Dato for udgivelse
03 May 2001 17:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. juni 2000
SKM-nummer
SKM2001.164.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0573-99
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt + Selskabsbeskatning
Emneord
Aktionærbeskatning, apportindskud, anskaffelsessum, udlodning
Resumé
Skatteyderen havde pr. 1.1.95 stiftet et anpartsselskab. Indskudskapitalen blev fremskaffet via et apportindskud, men efterfølgende viste det sig at apportindskuddet ikke havde den værdi, det var optaget med ved anpartsselskabets stiftelse. Skatteyderen var herefter blevet beskattet med forskellen mellem apportindskuddets forudsatte og faktiske værdi. I landsretten blev indgået forlig, hvor Skatteministeriet anerkendte, at den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne blev reguleret til den faktiske værdi, så apportindskuddets lavere værdi ikke vil medføre udlodningsbeskatning.
Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1, Ligningsvejledningen 1999 S.B.1.4.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen S.F.2.3.6 og S.F.2.1.11.

Vestre Landsrets forlig af 22. juni 2000, B-0573-99

Afsagt af landsretsdommerne:
Annette Dellgren, Bjerg Hansen og Jens Chr. Brodersen (kst.)

Parter:
A, G-by mod Skatteministeriet

Landsskatterettens kendelse af 9. december 1998, 621-1822-0823

A's klage vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Indkomståret 1995  
Aktieindkomst  
Maskeret udbytte i forbindelse med B ApS' køb af aktiver af ham, som han har købt af sin broder 80.250 kr.
Maskeret udbytte i forbindelse med selskabets køb af klagerens private aktiver 18.500 kr.

Det er oplyst, at klageren pr. 1/1 1995 stiftede selskabet B ApS. Han ejer samtlige anparter i selskabet.

Selskabets anpartskapital blev fremskaffet dels ved et kontant indskud på 10.000 kr., dels ved apportindskud således:

Deponering for husleje for kontor, værksted og lager, ansat til kr. 20.000
Indskud af diverse inventar, værdiansat til kr. 27.400
Indskud af varelager, værdiansat til kr. 29.600
Indskud af sikkerhedsudstyr, værdiansat til kr. 30.000
Indskud af diverse værktøj, værdiansat til kr. 91.600
hvorved det samlede indskud if. værdiansættelsen udgjorde kr. 208.600

Der er udstedt anparter på nominelt kr. 200.000, og det overskydende beløb på kr. 8.600 er i stiftelsesoverenskomsten benævnt "stiftertilgodehavende".

Af de indskudte aktiver tilhørte en del af disse klageren selv, mens resten oprindeligt tilhørte hans bror.

Det fremgår videre af sagsfremstillingen:

Skattekontoret har foretaget en gennemgang af listen over det indskudte inventar og har herved konstateret, at fordelingen mellem klagerens oprindelige og det tilkøbte inventar kan opgøres således:

Indskud af eget inventar kr. 48.350
Indskud af inventar tilkøbt fra broderen kr. 130.250

Skattekontoret har endvidere på selskabets forretningssted foretaget en gennemgang af de indskudte effekter, og har herved konstateret, at en del af disse ikke længere forefandtes, samt at værdiansættelsen ikke kunne nærmere dokumenteres.

Det drejer sig ifølge udtalelsen til skatteankenævnet særligt om følgende genstande:

Genstand Klagerens kommentar Værdi ansat til
Sharp PC-46 Han havde fået PC'eren, men vidste ikke hvornår. Den var udgået af driften. 5.500 kr.
Superdiazp 3, lystrykmaskine Maskinen var kasseret. Den blev købt for flere år siden for 2.000 kr. af C, som nu var død. 7.000 kr.
Lystrykmaskine Maskinen stammede fra studietiden og er nu kasseret. Den har ikke været brugt i selskabet. 500 kr.
Kopimaskine Han kunne intet huske vedr. kopimaskinen 5.500 kr.
Indskudte aktiver af A personligt, som ikke længere var til stede 18.500 kr.

X Kommune, hvor selskabet nu er skatteansat, har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med anskaffelsessummen for disse driftsmidler (kr. 18.500), idet det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at aktiverne er overtaget og anvendt erhvervsmæssigt af selskabet.

Skattekontoret oplyser videre, at de aktiver, der blev indskudt af klageren efter overtagelse fra broderen ... (130.250 kr.), i al væsentlighed var til stede ved besigtigelsen (den 8/12 1997). Klageren blev på mødet anmodet om dokumentation for køb og betaling af disse aktiver fra broderen, som indtil 31/12 1994 havde drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Denne dokumentation er, som nævnt foran, fremlagt i form af en påtegning på brevet fra klagerens advokat. Inventaret/værktøjet er købt for 50.000 kr.

X Kommune har derfor ligeledes forhøjet selskabets skatteansættelse med ikke godkendt fradrag for differencen kr. 80.250 mellem den værdi, der blev anført i stiftelsesdokumentet (og selskabets åbningsstatus), kr. 130.250, og den faktiske værdi svarende til købesummen på kr. 50.000.

Der er efter det oplyste enighed mellem klageren/selskabet og skattemyndighederne om, at aktiverne er indskudt til overpris.

Advokaten har i skrivelse af 6. maj 1998 til Skatteankenævnet anført:

"Som det fremgår af sagsfremstillingen, har X Kommune, i relation til selskabets indkomstopgørelse, ansat inventaret, tilkøbt fra broderen, til kr. 50.000,00. Heri ligger en anerkendelse af værdiansættelsen. Denne er klageren enig i. Der er herefter ikke tale om, at klageren i relation til sin indkomstopgørelse kan lade sig godskrive eller udbetale et beløb på kr. 98.750,00. Dette krav har klageren ikke, idet denne har anerkendt også over for anpartsselskabet - at værdien kun er kr. 50.000,00. Det i selskabet opgjorte stiftertilgodehavende skal derfor reduceres med kr. 98.750,00.

Vedrørende forhøjelsen på kr. 18.500,00 fastholdes det, at disse aktiver er overtaget af selskabet, og er anvendt erhvervsmæssigt af dette. Subsidiært vedrørende dette forhold gøres det gældende, at i hvertfald følgende genstande er anvendt i selskabet:

  Sharp PC-46, værdi kr. 5.500,00  
  Superdiazp 3, lystrykmaskine kr. 7.000,00  
  I alt kr. 12.500,00 "
         

Skatteankenævnet har i sin kendelse henvist til, at klageren ved stiftelsen af selskabet har erhvervet ret til udbetaling af stiftertilgodehavendet ved ansættelsen opgjort til 98.750 kr., som må anses for udlodning fra selskabet. Beskatning skal ske i det indkomstår, hvor retten til beløbet er erhvervet.

Klagerens advokat har nedlagt påstand om, at der ikke er hjemmel til den foretagne ansættelse. Han har til støtte herfor henvist til det over for skattemyndighederne anførte og til, at en eventuel udlodning fra et selskab alene skal beskattes som værdien af den faktiske udlodning.

Landsskatteretten skal bemærke, at det er ubestridt, at klageren har indskudt de fra broderen købte genstande i selskabet til et beløb, der overstiger købesummen med 80.250 kr. For så vidt angår genstande, som ifølge stiftelsesdokumentet er indskudt i selskabet af klageren personligt til et beløb af 18.500 kr., bemærker Landsskatteretten, at det fra klagerens side ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at genstandene er indskudt i selskabet.

Ligningslovens § 16 A, stk. 1, bestemmer, at ved opgørelsen af de skattepligtige almindelige indkomster medregnes udbytte af aktier m.v. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærerne eller andelshaverne, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Klageren har som vederlag for sit kontant- og apportindskud modtaget anparter til 200.000 kr. og har herved modtaget en overpris på 98.750 kr. for sine indskud.

Landsskatteretten finder, som sagen foreligger oplyst, at det er med rette, at klageren i medfør af nævnte lovbestemmelse skal medregne overprisen på 98.750 kr. som udbytte.


Vestre Landsrets forlig af 22. juni 2000, B-0573-99

Sagens dokumenter var til stede.

Der fremlagdes skrivelse af 6. juni 2000 fra Kammeradvokaten v/advokat Kaspar Lehmann Bastian, tiltrådt af sagsøger A. Der fremlagdes endvidere skrivelse af 7. juni 2000 fra advokat Pia Egsgaard.

Af skrivelsen fremgår, at der er indgået følgende forlig:

Landsretten hævede sagen og bestemte, at sagsøgte i sagsomkostninger for landsretten til sagsøgeren skal betale 6.500 kr. Sagen sluttet.

Retten hævet.