Dato for udgivelse
9. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.131.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
14.2001-462-0112
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
ejendomsdatterselskaber, ophørsbeskatning
Resumé
Departementet har på forespørgsel udtalt, at aktieselskaber, som ejes fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, og hvis indkomst efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 10, anses for indtjent i samme indkomstår af livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden, ikke ophørsbeskattes efter lovens § 5.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 3, stk. 10, og
Selskabsskatteloven § 5
Departementet er blevet spurgt, om aktieselskaber som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, der ejes fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, og hvis indkomst efter bestemmelsen i lovens § 3, stk. 10, anses for indtjent i samme indkomstår af livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden, af denne grund skal ophørsbeskattes efter lovens § 5. Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 10, blev indført ved lov nr. 1294 af 20. december 2000, jf. lovforslag nr. L 71.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 5, stk. 1, 2. pkt., at "Ved overgang til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller undtagelse fra beskatning efter § 3 fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen eller undtagelsen.".

Herudover fremgår det af lovens § 5, stk. 4, at "Overgang m.v., jf. stk. 1, sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen m.v. på tidspunktet for overgangen.".

Af pkt. 33 i cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til selskabsskatteloven fremgår det, at overgang til skattefri virksomhed for et aktieselskab kan ske ved, at selskabet på grund af ændring af vedtægter og virksomhed bliver omfattet af undtagelserne i lovens § 3, stk. 1. Der er således i cirkulæret taget stilling til, at der ved ordlyden i § 5, stk. 1, om undtagelse fra beskatning efter lovens § 3 skal forstås undtagelserne fra skattepligt i stk. 1.

Da aktieselskabet, som bliver omfattet af lovens § 3, stk. 10, ikke ændrer sine vedtægter eller virksomhed på en sådan måde, at selskabet bliver omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3, stk. 1, eller overgår til beskatning efter lovens § 1, stk. 1, nr. 6, er det Departementets opfattelse, at der ikke skal ske ophørsbeskatning af aktieselskabet. Dette fremgår tillige af provenubemærkningerne til ændringsforslaget til L 71.

Der kan i den forbindelse også henvises til, at der findes en lignende bestemmelse i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, hvor der heller ikke sker ophørsbeskatning. Efter denne bestemmelse anses indkomst, der i et indkomstår er indtjent af et selskab som nævnt i lovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og hvis altovervejende del af aktie- eller andelskapitalen ejes af en forening m.v. med almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, for indtjent i samme indkomstår af foreningen m.v.