Dato for udgivelse
23 Nov 2001 19:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.572.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-0378-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, urigtige momsangivelser, uregistreret virksomhed
Resumé

T var i en sag behandlet efter retsplejelovens § 925 tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skat ved i sin selvangivelse for året 1996 at have angivet overskud ved selvstændig virksomhed for lavt med i alt 320.384 kr, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 164.777 kr., samt ved at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af underretningen om skatteansættelserne for indkomstårene 1994 og 1995 at give skattemyndighederne meddelelse om, at ansættelserne for de 2 indkomstår var for lave med tilsammen 334.944 kr, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med tilsammen 183.759 kr. T var endvidere tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til afgiftsunddragelse ved at have afgivet urigtige momsangivelser i perioden 1. januar -1. august 1994 og 1. januar - 31. december 1996, hvorved statskassen blev unddraget 180.395 kr. i afgift, samt ved i perioden 2. august 1994 - 31. december 1995 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 144.536 kr. i moms. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 4 måneder og en tillægsbøde på 625.000 kr., idet landsretten tiltrådte de af byretten anførte grunde til, at straffen ikke blev gjort betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, idet retten herved lagde vægt på karakteren af forbrydelsen og størrelsen af det unddragne beløb, som er unddraget over flere år.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 11. juli 2001, 12. afd., a.s. S-0378-01

Afsagt af landsdommerne:
Blinkenberg, M. Lerche og Jan Uffe Rasmussen med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Steffen Thorborg Sørensen)

----------

Glostrup Byrets dom af 20. december 2000, S 623/00

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 925.

Retsmødebegæring er modtaget den 1. august 2000.

T .... er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sin selvangivelse for året 1996 til A kommune, at have angivet overskud ved selvstændig virksomhed for lavt med i alt 320.384 kr., hvorved det offentlige er unddraget skatter med i alt 164.777 kr.

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt at give kommunes skatteforvaltning, inden 4 uger efter modtagelsen af underretningen om skatteansættelserne (for 1994 årsopgørelse nr. 01 af 9. oktober 1995 og for 1995 årsopgørelse nr. 01 af 7. oktober 1996), meddelelse om, at ansættelser af overskud af virksomheden, for indkomstårene 1994 og 1995, var for lave med henholdsvis 209.769 kr. og 125.175., i alt 334.944 kr., hvorved det offentlige er unddraget skatter med henholdsvis 114.971 kr., og 68.788 kr., eller i alt 183.759 kr.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved i forbindelse med drift af virksomheden "N.N.-Trans" .... med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. januar - 1. august 1994 og 1. januar - 31. december 1996 at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget kr. 180.395 kr. i moms.

4.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved i forbindelse med drift af virksomheden "N.N. Trans" ..... med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 2. august 1994 - 31. december 1995, at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen er unddraget kr. 144.536 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og idømmelse af tillægsbøde på ikke under 625.000 kr.

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Der har været foretaget personundersøgelse, jf. retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen har i erklæring af 15. december 2000 udtalt, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en betinget dom. Kriminalforsorgen har anbefalet vilkår om tilsyn. Tiltalte skønnes desuden egnet til at udføre samfundstjeneste.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 og § 16, stk. 3, jf. stk. 1, samt momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Retten har ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Retten har herved lagt vægt på karakteren af forbrydelsen og størrelsen af det unddragne beløb, som er unddraget over flere år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 625.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage

Thi kendes for ret:

Tiltalte skal straffes med fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 625.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 11. juli 2001, 12. afd., a.s. S-0378-01

Glostrup byrets dom af 20. december 2000, S 623/00 er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Han har bl.a. forklaret, at hans 2 små børn er kommet tilbage fra Chile. Børnene bor nu hos tiltalte, der er alene med børnene, idet hans hustru har måttet blive i Chile, da hun på grund af hans boligforhold ikke kan få opholdstilladelse i Danmark.

Straffen findes passende. Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at straffen ikke er gjort betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen, idet forvandlingsstraffen, jf. lov 433 af 31. maj 2000 om bl.a. afskaffelse af hæftestraffen, fastsættes til fængsel i 50 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Glostrup byretsdom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 50 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.