Dato for udgivelse
03 Oct 2001 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.401.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2840-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, medvirken
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved i tiden 2- 5. september 2000 på en ejendom, som T havde lejet i forening med en række medtiltalte og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, bl. a. med en truck, som T skaffede, at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 1.158.000 stk. indsmuglede cigaretter, der var købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 1.538.542 kr. i told og afgifter. T var tillige tiltalt for andre lovovertrædelser. T blev ved byretten straffet med ubetinget fængsel i 1 år og 2 måneder. Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at straffen var fastsat som sket, og den kunne tiltræde, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Landsretten stadfæstede derfor byretsdommen. T blev tilpligtet at betale 1.538.542 kr. i told og afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2 
Toldloven § 73, stk. 4
Straffeloven § 289, 2. pkt.

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2840-00

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. P. Højgaard Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Kurt Rasmussen og Dorte Jensen med domsmænd)

----------

Brædstrup Byrets dom af 1. november 2000, S 25176/2000, jf. 25131/2000

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 925, tiltales T til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved i tiden fra den 2. til den 5. september 2000 på ejendommen beliggende Solhøjen i A-by som tiltalte havde lejet, i forening med A, B, C, E, F, G og H og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, blandt andet med en truck, som tiltalte skaffede, at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 1.158.000 stk. indsmuglede cigaretter af mærket Prince, der var blevet købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de med tiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 1.538.542 kr. i told og afgifter.

2.

færdselslovens § 117, stk. 6, kørsel i frakendelsestiden, ved den 20. juni 2000 ca. kl. 19.40 i Hedensted at have ført en personbil af mærket Ford Escort ad Hovedvejen, uagtet han er frakendt førerretten for bestandig.

3.

retsplejelovens § 750 ved i forbindelse med det i forhold 2 beskrevne og samme sted trods forlangende at have undladt at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet.

Toldcenter Østjylland har påstået, at tiltalte skal betale 1.538.542 kr. i told og afgifter, jf. toldlovens § 73, stk. 4.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for denne sag senest

ved Vestre Landsrets ankedom af 16. januar 1996 for vold og kørsel i frakendelsestiden med fængsel i 3 måneder. Reststraf på 333 dage ved prøveløsladelsen af 7. oktober 1993 forblev stående. Løsladt fra afsoning 21. marts 1997 mod 2 års prøvetid, reststraf 31 dage.

ved Vestre Landsrets ankedom af 13. april 1999 for medvirken til tyveri og promillekørsel i frakendelsestiden med en fællesstraf, der tillige omfattede reststraf på 31 dage ved prøveløsladelse 21. marts 1997, af fængsel i 6 måneder og frakendelse af førerretten for bestandig. Løsladt 21. januar 2000 fra afsoning mod 2 års prøvetid, reststraf 62 dage.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret som gengivet i retsbogen.

Retten skal udtale

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

De foreliggende forhold er begået i prøvetiden fastsat da tiltalte blev løsladt fra afsoning 21. januar 2000 med reststraf 62 dage.

Straffen fastsættes derfor efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. 1. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, færdselslovens § 117, stk. 6, og retsplejelovens § 750 og straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk 2, til en fællesstraf på fængsel i 1 år og 2 måneder. Fællesstraffen omfatter reststraffen på 62 dage ved prøveløsladelsen den 21. januar 2000.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på karakteren af forhold 1 og karakteren af tiltaltes medvirken i dette forhold, herunder navnlig lagt vægt på den deltagelse i forberedelserne til at aflæsse, udpakke og emballere de indsmuglede cigaretter, som tiltalte har udvist. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte relativt kort tid efter prøveløsladelsen 21. januar 2000 på ny har involveret sig i ulovligt forhold, samt lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for berigelseskriminalitet og for kørsel i frakendelsestiden. På denne baggrund finder retten heller ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra 5. september 2000 til 1. november 2000.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor anført.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte 1.538.542 kr. i told og afgifter til Toldcenter Østjylland, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2840-00

Retten i Brædstrup har den 1. november 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25176/2000).

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er ansat som konsulent for en skrothandler. Hans ægtefælle er syg og på førtidspension.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten kan videre tiltræde, at der efter forholdets karakter ikke er grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.