Dato for udgivelse
14 sep 2001 07:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. februar 2001
SKM-nummer
SKM2001.358.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2403-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, passivitet, provisionsindtægter
Resumé
T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skat ved dels for indkomståret 1991 i sin selvangivelse at have udeholdt provisionsindtægter på i alt 19.520 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 11.192 kr. i skat, dels for indkomstårene 1992 og 1993, hvor han ikke havde indgivet selvangivelser, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten ved afgørelser af 14.06.1993 og 13.06.1994 var ansat for lavt med henholdsvis 65.553 kr. og 50.874 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 60.073 kr. i skat. Også efter T's forklaring for landsretten blev det tiltrådt, at T var fundet skyldig som sket, og landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet en bøde på 110.000 kr.
Reference(r)
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 9. februar 2001, 5. afdeling, S-2403-00

Afsagt af landsretsdommerne:
Lilholt, Elisabeth Meinertz og Dorthe B. Petersen (kts.)

Parter:
Anklagemyndigheden mod T (v/adv. Poul Meldgaard)

Århus Byrets dom af 29. august 2000, SS 9804950-1

Anklageskrift er modtaget den 4. december 1998

T er tiltalt for overtrædelse af:

1.

skattekontrollovens § 13, stk, 1, ved i selvangivelsen for indkomståret 1991 til N.N. Kommune med forsæt til skatteunddragelse at have udeholdt provisionsindtægter på i alt kr. 19.520,00, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 11.192,00 i skat.

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1992 og 1993, hvor han ikke havde indgivet selvangivelser, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten ved afgørelser af 14.06.1993 og 13.06.1994 var ansat for lavt med henholdsvis kr. 65.553,00 og kr. 50.874,00, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 60.073,00 i skat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på ikke under 110.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af T.A., tidligere direktør i ...MæglerGruppen W.W. Amt ApS, S.J. tidligere Skatteforvaltningen i N.N. Kommune, og J.J., Skatteforvaltningen, A.A. Kommune.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:

Det lægges i sagen til grund, at tiltalte ikke har opgivet nogen provisionsindtægter for årene 1991 1993 til skattemyndighederne, og at de manglende provisionsindtægter for disse 3 år kan opgøres som anført i anklageskriftet.

Tiltalte har forklaret, at han gik ud fra, at hans provisionsindtægter blev indberettet til skattevæsenet af ...MæglerGruppen A/S, X-by eller ...MæglerGruppen W.W. ApS, og at skattevæsenet på grundlag heraf havde beregnet skat af disse indtægter. Efter vidnet T.A.'s forklaring lægges det imidlertid videre til grund, at tiltalte var bekendt med, at hans provisionsindtægter var B-indkomst, som han selv skulle indberette til skattevæsenet. Dette støttes tillige af, at der i de provisionsafregninger for årene 1992 og 1993, der er foretaget til tiltalte, ikke er indeholdt A-skat. Endvidere forekommer det ganske usandsynligt, at tiltalte ikke har bemærket, at der i hans skatteopgørelser for de pågældende år ikke var beregnet skat af provisionsindtægterne.

Efter forklaringerne fra vidnerne S.J. og J.J. lægges det endelig til grund, at oplysningerne om de omhandlede provisionsindtægter er fremkommet i forbindelse med skattevæsenets kontrol af selskaberne ...MæglerGruppen A/S, og X-by og ...MæglerGruppen W.W. ApS og ikke efter tiltaltes egne oplysninger. Det bemærkes herved, at tiltaltes forklaring om, at han den 24. marts 1994 afleverede alle sine bilag vedrørende provisionsindtægter til skatteforvaltningen N.N. og oplyste, at han ikke var sikker på, at han havde betalt skat af alle indtægter, ikke forekommer troværdig. Ingen af vidnerne fra skatteforvaltningen kan bekræfte dette, og der blev ej heller i forlængelse heraf foretaget en nærmere undersøgelse af tiltaltes indtægtsforhold.

Henset til størrelsen af de udeholdte provisionsindtægter og til, at der i årsopgørelsen for 1992 slet ikke er opregnet sådanne indtægter, finder retten på baggrund af det anførte, at tiltalte bevidst har tilbageholdt oplysningerne om disse indtægter, og at tiltalte måtte indse, at konsekvensen heraf var, at han ikke blev beskattet af sine provisionsindtægter. Tiltalte findes derfor at være skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 110.000,00 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med en bøde på 110.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.


Vestre Landsrets dom af 9. februar 2001, 5. afdeling, S-2403-00

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er under domsforhandlingen fremlagt kopi af en skrivelse af 25. marts 1994 fra N.N. Kommune, skatteforvaltningen, til tiltalte vedrørende tab på afståelse af anparter.

Tiltalte og vidnerne, T.A., S.J. og J.J. har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltaltes og vidnernes supplerende forklaringer er gengivet i retsbogen.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Vedrørende 1991:

Tiltalte har først under domsforhandlingen i landsretten forklaret, at han ikke endeligt har oppebåret beløbene fra Sanexco Invest, og at han har forvekslet provisionsbeløbet fra Mægler Gruppen W.W. ApS på 15.128 kr. med indtægter på 13.425 kr., der fremgår af oplysningssedlen fra ...mæglergruppen A/S. Tiltalte har samtidig forklaret, at han slet ikke har fået dette beløb udbetalt. Denne forklaring, der i sig selv forekommer usandsynlig, er i modstrid med, at tiltalte ikke reagerede på agterskrivelserne af 27. august 1993 og 26. september 1995. Landsretten tilsidesætter derfor tiltaltes forklaring om manglende forsæt vedrørende 1991.

Vedrørende 1992 og 1993:

Tiltalte har først under domsforhandlingen i landsretten forklaret, at vidnerne S.J. og J.J. under et møde ca. en uge efter det første møde den 29. marts 1994 sagde, at han risikerede bødestraf for ikke-oplyste provisionsindtægter, og at han fik bilagene tilbage. Der er intet, hverken i vidnernes forklaring eller i det efterfølgende sagsforløb i skatteforvaltningen, der støtter tiltaltes forklaring om, at han i marts 1994 gjorde skatteforvaltningen opmærksom på de ikke beskattede provisionsindtægter. Herefter, og i øvrigt af de grunde, byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte har haft forsæt til skatteunddragelse vedrørende disse indtægter.

Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Da bødestraffen er passende udmålt, stadfæster landsretten herefter dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.