Dato for udgivelse
14 Nov 2001 09:40
SKM-nummer
SKM2001.523.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4234-00132
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivninger, periodisering
Resumé

Ligningsrådet meddelte et selskab tilladelse til at foretage efterfølgende afskrivninger på udlejningsdriftsmidler for indkomståret 1998 i et tilfælde, hvor selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 som følge af ændret periodisering af igangværende arbejder bl. a. blev nedsat med 540.000 kr. og tilsvarende forhøjet med samme beløb for indkomståret 1999. Ligningsrådet lagde vægt på, at der efter en samlet vurdering for indkomstårene 1998 og 1999 forelå en indkomstforhøjelse, hvorfor den skattemæssige effekt heraf burde kunne udlignes ved kompenserende afskrivninger. Dette kunne kun ske ved yderligere afskrivninger for indkomståret 1998, da der allerede var foretaget fuld afskrivning for indkomståret 1999.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 52, stk. 2
TSS-cirkulære 2000-34
Ligningsvejledningen 2000 E.C.1.7

Ved afgørelse af 27. oktober 2000 nedsatte den kommunale skattemyndighed den skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 for aktieselskabet S fra 0 til -339.493 kr.

Ændringen af selskabets skattepligtige indkomst blev stadfæstet af Landsskatteretten ved kendelse af 30. maj 2001.

Efter ændringen var selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 ansat således:

Selvangivet skattepligtig indkomst:

0 kr.

+Anvendt underskud fra tidligere år tilbageført

16.087 kr.

- Regulering for igangværende arbejder I

-147.830 kr.

- Regulering for igangværende arbejder II

-540.000 kr.

+Fortjeneste ved salg af aktiver

332.250 kr.

Ansat skattepligtig indkomst

-339.493 kr.

I konsekvens af nedsættelsen for indkomståret 1998 med 540.000 kr. vedrørende igangværende arbejder, forhøjede den kommunale skattemyndighed den skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 med ligeledes 540.000 kr.

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 blev herved ansat således:

Selvangivet indkomst

12.515 kr.

+Anvendt underskud for tidligere år tilbageført

994 kr.

+Regulering for igangværende arbejder tilbageført

540.000 kr.

+Fortjeneste ved salg af driftsmidler

81.000 kr.

-Yderligere afskrivning på driftsmidler

-111.558 kr.

Skattepligtig indkomst for indkomståret 1999

522.951 kr.

- Uudnyttet underskud for indkomståret 1998

- 339.493 kr.

Ansat skattepligtig indkomst for indkomståret 1999

183.458 kr.

Som følge af forhøjelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 anmodede selskabet den kommunale skattemyndighed om tilladelse til for indkomståret 1998 at foretage yderligere afskrivninger på udlejningsdriftsmidler, således at afskrivningerne blev forhøjet med 352.371 kr. fra 891.290 kr. til 1.243.661 kr., svarende til at afskrivningssatsen blev forhøjet fra 43 pct. til 60 pct. Selskabets revisor har oplyste, at baggrunden for denne anmodning var et ønske om at skabe et større underskud til modregning i den skattepligtige indkomst for 1999 og efterfølgende indkomstår.

Det var ikke muligt for selskabet at udligne den skattepligtige effekt af forhøjelsen for indkomståret 1999 med yderligere afskrivninger i dette indkomstår, da der for dette indkomstår allerede var blevet foretaget maksimale afskrivninger.

Ved afgørelse af 21. juni 2001 meddelte den kommunale skattemyndighed afslag på anmodningen.

Kommunen begrunde sit afslag med, at der for indkomståret 1998 ikke som følge af den skete nedsættelse var grundlag for at tillade yderligere afskrivninger, da der ikke herved ville ske udligning af den skattemæssige effekt af ændringen af selskabets skattepligtige indkomst for dette indkomstår. Kommunen henviste i denne forbindelse henvist til pkt. 1.1.1 og 1.1.6 i TSS-cirkulære 2000-34 af 8. december 2000 om efterfølgende af- og nedskrivninger.

Dette afslag påklagede selskabets revisor til Ligningsrådet. Til støtte for imødekommelse af anmodningen henviste revisoren til, at selskabet for indkomståret 1998 ville have afskrevet på udlejningsdriftsmidlerne med den maksimale sats på 60 pct., dersom det havde foretaget periodiseringen vedrørende de igangværende arbejder i overensstemmelse med den kommunale skattemyndigheds afgørelse. Endvidere henviste revisoren til, at der for så vidt angår fortjenesten på 332.250 kr. vedrørende salg af aktiverne isoleret set var tale om en forhøjelse. Endelig anførte revisoren, at der i forbindelse med ligningen af indkomståret 1996 blev konstateret en fejl i saldoen for driftsmidler, der derfor blev reduceret med 354.348 kr. Hun gjorde gældende, at denne ændring, som hun først blev bekendt med den 11. april 2000 i forbindelse med indlevering af materiale til skattevæsenet, også havde haft indflydelse på de selvangivne afskrivninger.

Told- og Skattestyrelsen afgav følgende indstilling til Ligningsrådet

:

"Told- og Skattestyrelsen er enig med den kommunale skattemyndighed i, at der efter afsnit 1 i TSS-cirkulære 2000-34 alene er adgang til at udligne den skattemæssige effekt af en ansættelsesændring, således at der i et tilfælde som det foreliggende, hvor indkomsten er blevet nedsat, alene er adgang til at foretage tilbageførsel af selvangivne afskrivninger. Hvor ansættelsen samtidig ændres på flere punkter, og der både er ændringer i opadgående og nedadgående retning, er det efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse den samlede ændring, hvis skattemæssige effekt kan udlignes i medfør af cirkulærets afsnit 1. Endvidere skal hvert indkomstår behandles for sig.

Hvis man foretager en samlet vurdering for indkomstårene 1998 og 1999, foreligger der imidlertid under ét en indkomstforhøjelse, hvis skattemæssige effekt efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse bør kunne udlignes ved, at selskabet meddeles tilladelse til at foretage kompenserende af- og nedskrivninger. Herved opnår selskabet mulighed for at foretage afskrivninger med samme sats, som selskabet må antages at ville have anvendt, hvis den skattepligtige indkomst allerede i forbindelse med udfærdigelsen af selvangivelsen var blevet opgjort korrekt. Den foreliggende situation er således sammenlignelig med den situation, hvor der efter cirkulærets afsnit 1 er adgang til at udligne den skattemæssige effekt af en indkomstforhøjelse ved efterfølgende at foretage yderligere afskrivninger i samme indkomstår.

Told- og Skattestyrelsen finder herefter, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at ansøgningen er omfattet af cirkulærets pkt. 2.1."

Ligningsrådet tiltrådte Ligningsrådets indstilling.