Dato for udgivelse
07 dec 2001 09:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.601.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-3127-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Smugleri, passager i turistbus, tobak, cigaretter, spiritus
Resumé

T var tiltalt for smugleri ved den 1. september 1999 med forsæt til afgiftsunddragelse via Gedser som passager i en turistbus at have indført 200 g tobak, 760 stk. cigaretter, 1 fl. whisky og 6 halve flasker anden spiritus uden angivelse for toldmyndighederne, hvorved han unddrog det offentlige i alt 1.885 kr. i afgifter. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 3.500 kr. og tilpligtet at betale 1.885 kr. i afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2
Toldloven § 73, stk. 4

Østre Landsrets dom af 10. maj 2001, 17. afd., a.s. nr. S-3127-00

Afsagt af landsdommerne:
Brydensholt, Inge Neergaard Jessen og Rikke Ørum (kst.)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(v/adv. Jørgen Ancher e.o.)

------------

København Byrets dom af 21. august 2000, 12. afdeling, 1042/2000

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 14. januar 2000 rejst tiltale mod T til straf for

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2. jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 1. september 1999 om eftermiddagen med forsæt til afgiftsunddragelse via Gedser som passager i en turistbus at have indført 200 gram tobak, 760 cigaretter, 1 fl whisky og 6 halve flasker anden spiritus uden angivelse for toldmyndighederne, hvorved han unddrog det offentlige ialt 1885 kr. i afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Der er endvidere i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale told og afgifter med 1885 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte er tidligere straffet

ved udenretlig den 21. august 1998 at have vedtaget en bøde efter toldlovens § 73, stk. 2, jfr stk. 1, 1. pkt.

Der er til retsbogen, hvortil henvises, afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af S.H. og C.P.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har erkendt, at han ved indrejsen medbragte de tiltalen omhandlede varer, der var indkøbt samme dag i Tyskland, uden indgivelse af angivelseskort, og at han var bekendt med, at de pågældende varer ikke afgiftfrit kunne indføres. Herefter samt ved den af vidnet S.H. afgivne forklaring findes tiltalen bevist.

Straffen fastsættes efter de ovennævnte bestemmelser til en bøde på 3500 kr., subsidiært hæfte i 6 dage.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med en bøde på 3.500 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal endvidere betale 1885 kr. i told og gifter.

-----------

Østre Landsrets dom af 10. maj 2001, 17. afd., a.s. nr. S-3127-00

Københavns Byrets dom 12. afdelings dom af 21. august 2000, (1042/2000) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet S.H., som i det væsentlige har gentaget deres forklaringer fra byretten.

Den i byretten af vidnet C.P. afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r  r e t :

Københavns Byrets 12, afdelings dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.