SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2019.659.ØLRDødsboskat – fordeling mellem stat og kommune20-12-1903-12-19Dødsboer (skat) Dom
SKM2019.658.LSRGrundværdiansættelse og omberegning af grundværdien - Årsomvurdering20-12-1902-08-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.656.ØLRValutakursgevinst – kapitalens fri bevægelighed – direkte og indirekte diskrimination – anmodning om præjudiciel forelæggelse20-12-1922-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.655.LSRAktionærlån - Beskatning af udbytte hos personer – Omgørelse20-12-1928-11-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.654.BREkstraordinær genoptagelse – 6-måneders frist - dispensation20-12-1909-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.653.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab20-12-1925-09-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2019.651.BRAfvisning – bevis for fremkomst af e-mail20-12-1912-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.650.LSRRefusion af udbytteskatter20-12-1919-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.649.VLREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder20-12-1919-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.648.ØLRDirektørs hævninger fra selskabers konti - periodisering20-12-1913-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.647.SRServere udgør fast driftssted i udlandet20-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.646.LSRBeskatning af overskud ved udlejning af ideel anpart20-12-1905-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.644.LSRForskerskatteordningen – Vederlagskrav20-12-1905-12-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2019.643.SRIkke fast driftssted eller royalty ved salg af hard- og softwarefunktioner20-12-1922-10-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.642.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 202019-12-1919-12-19Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger SKM-meddelelse
SKM2019.641.BRAnsvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidrag19-12-1906-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.640.SROverdragelse af andele fra et dødsbo med nedsat boafgift19-12-1922-10-19Arv og gaver Bindende svar
SKM2019.639.SROverdragelse af andele fra et dødsbo med nedsat boafgift19-12-1922-10-19Arv og gaver Bindende svar
SKM2019.638.BRRette indkomstmodtager – maskeret udbytte – Fri bil19-12-1905-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.635.BRMaskeret udlodning til hovedanpartshaver ved kontante hævninger18-12-1929-11-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.634.ØLRLempelse for udenlandsk skat – manglende fremlæggelse af oplysninger18-12-1903-12-19Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.632.SRIkke underskudsbegrænsning ved overdragelse af anparter i selskab til faders holdingselskab18-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.630.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 202016-12-1916-12-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2019.627.HRKursgevinstbeskatning af kommanditist – non recourse – hæftelsesbegrænsning – kapitalens frie bevægelighed15-12-1911-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.626.HRDen Nordiske Dødsbokonvention – begrebet ”bosat”13-12-1915-11-19Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2019.625.BRForsendelsesrisiko - Klagefrist13-12-1928-10-19Når man vil klage Dom
SKM2019.624.ØLRValg af skønsmand13-12-1904-07-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.623.ØLRAfvisning af syn og skøn13-12-1904-07-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.622.BRValg af forslagsstiller til skønsmand13-12-1905-11-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.621.SRBegrænset skattepligt - udlodninger13-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.620.SRInvestorer, der køber kapitalandele via en elektronisk platform i henhold til en nærmere angiven Nominee Investment Agreement, kan anses for at have foretaget en direkte erhvervelse af kapitalandele, jf. investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 112-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.619.SRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser - Dobbeltdomicil12-12-1919-11-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2019.615.SKTSTStyresignal om rentefradragsbegrænsningsreglerne11-12-1911-12-19Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2019.614.SRVouchere og kontantombytning10-12-1924-09-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.613.BRHæftelse for registreringsafgift10-12-1919-11-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.612.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201909-12-1905-12-19Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2019.611.SRLøbende ydelse, LL § 12 B, stk. 10, ”niessbrauch”, udlejningsejendomme09-12-1919-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.610.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201909-12-1909-12-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2019.609.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 202009-12-1905-12-19Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2019.608.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 202009-12-1905-12-19Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2019.607.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 202009-12-1919-11-19Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2019.606.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference06-12-1919-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.605.SRGældseftergivelse - ikke skattepligt eller underskudsbegrænsning06-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.604.SRAnmodning om bindende svar afvist, da en sag om samme spørgsmål og vedrørende de samme skatteydere verserede ved en højere instans05-12-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.603.LSRBefordringsfradrag mellem Danmark og Polen - Sædvanlig bopæl og dobbeltdomicil05-12-1912-09-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.602.LSRGenoptagelse – Ændring af afgiftstilsvar - Klageberettigelse - Partsstatus05-12-1925-11-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.601.LSRSKATs udtalelse om handelsværdien på ejendomme05-12-1921-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.600.LSREfteropkrævning af tinglysningsafgift05-12-1916-08-19Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.599.SRMoms - momsfritagelse - elektronisk avis04-12-1919-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.598.SRCigaretter - overgang - forbrug04-12-1919-11-19Tobak mv. Bindende svar
SKM2019.597.GÆLDSTRegulering af Inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 202004-12-1904-12-19Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKM-meddelelse
SKM2019.596.SRMoms, tilskud03-12-1919-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2019.595.SRTrust - båndlagt kapital med kapitalejere03-12-1919-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.592.BRNulstilling – rettidig betaling af A-skat og AM-bidrag29-11-1905-11-19Modregning og transport Dom
SKM2019.591.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse29-11-1906-11-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.590.BRFri helårsbolig – hovedaktionær29-11-1908-11-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.589.BRFastsættelse af sagsomkostninger – sent fremkomne beviser rådighed over bil tilhørende bror28-11-1926-11-19Når man vil klage Dom
SKM2019.587.SRMomsgrundlag ved tilbagekøb af varer28-11-1922-10-19Momsgrundlag Bindende svar
SKM2019.586.BRØkonomisk virksomhed – fradrag for købsmoms – godtgørelse af elektricitetsafgift28-11-1908-11-19Fradrag + Energi og kuldioxid Dom
SKM2019.585.LSRAktionærlån – Lån anset for løn27-11-1912-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.584.LSRBitcoins27-11-1923-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.583.LSRFond – Skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser ved fjernelse af begunstiget27-11-1911-11-19Arv og gaver Afgørelse
SKM2019.582.LSRKlage over ejendomsværdi og grundværdi – Risiko for oversvømmelse ved stormflod27-11-1904-09-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.581.LSRHjemmel til at foretage en årsomvurdering26-11-1922-10-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.580.SRSkattepligt af udbetaling fra trust på Malta25-11-1927-08-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.579.SRVedtægtsændringer - Forlods udbytteret - Henstandssaldo25-11-1922-10-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.578.SRVedtægtsændringer - Forlods udbytteret25-11-1922-10-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.577.SRVedtægtsændringer - Forlods udbytteret - Henstandssaldo - Gaveoverdragelse25-11-1922-10-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.576.VLRErhvervsmæssig virksomhed – skønsmæssig forhøjelse af indkomst og momstilsvar25-11-1924-10-19Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2019.575.ØLREnsidigt indhentet erklæring – sagkyndigt vidne25-11-1921-10-19Når man vil klage Kendelse
SKM2019.574.SRMoms på fast ejendom - regulering af fradrag22-11-1919-11-19Fradrag Bindende svar
SKM2019.573.BRArbejdsudleje – minkfarm – integration – udskillelse – outsourcing – gamle og nye regler22-11-1901-11-19Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2019.572.SRSalg af elevproducerede ydelser i skolens restaurant21-11-1922-10-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.571.VLRProjekt Money Transfer – Bevisbyrde for mundtlig aftale – Ekstraordinær genoptagelse ved grov uagtsomhed21-11-1930-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.570.BRSkattepligtige gaver - kontante hævninger ved fuldmagt og hævekort21-11-1923-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.569.SKTSTVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201920-11-1919-11-19Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2019.568.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 202020-11-1919-11-19Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2019.567.SRLuxembourgsk SICAV-SIF S.C.Sp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent20-11-1919-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.565.BRIndsætninger på bankkonto – ej bevis for penge overdraget til tredjemand15-11-1915-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.564.BRFri bil – Hovedanpartshaver14-11-1920-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.563.ØLRLandsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATs afvisning af tilbagebetalingskrav – det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb14-11-1904-07-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.561.SRStudielegat - Danmarks Frie Forskningsfond - LL § 7 K - DBO - Canada14-11-1922-10-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.560.BRIndsætninger på bankkonto - bevisbyrde14-11-1910-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.559.SRFedtfrysning ikke momsfritaget13-11-1922-10-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.557.SRSpilleafgift - spilleautomater - flere tilladelser på samme lokalitet11-11-1922-10-19Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2019.556.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – sandsynlighedsforsæt – registrering - nulangivelser11-11-1912-09-19Straf Dom
SKM2019.555.ØLRStraf – svig – kildeskat – konvertering af løn til skattefri kørselsgodtgørelse - sandsynlighedsforsæt11-11-1927-08-19Straf Dom
SKM2019.554.SRUdenlandsk tjenesteudbyders opsætning og nedtagning af væksttunneller på en dansk frugtplantage - anset som selvstændig virksomhed08-11-1922-10-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.553.LSRMomsfritaget virksomhedsoverdragelse08-11-1912-09-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.552.LSRGrundværdi – P-kælder08-11-1921-10-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.551.LSRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra andelshaverkonto som følge af udtræden af andelsselskabet08-11-1904-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.550.LSRKrav om bankgaranti som sikkerhed for exitskat - negativ anskaffelsessum08-11-1922-10-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.549.LSRAvance ved salg af andelsbeviser08-11-1921-10-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.547.SRFast driftssted - Udenlandsk virksomhed - Medarbejder i Danmark06-11-1922-10-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.546.SRÆgtefælle til diplomat - selvstændig virksomhed05-11-1922-10-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.545.SRKøbsoptioner til aktier undtaget fra lagerbeskatning efter kursgevinstloven. Ingen beskatning ved udnyttelse af købsoptioner05-11-1924-09-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2019.544.SRLivsforsikring i udlandet - Sumudbetaling05-11-1922-10-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.543.BRGenoptagelse – ikke fremlagt dokumentation - rentefradrag04-11-1921-08-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.542.HRHæftelse for registreringsafgift – leasing – realitet31-10-1917-10-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.541.BRFri bil – udenlandske indregistrerede biler i kommission – fri sommerbolig – ubeboelig private udgifter afholdt af selskab31-10-1920-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.540.SRLån – Callable Subordinated Capital Securities30-10-1922-10-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2019.539.BROverskridelse af søgsmålsfrist – delafgørelse30-10-1902-10-19Når man vil klage Dom
SKM2019.538.SRSkattemæssig kvalifikation af tysk investeringsfond29-10-1922-10-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.537.ØLRFradrag for driftsomkostninger – royaltybetalinger – koncernforbundne selskaber28-10-1904-07-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.536.LSRBeskatning af indkomst fra arbejde om bord på norsk skib28-10-1923-01-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.535.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Visitering28-10-1908-10-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.534.VLRStraf – momssvig – fiktiv faktura – købsmoms - frifindelse28-10-1908-08-19Straf Dom
SKM2019.533.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Visitering - Vurderingsankenævn28-10-1908-10-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.532.LSROmkostningsgodtgørelse25-10-1913-09-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.531.SRPensionsbeskatning - Skattebegunstigede pensionsmidler - Investering25-10-1922-10-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.530.LSRMomspligtigt salg af byggegrund eller momsfritaget salg af fast ejendom25-10-1927-09-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.529.LSRInteressentskab - Mageskifte ved salg af byggegrunde25-10-1910-10-19Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.528.LSRUdlevering af bankoplysninger til SKAT25-10-1904-10-19Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Afgørelse
SKM2019.527.LSRTilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige bestanddele25-10-1930-09-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.526.LSRAfslag på adgang til indberetning af foreningskontingent25-10-1910-10-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.525.LSRForskerskatteordningen - Vederlagskrav25-10-1908-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.524.LSRMaskeret udlodning25-10-1904-09-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.523.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelsen25-10-1909-10-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.522.SRHollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler24-10-1924-09-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.521.SREU, Fast driftssted, OECD24-10-1924-09-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.520.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab23-10-1925-06-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.519.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab23-10-1925-06-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.518.SRMomspligt - formidling af sommerhusudlejning23-10-1927-08-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.517.VLRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom22-10-1911-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.516.BRBefordringsfradrag – pilot –bevisbyrde – søgsmålsfrist efter klage til Folketingets Ombudsmand22-10-1911-10-19Fradrag og afskrivninger + Når man vil klage Dom
SKM2019.515.ØLRStraf – skattesvig – aktier - sandsynlighedsforsæt21-10-1920-08-19Straf Dom
SKM2019.514.BRMoms – skønsmæssig forhøjelse – fordeling på afgiftsperioder21-10-1911-10-19Andet om moms Dom
SKM2019.513.SRTrust - fondslignende - arv16-10-1924-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.512.ØLROverførsler fra udlandet – lempelse - bevisbyrde16-10-1923-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.511.VLRGevinster ved backgammon – administrativ praksis – grov uagtsomhed15-10-1924-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.510.SRFjernvarmeværk - Sideordnet aktivitet15-10-1927-08-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.509.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Bevisbyrde – Ej tilbagebetalingspligtigt lån15-10-1925-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.508.BRMaskeret udlodning – forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse15-10-1919-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.507.BRMoms – Omvendt betalingspligt – EU-erhvervelser – Levering og installering af udenlandske varer i Danmark – Listeindberetning15-10-1923-09-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2019.506.SRMoms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler14-10-1924-09-19Fradrag Bindende svar
SKM2019.505.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor14-10-1912-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.504.VLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse - bevisbyrde14-10-1901-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.503.VLRStraf – skattesvig – årsopgørelserne modtaget14-10-1921-06-19Straf Dom
SKM2019.502.SRErstatning efter ligebehandlingsloven - skattefri11-10-1927-08-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.501.ØLRRetserhvervelse – formel konfiskation11-10-1902-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.500.LSRForhøjelse af indkomst – Fradrag for udgifter til fremmed arbejde11-10-1919-09-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.499.LSRFuld skattepligt til Danmark – Nedsættelse af udenlandsk indkomst til 0 kr.10-10-1920-02-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.498.LSRRegistreringsafgift som følge af ombygningen af en personbil10-10-1916-08-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.497.SRAfgiftsfritagelse for elektricitet produceret på solceller, og leveret til lejer10-10-1924-09-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2019.496.SRGavekort - moms og praksis før 1/1 201909-10-1927-08-19Andet om moms Bindende svar
SKM2019.495.SRIs, Konsumisafgift, Chokoladeafgift09-10-1924-09-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2019.494.VLRStraf – lang sagsbehandlingstid – rådighed over sommerbolig – ikke forældet09-10-1910-04-19Straf Dom
SKM2019.493.SRArveafkald for aktiver i udlandet08-10-1925-06-19Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2019.492.SRTysk selskab - investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1.07-10-1927-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.491.BRForhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn07-10-1919-09-19Når man vil klage Dom
SKM2019.490.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse07-10-1919-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.489.SRAfdeling i AIF-SIKAV anset for et selvstændigt skattesubjekt04-10-1924-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.488.SRFast forretningssted - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hjemmearbejdsplads04-10-1924-09-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.487.VURDSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 202003-10-1903-10-19Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2019.486.HRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion03-10-1912-09-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.485.BRBeskatning - pensionsudbetalinger03-10-1912-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.484.HRCreditlempelse - Virksomhedsskatteordningen - Samlet negativ virksomhedsindkomst03-10-1913-09-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder Dom
SKM2019.483.BRAfvisning – stævning var ikke indleveret af en mødeberettiget person03-10-1918-09-19Når man vil klage Dom
SKM2019.482.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201901-10-1901-10-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2019.481.SRPåvirkning af medlemmers fradragsret ved faglig sammenslutnings opløsning og udlodning af midler til sygehus02-10-1927-08-19Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.480.SROm fællesregistreringer i tredjelande02-10-1915-11-16Andet om moms Bindende svar
SKM2019.479.SRKvalifikation - Pensionsprodukt - Virksomhedsskatteordning - Skattepligtig pengeinstitutordning02-10-1927-08-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.478.SRKonsolideringsfradrag - Fondsbeskatning - Almenvelgørende formål02-10-1927-08-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.477.SRBeskatning af løn fra norsk offentlig forskningsinstitution og dansk universitet under studieophold i USA01-10-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.476.ØLRSalær i straffesag – sagen endnu ikke afsluttet – kære frist - kæremål afvist01-10-1909-09-19Straf Dom
SKM2019.475.VLRStraf – skattesvig - medarbejderaktier01-10-1928-08-19Straf Dom
SKM2019.474.SRElektroniske vouchere - tilgodebeviser - ”indløsning” til kontanter mv.30-09-1924-09-19Andet om moms Bindende svar
SKM2019.473.LSRSkønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst grundet lavt privatforbrug30-09-1924-07-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.472.LSRLed i næringsvirksomhed – Køb og salg af ejendomme30-09-1927-06-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.471.LSRBeskatning af gevinst30-09-1909-05-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.470.LSRSkattekredit – bortseelse fra underskud - lempelse27-09-1904-09-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.469.LSRNedsættelse af tilbagebetalt elafgift27-09-1921-06-19Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.468.LSRAnmodning om genoptagelse vedrørende fejl i oprettelsen af arbejdsgiveradministreret pensionsordning27-09-1927-06-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.466.LSRFradrag for advokatudgifter27-09-1921-05-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.465.LSRRegistrering af køretøjer - Inddragelse af faste prøveskilte27-09-1921-06-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.464.BRAfkast af arv i udlandet – retserhvervelsesprincippet - grov uagtsomhed – indsætninger på bankkonto27-09-1914-08-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.463.BRIndsætninger fra selskab - skattemæssig transparens - ekstraordinær genoptagelse26-09-1919-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.462.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i interessentskab - lønmodtager25-09-1925-06-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.461.SRArbejdsgiverbetalt transport i et RIB-fartøj25-09-1927-08-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.460.SRMedarbejders virksomhed i Danmark var udelukkende af hjælpende karakter i forhold til Spørgers kernevirksomhed – ikke fast driftssted25-09-1927-08-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.459.SRPensionsordning i udlandet - Oprettet før 18. februar 1992 - Udbetaling af engangsbeløb23-09-1927-08-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.458.HROmgåelse – konsekvenser af tilsidesættelse af skattearrangement23-09-1929-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.457.SRAfgift af lystfartøjsforsikringer20-09-1927-08-19Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2019.454.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen19-09-1927-08-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.453.SRDepotbeviser, rette indkomstmodtager, stichting, CFC-beskatning18-09-1927-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.452.SKTSTGenoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber18-09-1917-09-19Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2019.451.SRRatepension, investering i unoterede aktier17-09-1927-08-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.450.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer17-09-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.449.SRFusion af Bahamas-selskaber kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler16-09-1927-08-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.448.SRDansk arbejdstager i tysk virksomhed - home office udgjorde et fast driftssted i Danmark16-09-1927-08-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.447.SRRegistreringspligt – udenlandsk firmabil – bruger af køretøj13-09-1927-08-19Motor - Indregistrering og vægtafgift Bindende svar
SKM2019.446.SRRegistreringspligt – skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj – anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark13-09-1927-08-19Motor - Indregistrering og vægtafgift Bindende svar
SKM2019.445.VLRFri bil – hovedaktionær13-09-1923-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.444.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristen12-09-1922-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.443.BRRegistreringsafgift – Svensk indregistreret Ferrari – Bopæl i Danmark – Afgiftsfritagelse – Brugeraftale11-09-1914-08-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.442.LSRForhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst vedrørende fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskab11-09-1903-06-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2019.441.SRMomsfritagelse af merkøbsydelser omfattet af servicelovens §83, stk. 111-09-1927-08-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.440.SRFri bil - overdragelse mellem interesseforbundne parter10-09-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.439.BROverførsler til bankkonto – frist for ekstraordinær genoptagelse – ugyldighed10-09-1906-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.438.BRIndeholdelse af A-skat og AM-bidrag – forpligtet og hæftede for disse beløb - indberetningspligt10-09-1912-08-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.437.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer10-09-1927-08-19Kontrolbestemmelser + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2019.436.VLRStraf – gaveafgiftssvig - bogføring10-09-1914-08-19Straf Dom
SKM2019.435.BRKorrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parter10-09-1929-07-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.434.BRGrundværdi-fradrag for forbedringer-tilslutningsafgifter-dokumentation05-09-1928-05-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.433.SRMoms - opbevaring af paller - vare eller ydelse05-09-1927-08-19Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2019.432.SRMoms - netbutik - fordelsklub05-09-1927-08-19Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2019.431.SROphævelse af trust og samtidig overførelse af kapitalen til en dansk forvaltningsafdeling05-09-1927-08-19Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2019.430.SRGebyr opkrævet på vegne af offentlig myndighed03-09-1921-05-19Andet om moms Bindende svar
SKM2019.429.SRLevering af brændstof til skibe i udenrigsfart - momsfritagelse03-09-1927-08-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.428.SRTuristkort - Voucher til flere formål i momsmæssig forstand02-09-1927-08-19Andet om moms Bindende svar
SKM2019.427.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.426.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.425.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.423.BRSkønsmæssig ansættelse – udgifter af privatlignende karakter – ekstraordinær genoptagelse28-08-1923-07-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.422.BRFri sommerbolig – beskatning af hovedanpartshaver28-08-1905-07-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.421.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale28-08-1912-07-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.420.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende - Polen28-08-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.419.BRRevisionsvirksomhed – fri bil – fradrag for udgifter til rejser m.v.27-08-1916-07-19Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2019.418.BRErstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse – afsavnserstatning – værditab – udgifter til forsikring og vægtafgift – finansieringsudgifter27-08-1924-06-19Processuelle bestemmelser Dom
SKM2019.417.BRErhvervsmæssig virksomhed – Fradrag for rejseudgifter27-08-1917-07-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.416.SRAktieløn - omstrukturering27-08-1930-04-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.415.ØLRLønsumsafgiftsgrundlaget – virksomhed - blandede aktiviteter27-08-1905-08-19Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2019.414.SKTSTForlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST26-08-1926-08-19Andet om moms Styresignal
SKM2019.413.SRBegrænset skattepligt - likvidation af dansk holdingselskab26-08-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.412.ØLRSalær i straffesag – advarsel en sanktion – tiltalte betalingspligtig26-08-1906-08-19Straf Kendelse
SKM2019.411.SRAktieløn - køberetter - valutakurstab23-08-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.410.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab23-08-1925-06-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.409.SRIkke fast driftssted her i landet for et nyhedsformidlingsbureau23-08-1918-12-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.408.VLRGenerationsskifte – forbeholdt udbytteret – beskatning som del af afståelsessum22-08-1902-07-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.407.VLRRåstofafgift –Intern afgift omfattet af TEUF artikel 11022-08-1918-06-19Miljøafgifter Dom
SKM2019.406.SRVirksomhedsordningen - ”anden virksomhed” derfor ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1921-08-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.405.SRInvestering i værdipapirer - ABL § 1921-08-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.404.SRInvesteringsselskab kunne indgå i virksomhedsordningen21-08-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.403.SRMoms - momsfritagelse - avis20-08-1925-06-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.402.BROverdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi - maskeret udlodning - syn og skøn20-08-1905-07-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.401.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning – Aktieavance vedrørende afståelse af aktierne15-08-1904-07-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.400.LSRForhøjelse af momstilsvar – Fradrag for importmoms15-08-1921-06-19Fradrag Afgørelse
SKM2019.399.LSRHenstand med fraflytterbeskatning - Sikkerhedsstillelse15-08-1908-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.398.ØLRFradrag for tab på valutaterminskontrakter15-08-1904-07-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.397.SRPensionsbeskatning - Skattebegunstigede pensionsmidler - Investering15-08-1925-06-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.396.SRFonds udgifter til køb af grund og byggeri15-08-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.395.SKTSTKursdata til skattemæssig indberetning15-08-1915-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKM-meddelelse
SKM2019.394.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag14-08-1924-06-19Når man vil klage Dom
SKM2019.393.BRKontingent til forening - ikke fradragsberettiget14-08-1907-06-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.392.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201914-08-1914-08-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2019.391.ØLRIndsættelser på bankkonti – midlertidige selskabskonti – usædvanlig fremgangsmåde13-08-1925-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.390.SRTegningsretter til aktier - Black Scholes12-08-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.389.SRTrust – ledelsens sæde i Danmark12-08-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.388.VLRMoney transfer – kontoindsætninger – låneaftale – grov uagtsomhed – varslingsfrist05-08-1904-07-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2019.386.BRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvogn02-08-1903-06-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.385.BRSKATs afmeldelse af kommanditselskaber fra momsregistrering29-07-1921-05-19Andet om moms Dom
SKM2019.384.BRFradrag for renteudgifter – boligkollektiver29-07-1919-06-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.383.ØLRKollektive investeringsforeninger - Udland - Ikke krav på fritagelse af udbytte29-07-1902-04-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.382.BRPengeindsætninger – skattepligtig indkomst25-07-1926-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.381.VLRFradrag for grundforbedringer - syn og skøn - genanvendelighed - skærpet påstand22-07-1912-06-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.380.BRFradrag for grundforbedringer - intern vandforsyning - fradrag på ca. 700 kr. - skøn ikke tilsidesat19-07-1902-05-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.379.BRGrundværdi - Grundskatteloft - Basisår19-07-1926-04-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.378.HREkstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar - efter en ændring af bankens momstilsvar17-07-1904-06-19Virksomheder Dom
SKM2019.377.ØLRForhøjelse af aktieindkomst16-07-1927-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.376.ØLRRåderet over lokaler og parkeringsplads – direktør – bevisbyrde16-07-1905-07-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.375.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 6216-07-1925-06-19Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2019.373.BRMaskeret udlodning – leje og renovering af ejendom11-07-1901-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.372.SRFremførsel af underskud - Salg af ejendomsselskab til Pensionskasse11-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.371.SROverdragelse af anparter ved en A/B-model med gevinstmulighed til børn - Praksisændring11-07-1925-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.370.SRAfvisning af anmodning om bindende svar11-07-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.369.ØLRSærlige omstændigheder - Værdiansættelse af ejendom11-07-1912-06-19Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2019.368.VLRSagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom11-07-1921-06-19Dødsboer (ejendomme) + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2019.367.SRKommune, skattepligt af solcelleanlæg og ejerandel af fælles kommunalt kraftvarmeselskab11-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.366.SRMoms - fast ejendom - tinglige rettigheder11-07-1921-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.365.ØLRSagsomkostninger – særlige grunde – beviskrav – grundforbedring09-07-1910-05-19Når man vil klage Dom
SKM2019.364.VLREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn09-07-1919-06-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.363.SRBeskatning af offentlig pension - dobbelt statsborgerskab08-07-1925-06-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.362.SRRegistreringsafgift – bopæl – ophold i landet – rådighed – ferie08-07-1925-06-19Motor - Indregistrering og vægtafgift Bindende svar
SKM2019.361.SRTrust - transparent - ejendomsværdiskatteloven08-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.360.SRLigningslovens § 4, selvstændigt erhvervsdrivende, skattetransparent selskab, en ejer05-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.359.SRMoms - Leveringsstedet for ydelser - Faktisk benyttelse eller udnyttelse05-07-1925-06-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2019.358.SRIkke forhøjelse af nedsat gaveafgift ved fraflytning til Etiopien05-07-1930-04-19Arv og gaver Bindende svar
SKM2019.357.SRIkke forhøjelse af nedsat gaveafgift ved fraflytning til Norge05-07-1930-04-19Arv og gaver Bindende svar
SKM2019.356.SROverdragelse af specialværktøj - Udenlandsk virksomhed - Virksomhedsoverdragelse05-07-1925-06-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.355.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab04-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.354.BRLønindeholdelse – dokumenterede budgetoplysninger og indsigelser om fordringers eksistens og størrelse04-07-1918-06-19Lønindeholdelse Dom
SKM2019.353.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.352.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.351.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.350.SRProjektprovision betalt til pengeinstitut03-07-1925-06-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.349.SRUdlodning til tysk moderselskab kunne ske uden kildeskat03-07-1925-06-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.348.SROverdragelse af leasingaktiver - samarbejde med udenlandsk virksomhed02-07-1925-06-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2019.347.ØLRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring02-07-1917-06-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.346.SRVirksomhedsordningen - tilgang af virksomhed erhvervet ved arv01-07-1925-06-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2019.345.ØLRSkattepligt - erstatning - uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale01-07-1904-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.344.BRRette skatte- og momssubjekt01-07-1913-05-19Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2019.343.ØLRUdbyttebeskatning – Maskeret udlodning01-07-1924-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.341.SRPensionsbeskatning - Udenlandsk forsikringsselskab - Kapitallivsforsikring27-06-1925-06-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.340.SRSkattelempelse efter ligningslovens § 33A - deltagelse i generalforsamling i Danmark som ulønnet direktør26-06-1930-04-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.339.SRMuseums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger24-06-1921-05-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2019.338.ØLRFri bil - beskatningsgrundlaget24-06-1907-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.337.BRFri bil - tilstandsforsikring - nummerplader afleveret til forsikringsmægler.24-06-1926-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.336.BRIndtægter i udenlandsk ”fond” – grov uagtsomhed – retsevne for britisk selskab24-06-1924-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.335.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – værdi af ejerlejlighed hjemfaldspligt24-06-1908-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.334.VLRArtikel 5 om fast driftssted i dobbeltbeskatningsoverenskomster og OECD’s modeloverenskomst24-06-1916-05-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.333.BRFradrag for tab - debitorer nægtet - betaling fra moderselskab - bindende kautionsløfte24-06-1910-05-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.332.ØLRBevis for underleverandørydelser, moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag24-06-1903-05-19Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2019.331.ØLRGenoptagelse – nye oplysninger – afgørelse kommet frem i e-Boks24-06-1904-06-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2019.330.LSRUdlejning af hotellejligheder - Ejendomsværdiskat21-06-1908-05-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.329.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelsen samt fastsættelse af fradrag for forbedringer vedr. el-, vand-, og varmetilslutning21-06-1903-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.328.SRKursgevinst ved omlægning / eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta21-06-1930-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2019.327.SRKursgevinst ved omlægning / eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta21-06-1930-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2019.326.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse20-06-1916-05-19Straf Dom
SKM2019.325.LSRBegrænset skattepligt af vederlag – Udenlandsk komplementar20-06-1915-05-19Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2019.324.LSRAnnullering af årsomvurdering20-06-1915-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.323.LSRAfslag på genoptagelse - Ejendomsvurdering20-06-1926-04-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.322.SRBoligjobordningen20-06-1921-05-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.321.LSRGenoptagelse af ejendomsvurdering – Forhøjelse af fradrag i grundværdien for forbedringer – Manglende klageberettigelse20-06-1929-04-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.320.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag19-06-1911-04-19Når man vil klage Dom
SKM2019.319.SRDispensationsændringerne - Warrants - Beskatning - Afståelse19-06-1926-02-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.318.SRKøleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse19-06-1921-05-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2019.317.SRHæderspris delvis skattefri efter ligningslovens § 7 O18-06-1930-04-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.316.VLRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningsloven.18-06-1908-05-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.315.VLRBetingelserne for skattefri omdannelse i virksomhedsomdannelsesloven opfyldt18-06-1907-05-19Virksomheder Dom
SKM2019.314.ØLRKursgevinst gældskonvertering afståelsessum18-06-1908-05-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.313.SRLeveringssted ved køb af varer med henblik på salg på auktion17-06-1921-05-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2019.312.SRMoms - ikke momsfritagelse - avis17-06-1921-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.311.SRMoms - ikke momsfritagelse - avis17-06-1921-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.310.SRAktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 i et varmeselskab17-06-1921-05-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.309.SRFordeling af aktiernes anskaffelsessum ved grenspaltning13-06-1930-04-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.308.SRMoms - Udelysanlæg anses som et bygningsværk12-06-1921-05-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.307.SRForhøjelse af selskabskapital i personselskab12-06-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.306.VLRKulafgiftsloven – kuldioxidafgiftsloven – affaldsvarmeafgift – tillægsafgift – kuldioxidafgift – afgiftspligtig mængde – opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar11-06-1927-03-19Energi og kuldioxid Dom
SKM2019.305.VLRKurstab – Regresfordring11-06-1910-05-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.304.ØLRNulstilling af A-skat og AM-bidrag – konkurs11-06-1929-05-19Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2019.303.SRSpilleafgift - Gavekort - Kontantgevinst11-06-1921-05-19Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2019.302.BRAktionærlån – minoritetskapitalejerens skattepligt – ægtefælles disposition07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.301.BRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – låneforholdets fremtræden - solvens07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.300.BRSyn og skøn – Valg af forslagsstiller til skønsmand07-06-1915-03-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.299.BRSyn og skøn – ikke retlige og utilbørlige supplerende spørgsmål07-06-1921-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.298.SRMoms - aktivitetshus - varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand07-06-1921-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2019.297.BRSyn og skøn – skønsmænd skulle ikke afholde udgifter til fremskaffelse af sagens oplysninger07-06-1924-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.296.SRSkattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for riget07-06-1921-05-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2019.295.LSRMomsfrit salg af lejlighed06-06-1903-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.294.LSRMomsfritagelse ved salg af ejendom06-06-1903-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.293.SRTrust - skattemæssigt transparent, skattepligt06-06-1921-05-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.292.LSRBefordringsfradrag06-06-1907-05-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.291.SRMoms - Udenlandsk virksomhed var ikke betalingspligtig for momsen af leverede ydelser vedrørende fast ejendom06-06-1921-05-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.290.SRFuld dansk skattepligt04-06-1921-05-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.289.SRMoms, fast ejendom, apportindskud - momsgrundlaget ved byttehandel04-06-1930-04-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.288.SKTSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201803-06-1903-06-19Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2019.287.BRStutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed – ikke fradrag for købsmoms – ikke fradrag for udgifter til reklame28-05-1911-04-19Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2019.286.BRFradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto28-05-1923-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.285.LSRFradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for ejendomsskatter - Kapitalafkastordningen - Virksomhedsordningen27-05-1907-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.284.LSRSelvstændig erhvervsvirksomhed24-05-1908-04-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.283.SRLønomlægning - Skattefri uddannelse24-05-1926-03-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.282.LSRDøgnpleje – Lønmodtagervirksomhed – Selvstændig erhvervsvirksomhed24-05-1908-04-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.281.LSRAfståelsessum for ejendom - Værdiansættelsescirkulæret24-05-1904-04-19Dødsboer (ejendomme) Afgørelse
SKM2019.280.LSRÅrsomvurdering - Hjemmel24-05-1907-03-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.279.LSREjendomsværdiskat – Kontor eller bolig – Ejendom beliggende i udlandet23-05-1925-03-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.278.SRMoms på betalingshåndtering af offentlige myndigheders parkeringspladser23-05-1930-04-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.277.SRMomspligt - netbutik - leveringssted23-05-1930-04-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.276.LSREjendomsværdiskat – Ubeboelig ejendom23-05-1908-04-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.275.LSRTinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug23-05-1929-04-19Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.274.LSRChokolade- og sukkervareafgift - Vaffelblandinger23-05-1925-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.273.SRCO2-Kvoter - Skattepligt - avancebeskatning23-05-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.272.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentation23-05-1916-04-19Straf Dom
SKM2019.271.SRAndelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidation22-05-1921-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.270.SRLeveringssted ved salg af træpiller22-05-1930-04-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2019.269.SRVedtægtsændringer - Stemmer og fortegningsret - Ikke afståelse22-05-1926-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.268.SRVedtægtsændringer - Stemmer, fortegningsret og forlods udbytteret - Ikke afståelse22-05-1926-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.267.SRVedtægtsændringer - Tilbudspligt - Ikke afståelse22-05-1926-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.266.SROmdannelse - Hjemstedsflytning - Selskaber22-05-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.265.SRPersoninvestor - Pensionsmidler - Investering - Unoterede aktier20-05-1930-04-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.264.BRSkattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning16-05-1911-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.263.SRØstrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted16-05-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.262.SRAffaldsafgift ved etablering af biocover15-05-1930-04-19Miljøafgifter Bindende svar
SKM2019.261.BREkstraordinær genoptagelse – skatteyderens anmodning15-05-1909-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.260.ØLRStraf – skattesvig – medarbejderaktier – selvanmeldelse - tillægsbøde15-05-1929-03-19Straf Dom
SKM2019.259.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 515-05-1915-05-19Kontrolbestemmelser + Momspligt SKM-meddelelse
SKM2019.258.SRS.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion14-05-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.257.SRPensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve14-05-1930-04-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.256.ØLRFuld skattepligt – tilflytning – opholdets længde – mellemliggende dage14-05-1904-04-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2019.255.BRIndsætning på bankkonto – forklaring om lån – ordinær genoptagelse09-05-1908-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.254.SRFondsbeskatning - fusion af fonde08-05-1926-02-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.253.SRGenplacering af ejendomsavance i vingård i Portugal07-05-1930-04-19Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2019.252.SRLedelsens sæde eller fast driftssted ved medarbejders virksomhed fra hjemmekontor07-05-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.251.SREngelsk trust anset for skattemæssigt transparent07-05-1930-04-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.250.ØLRIndsætninger på bankkonti – subsidiære anbringender – forretningsmæssig begrundelse06-05-1903-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.249.ØLRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed06-05-1902-04-19Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.248.ØLRFri bolig – skønsmæssig ansættelse – forlænget ligningsfrist – bopælspligt06-05-1926-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.247.SRMoms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler03-05-1930-04-19Fradrag Bindende svar
SKM2019.246.SRForskerskatteordningen - skattepligt - 10-års reglen03-05-1926-03-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.245.LSRForhøjelse af momstilsvar02-05-1929-01-19Fradrag Afgørelse
SKM2019.243.LSRErhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning02-05-1915-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.242.LSROmberegnede grundværdier02-05-1905-03-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.241.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse02-05-1908-04-19Modregning og transport Afgørelse
SKM2019.240.LSRAndelsboligforening – Renteswap - Lagerprincippet02-05-1920-03-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2019.239.SRUdbyttegivende obligation - Struktureret fordring - Investering for frie- og pensionsmidler - Kursgevinst/kurstab02-05-1930-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.238.BRRettidig klage – særlige omstændigheder02-05-1929-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.237.ØLRStraf – kildeskat – frifindelse02-05-1908-06-18Straf Dom
SKM2019.236.SRKommissionssalg, loppemarked - momspligt01-05-1926-03-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.235.SRIkke åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - Ejendom skattefri efter parcelhusreglen30-04-1926-03-19Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.234.SROverdragelse af partnerandele - vederlag for goodwill og rette indkomstmodtager30-04-1926-03-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.233.SRDobbeltbeskatning - Øresundsaftalen - Exemptionslempelse29-04-1926-03-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.232.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul29-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.231.HRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvig29-04-1926-03-19Fradrag Dom
SKM2019.230.HRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person – momsfritagelse29-04-1909-04-19Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2019.229.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter - dokumentation25-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.228.SKTSTGenoptagelse – som følge af en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper kan der anmodes om genoptagelse.25-04-19 Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Meddelelse
SKM2019.227.BRGrundværdiansættelse tilsidesat som åbenbar urimelig24-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.226.ØLRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – bevisbyrde23-04-1925-03-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.225.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrug – gennemsnitstal fra Danmarks statistik23-04-1921-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.224.VLRFri helårsbolig – fri sommerbolig – fri jagtret – hovedaktionær23-04-1901-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.223.SRRoyalties og tjenesteydelser, dobbeltbeskatning15-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.222.SRFusion af fonde - ikke omfattet af reglerne om skattefrie fusioner12-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.221.SRFast driftssted ved søtransport12-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.220.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet12-04-1928-02-19Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.219.LSRAnvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne12-04-1913-03-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.218.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering afvist - Klageberettigelse12-04-1920-03-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.217.LSRTinglysningsafgift – Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver12-04-1923-11-18Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.216.SRMomspligt - sundhedsfaglig rådgivning - læge tilknyttet plejehjem11-04-1926-03-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.215.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-1926-03-19Miljøafgifter Bindende svar
SKM2019.214.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-1926-03-19Miljøafgifter Bindende svar
SKM2019.213.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-1926-03-19Miljøafgifter + Momspligt Bindende svar
SKM2019.212.SRLevering af nyopført udlejningsejendom blev anset for virksomhedsoverdragelse11-04-1926-03-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.211.SRLevering af nyopførte udlejningsejendomme blev ikke anset for virksomhedsoverdragelse11-04-1926-03-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.210.SRLevering af IT-funktionalitet - i egenskab af offentlig myndighed10-04-1926-03-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.209.LSRReklameudgifter med fuld fradragsret - Dagsarrangement10-04-1929-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.208.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201909-04-19 Momsfritagelse og -godtgørelse Meddelelse
SKM2019.207.LSRTransfer pricing – Overdragelse af immaterielle aktiver09-04-1911-01-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2019.206.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted - udenlandsk køretøj09-04-1926-03-19Motor - Indregistrering og vægtafgift Bindende svar
SKM2019.205.LSRMoms – Salg af lejligheder09-04-1926-02-19Byggeri Afgørelse
SKM2019.204.LSRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ ratepension – unoterede aktier – ferieboliger09-04-1924-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2019.203.LSRBeskatning af hæderspriser09-04-1912-10-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.202.LSROmperiodisering af personlig indkomst09-04-1928-02-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.201.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A – Afbrydelse af udlandsophold09-04-1931-01-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.200.ØLREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel08-04-1926-03-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.199.SRSkattefri fusion af pensionskasser05-04-1926-02-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.198.SRP/S-deltagere skulle løbende betale ejendomsværdiskat på baggrund af ejerskabet og benyttelse af de gennem P/S’et ejede ejendomme04-04-1926-02-19Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2019.196.SRLeveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder03-04-1926-03-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2019.195.BRRette indkomstmodtager - direkte følge lille frist-reglen formalitetsindsigelse03-04-1905-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.194.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed03-04-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.193.SRForskerskatteordningen - ophør - 30 dages regel03-04-1926-03-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.192.HREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning – exemptionmetoden03-04-1921-03-19Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.191.SRUdenlandsk AIF, selvstændigt skattesubjekt, retmæssig ejer02-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.190.SRUniversitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter02-04-1926-03-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.188.SRTrust - skattemæssigt transparent02-04-1926-03-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.187.SRMomsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af stand- og annonceplads ved afholdelse af kongres01-04-1926-02-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.186.ØLRFradrag for underskud – etablering af erhvervsmæssig virksomhed – socialt medie01-04-1928-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.185.ØLRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til Danmark01-04-1912-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.184.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – hævninger fra selskaber – familielån skærpet bevisbyrde01-04-1921-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.182.SRRefusionsordning - sandsugere - hjemsted - bareboat29-03-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.181.SRMomsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af standpladser ved afholdelse af kongres29-03-1926-02-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.180.VURDSTVurderingsstyrelsens kommentarer til Højesterets dom af 27. november 2018 (sag 244/2017)28-03-1928-03-19Ejendomsvurdering SKM-meddelelse
SKM2019.179.SRAfvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen26-03-1929-01-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.178.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse26-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.177.LSREfteropkrævning af moms26-03-1924-10-18Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2019.176.SRRegistreringsafgiftsloven – anvendelse af mandskabsvogn26-03-1926-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2019.174.BRUdeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret25-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.173.LSRAfgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken25-03-1908-02-19Momspligt Afgørelse
SKM2019.172.ØLREkstraordinær genoptagelse ikke selvangivne indtægter fra udlandet25-03-1905-03-19Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.171.ØLRStraf – momssvig – flere tiltalte – bogholder – revisor - efterangivelser25-03-1907-11-18Straf Dom
SKM2019.170.LSRChokolade- og sukkervareafgift – Solidarisk hæftelse med leverandør25-03-1921-12-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.169.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag25-03-1925-01-19Når man vil klage Dom
SKM2019.168.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 421-03-1921-03-19Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2019.167.SROverenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-1926-02-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.166.SROverenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-1926-02-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.165.SRChokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk19-03-1926-02-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2019.164.SREtableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats19-03-1926-02-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.163.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-1929-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.162.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-1929-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.161.SRVærdiansættelse af bitcoins ved tilflytning15-03-1926-02-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.159.ØLRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse – kommission – beslaglæggelse14-03-1912-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.158.SRYdelser benævnt ”promotion and offering of sales financing” ikke momsfritagne formidlingsydelser14-03-1926-02-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-1919-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.156.SRKraftvarmeværk overgik til ”foreningsbeskatning” som følge af overførsel af elproduktionen13-03-1929-01-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.155.SRInvestering gennem partnerselskab anset for struktureret fordring13-03-1926-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.154.BRIndsætninger på konto – lån – tilbagebetaling af udlæg – skiftende forklaringer12-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-1924-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.151.ØLROpgørelse af aktieavance – anskaffelses- og afståelsessum – maskeret udlodning11-03-1904-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-1903-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-1929-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19 Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-1908-02-19Momspligt Afgørelse
SKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-1908-02-19Salg Afgørelse
SKM2019.145.SKTSTForenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal08-03-1908-03-19Andet om moms Styresignal
SKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-1911-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.141.SRBeskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen08-03-1918-12-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2019.140.SRAktieløn - warrants - afståelse08-03-1920-11-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.139.SRSupplerende gratisaktier - aktieløn08-03-1918-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.138.SRAktieaflønning08-03-1918-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.137.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning07-03-1906-02-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2019.136.HRTransfer Pricing - transfer pricing-dokumentation – rettidig - markedsføringsaktiviteter07-03-1931-01-19Transfer pricing Dom
SKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-1904-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-1922-02-19Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Kendelse
SKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-1918-01-19Modregning og transport Dom
SKM2019.132.ØLREjendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder07-03-1917-01-19Ejendomsværdiskat Dom
SKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.129.ØLRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari07-03-1923-01-19Når man vil klage Dom
SKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-1918-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-1911-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.125.SRLL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab06-03-1926-02-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-1904-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.123.SRUnit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt05-03-1926-02-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.122.SRAIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering05-03-1926-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.120.ØLRKrydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen04-03-1920-12-18Tonnageskat Dom
SKM2019.119.ØLRIndeholdelse af A-skat – ansvar for manglende indeholdelse – bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter04-03-1916-01-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-1914-12-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.117.SRAlmennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser04-03-1926-02-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.115.SRSalg af vindmølleandele - skattemæssig succession01-03-1929-01-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.114.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201901-03-19 Handel med udlandet og betalingspligtige personer Meddelelse
SKM2019.113.SRAmerikanske IRA-pensionsordninger - beskatningsret - lempelse28-02-1926-02-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-1921-12-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-1918-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.109.ØLRUdlodningsbeskatning – bevis for overdragelse – skiftende forklaringer28-02-1914-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.108.SROPP-projekt - til offentlig institution28-02-1929-01-19Andet om moms + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.107.ØLRNulstilling af A-skat og AM-bidrag – konkurs – ægtefælle28-02-1903-01-19Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2019.106.SRMomspligt - ekspropriation af ejendom26-02-1929-01-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.105.SRFællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt26-02-1929-01-19Fradrag Bindende svar
SKM2019.104.SRUdgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren22-02-1918-12-18Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-1912-12-18Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-1913-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-1915-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.99.SRLeveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland20-02-1929-01-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.98.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres20-02-1929-01-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2019.97.SREl-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg20-02-1929-01-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-1912-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.95.ØLRDødsbo – arveafkald19-02-1915-01-19Dødsboer (skat) Dom
SKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-1904-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.93.VLRToldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning19-02-1907-01-19Tarifering Dom
SKM2019.92.SRSkattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession19-02-1929-01-19Virksomheder Bindende svar
SKM2019.91.ØLRSkønsmæssig ansættelse af lejeindtægter – hjemvisning18-02-1921-12-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-1920-12-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-1912-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.88.ØLRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion18-02-1911-12-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.87.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-1910-12-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.86.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-1910-12-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-1921-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.83.SRMoms af kompensation mod at ’frafalde et krav’14-02-1929-01-19Momspligt Bindende svar
SKM2019.82.SRGenbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre14-02-1929-01-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræer13-02-1910-12-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.79.SRDobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler13-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.78.SRAfståelse af bitcoins modtaget som gave13-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.77.SRBeregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P12-02-1929-01-19Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-1912-11-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-1918-01-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.74.HROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering09-02-1904-01-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-1908-09-17Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-1910-01-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-1915-10-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-1913-12-18Forældelse Afgørelse
SKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-1929-11-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-1907-09-18Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2019.67.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins08-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forhold07-02-1904-12-18Straf Kendelse
SKM2019.65.SRFamilien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt05-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.64.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn05-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.63.SRBeskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark05-02-1929-01-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantning05-02-1910-12-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-1910-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-1926-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.58.SRLån – Callable Subordinated Capital Securities05-02-1929-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2019.57.SRBetaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab05-02-1929-01-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-1924-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-1919-11-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-1901-10-18Virksomheder Dom
SKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-1925-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.52.VLRStraf – momssvig – skattesvig - dokumentfalsk – uregistreret virksomhed – falske fakturaer – værdi af fri bil31-01-1914-11-18Straf Dom
SKM2019.51.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – bedrageri – tilståelse - rettighedsfrakendelse31-01-1930-01-18Straf Dom
SKM2019.50.VLRStraf – momssvig – skattesvig – unddragelsernes størrelse - nulangivelser31-01-1917-05-18Straf Dom
SKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-1919-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-1912-12-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.47.SRPiloter - dobbeltbeskatning - lempelse - DBO med Storbritannien29-01-1918-12-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-1907-12-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-1930-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.44.SRSalg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms28-01-1918-12-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning28-01-1908-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.42.ØLRSkattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankrig28-01-1908-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2019.41.ØLRMaskeret udlodning – dokumentation for køb af springhest – skærpet bevisbyrde28-01-1921-11-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-1919-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-1907-12-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-1913-12-18Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-1913-12-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-1905-11-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.35.HRGrundejer berettiget til ekstraordinær genoptagelse24-01-1927-11-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-1905-12-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-1929-11-18Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.31.SRVedtægtsændring og afvisning af spørgsmål22-01-1918-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.30.SRKapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn22-01-1918-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2019.29.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgift – ikke registreret fødevarevirksomhed21-01-1917-10-18Straf Dom
SKM2019.28.SRPBL § 50 - skift af investeringsmanager21-01-1918-12-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2019.27.ØLRMineralolieafgift – støttebrændere ved opstart og nedlukning21-01-1903-12-18Energi og kuldioxid Dom
SKM2019.26.SRMoms - Donation til opførelse af kirkerum17-01-1918-12-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.25.SRVirksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine17-01-1918-12-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2019.24.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.23.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.22.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.21.SRObligatorisk afgift – ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.20.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.19.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.18.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-1920-11-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.16.SRTilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt14-01-1918-12-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.15.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta14-01-1914-01-19Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-1929-11-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-1904-12-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-1925-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-1905-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.10.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst09-01-1918-12-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.9.SRBonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn08-01-1923-10-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2019.8.SRIkke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse08-01-1923-10-18Momspligt Bindende svar
SKM2019.7.SRAfståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-01-1918-12-18Virksomheder Bindende svar
SKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.4.SRSkattefritagelse for indsamlet bidrag07-01-1918-12-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-1901-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-1929-10-18Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2019.1.SRTrust - skattemæssigt transparent07-01-1918-12-18Selskabsbeskatning Bindende svar