Dato for udgivelse
11 dec 2001 10:23
SKM-nummer
SKM2001.604.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
579/97
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Arveafgift, forlig, forældelse, fond, formløs, testamentarisk disposition, certifikater, spareforening, renter
Resumé

Landsretten fandt, at en række certifikater i en spareforening, som afdøde havde oprettet og var daglig leder for, ikke var blevet overført fra afdøde til en af afdøde tiltænkt, men ikke stiftet fond. I eksekutors boopgørelse var omtalt overførelser til "fonden". Først i en senere skrivelse fra Fondsregistret fik arveafgiftsmyndighederne grundlag for at antage, at de omtvistede midler tilhørte afdøde og ikke "fonden". Boet ankede Østre Landsrets dom til Højesteret. Parterne indgik forlig i sagen ved Højesteret.

Reference(r)

Arveafgiftsloven § 2 B (dagældende)
Arveafgiftsloven § 24, stk. 1 (dagældende)

Redaktionelle noter

Der henvises til Departementets kommentar til forliget, SKM2001.605.DEP.

Parter:
1) Boet efter A v/eksekutor B
(Adv. Frants Dalgaard-Knudsen
mod
Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten v/adv. Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne:
Poul Sørensen, Per Sørensen og Asbjørn Jensen

Der fremlagdes ankestævning af 16. december 1997, replik af 31. juli 1998, processkrift I af 9. oktober 1998 og skrivelser af 23. april 2001, 14. maj 2001 og 15. maj 2001 fra advokat Frants Dalgaard-Knudsen for appellanten og svarskrift af 14. januar 1998, duplik af 28. september 1998 og skrivelser af 23. april 2001, 7. maj 2001 og 15. maj 2001 fra Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke for indstævnte.

Det fremgår af advokat Frants Dalgaard-Knudsens skrivelse af 23. april 2001, at sagen er forligt på følgende vilkår:

  1. Boet anerkender at udarbejde tillægsrepartitions- og tillægsboopgørelse, således at arveafgiften beregnes efter bobeholdningen på tidspunktet for forligets indgåelse.
  2. Arveafgiften skal beregnes ud fra, at boets midler skal tilfalde Hs Humanitære Familiefond, som etableres af boet, og således ikke ud fra, at arvingen er As universalarving.
  3. Boet frafalder at påberåbe sig, at betalingsforpligtelsen for den herved opgjorte arve- og skifteafgift er forældet.
  4. Ministeriet frafalder at påberåbe sig, at der skal betales morarenter af den herved opgjorte arve- og skifteafgift, og således at der vil påløbe renter 4 uger efter indlevering af tillægsrepartition i henhold til lovgivningens bestemmelser.
  5. Det overlades til Højesteret at træffe afgørelse om sagsomkostninger både for Højesteret og Landsretten.
    Efter votering har ankeudvalget (Poul Sørensen, Per Sørensen og Asbjørn Jensen) besluttet, at omkostningsafgørelsen i Østre Landsrets dom af 2. december 1997 ikke ændres, og at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for Højesteret.