Dato for udgivelse
02 Mar 2001 16:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.16.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-0043-01
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udlæg, Moms
Resumé
Udlæg for moms m.v. foretaget af pantefoged opretholdt, da skyldneren ikke havde godtgjort, at han havde et forfaldent modkrav, der oversteg fordringen for moms m.v.

Parter:

S

mod

Told- og Skatteregion Odense

Tidligere instans:

Odense Fogedrets kendelse af 1. december 2000

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 27. december 2000, hvorved S har påkæret Odense Rets kendelse af 1. december 2000 (FS 12077/2000) vedrørende udlæg foretaget 16. december 1999 af Told og Skatteregion Odense, dommerens fremsendelsesskrivelse af 2. januar 2001 og udskrift af fogedbogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Indkærede har ikke udtalt sig under kæremålet.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

KENDELSE:

Begrundelse og konklusion
Som anført af fogedretten er det ubestridt, at Told og Skat på udlægstidspunktet havde et forfaldent krav på 78.730 kr. Det findes ikke at kærende godtgjort, at han heroverfor havde et forfaldent modkrav, der oversteg den nævnte fordring, hvorfor

bestemmes.
Den påkærede kendelse stadfæstes.

Retten hævet.