Dato for udgivelse
14 Mar 2001 13:32
SKM-nummer
SKM2001.81.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4339-00208
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
ABL § 2a, stk. 6 sammenholdt med § 10, stk. 5 i lov nr. 1026 af 23. december 1998 indebar, at en eventuel avance ved salg af alle aktierne i et udenlandsk datterselskab ville være skattefri for det danske moderselskab, selvom aktiviteten i det udenlandske datterselskab i overvejende grad måtte anses for at være af finansiel karakter, og afkastet heraf måtte anses for at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler, jf. ABL § 2a, stk. 1.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 2a
Ligningsvejledningen 1999 S.G.9
Ligningsrådet blev ved en anmodning om bindende forhåndsbesked spurgt om følgende:

"Kan Ligningsrådet bekræfte, at en eventuel avance ved salg af alle aktierne i et udenlandsk datterselskab vil være skattefri for det danske moderselskab, såfremt aktiviteten i datterselskabet i overvejende grad må anses for at være af finansiel karakter, og afkastet heraf må anses for at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2a, stk. 1?"

Faktiske forhold
Et dansk selskab, som indgik i en international koncern, havde et udenlandsk datterselskab. Den internationale koncern skulle foretage en række omstruktureringer, hvilket bl.a. indebar, at det danske selskab skulle afstå aktierne i det datterselskabet til et andet koncernselskab.

Det danske selskab havde ejet samtlige aktier i datterselskabet i mere end 3 år. En eventuel avance ved salg af aktierne ville derfor derfor være skattefri i medfør af ABL § 4, stk. 6, jf. stk. 1, medmindre aktierne var omfattet af ABL § 2a, stk. 1.

Ifølge ABL § 2a, stk. 1 er fortjeneste ved salg af aktier i udenlandske selskaber skattepligtig uanset ejertid, hvis det må antages, at
 1. virksomheden i selskabet i væsentlig grad har været af finansiel karakter, og
 2. det samlede afkast heraf er beskattet væsentlig lavere end efter danske regler.

Ifølge ABL § 2a, stk. 6 finder stk. 1 imidlertid ikke anvendelse, dvs. en avance vil alligevel være skattefri, hvis det udenlandske datterselskab uafbrudt siden erhvervelsen eller i en sammenhængende periode på mindst 3 år forud for afståelsen har været
 1. undergivet beskatning efter SEL § 32 (tvungen sambeskatning), eller
 2. beskattet her i landet i medfør af SEL § 1, eller
 3. undergivet en beskatning i udlandet, der ikke i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet, eller
 4. undergivet en beskatning i en hvilken som helst kombination af nr. 1-3.

Det udenlandske datterselskab var et holdingselskab, hvis datterselskaber bl.a. oppebar betydelige royalty-indtægter.

Det kunne ikke udelukkes, at aktiviteten i det udenlandske holdingselskab i væsentlig grad måtte anses for at være af finansiel karakter samt at det samlede afkast af virksomheden i holdingselskab og dets datterselskaber var beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler, hvorfor aktierne i holdingselskabet muligvis var omfattet af ABL § 2a, stk. 1.

Der ønskedes dog ikke Ligningsrådets stillingtagen hertil. Derimod ønskedes det bekræftet af Ligningsrådet, at det danske selskab under alle omstændigheder ikke skulle beskattes af en eventuel avance ved salg af aktierne i det udenlandske datterselskab, selvom disse måtte opfylde betingelserne i ABL § 2a, stk. 1.

Ligningsrådets afgørelse
Hvis aktierne i det udenlandske selskab opfyldte betingelserne i ABL § 2a, stk. 1, kunne det stillede spørgsmål kun besvares bekræftende, såfremt ABL § 2a, stk. 6 kunne finde anvendelse.

Selskabsskattelovens § 32
Ifølge SEL § 32 indtræder tvungen sambeskatning mellem et dansk selskab og et udenlandsk selskab, hvis
 1. det danske selskab direkte eller indirekte ejer 25% af aktiekapitalen eller råder over 50% af stemmerne i det udenlandske selskab, og
 2. det udenlandske selskabs virksomhed i væsentlig grad er af finansiel karakter, og
 3. afkastet heraf beskattes væsentligt lavere end efter danske regler.

Vurderingen af, hvorvidt det udenlandske selskabs virksomhed i væsentlig grad er af finansiel karakter, er éns i relation til ABL § 2a, stk. 1 og SEL § 32, jf. ABL § 2a, stk. 1, nr. 1.

Vurderingen af, hvorvidt det udenlandske selskab beskattes væsentligt lavere end efter danske regler, er derimod ikke den samme i de to bestemmelser. Vurderingen i SEL § 32 retter sig alene mod det udenlandske selskab som sådan, mens vurderingen i ABL § 2a, stk. 1 retter sig mod den totale indkomst, der ligger til grund for aktieavancen, hvorfor beskatningen af det udenlandske selskabs eventuelle datterselskaber også inddrages, jf. cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, pkt. 7.2.5.

Hvis det blev lagt til grund, at aktierne i datterselskabet opfyldte betingelserne i ABL § 2a, stk. 1, var det således ikke ensbetydende med, at datterselskabet også opfyldte betingelserne i SEL § 32.

Aktieavancebeskatningslovens § 2a, stk. 6
ABL § 2a, stk. 6 blev indført ved lov nr. 1026 af 23. december 1998 med virkning fra 1. januar 1999. Ved samme lov blev reglerne om tvungen sambeskatning i SEL § 32 skærpet.

Ved vurderingen efter ABL § 2a, stk. 6 af, om et udenlandsk selskab har været undergivet tvungen sambeskatning efter SEL § 32, skal der for perioden før 1. januar 1999 ses på, om det udenlandske selskab i den pågældende periode opfyldte de nugældende betingelser for tvungen sambeskatning, således som disse blev ændret ved lov nr. 1026 af 23. december 1998, jf. lovens § 10, stk. 5.

Dette medfører, at et udenlandsk selskab, der ikke rent faktisk har været tvungent sambeskattet med dets danske moderselskab i perioden før 1. januar 1999, alligevel kan anses for at have været det i relation til ABL § 2a, stk. 6, nr. 1. Dette fremgår også af cirkulære nr. 135 af 2. september 1999, pkt. 6.4.

Konsekvens for det danske selskab
Hvis det blev lagt til grund, at datterselskabet i væsentlig grad drev finansiel virksomhed, og at det samlede afkast heraf beskattedes væsentligt lavere end efter danske regler, jf. ABL § 2a, stk. 1, ville en eventuel avance ved salg af aktierne medio 2000 i medfør af ABL § 2a, stk. 6 være skattefri for det danske selskab, såfremt indkomsten i datterselskabet siden medio 1997
 1. havde opfyldt de nugældende betingelser for tvungen sambeskatning i SEL § 32, eller
 2. havde været beskattet efter regler, der ikke i væsentlig grad afveg fra reglerne her i landet.

Det udenlandske datterselskab ville opfylde betingelserne for tvungen sambeskatning i SEL § 32, og en eventuel avance ville således være skattefri, hvis selskabet i relation til denne bestemmelse måtte anses som væsentligt lavere beskattet end efter danske regler. At selskabet blev anset for lavt beskattet i relation til ABL § 2a, stk. 1 medførte som nævnt ovenfor ikke nødvendigvis, at selskabet også blev anset for lavt beskattet i relation til SEL § 32.

Hvis datterselskabet ikke i relation til SEL § 32 kunne anses som væsentligt lavere beskattet end efter danske regler, måtte dette være ensbetydende med, at selskabet var beskattet efter regler, der ikke i væsentlig grad afveg fra reglerne her i landet. En eventuel avance ville derfor også være skattefri i denne situation.

Det måtte derfor på denne baggrund konkluderes, at ABL § 2a, stk. 6 sammenholdt med § 10, stk. 5 i lov nr. 1026 af 23. december 1998 indebar, at ABL § 2a, stk. 1 i intet tilfælde kan anvendes på danske moderselskabers afståelse af aktier i udenlandske datterselskaber efter 1. januar 1999, hvis det danske moderselskab har ejet mindst 25% af aktierne eller rådet over 50% af stemmerne i det udenlandske datterselskab i en sammenhængende periode på 3 år forud for afståelsen.

Denne konklusion understøttedes endvidere af bemærkningerne til lov nr. 1026 af 23. december 1998, hvor det om bestemmelserne i ABL § 2a, stk. 6-8 sammenholdt med SEL § 13, stk. 1, nr. 2 fremgår, at reglerne betyder, "at for et moderselskab, der har kontrolleret eller haft væsentlig indflydelse på et datterselskab i tre år eller mere, vil udbyttet altid være skattefrit."

Ligningsrådet kunne således besvare det stillede spørgsmål bekræftende.