mod sagsøgerens krav eller opgørelsen heraf. Beregning af renter og omkostninger er sket i henhold til gældende lovgivning.

Begrundelse og konklusion

Sagsøgtes opkrævning af told, importmoms og vinafgift er, bortset fra et enkelt tilfælde, sket på grundlag af sagsøgerens egne angivelser. Sagsøgtes opkrævning af moms er sket dels på grundlag af sagsøgerens egne angivelser dels på grundlag af foreløbige skønsmæssige fastsættelser. Der er ikke for landsretten af sagsøgeren anført omstændigheder, der kan medføre, at det udøvede skøn er ulovligt eller i øvrigt skal tilsidesættes. Det af sagsøgeren anførte vedrørende indbetalingen den 22. august 1988 giver heller ikke grundlag for at tilsidesætte sagsøgtes opgørelse af kravet.

Herefter, og idet sagsøgeren ikke har godtgjort tidligere at have betalt nogen del af det påstævnte beløb, samt da landsretten ikke i øvrigt finder grundlag for at nedsætte rentekravet, tages sagsøgtes påstand til følge.

Thi kendes for ret:

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, betale 5.324.285,48 kr. med tillæg af rente 1,3 % pr. påbegyndt måned af hovedstolen på 2.156.644,78 kr. fra den 1. december 1997 og indtil betaling sker.

Inden samme frist skal statskassen betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.